Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Galatians 2:20

New Testament
Chapter
Verses
20
ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

zō̂ dè oukéti egṓ, zē̂i dè en emoì Christós: hò dè nŷn zō̂ en sarkí, en pístei zō̂ tē̂i toû hyioû toû theoû toû agapḗsantós me kaì paradóntos heautòn hypèr emoû.