Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 16

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, ‘Υπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν.

Kaì ḗkousa megálēs phōnē̂s ek toû naoû legoúsēs toîs heptà angélois, ‘Ypágete kaì ekchéete tàs heptà phiálas toû thymoû toû theoû eis tḕn gē̂n.

2
Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ.

Kaì apē̂lthen ho prō̂tos kaì exécheen tḕn phiálēn autoû eis tḕn gē̂n: kaì egéneto hélkos kakòn kaì ponēròn epì toùs anthrṓpous toùs échontas tò cháragma toû thēríou kaì toùs proskynoûntas tē̂i eikóni autoû.

3
Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν, τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ.

Kaì ho deúteros exécheen tḕn phiálēn autoû eis tḕn thálassan: kaì egéneto haîma hōs nekroû, kaì pâsa psychḕ zōē̂s apéthanen, tà en tē̂i thalássēi.

4
Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷμα.

Kaì ho trítos exécheen tḕn phiálēn autoû eis toùs potamoùs kaì tàs pēgàs tō̂n hydátōn: kaì egéneto haîma.

5
καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, Δίκαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας,

kaì ḗkousa toû angélou tō̂n hydátōn légontos, Díkaios eî, ho ṑn kaì ho ē̂n, ho hósios, hóti taûta ékrinas,

6
ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πιεῖν· ἄξιοί εἰσιν.

hóti haîma hagíōn kaì prophētō̂n exéchean, kaì haîma autoîs dédōkas pieîn: áxioí eisin.

7
καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, Ναί, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου.

kaì ḗkousa toû thysiastēríou légontos, Naí, kýrie ho theòs ho pantokrátōr, alēthinaì kaì díkaiai hai kríseis sou.

8
Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί.

Kaì ho tétartos exécheen tḕn phiálēn autoû epì tòn hḗlion: kaì edóthē autō̂i kaumatísai toùs anthrṓpous en pyrí.

9
καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.

kaì ekaumatísthēsan hoi ánthrōpoi kaûma méga, kaì eblasphḗmēsan tò ónoma toû theoû toû échontos tḕn exousían epì tàs plēgàs taútas, kaì ou metenóēsan doûnai autō̂i dóxan.

10
Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου,

Kaì ho pémptos exécheen tḕn phiálēn autoû epì tòn thrónon toû thēríou: kaì egéneto hē basileía autoû eskotōménē, kaì emasō̂nto tàs glṓssas autō̂n ek toû pónou,

11
καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν.

kaì eblasphḗmēsan tòn theòn toû ouranoû ek tō̂n pónōn autō̂n kaì ek tō̂n helkō̂n autō̂n, kaì ou metenóēsan ek tō̂n érgōn autō̂n.

12
Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου.

Kaì ho héktos exécheen tḕn phiálēn autoû epì tòn potamòn tòn mégan tòn Euphrátēn: kaì exēránthē tò hýdōr autoû, hína hetoimasthē̂i hē hodòs tō̂n basiléōn tō̂n apò anatolē̂s hēlíou.

13
Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι·

Kaì eîdon ek toû stómatos toû drákontos kaì ek toû stómatos toû thēríou kaì ek toû stómatos toû pseudoprophḗtou pneúmata tría akátharta hōs bátrachoi:

14
εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς μεγάλης ἡμέρας τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.

eisìn gàr pneúmata daimoníōn poioûnta sēmeîa, hà ekporeúetai epì toùs basileîs tē̂s oikouménēs hólēs, synagageîn autoùs eis tòn pólemon tē̂s megálēs hēméras toû theoû toû pantokrátoros.

15
’Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης. μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.

’Idoù érchomai hōs kléptēs. makários ho grēgorō̂n kaì tērō̂n tà himátia autoû, hína mḕ gymnòs peripatē̂i kaì blépōsin tḕn aschēmosýnēn autoû.

16
καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ‘Εβραϊστὶ ‘Αρμαγεδών.

kaì synḗgagen autoùs eis tòn tópon tòn kaloúmenon ‘Ebraïstì ‘Armagedṓn.

17
Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα, Γέγονεν.

Kaì ho hébdomos exécheen tḕn phiálēn autoû epì tòn aéra: kaì exē̂lthen phōnḕ megálē ek toû naoû apò toû thrónou légousa, Gégonen.

18
καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ’ οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας.

kaì egénonto astrapaì kaì phōnaì kaì brontaí, kaì seismòs egéneto mégas hoîos ouk egéneto aph’ hoû ánthrōpos egéneto epì tē̂s gē̂s tēlikoûtos seismòs hoútō mégas.

19
καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ.

kaì egéneto hē pólis hē megálē eis tría mérē, kaì hai póleis tō̂n ethnō̂n épesan. kaì Babylṑn hē megálē emnḗsthē enṓpion toû theoû doûnai autē̂i tò potḗrion toû oínou toû thymoû tē̂s orgē̂s autoû.

20
καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν.

kaì pâsa nē̂sos éphygen, kaì órē ouch heuréthēsan.

21
καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα.

kaì chálaza megálē hōs talantiaía katabaínei ek toû ouranoû epì toùs anthrṓpous: kaì eblasphḗmēsan hoi ánthrōpoi tòn theòn ek tē̂s plēgē̂s tē̂s chalázēs, hóti megálē estìn hē plēgḕ autē̂s sphódra.