Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 26

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἰς διαιρέσεις τῶν πυλῶν· υἱοῖς Κορεϊμ Μοσολλαμια υἱὸς Κωρη ἐκ τῶν υἱῶν Αβιασαϕ.

Eis diairéseis tō̂n pylō̂n: hyioîs Koreïm Mosollamia hyiòs Kōrē ek tō̂n hyiō̂n Abiasaph.

2
καὶ τῷ Μοσολλαμια υἱοί· Ζαχαριας ὁ πρωτότοκος, Ιδιηλ ὁ δεύτερος, Ζαβαδιας ὁ τρίτος, Ιεθνουηλ ὁ τέταρτος,

kaì tō̂i Mosollamia hyioí: Zacharias ho prōtótokos, Idiēl ho deúteros, Zabadias ho trítos, Iethnouēl ho tétartos,

3
Ωλαμ ὁ πέμπτος, Ιωαναν ὁ ἕκτος, Ελιωηναι ὁ ἕβδομος.

Ōlam ho pémptos, Iōanan ho héktos, Eliōēnai ho hébdomos.

4
καὶ τῷ Αβδεδομ υἱοί· Σαμαιας ὁ πρωτότοκος, Ιωζαβαδ ὁ δεύτερος, Ιωαα ὁ τρίτος, Σωχαρ ὁ τέταρτος, Ναθαναηλ ὁ πέμπτος,

kaì tō̂i Abdedom hyioí: Samaias ho prōtótokos, Iōzabad ho deúteros, Iōaa ho trítos, Sōchar ho tétartos, Nathanaēl ho pémptos,

5
Αμιηλ ὁ ἕκτος, Ισσαχαρ ὁ ἕβδομος, Φολλαθι ὁ ὄγδοος, ὅτι εὐλόγησεν αὐτὸν ὁ θεός.

Amiēl ho héktos, Issachar ho hébdomos, Phollathi ho ógdoos, hóti eulógēsen autòn ho theós.

6
καὶ τῷ Σαμαια υἱῷ αὐτοῦ ἐτέχθησαν υἱοὶ τοῦ πρωτοτόκου Ρωσαι εἰς τὸν οἶκον τὸν πατρικὸν αὐτοῦ, ὅτι δυνατοὶ ἦσαν.

kaì tō̂i Samaia hyiō̂i autoû etéchthēsan hyioì toû prōtotókou Rōsai eis tòn oîkon tòn patrikòn autoû, hóti dynatoì ē̂san.

7
υἱοὶ Σαμαια· Γοθνι καὶ Ραϕαηλ καὶ Ωβηδ καὶ Ελζαβαδ καὶ Αχιου, υἱοὶ δυνατοί, Ελιου καὶ Σαβχια καὶ Ισβακωμ.

hyioì Samaia: Gothni kaì Raphaēl kaì Ōbēd kaì Elzabad kaì Achiou, hyioì dynatoí, Eliou kaì Sabchia kaì Isbakōm.

8
πάντες ἀπὸ τῶν υἱῶν Αβδεδομ, αὐτοὶ καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτῶν καὶ υἱοὶ αὐτῶν ποιοῦντες δυνατῶς ἐν τῇ ἐργασίᾳ, οἱ πάντες ἑξήκοντα δύο τῷ Αβδεδομ.

pántes apò tō̂n hyiō̂n Abdedom, autoì kaì hoi adelphoì autō̂n kaì hyioì autō̂n poioûntes dynatō̂s en tē̂i ergasíāi, hoi pántes hexḗkonta dýo tō̂i Abdedom.

9
καὶ τῷ Μοσολλαμια υἱοὶ καὶ ἀδελϕοὶ δέκα καὶ ὀκτὼ δυνατοί.

kaì tō̂i Mosollamia hyioì kaì adelphoì déka kaì oktṑ dynatoí.

10
καὶ τῷ Ωσα τῶν υἱῶν Μεραρι υἱοὶ ϕυλάσσοντες τὴν ἀρχήν, ὅτι οὐκ ἦν πρωτότοκος, καὶ ἐποίησεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἄρχοντα

kaì tō̂i Ōsa tō̂n hyiō̂n Merari hyioì phylássontes tḕn archḗn, hóti ouk ē̂n prōtótokos, kaì epoíēsen autòn ho patḕr autoû árchonta

11
τῆς διαιρέσεως τῆς δευτέρας, Ταβλαι ὁ τρίτος, Ζαχαριας ὁ τέταρτος· πάντες οὗτοι, υἱοὶ καὶ ἀδελϕοὶ τῷ Ωσα, τρισκαίδεκα.

tē̂s diairéseōs tē̂s deutéras, Tablai ho trítos, Zacharias ho tétartos: pántes hoûtoi, hyioì kaì adelphoì tō̂i Ōsa, triskaídeka.

12
τούτοις αἱ διαιρέσεις τῶν πυλῶν, τοῖς ἄρχουσι τῶν δυνατῶν, ἐϕημερίαι καθὼς οἱ ἀδελϕοὶ αὐτῶν λειτουργεῖν ἐν οἴκῳ κυρίου.

toútois hai diairéseis tō̂n pylō̂n, toîs árchousi tō̂n dynatō̂n, ephēmeríai kathṑs hoi adelphoì autō̂n leitourgeîn en oíkōi kyríou.

13
καὶ ἔβαλον κλήρους κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν εἰς πυλῶνα καὶ πυλῶνα.

kaì ébalon klḗrous katà tòn mikròn kaì katà tòn mégan kat’ oíkous patriō̂n autō̂n eis pylō̂na kaì pylō̂na.

14
καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος τῶν πρὸς ἀνατολὰς τῷ Σαλαμια καὶ Ζαχαρια· υἱοὶ Ιωας τῷ Μελχια ἔβαλον κλήρους, καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος βορρᾶ·

kaì épesen ho klē̂ros tō̂n pròs anatolàs tō̂i Salamia kaì Zacharia: hyioì Iōas tō̂i Melchia ébalon klḗrous, kaì exē̂lthen ho klē̂ros borrâ:

15
τῷ Αβδεδομ νότον κατέναντι οἴκου εσεϕιν

tō̂i Abdedom nóton katénanti oíkou esephin

16
εἰς δεύτερον· τῷ Ωσα πρὸς δυσμαῖς μετὰ τὴν πύλην παστοϕορίου τῆς ἀναβάσεως· ϕυλακὴ κατέναντι ϕυλακῆς.

eis deúteron: tō̂i Ōsa pròs dysmaîs metà tḕn pýlēn pastophoríou tē̂s anabáseōs: phylakḕ katénanti phylakē̂s.

17
πρὸς ἀνατολὰς ἓξ τὴν ἡμέραν, βορρᾶ τῆς ἡμέρας τέσσαρες, νότον τῆς ἡμέρας τέσσαρες, καὶ εἰς τὸ εσεϕιν δύο·

pròs anatolàs hèx tḕn hēméran, borrâ tē̂s hēméras téssares, nóton tē̂s hēméras téssares, kaì eis tò esephin dýo:

18
εἰς διαδεχομένους, καὶ πρὸς δυσμαῖς τέσσαρες, καὶ εἰς τὸν τρίβον δύο διαδεχομένους.

eis diadechoménous, kaì pròs dysmaîs téssares, kaì eis tòn tríbon dýo diadechoménous.

19
αὗται αἱ διαιρέσεις τῶν πυλωρῶν τοῖς υἱοῖς Κορε καὶ τοῖς υἱοῖς Μεραρι.

haûtai hai diairéseis tō̂n pylōrō̂n toîs hyioîs Kore kaì toîs hyioîs Merari.

20
Καὶ οἱ Λευῖται ἀδελϕοὶ αὐτῶν ἐπὶ τῶν θησαυρῶν οἴκου κυρίου καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν καθηγιασμένων·

Kaì hoi Leuîtai adelphoì autō̂n epì tō̂n thēsaurō̂n oíkou kyríou kaì epì tō̂n thēsaurō̂n tō̂n kathēgiasménōn:

21
υἱοὶ Λαδαν υἱοὶ τῷ Γηρσωνι τῷ Λαδαν, ἄρχοντες πατριῶν τῷ Λαδαν τῷ Γηρσωνι Ιιηλ.

hyioì Ladan hyioì tō̂i Gērsōni tō̂i Ladan, árchontes patriō̂n tō̂i Ladan tō̂i Gērsōni Iiēl.

22
καὶ υἱοὶ Ιιηλ Ζεθομ καὶ Ιωηλ οἱ ἀδελϕοὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν οἴκου κυρίου.

kaì hyioì Iiēl Zethom kaì Iōēl hoi adelphoì epì tō̂n thēsaurō̂n oíkou kyríou.

23
τῷ Αμβραμ καὶ Ισσααρ Χεβρων καὶ Οζιηλ·

tō̂i Ambram kaì Issaar Chebrōn kaì Oziēl:

24
καὶ Σουβαηλ ὁ τοῦ Γηρσαμ τοῦ Μωυσῆ ἡγούμενος ἐπὶ τῶν θησαυρῶν.

kaì Soubaēl ho toû Gērsam toû Mōysē̂ hēgoúmenos epì tō̂n thēsaurō̂n.

25
καὶ τῷ ἀδελϕῷ αὐτοῦ τῷ Ελιεζερ Ρααβιας υἱὸς καὶ Ιωσαιας καὶ Ιωραμ καὶ Ζεχρι καὶ Σαλωμωθ.

kaì tō̂i adelphō̂i autoû tō̂i Eliezer Raabias hyiòs kaì Iōsaias kaì Iōram kaì Zechri kaì Salōmōth.

26
αὐτὸς Σαλωμωθ καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πάντων τῶν θησαυρῶν τῶν ἁγίων, οὓς ἡγίασεν Δαυιδ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν, χιλίαρχοι καὶ ἑκατόνταρχοι καὶ ἀρχηγοὶ τῆς δυνάμεως,

autòs Salōmōth kaì hoi adelphoì autoû epì pántōn tō̂n thēsaurō̂n tō̂n hagíōn, hoùs hēgíasen Dauid ho basileùs kaì hoi árchontes tō̂n patriō̂n, chilíarchoi kaì hekatóntarchoi kaì archēgoì tē̂s dynámeōs,

27
ἃ ἔλαβεν ἐκ τῶν πολέμων καὶ ἐκ τῶν λαϕύρων καὶ ἡγίασεν ἀπ’ αὐτῶν τοῦ μὴ καθυστερῆσαι τὴν οἰκοδομὴν τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ,

hà élaben ek tō̂n polémōn kaì ek tō̂n laphýrōn kaì hēgíasen ap’ autō̂n toû mḕ kathysterē̂sai tḕn oikodomḕn toû oíkou toû theoû,

28
καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἁγίων Σαμουηλ τοῦ προϕήτου καὶ Σαουλ τοῦ Κις καὶ Αβεννηρ τοῦ Νηρ καὶ Ιωαβ τοῦ Σαρουια· πᾶν, ὃ ἡγίασαν, διὰ χειρὸς Σαλωμωθ καὶ τῶν ἀδελϕῶν αὐτοῦ.

kaì epì pántōn tō̂n hagíōn Samouēl toû prophḗtou kaì Saoul toû Kis kaì Abennēr toû Nēr kaì Iōab toû Sarouia: pân, hò hēgíasan, dià cheiròs Salōmōth kaì tō̂n adelphō̂n autoû.

29
Τῷ Ισσαρι Χωνενια καὶ υἱοὶ αὐτοῦ τῆς ἐργασίας τῆς ἔξω ἐπὶ τὸν Ισραηλ τοῦ γραμματεύειν καὶ διακρίνειν.

Tō̂i Issari Chōnenia kaì hyioì autoû tē̂s ergasías tē̂s éxō epì tòn Israēl toû grammateúein kaì diakrínein.

30
τῷ Χεβρωνι Ασαβιας καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ υἱοὶ δυνατοί, χίλιοι καὶ ἑπτακόσιοι ἐπὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ισραηλ πέραν τοῦ Ιορδάνου πρὸς δυσμαῖς εἰς πᾶσαν λειτουργίαν κυρίου καὶ ἐργασίαν τοῦ βασιλέως.

tō̂i Chebrōni Asabias kaì hoi adelphoì autoû hyioì dynatoí, chílioi kaì heptakósioi epì tē̂s episképseōs toû Israēl péran toû Iordánou pròs dysmaîs eis pâsan leitourgían kyríou kaì ergasían toû basiléōs.

31
τοῦ Χεβρωνι· Ιουδιας ὁ ἄρχων τῶν Χεβρωνι κατὰ γενέσεις αὐτῶν κατὰ πατριάς· ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐπεσκέπησαν, καὶ εὑρέθη ἀνὴρ δυνατὸς ἐν αὐτοῖς ἐν Ιαζηρ τῆς Γαλααδίτιδος,

toû Chebrōni: Ioudias ho árchōn tō̂n Chebrōni katà genéseis autō̂n katà patriás: en tō̂i tessarakostō̂i étei tē̂s basileías autoû epesképēsan, kaì heuréthē anḕr dynatòs en autoîs en Iazēr tē̂s Galaadítidos,

32
καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, υἱοὶ δυνατοί, δισχίλιοι ἑπτακόσιοι ἄρχοντες πατριῶν· καὶ κατέστησεν αὐτοὺς Δαυιδ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοῦ Ρουβηνι καὶ Γαδδι καὶ ἡμίσους ϕυλῆς Μανασση εἰς πᾶν πρόσταγμα κυρίου καὶ λόγον βασιλέως.

kaì hoi adelphoì autoû, hyioì dynatoí, dischílioi heptakósioi árchontes patriō̂n: kaì katéstēsen autoùs Dauid ho basileùs epì toû Roubēni kaì Gaddi kaì hēmísous phylē̂s Manassē eis pân próstagma kyríou kaì lógon basiléōs.