Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 25

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἔστησεν Δαυιδ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως εἰς τὰ ἔργα τοὺς υἱοὺς Ασαϕ καὶ Αιμαν καὶ Ιδιθων τοὺς ἀποϕθεγγομένους ἐν κινύραις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κυμβάλοις. καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν·

Kaì éstēsen Dauid ho basileùs kaì hoi árchontes tē̂s dynámeōs eis tà érga toùs hyioùs Asaph kaì Aiman kaì Idithōn toùs apophthengoménous en kinýrais kaì en náblais kaì en kymbálois. kaì egéneto ho arithmòs autō̂n katà kephalḕn autō̂n ergazoménōn en toîs érgois autō̂n:

2
υἱοὶ Ασαϕ Ζακχουρ καὶ Ιωσηϕ καὶ Ναθανιας καὶ Εραηλ, υἱοὶ Ασαϕ ἐχόμενοι Ασαϕ τοῦ προϕήτου ἐχόμενοι τοῦ βασιλέως.

hyioì Asaph Zakchour kaì Iōsēph kaì Nathanias kaì Eraēl, hyioì Asaph echómenoi Asaph toû prophḗtou echómenoi toû basiléōs.

3
τῷ Ιδιθων υἱοὶ Ιδιθων· Γοδολια καὶ Σουρι καὶ Ισαια καὶ Σεμεϊ καὶ Ασαβια καὶ Ματταθιας, ἕξ, μετὰ τὸν πατέρα αὐτῶν Ιδιθων ἐν κινύρᾳ ἀνακρουόμενοι ἐξομολόγησιν καὶ αἴνεσιν τῷ κυρίῳ.

tō̂i Idithōn hyioì Idithōn: Godolia kaì Souri kaì Isaia kaì Semeï kaì Asabia kaì Mattathias, héx, metà tòn patéra autō̂n Idithōn en kinýrāi anakrouómenoi exomológēsin kaì aínesin tō̂i kyríōi.

4
τῷ Αιμανι υἱοὶ Αιμαν· Βουκιας καὶ Μανθανιας καὶ Αζαραηλ καὶ Σουβαηλ καὶ Ιεριμωθ καὶ Ανανιας καὶ Ανανι καὶ Ηλιαθα καὶ Γοδολλαθι καὶ Ρωμεμθι-ωδ καὶ Ιεσβακασα καὶ Μαλληθι καὶ Ωθηρι καὶ Μεαζωθ·

tō̂i Aimani hyioì Aiman: Boukias kaì Manthanias kaì Azaraēl kaì Soubaēl kaì Ierimōth kaì Ananias kaì Anani kaì Ēliatha kaì Godollathi kaì Rōmemthi-ōd kaì Iesbakasa kaì Mallēthi kaì Ōthēri kaì Meazōth:

5
πάντες οὗτοι υἱοὶ τῷ Αιμαν τῷ ἀνακρουομένῳ τῷ βασιλεῖ ἐν λόγοις θεοῦ ὑψῶσαι κέρας, καὶ ἔδωκεν ὁ θεὸς τῷ Αιμαν υἱοὺς δέκα τέσσαρας καὶ θυγατέρας τρεῖς.

pántes hoûtoi hyioì tō̂i Aiman tō̂i anakrouoménōi tō̂i basileî en lógois theoû hypsō̂sai kéras, kaì édōken ho theòs tō̂i Aiman hyioùs déka téssaras kaì thygatéras treîs.

6
πάντες οὗτοι μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ὑμνῳδοῦντες ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις ἐχόμενα τοῦ βασιλέως καὶ Ασαϕ καὶ Ιδιθων καὶ Αιμανι.

pántes hoûtoi metà toû patròs autō̂n hymnōidoûntes en oíkōi kyríou en kymbálois kaì en náblais kaì en kinýrais echómena toû basiléōs kaì Asaph kaì Idithōn kaì Aimani.

7
καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μετὰ τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτῶν, δεδιδαγμένοι ᾄδειν κυρίῳ, πᾶς συνίων, διακόσιοι ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτώ.

kaì egéneto ho arithmòs autō̂n metà toùs adelphoùs autō̂n, dedidagménoi ā́idein kyríōi, pâs syníōn, diakósioi ogdoḗkonta kaì oktṓ.

8
καὶ ἔβαλον καὶ αὐτοὶ κλήρους ἐϕημεριῶν κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν, τελείων καὶ μανθανόντων.

kaì ébalon kaì autoì klḗrous ephēmeriō̂n katà tòn mikròn kaì katà tòn mégan, teleíōn kaì manthanóntōn.

9
καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πρῶτος υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἀδελϕῶν αὐτοῦ τῷ Ασαϕ τῷ Ιωσηϕ Γοδολια· ὁ δεύτερος Ηνια, ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

kaì exē̂lthen ho klē̂ros ho prō̂tos hyiō̂n autoû kaì adelphō̂n autoû tō̂i Asaph tō̂i Iōsēph Godolia: ho deúteros Ēnia, adelphoì autoû kaì hyioì autoû, déka dýo:

10
ὁ τρίτος Ζακχουρ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho trítos Zakchour, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

11
ὁ τέταρτος Ιεσδρι, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho tétartos Iesdri, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

12
ὁ πέμπτος Ναθανιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho pémptos Nathanias, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

13
ὁ ἕκτος Βουκιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho héktos Boukias, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

14
ὁ ἕβδομος Ισεριηλ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho hébdomos Iseriēl, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

15
ὁ ὄγδοος Ιωσια, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho ógdoos Iōsia, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

16
ὁ ἔνατος Μανθανιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho énatos Manthanias, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

17
ὁ δέκατος Σεμεϊ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho dékatos Semeï, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

18
ὁ ἑνδέκατος Αζαρια, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho hendékatos Azaria, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

19
ὁ δωδέκατος Ασαβια, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho dōdékatos Asabia, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

20
ὁ τρισκαιδέκατος Σουβαηλ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho triskaidékatos Soubaēl, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

21
ὁ τεσσαρεσκαιδέκατος Ματταθιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho tessareskaidékatos Mattathias, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

22
ὁ πεντεκαιδέκατος Ιεριμωθ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho pentekaidékatos Ierimōth, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

23
ὁ ἑκκαιδέκατος Ανανιας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho hekkaidékatos Ananias, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

24
ὁ ἑπτακαιδέκατος Ιεσβακασα, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho heptakaidékatos Iesbakasa, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

25
ὁ ὀκτωκαιδέκατος Ανανι, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho oktōkaidékatos Anani, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

26
ὁ ἐννεακαιδέκατος Μελληθι, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho enneakaidékatos Mellēthi, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

27
ὁ εἰκοστὸς Ελιαθα, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho eikostòs Eliatha, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

28
ὁ εἰκοστὸς πρῶτος Ηθιρ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho eikostòs prō̂tos Ēthir, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

29
ὁ εἰκοστὸς δεύτερος Γοδολλαθι, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho eikostòs deúteros Godollathi, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

30
ὁ τρίτος καὶ εἰκοστὸς Μεαζωθ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο·

ho trítos kaì eikostòs Meazōth, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo:

31
ὁ τέταρτος καὶ εἰκοστὸς Ρωμεμθι-ωδ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, δέκα δύο.

ho tétartos kaì eikostòs Rōmemthi-ōd, hyioì autoû kaì adelphoì autoû, déka dýo.