Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 6:5

New Testament
Chapter
Verses
5
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, ῎Ερχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

Kaì hóte ḗnoixen tḕn sphragîda tḕn trítēn, ḗkousa toû trítou zṓiou légontos, ῎Erchou. kaì eîdon, kaì idoù híppos mélas, kaì ho kathḗmenos ep’ autòn échōn zygòn en tē̂i cheirì autoû.