Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 22:4

New Testament
Chapter
Verses
4
ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας,

hòs taútēn tḕn hodòn edíōxa áchri thanátou, desmeúōn kaì paradidoùs eis phylakàs ándras te kaì gynaîkas,