Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Ephesians 5:8

New Testament
Chapter
Verses
8
ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε

ē̂te gár pote skótos, nŷn dè phō̂s en kyríōi: hōs tékna phōtòs peripateîte