Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπιόντι ἔτει ἐν τῇ ἐξόδῳ τῶν βασιλέων καὶ ἤγαγεν Ιωαβ πᾶσαν τὴν δύναμιν τῆς στρατιᾶς, καὶ ἔϕθειραν τὴν χώραν υἱῶν Αμμων· καὶ ἦλθεν καὶ περιεκάθισεν τὴν Ραββα. καὶ Δαυιδ ἐκάθητο ἐν Ιερουσαλημ· καὶ ἐπάταξεν Ιωαβ τὴν Ραββα καὶ κατέσκαψεν αὐτήν.

Kaì egéneto en tō̂i epiónti étei en tē̂i exódōi tō̂n basiléōn kaì ḗgagen Iōab pâsan tḕn dýnamin tē̂s stratiâs, kaì éphtheiran tḕn chṓran hyiō̂n Ammōn: kaì ē̂lthen kaì periekáthisen tḕn Rabba. kaì Dauid ekáthēto en Ierousalēm: kaì epátaxen Iōab tḕn Rabba kaì katéskapsen autḗn.

2
καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τὸν στέϕανον Μολχολ βασιλέως αὐτῶν ἀπὸ τῆς κεϕαλῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρέθη ὁ σταθμὸς αὐτοῦ τάλαντον χρυσίου, καὶ ἐν αὐτῷ λίθος τίμιος, καὶ ἦν ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν Δαυιδ· καὶ σκῦλα τῆς πόλεως ἐξήνεγκεν πολλὰ σϕόδρα.

kaì élaben Dauid tòn stéphanon Molchol basiléōs autō̂n apò tē̂s kephalē̂s autoû, kaì heuréthē ho stathmòs autoû tálanton chrysíou, kaì en autō̂i líthos tímios, kaì ē̂n epì tḕn kephalḕn Dauid: kaì skŷla tē̂s póleōs exḗnenken pollà sphódra.

3
καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἐξήγαγεν καὶ διέπρισεν πρίοσιν καὶ ἐν σκεπάρνοις σιδηροῖς· καὶ οὕτως ἐποίησεν Δαυιδ τοῖς πᾶσιν υἱοῖς Αμμων. καὶ ἀνέστρεψεν Δαυιδ καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ.

kaì tòn laòn tòn en autē̂i exḗgagen kaì diéprisen príosin kaì en skepárnois sidēroîs: kaì hoútōs epoíēsen Dauid toîs pâsin hyioîs Ammōn. kaì anéstrepsen Dauid kaì pâs ho laòs autoû eis Ierousalēm.

4
Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν Γαζερ μετὰ τῶν ἀλλοϕύλων. τότε ἐπάταξεν Σοβοχαι ὁ Ουσαθι τὸν Σαϕου ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων καὶ ἐταπείνωσεν αὐτόν.

Kaì egéneto metà taûta kaì egéneto éti pólemos en Gazer metà tō̂n allophýlōn. tóte epátaxen Sobochai ho Ousathi tòn Saphou apò tō̂n hyiō̂n tō̂n gigántōn kaì etapeínōsen autón.

5
καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος μετὰ τῶν ἀλλοϕύλων. καὶ ἐπάταξεν Ελλαναν υἱὸς Ιαϊρ τὸν Λεεμι ἀδελϕὸν Γολιαθ τοῦ Γεθθαίου, καὶ ξύλον δόρατος αὐτοῦ ὡς ἀντίον ὑϕαινόντων.

kaì egéneto éti pólemos metà tō̂n allophýlōn. kaì epátaxen Ellanan hyiòs Iaïr tòn Leemi adelphòn Goliath toû Geththaíou, kaì xýlon dóratos autoû hōs antíon hyphainóntōn.

6
καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν Γεθ, καὶ ἦν ἀνὴρ ὑπερμεγέθης, καὶ δάκτυλοι αὐτοῦ ἓξ καὶ ἕξ, εἴκοσι τέσσαρες, καὶ οὗτος ἦν ἀπόγονος γιγάντων.

kaì egéneto éti pólemos en Geth, kaì ē̂n anḕr hypermegéthēs, kaì dáktyloi autoû hèx kaì héx, eíkosi téssares, kaì hoûtos ē̂n apógonos gigántōn.

7
καὶ ὠνείδισεν τὸν Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ιωναθαν υἱὸς Σαμαα ἀδελϕοῦ Δαυιδ.

kaì ōneídisen tòn Israēl, kaì epátaxen autòn Iōnathan hyiòs Samaa adelphoû Dauid.

8
οὗτοι ἐγένοντο Ραϕα ἐν Γεθ· πάντες ἦσαν τέσσαρες γίγαντες, καὶ ἔπεσον ἐν χειρὶ Δαυιδ καὶ ἐν χειρὶ παίδων αὐτοῦ.

hoûtoi egénonto Rapha en Geth: pántes ē̂san téssares gígantes, kaì épeson en cheirì Dauid kaì en cheirì paídōn autoû.