Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Ephesians 5:9

New Testament
Chapter
Verses
9
– ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ –

– ho gàr karpòs toû phōtòs en pásēi agathōsýnēi kaì dikaiosýnēi kaì alētheíāi –