Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 8

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμίωρον.

Kaì hótan ḗnoixen tḕn sphragîda tḕn hebdómēn, egéneto sigḕ en tō̂i ouranō̂i hōs hēmíōron.

2
καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες.

kaì eîdon toùs heptà angélous hoì enṓpion toû theoû hestḗkasin, kaì edóthēsan autoîs heptà sálpinges.

3
Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλὰ ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου.

Kaì állos ángelos ē̂lthen kaì estáthē epì toû thysiastēríou échōn libanōtòn chrysoûn, kaì edóthē autō̂i thymiámata pollà hína dṓsei taîs proseuchaîs tō̂n hagíōn pántōn epì tò thysiastḗrion tò chrysoûn tò enṓpion toû thrónou.

4
καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

kaì anébē ho kapnòs tō̂n thymiamátōn taîs proseuchaîs tō̂n hagíōn ek cheiròs toû angélou enṓpion toû theoû.

5
καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός.

kaì eílēphen ho ángelos tòn libanōtón, kaì egémisen autòn ek toû pyròs toû thysiastēríou kaì ébalen eis tḕn gē̂n: kaì egénonto brontaì kaì phōnaì kaì astrapaì kaì seismós.

6
Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν αὑτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν.

Kaì hoi heptà ángeloi hoi échontes tàs heptà sálpingas hētoímasan hautoùs hína salpísōsin.

7
Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη.

Kaì ho prō̂tos esálpisen: kaì egéneto chálaza kaì pŷr memigména en haímati, kaì eblḗthē eis tḕn gē̂n: kaì tò tríton tē̂s gē̂s katekáē, kaì tò tríton tō̂n déndrōn katekáē, kaì pâs chórtos chlōròs katekáē.

8
Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα,

Kaì ho deúteros ángelos esálpisen: kaì hōs óros méga pyrì kaiómenon eblḗthē eis tḕn thálassan: kaì egéneto tò tríton tē̂s thalássēs haîma,

9
καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρησαν.

kaì apéthanen tò tríton tō̂n ktismátōn tō̂n en tē̂i thalássēi, tà échonta psychás, kaì tò tríton tō̂n ploíōn diephthárēsan.

10
Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων.

Kaì ho trítos ángelos esálpisen: kaì épesen ek toû ouranoû astḕr mégas kaiómenos hōs lampás, kaì épesen epì tò tríton tō̂n potamō̂n kaì epì tàs pēgàs tō̂n hydátōn.

11
καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ ῎Αψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν.

kaì tò ónoma toû astéros légetai ho ῎Apsinthos. kaì egéneto tò tríton tō̂n hydátōn eis ápsinthon, kaì polloì tō̂n anthrṓpōn apéthanon ek tō̂n hydátōn, hóti epikránthēsan.

12
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

Kaì ho tétartos ángelos esálpisen: kaì eplḗgē tò tríton toû hēlíou kaì tò tríton tē̂s selḗnēs kaì tò tríton tō̂n astérōn, hína skotisthē̂i tò tríton autō̂n kaì hē hēméra mḕ phánēi tò tríton autē̂s, kaì hē nỳx homoíōs.

13
Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, Οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν.

Kaì eîdon, kaì ḗkousa henòs aetoû petoménou en mesouranḗmati légontos phōnē̂i megálēi, Ouaì ouaì ouaì toùs katoikoûntas epì tē̂s gē̂s ek tō̂n loipō̂n phōnō̂n tē̂s sálpingos tō̂n triō̂n angélōn tō̂n mellóntōn salpízein.