Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 19

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα ἀπέθανεν Ναας βασιλεὺς υἱῶν Αμμων, καὶ ἐβασίλευσεν Αναν υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

Kaì egéneto metà taûta apéthanen Naas basileùs hyiō̂n Ammōn, kaì ebasíleusen Anan hyiòs autoû ant’ autoû.

2
καὶ εἶπεν Δαυιδ Ποιήσω ἔλεος μετὰ Αναν υἱοῦ Ναας, ὡς ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ μετ’ ἐμοῦ ἔλεος· καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους Δαυιδ τοῦ παρακαλέσαι αὐτὸν περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ ἦλθον παῖδες Δαυιδ εἰς γῆν υἱῶν Αμμων τοῦ παρακαλέσαι αὐτόν.

kaì eîpen Dauid Poiḗsō éleos metà Anan hyioû Naas, hōs epoíēsen ho patḕr autoû met’ emoû éleos: kaì apésteilen angélous Dauid toû parakalésai autòn perì toû patròs autoû. kaì ē̂lthon paîdes Dauid eis gē̂n hyiō̂n Ammōn toû parakalésai autón.

3
καὶ εἶπον ἄρχοντες Αμμων πρὸς Αναν Μὴ δοξάζων Δαυιδ τὸν πατέρα σου ἐναντίον σου ἀπέστειλέν σοι παρακαλοῦντας; οὐχ ὅπως ἐξερευνήσωσιν τὴν πόλιν τοῦ κατασκοπῆσαι τὴν γῆν, ἦλθον παῖδες αὐτοῦ πρὸς σέ;

kaì eîpon árchontes Ammōn pròs Anan Mḕ doxázōn Dauid tòn patéra sou enantíon sou apésteilén soi parakaloûntas? ouch hópōs exereunḗsōsin tḕn pólin toû kataskopē̂sai tḕn gē̂n, ē̂lthon paîdes autoû pròs sé?

4
καὶ ἔλαβεν Αναν τοὺς παῖδας Δαυιδ καὶ ἐξύρησεν αὐτοὺς καὶ ἀϕεῖλεν τῶν μανδυῶν αὐτῶν τὸ ἥμισυ ἕως τῆς ἀναβολῆς καὶ ἀπέστειλεν αὐτούς.

kaì élaben Anan toùs paîdas Dauid kaì exýrēsen autoùs kaì apheîlen tō̂n mandyō̂n autō̂n tò hḗmisy héōs tē̂s anabolē̂s kaì apésteilen autoús.

5
καὶ ἦλθον ἀπαγγεῖλαι τῷ Δαυιδ περὶ τῶν ἀνδρῶν, καὶ ἀπέστειλεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ἠτιμωμένοι σϕόδρα· καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Καθίσατε ἐν Ιεριχω ἕως τοῦ ἀνατεῖλαι τοὺς πώγωνας ὑμῶν καὶ ἀνακάμψατε.

kaì ē̂lthon apangeîlai tō̂i Dauid perì tō̂n andrō̂n, kaì apésteilen eis apántēsin autoîs, hóti ē̂san ētimōménoi sphódra: kaì eîpen ho basileús Kathísate en Ierichō héōs toû anateîlai toùs pṓgōnas hymō̂n kaì anakámpsate.

6
καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Αμμων ὅτι ᾐσχύνθη λαὸς Δαυιδ, καὶ ἀπέστειλεν Αναν καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων χίλια τάλαντα ἀργυρίου τοῦ μισθώσασθαι ἑαυτοῖς ἐκ Συρίας Μεσοποταμίας καὶ ἐκ Συρίας Μοοχα καὶ ἐκ Σωβα ἅρματα καὶ ἱππεῖς

kaì eîdon hoi hyioì Ammōn hóti ēischýnthē laòs Dauid, kaì apésteilen Anan kaì hoi hyioì Ammōn chília tálanta argyríou toû misthṓsasthai heautoîs ek Syrías Mesopotamías kaì ek Syrías Moocha kaì ek Sōba hármata kaì hippeîs

7
καὶ ἐμισθώσαντο ἑαυτοῖς δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδας ἁρμάτων καὶ τὸν βασιλέα Μωχα καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἦλθον καὶ παρενέβαλον κατέναντι Μαιδαβα, καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων συνήχθησαν ἐκ τῶν πόλεων αὐτῶν καὶ ἦλθον εἰς τὸ πολεμῆσαι.

kaì emisthṓsanto heautoîs dýo kaì triákonta chiliádas harmátōn kaì tòn basiléa Mōcha kaì tòn laòn autoû kaì ē̂lthon kaì parenébalon katénanti Maidaba, kaì hoi hyioì Ammōn synḗchthēsan ek tō̂n póleōn autō̂n kaì ē̂lthon eis tò polemē̂sai.

8
καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ ἀπέστειλεν τὸν Ιωαβ καὶ πᾶσαν τὴν στρατιὰν τῶν δυνατῶν.

kaì ḗkousen Dauid kaì apésteilen tòn Iōab kaì pâsan tḕn stratiàn tō̂n dynatō̂n.

9
καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρατάσσονται εἰς πόλεμον παρὰ τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως, καὶ οἱ βασιλεῖς οἱ ἐλθόντες παρενέβαλον καθ’ ἑαυτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ.

kaì exē̂lthon hoi hyioì Ammōn kaì paratássontai eis pólemon parà tòn pylō̂na tē̂s póleōs, kaì hoi basileîs hoi elthóntes parenébalon kath’ heautoùs en tō̂i pedíōi.

10
καὶ εἶδεν Ιωαβ ὅτι γεγόνασιν ἀντιπρόσωποι τοῦ πολεμεῖν πρὸς αὐτὸν κατὰ πρόσωπον καὶ ἐξόπισθεν, καὶ ἐξελέξατο ἐκ παντὸς νεανίου ἐξ Ισραηλ, καὶ παρετάξαντο ἐναντίον τοῦ Σύρου·

kaì eîden Iōab hóti gegónasin antiprósōpoi toû polemeîn pròs autòn katà prósōpon kaì exópisthen, kaì exeléxato ek pantòs neaníou ex Israēl, kaì paretáxanto enantíon toû Sýrou:

11
καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔδωκεν ἐν χειρὶ Αβεσσα ἀδελϕοῦ αὐτοῦ, καὶ παρετάξαντο ἐξ ἐναντίας υἱῶν Αμμων.

kaì tò katáloipon toû laoû édōken en cheirì Abessa adelphoû autoû, kaì paretáxanto ex enantías hyiō̂n Ammōn.

12
καὶ εἶπεν ’Εὰν κρατήσῃ ὑπὲρ ἐμὲ Σύρος, καὶ ἔσῃ μοι εἰς σωτηρίαν, καὶ ἐὰν υἱοὶ Αμμων κρατήσωσιν ὑπὲρ σέ, καὶ σώσω σε·

kaì eîpen ’Eàn kratḗsēi hypèr emè Sýros, kaì ésēi moi eis sōtērían, kaì eàn hyioì Ammōn kratḗsōsin hypèr sé, kaì sṓsō se:

13
ἀνδρίζου καὶ ἐνισχύσωμεν περὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ περὶ τῶν πόλεων τοῦ θεοῦ ἡμῶν, καὶ κύριος τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ ποιήσει.

andrízou kaì enischýsōmen perì toû laoû hēmō̂n kaì perì tō̂n póleōn toû theoû hēmō̂n, kaì kýrios tò agathòn en ophthalmoîs autoû poiḗsei.

14
καὶ παρετάξατο Ιωαβ καὶ ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ κατέναντι Σύρων εἰς πόλεμον, καὶ ἔϕυγον ἀπ’ αὐτοῦ.

kaì paretáxato Iōab kaì ho laòs ho met’ autoû katénanti Sýrōn eis pólemon, kaì éphygon ap’ autoû.

15
καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων εἶδον ὅτι ἔϕυγον Σύροι, καὶ ἔϕυγον καὶ αὐτοὶ ἀπὸ προσώπου Ιωαβ καὶ ἀπὸ προσώπου Αβεσσα τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν. καὶ ἦλθεν Ιωαβ εἰς Ιερουσαλημ.

kaì hoi hyioì Ammōn eîdon hóti éphygon Sýroi, kaì éphygon kaì autoì apò prosṓpou Iōab kaì apò prosṓpou Abessa toû adelphoû autoû kaì ē̂lthon eis tḕn pólin. kaì ē̂lthen Iōab eis Ierousalēm.

16
καὶ εἶδεν Σύρος ὅτι ἐτροπώσατο αὐτὸν Ισραηλ, καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους, καὶ ἐξήγαγον τὸν Σύρον ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ Σωϕαχ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως Αδρααζαρ ἔμπροσθεν αὐτῶν.

kaì eîden Sýros hóti etropṓsato autòn Israēl, kaì apésteilen angélous, kaì exḗgagon tòn Sýron ek toû péran toû potamoû, kaì Sōphach archistrátēgos dynámeōs Adraazar émprosthen autō̂n.

17
καὶ ἀπηγγέλη τῷ Δαυιδ, καὶ συνήγαγεν τὸν πάντα Ισραηλ καὶ διέβη τὸν Ιορδάνην καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ παρετάξατο ἐπ’ αὐτούς, καὶ παρατάσσεται Σύρος ἐξ ἐναντίας Δαυιδ καὶ ἐπολέμησαν αὐτόν.

kaì apēngélē tō̂i Dauid, kaì synḗgagen tòn pánta Israēl kaì diébē tòn Iordánēn kaì ē̂lthen ep’ autoùs kaì paretáxato ep’ autoús, kaì paratássetai Sýros ex enantías Dauid kaì epolémēsan autón.

18
καὶ ἔϕυγεν Σύρος ἀπὸ προσώπου Δαυιδ, καὶ ἀπέκτεινεν Δαυιδ ἀπὸ τοῦ Σύρου ἑπτὰ χιλιάδας ἁρμάτων καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδας πεζῶν· καὶ τὸν Σωϕαχ ἀρχιστράτηγον δυνάμεως ἀπέκτεινεν.

kaì éphygen Sýros apò prosṓpou Dauid, kaì apékteinen Dauid apò toû Sýrou heptà chiliádas harmátōn kaì tessarákonta chiliádas pezō̂n: kaì tòn Sōphach archistrátēgon dynámeōs apékteinen.

19
καὶ εἶδον παῖδες Αδρααζαρ ὅτι ἐπταίκασιν ἀπὸ προσώπου Ισραηλ, καὶ διέθεντο μετὰ Δαυιδ καὶ ἐδούλευσαν αὐτῷ· καὶ οὐκ ἠθέλησεν Σύρος τοῦ βοηθῆσαι τοῖς υἱοῖς Αμμων ἔτι.

kaì eîdon paîdes Adraazar hóti eptaíkasin apò prosṓpou Israēl, kaì diéthento metà Dauid kaì edoúleusan autō̂i: kaì ouk ēthélēsen Sýros toû boēthē̂sai toîs hyioîs Ammōn éti.