Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Chronicles 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἀγγέλους πρὸς Δαυιδ καὶ ξύλα κέδρινα καὶ οἰκοδόμους τοίχων καὶ τέκτονας ξύλων τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον.

Kaì apésteilen Chiram basileùs Týrou angélous pròs Dauid kaì xýla kédrina kaì oikodómous toíchōn kaì téktonas xýlōn toû oikodomē̂sai autō̂i oîkon.

2
καὶ ἔγνω Δαυιδ ὅτι ἡτοίμησεν αὐτὸν κύριος ἐπὶ Ισραηλ, ὅτι ηὐξήθη εἰς ὕψος ἡ βασιλεία αὐτοῦ διὰ τὸν λαὸν αὐτοῦ Ισραηλ.

kaì égnō Dauid hóti hētoímēsen autòn kýrios epì Israēl, hóti ēyxḗthē eis hýpsos hē basileía autoû dià tòn laòn autoû Israēl.

3
Καὶ ἔλαβεν Δαυιδ ἔτι γυναῖκας ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἐτέχθησαν Δαυιδ ἔτι υἱοὶ καὶ θυγατέρες.

Kaì élaben Dauid éti gynaîkas en Ierousalēm, kaì etéchthēsan Dauid éti hyioì kaì thygatéres.

4
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν τῶν τεχθέντων, οἳ ἦσαν αὐτῷ ἐν Ιερουσαλημ· Σαμαα, Ισοβααμ, Ναθαν, Σαλωμων

kaì taûta tà onómata autō̂n tō̂n techthéntōn, hoì ē̂san autō̂i en Ierousalēm: Samaa, Isobaam, Nathan, Salōmōn

5
καὶ Ιβααρ καὶ Ελισαε καὶ Ελιϕαλετ

kaì Ibaar kaì Elisae kaì Eliphalet

6
καὶ Ναγε καὶ Ναϕαγ καὶ Ιανουου

kaì Nage kaì Naphag kaì Ianouou

7
καὶ Ελισαμαε καὶ Βαλεγδαε καὶ Ελιϕαλετ.

kaì Elisamae kaì Balegdae kaì Eliphalet.

8
Καὶ ἤκουσαν ἀλλόϕυλοι ὅτι ἐχρίσθη Δαυιδ βασιλεὺς ἐπὶ πάντα Ισραηλ, καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ ἀλλόϕυλοι ζητῆσαι τὸν Δαυιδ. καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς.

Kaì ḗkousan allóphyloi hóti echrísthē Dauid basileùs epì pánta Israēl, kaì anébēsan pántes hoi allóphyloi zētē̂sai tòn Dauid. kaì ḗkousen Dauid kaì exē̂lthen eis apántēsin autoîs.

9
καὶ ἀλλόϕυλοι ἦλθον καὶ συνέπεσον ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων.

kaì allóphyloi ē̂lthon kaì synépeson en tē̂i koiládi tō̂n gigántōn.

10
καὶ ἠρώτησεν Δαυιδ διὰ τοῦ θεοῦ λέγων Εἰ ἀναβῶ ἐπὶ τοὺς ἀλλοϕύλους καὶ δώσεις αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς μου; καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος ’Ανάβηθι, καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς σου.

kaì ērṓtēsen Dauid dià toû theoû légōn Ei anabō̂ epì toùs allophýlous kaì dṓseis autoùs eis tàs cheîrás mou? kaì eîpen autō̂i kýrios ’Anábēthi, kaì dṓsō autoùs eis tàs cheîrás sou.

11
καὶ ἀνέβη εἰς Βααλϕαρασιν καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἐκεῖ Δαυιδ· καὶ εἶπεν Δαυιδ Διέκοψεν ὁ θεὸς τοὺς ἐχθρούς μου ἐν χειρί μου ὡς διακοπὴν ὕδατος· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Διακοπὴ ϕαρασιν.

kaì anébē eis Baalpharasin kaì epátaxen autoùs ekeî Dauid: kaì eîpen Dauid Diékopsen ho theòs toùs echthroús mou en cheirí mou hōs diakopḕn hýdatos: dià toûto ekálesen tò ónoma toû tópou ekeínou Diakopḕ pharasin.

12
καὶ ἐγκατέλιπον ἐκεῖ τοὺς θεοὺς αὐτῶν, καὶ εἶπεν Δαυιδ κατακαῦσαι αὐτοὺς ἐν πυρί.

kaì enkatélipon ekeî toùs theoùs autō̂n, kaì eîpen Dauid katakaûsai autoùs en pyrí.

13
καὶ προσέθεντο ἔτι ἀλλόϕυλοι καὶ συνέπεσαν ἔτι ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων.

kaì proséthento éti allóphyloi kaì synépesan éti en tē̂i koiládi tō̂n gigántōn.

14
καὶ ἠρώτησεν Δαυιδ ἔτι ἐν θεῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός Οὐ πορεύσῃ ὀπίσω αὐτῶν, ἀποστρέϕου ἀπ’ αὐτῶν καὶ παρέσῃ αὐτοῖς πλησίον τῶν ἀπίων·

kaì ērṓtēsen Dauid éti en theō̂i, kaì eîpen autō̂i ho theós Ou poreúsēi opísō autō̂n, apostréphou ap’ autō̂n kaì parésēi autoîs plēsíon tō̂n apíōn:

15
καὶ ἔσται ἐν τῷ ἀκοῦσαί σε τὴν ϕωνὴν τοῦ συσσεισμοῦ τῶν ἄκρων τῶν ἀπίων, τότε ἐξελεύσῃ εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι ἐξῆλθεν ὁ θεὸς ἔμπροσθέν σου τοῦ πατάξαι τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοϕύλων.

kaì éstai en tō̂i akoûsaí se tḕn phōnḕn toû sysseismoû tō̂n ákrōn tō̂n apíōn, tóte exeleúsēi eis tòn pólemon, hóti exē̂lthen ho theòs émprosthén sou toû patáxai tḕn parembolḕn tō̂n allophýlōn.

16
καὶ ἐποίησεν καθὼς ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ θεός, καὶ ἐπάταξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοϕύλων ἀπὸ Γαβαων ἕως Γαζαρα.

kaì epoíēsen kathṑs eneteílato autō̂i ho theós, kaì epátaxen tḕn parembolḕn tō̂n allophýlōn apò Gabaōn héōs Gazara.

17
καὶ ἐγένετο ὄνομα Δαυιδ ἐν πάσῃ τῇ γῇ, καὶ κύριος ἔδωκεν τὸν ϕόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη.

kaì egéneto ónoma Dauid en pásēi tē̂i gē̂i, kaì kýrios édōken tòn phóbon autoû epì pánta tà éthnē.