Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 18:17

New Testament
Chapter
Verses
17
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

eàn dè parakoúsēi autō̂n, eipè tē̂i ekklēsíāi: eàn dè kaì tē̂s ekklēsías parakoúsēi, éstō soi hṓsper ho ethnikòs kaì ho telṓnēs.