Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Luke 12:49

New Testament
Chapter
Verses
49
Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη.

Pŷr ē̂lthon baleîn epì tḕn gē̂n, kaì tí thélō ei ḗdē anḗphthē.