Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 23

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Δαυιδ πρεσβύτης καὶ πλήρης ἡμερῶν καὶ ἐβασίλευσεν Σαλωμων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ ἐπὶ Ισραηλ.

Kaì Dauid presbýtēs kaì plḗrēs hēmerō̂n kaì ebasíleusen Salōmōn tòn hyiòn autoû ant’ autoû epì Israēl.

2
καὶ συνήγαγεν τοὺς πάντας ἄρχοντας Ισραηλ καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας.

kaì synḗgagen toùs pántas árchontas Israēl kaì toùs hiereîs kaì toùs Leuítas.

3
καὶ ἠριθμήθησαν οἱ Λευῖται ἀπὸ τριακονταετοῦς καὶ ἐπάνω, καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν εἰς ἄνδρας τριάκοντα καὶ ὀκτὼ χιλιάδας.

kaì ērithmḗthēsan hoi Leuîtai apò triakontaetoûs kaì epánō, kaì egéneto ho arithmòs autō̂n katà kephalḕn autō̂n eis ándras triákonta kaì oktṑ chiliádas.

4
ἀπὸ τούτων ἐργοδιῶκται ἐπὶ τὰ ἔργα οἴκου κυρίου εἴκοσι τέσσαρες χιλιάδες καὶ γραμματεῖς καὶ κριταὶ ἑξακισχίλιοι

apò toútōn ergodiō̂ktai epì tà érga oíkou kyríou eíkosi téssares chiliádes kaì grammateîs kaì kritaì hexakischílioi

5
καὶ τέσσαρες χιλιάδες πυλωροὶ καὶ τέσσαρες χιλιάδες αἰνοῦντες τῷ κυρίῳ ἐν τοῖς ὀργάνοις, οἷς ἐποίησεν τοῦ αἰνεῖν τῷ κυρίῳ.

kaì téssares chiliádes pylōroì kaì téssares chiliádes ainoûntes tō̂i kyríōi en toîs orgánois, hoîs epoíēsen toû aineîn tō̂i kyríōi.

6
καὶ διεῖλεν αὐτοὺς Δαυιδ ἐϕημερίας τοῖς υἱοῖς Λευι, τῷ Γεδσων, Κααθ, Μεραρι·

kaì dieîlen autoùs Dauid ephēmerías toîs hyioîs Leui, tō̂i Gedsōn, Kaath, Merari:

7
καὶ τῷ Παροσωμ, τῷ Εδαν καὶ τῷ Σεμεϊ.

kaì tō̂i Parosōm, tō̂i Edan kaì tō̂i Semeï.

8
υἱοὶ τῷ Εδαν· ὁ ἄρχων Ιιηλ καὶ Ζεθομ καὶ Ιωηλ, τρεῖς.

hyioì tō̂i Edan: ho árchōn Iiēl kaì Zethom kaì Iōēl, treîs.

9
υἱοὶ Σεμεϊ· Σαλωμιθ καὶ Ιιηλ καὶ Αιδαν, τρεῖς. οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῷ Εδαν.

hyioì Semeï: Salōmith kaì Iiēl kaì Aidan, treîs. hoûtoi árchontes tō̂n patriō̂n tō̂i Edan.

10
καὶ τοῖς υἱοῖς Σεμεϊ· Ιεθ καὶ Ζιζα καὶ Ιωας καὶ Βερια· οὗτοι υἱοὶ Σεμεϊ, τέσσαρες.

kaì toîs hyioîs Semeï: Ieth kaì Ziza kaì Iōas kaì Beria: hoûtoi hyioì Semeï, téssares.

11
καὶ ἦν Ιεθ ὁ ἄρχων καὶ Ζιζα ὁ δεύτερος· καὶ Ιωας καὶ Βερια οὐκ ἐπλήθυναν υἱοὺς καὶ ἐγένοντο εἰς οἶκον πατριᾶς εἰς ἐπίσκεψιν μίαν.

kaì ē̂n Ieth ho árchōn kaì Ziza ho deúteros: kaì Iōas kaì Beria ouk eplḗthynan hyioùs kaì egénonto eis oîkon patriâs eis epískepsin mían.

12
υἱοὶ Κααθ· Αμβραμ, Ισσααρ, Χεβρων, Οζιηλ, τέσσαρες.

hyioì Kaath: Ambram, Issaar, Chebrōn, Oziēl, téssares.

13
υἱοὶ Αμβραμ· Ααρων καὶ Μωυσῆς. καὶ διεστάλη Ααρων τοῦ ἁγιασθῆναι ἅγια ἁγίων αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἕως αἰῶνος τοῦ θυμιᾶν ἐναντίον τοῦ κυρίου λειτουργεῖν καὶ ἐπεύχεσθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.

hyioì Ambram: Aarōn kaì Mōysē̂s. kaì diestálē Aarōn toû hagiasthē̂nai hágia hagíōn autòs kaì hoi hyioì autoû héōs aiō̂nos toû thymiân enantíon toû kyríou leitourgeîn kaì epeúchesthai epì tō̂i onómati autoû héōs aiō̂nos.

14
καὶ Μωυσῆς ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ, υἱοὶ αὐτοῦ ἐκλήθησαν εἰς ϕυλὴν τοῦ Λευι.

kaì Mōysē̂s ánthrōpos toû theoû, hyioì autoû eklḗthēsan eis phylḕn toû Leui.

15
υἱοὶ Μωυσῆ· Γηρσαμ καὶ Ελιεζερ.

hyioì Mōysē̂: Gērsam kaì Eliezer.

16
υἱοὶ Γηρσαμ· Σουβαηλ ὁ ἄρχων.

hyioì Gērsam: Soubaēl ho árchōn.

17
καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Ελιεζερ· Ρααβια ὁ ἄρχων· καὶ οὐκ ἦσαν τῷ Ελιεζερ υἱοὶ ἕτεροι. καὶ υἱοὶ Ρααβια ηὐξήθησαν εἰς ὕψος.

kaì ē̂san hyioì tō̂i Eliezer: Raabia ho árchōn: kaì ouk ē̂san tō̂i Eliezer hyioì héteroi. kaì hyioì Raabia ēyxḗthēsan eis hýpsos.

18
υἱοὶ Ισσααρ· Σαλωμωθ ὁ ἄρχων.

hyioì Issaar: Salōmōth ho árchōn.

19
υἱοὶ Χεβρων· Ιδουδ ὁ ἄρχων, Αμαδια ὁ δεύτερος, Οζιηλ ὁ τρίτος, Ικεμιας ὁ τέταρτος.

hyioì Chebrōn: Idoud ho árchōn, Amadia ho deúteros, Oziēl ho trítos, Ikemias ho tétartos.

20
υἱοὶ Οζιηλ· Μιχας ὁ ἄρχων καὶ Ισια ὁ δεύτερος.

hyioì Oziēl: Michas ho árchōn kaì Isia ho deúteros.

21
υἱοὶ Μεραρι· Μοολι καὶ Μουσι. υἱοὶ Μοολι· Ελεαζαρ καὶ Κις.

hyioì Merari: Mooli kaì Mousi. hyioì Mooli: Eleazar kaì Kis.

22
καὶ ἀπέθανεν Ελεαζαρ, καὶ οὐκ ἦσαν αὐτῷ υἱοὶ ἀλλ’ ἢ θυγατέρες, καὶ ἔλαβον αὐτὰς υἱοὶ Κις ἀδελϕοὶ αὐτῶν.

kaì apéthanen Eleazar, kaì ouk ē̂san autō̂i hyioì all’ ḕ thygatéres, kaì élabon autàs hyioì Kis adelphoì autō̂n.

23
υἱοὶ Μουσι· Μοολι καὶ Εδερ καὶ Ιαριμωθ, τρεῖς.

hyioì Mousi: Mooli kaì Eder kaì Iarimōth, treîs.

24
οὗτοι υἱοὶ Λευι κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, ἄρχοντες τῶν πατριῶν αὐτῶν κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτῶν κατὰ τὸν ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, ποιοῦντες τὰ ἔργα λειτουργίας οἴκου κυρίου ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω.

hoûtoi hyioì Leui kat’ oíkous patriō̂n autō̂n, árchontes tō̂n patriō̂n autō̂n katà tḕn epískepsin autō̂n katà tòn arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, poioûntes tà érga leitourgías oíkou kyríou apò eikosaetoûs kaì epánō.

25
ὅτι εἶπεν Δαυιδ Κατέπαυσεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ τῷ λαῷ αὐτοῦ καὶ κατεσκήνωσεν ἐν Ιερουσαλημ ἕως αἰῶνος.

hóti eîpen Dauid Katépausen kýrios ho theòs Israēl tō̂i laō̂i autoû kaì kateskḗnōsen en Ierousalēm héōs aiō̂nos.

26
καὶ οἱ Λευῖται οὐκ ἦσαν αἴροντες τὴν σκηνὴν καὶ τὰ πάντα σκεύη αὐτῆς εἰς τὴν λειτουργίαν αὐτῆς·

kaì hoi Leuîtai ouk ē̂san aírontes tḕn skēnḕn kaì tà pánta skeúē autē̂s eis tḕn leitourgían autē̂s:

27
ὅτι ἐν τοῖς λόγοις Δαυιδ τοῖς ἐσχάτοις ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς υἱῶν Λευι ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω,

hóti en toîs lógois Dauid toîs eschátois estìn ho arithmòs hyiō̂n Leui apò eikosaetoûs kaì epánō,

28
ὅτι ἔστησεν αὐτοὺς ἐπὶ χεῖρα Ααρων τοῦ λειτουργεῖν ἐν οἴκῳ κυρίου ἐπὶ τὰς αὐλὰς καὶ ἐπὶ τὰ παστοϕόρια καὶ ἐπὶ τὸν καθαρισμὸν τῶν πάντων ἁγίων καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα λειτουργίας οἴκου τοῦ θεοῦ,

hóti éstēsen autoùs epì cheîra Aarōn toû leitourgeîn en oíkōi kyríou epì tàs aulàs kaì epì tà pastophória kaì epì tòn katharismòn tō̂n pántōn hagíōn kaì epì tà érga leitourgías oíkou toû theoû,

29
εἰς τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως, εἰς τὴν σεμίδαλιν τῆς θυσίας καὶ εἰς τὰ λάγανα τὰ ἄζυμα καὶ εἰς τήγανον καὶ εἰς τὴν πεϕυραμένην καὶ εἰς πᾶν μέτρον

eis toùs ártous tē̂s prothéseōs, eis tḕn semídalin tē̂s thysías kaì eis tà lágana tà ázyma kaì eis tḗganon kaì eis tḕn pephyraménēn kaì eis pân métron

30
καὶ τοῦ στῆναι πρωὶ τοῦ αἰνεῖν ἐξομολογεῖσθαι τῷ κυρίῳ καὶ οὕτως τὸ ἑσπέρας

kaì toû stē̂nai prōì toû aineîn exomologeîsthai tō̂i kyríōi kaì hoútōs tò hespéras

31
καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἀναϕερομένων ὁλοκαυτωμάτων τῷ κυρίῳ ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν ταῖς νεομηνίαις καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς κατὰ ἀριθμὸν κατὰ τὴν κρίσιν ἐπ’ αὐτοῖς διὰ παντὸς τῷ κυρίῳ.

kaì epì pántōn tō̂n anapheroménōn holokautōmátōn tō̂i kyríōi en toîs sabbátois kaì en taîs neomēníais kaì en taîs heortaîs katà arithmòn katà tḕn krísin ep’ autoîs dià pantòs tō̂i kyríōi.

32
καὶ ϕυλάξουσιν τὰς ϕυλακὰς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ τὰς ϕυλακὰς υἱῶν Ααρων ἀδελϕῶν αὐτῶν τοῦ λειτουργεῖν ἐν οἴκῳ κυρίου.

kaì phyláxousin tàs phylakàs skēnē̂s toû martyríou kaì tàs phylakàs hyiō̂n Aarōn adelphō̂n autō̂n toû leitourgeîn en oíkōi kyríou.