Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Romans 13:4

New Testament
Chapter
Verses
4
θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.

theoû gàr diákonós estin soì eis tò agathón. eàn dè tò kakòn poiē̂is, phoboû: ou gàr eikē̂i tḕn máchairan phoreî: theoû gàr diákonós estin, ékdikos eis orgḕn tō̂i tò kakòn prássonti.