Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 1:18

New Testament
Chapter
Verses
18
καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.

kaì ho zō̂n, kaì egenómēn nekròs kaì idoù zō̂n eimi eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn, kaì échō tàs kleîs toû thanátou kaì toû hā́idou.