Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀλλόϕυλοι ἐπολέμησαν πρὸς Ισραηλ, καὶ ἔϕυγον ἀπὸ προσώπου ἀλλοϕύλων, καὶ ἔπεσον τραυματίαι ἐν ὄρει Γελβουε.

Kaì allóphyloi epolémēsan pròs Israēl, kaì éphygon apò prosṓpou allophýlōn, kaì épeson traumatíai en órei Gelboue.

2
καὶ κατεδίωξαν ἀλλόϕυλοι ὀπίσω Σαουλ καὶ ὀπίσω υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξαν ἀλλόϕυλοι τὸν Ιωναθαν καὶ τὸν Αμιναδαβ καὶ τὸν Μελχισουε υἱοὺς Σαουλ.

kaì katedíōxan allóphyloi opísō Saoul kaì opísō hyiō̂n autoû, kaì epátaxan allóphyloi tòn Iōnathan kaì tòn Aminadab kaì tòn Melchisoue hyioùs Saoul.

3
καὶ ἐβαρύνθη ὁ πόλεμος ἐπὶ Σαουλ, καὶ εὗρον αὐτὸν οἱ τοξόται ἐν τοῖς τόξοις καὶ πόνοις, καὶ ἐπόνεσεν ἀπὸ τῶν τόξων.

kaì ebarýnthē ho pólemos epì Saoul, kaì heûron autòn hoi toxótai en toîs tóxois kaì pónois, kaì epónesen apò tō̂n tóxōn.

4
καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ αἴροντι τὰ σκεύη αὐτοῦ Σπάσαι τὴν ῥομϕαίαν σου καὶ ἐκκέντησόν με ἐν αὐτῇ, μὴ ἔλθωσιν οἱ ἀπερίτμητοι οὗτοι καὶ ἐμπαίξωσίν μοι. καὶ οὐκ ἐβούλετο ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὅτι ἐϕοβεῖτο σϕόδρα· καὶ ἔλαβεν Σαουλ τὴν ῥομϕαίαν καὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτήν.

kaì eîpen Saoul tō̂i aíronti tà skeúē autoû Spásai tḕn rhomphaían sou kaì ekkéntēsón me en autē̂i, mḕ élthōsin hoi aperítmētoi hoûtoi kaì empaíxōsín moi. kaì ouk eboúleto ho aírōn tà skeúē autoû, hóti ephobeîto sphódra: kaì élaben Saoul tḕn rhomphaían kaì epépesen ep’ autḗn.

5
καὶ εἶδεν ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ὅτι ἀπέθανεν Σαουλ, καὶ ἔπεσεν καί γε αὐτὸς ἐπὶ τὴν ῥομϕαίαν αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν.

kaì eîden ho aírōn tà skeúē autoû hóti apéthanen Saoul, kaì épesen kaí ge autòs epì tḕn rhomphaían autoû kaì apéthanen.

6
καὶ ἀπέθανεν Σαουλ καὶ τρεῖς υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ πᾶς ὁ οἶκος αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀπέθανεν.

kaì apéthanen Saoul kaì treîs hyioì autoû en tē̂i hēmérāi ekeínēi, kaì pâs ho oîkos autoû epì tò autò apéthanen.

7
καὶ εἶδεν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ὁ ἐν τῷ αὐλῶνι ὅτι ἔϕυγεν Ισραηλ καὶ ὅτι ἀπέθανεν Σαουλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ κατέλιπον τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ ἔϕυγον· καὶ ἦλθον ἀλλόϕυλοι καὶ κατῴκησαν ἐν αὐταῖς.

kaì eîden pâs anḕr Israēl ho en tō̂i aulō̂ni hóti éphygen Israēl kaì hóti apéthanen Saoul kaì hoi hyioì autoû, kaì katélipon tàs póleis autō̂n kaì éphygon: kaì ē̂lthon allóphyloi kaì katṓikēsan en autaîs.

8
καὶ ἐγένετο τῇ ἐχομένῃ καὶ ἦλθον ἀλλόϕυλοι τοῦ σκυλεύειν τοὺς τραυματίας καὶ εὗρον τὸν Σαουλ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ πεπτωκότας ἐν τῷ ὄρει Γελβουε.

kaì egéneto tē̂i echoménēi kaì ē̂lthon allóphyloi toû skyleúein toùs traumatías kaì heûron tòn Saoul kaì toùs hyioùs autoû peptōkótas en tō̂i órei Gelboue.

9
καὶ ἐξέδυσαν αὐτὸν καὶ ἔλαβον τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλαν εἰς γῆν ἀλλοϕύλων κύκλῳ τοῦ εὐαγγελίσασθαι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν καὶ τῷ λαῷ·

kaì exédysan autòn kaì élabon tḕn kephalḕn autoû kaì tà skeúē autoû kaì apésteilan eis gē̂n allophýlōn kýklōi toû euangelísasthai toîs eidṓlois autō̂n kaì tō̂i laō̂i:

10
καὶ ἔθηκαν τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν οἴκῳ θεοῦ αὐτῶν καὶ τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ ἔθηκαν ἐν οἴκῳ Δαγων.

kaì éthēkan tà skeúē autoû en oíkōi theoû autō̂n kaì tḕn kephalḕn autoû éthēkan en oíkōi Dagōn.

11
καὶ ἤκουσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Γαλααδ ἅπαντα, ἃ ἐποίησαν ἀλλόϕυλοι τῷ Σαουλ . καὶ τῷ Ισραηλ

kaì ḗkousan pántes hoi katoikoûntes Galaad hápanta, hà epoíēsan allóphyloi tō̂i Saoul . kaì tō̂i Israēl

12
καὶ ἠγέρθησαν ἐκ Γαλααδ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς καὶ ἔλαβον τὸ σῶμα Σαουλ καὶ τὸ σῶμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἤνεγκαν αὐτὰ εἰς Ιαβις καὶ ἔθαψαν τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ὑπὸ τὴν δρῦν ἐν Ιαβις καὶ ἐνήστευσαν ἑπτὰ ἡμέρας.

kaì ēgérthēsan ek Galaad pâs anḕr dynatòs kaì élabon tò sō̂ma Saoul kaì tò sō̂ma tō̂n hyiō̂n autoû kaì ḗnenkan autà eis Iabis kaì éthapsan tà ostâ autō̂n hypò tḕn drŷn en Iabis kaì enḗsteusan heptà hēméras.

13
καὶ ἀπέθανεν Σαουλ ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτοῦ, αἷς ἠνόμησεν τῷ κυρίῳ, κατὰ τὸν λόγον κυρίου, διότι οὐκ ἐϕύλαξεν· ὅτι ἐπηρώτησεν Σαουλ ἐν τῷ ἐγγαστριμύθῳ τοῦ ζητῆσαι, καὶ ἀπεκρίνατο αὐτῷ Σαμουηλ ὁ προϕήτης·

kaì apéthanen Saoul en taîs anomíais autoû, haîs ēnómēsen tō̂i kyríōi, katà tòn lógon kyríou, dióti ouk ephýlaxen: hóti epērṓtēsen Saoul en tō̂i engastrimýthōi toû zētē̂sai, kaì apekrínato autō̂i Samouēl ho prophḗtēs:

14
καὶ οὐκ ἐζήτησεν κύριον, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεψεν τὴν βασιλείαν τῷ Δαυιδ υἱῷ Ιεσσαι.

kaì ouk ezḗtēsen kýrion, kaì apékteinen autòn kaì epéstrepsen tḕn basileían tō̂i Dauid hyiō̂i Iessai.