Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 29

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν Δαυιδ ὁ βασιλεὺς πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ Σαλωμων ὁ υἱός μου, εἷς ὃν ᾑρέτικεν ἐν αὐτῷ κύριος, νέος καὶ ἁπαλός, καὶ τὸ ἔργον μέγα, ὅτι οὐκ ἀνθρώπῳ ἡ οἰκοδομή, ἀλλ’ ἢ κυρίῳ θεῷ.

Kaì eîpen Dauid ho basileùs pásēi tē̂i ekklēsíāi Salōmōn ho hyiós mou, heîs hòn hēirétiken en autō̂i kýrios, néos kaì hapalós, kaì tò érgon méga, hóti ouk anthrṓpōi hē oikodomḗ, all’ ḕ kyríōi theō̂i.

2
κατὰ πᾶσαν τὴν δύναμιν ἡτοίμακα εἰς οἶκον θεοῦ μου χρυσίον, ἀργύριον, χαλκόν, σίδηρον, ξύλα, λίθους σοομ καὶ πληρώσεως καὶ λίθους πολυτελεῖς καὶ ποικίλους καὶ πάντα λίθον τίμιον καὶ πάριον πολύν.

katà pâsan tḕn dýnamin hētoímaka eis oîkon theoû mou chrysíon, argýrion, chalkón, sídēron, xýla, líthous soom kaì plērṓseōs kaì líthous polyteleîs kaì poikílous kaì pánta líthon tímion kaì párion polýn.

3
καὶ ἔτι ἐν τῷ εὐδοκῆσαί με ἐν οἴκῳ θεοῦ μου ἔστιν μοι ὃ περιπεποίημαι χρυσίον καὶ ἀργύριον, καὶ ἰδοὺ δέδωκα εἰς οἶκον θεοῦ μου εἰς ὕψος ἐκτὸς ὧν ἡτοίμακα εἰς τὸν οἶκον τῶν ἁγίων,

kaì éti en tō̂i eudokē̂saí me en oíkōi theoû mou éstin moi hò peripepoíēmai chrysíon kaì argýrion, kaì idoù dédōka eis oîkon theoû mou eis hýpsos ektòs hō̂n hētoímaka eis tòn oîkon tō̂n hagíōn,

4
τρισχίλια τάλαντα χρυσίου τοῦ ἐκ Σουϕιρ καὶ ἑπτακισχίλια τάλαντα ἀργυρίου δοκίμου ἐξαλειϕθῆναι ἐν αὐτοῖς τοὺς τοίχους τοῦ ἱεροῦ

trischília tálanta chrysíou toû ek Souphir kaì heptakischília tálanta argyríou dokímou exaleiphthē̂nai en autoîs toùs toíchous toû hieroû

5
διὰ χειρὸς τεχνιτῶν. καὶ τίς ὁ προθυμούμενος πληρῶσαι τὰς χεῖρας αὐτοῦ σήμερον κυρίῳ;

dià cheiròs technitō̂n. kaì tís ho prothymoúmenos plērō̂sai tàs cheîras autoû sḗmeron kyríōi?

6
καὶ προεθυμήθησαν ἄρχοντες τῶν πατριῶν καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ ἑκατόνταρχοι καὶ οἱ προστάται τῶν ἔργων καὶ οἱ οἰκονόμοι τοῦ βασιλέως

kaì proethymḗthēsan árchontes tō̂n patriō̂n kaì hoi árchontes tō̂n hyiō̂n Israēl kaì hoi chilíarchoi kaì hoi hekatóntarchoi kaì hoi prostátai tō̂n érgōn kaì hoi oikonómoi toû basiléōs

7
καὶ ἔδωκαν εἰς τὰ ἔργα οἴκου κυρίου χρυσίου τάλαντα πεντακισχίλια καὶ χρυσοῦς μυρίους καὶ ἀργυρίου ταλάντων δέκα χιλιάδας καὶ χαλκοῦ τάλαντα μύρια ὀκτακισχίλια καὶ σιδήρου ταλάντων χιλιάδας ἑκατόν.

kaì édōkan eis tà érga oíkou kyríou chrysíou tálanta pentakischília kaì chrysoûs myríous kaì argyríou talántōn déka chiliádas kaì chalkoû tálanta mýria oktakischília kaì sidḗrou talántōn chiliádas hekatón.

8
καὶ οἷς εὑρέθη παρ’ αὐτοῖς λίθος, ἔδωκαν εἰς τὰς ἀποθήκας οἴκου κυρίου διὰ χειρὸς Ιιηλ τοῦ Γηρσωνι.

kaì hoîs heuréthē par’ autoîs líthos, édōkan eis tàs apothḗkas oíkou kyríou dià cheiròs Iiēl toû Gērsōni.

9
καὶ εὐϕράνθη ὁ λαὸς ὑπὲρ τοῦ προθυμηθῆναι, ὅτι ἐν καρδίᾳ πλήρει προεθυμήθησαν τῷ κυρίῳ, καὶ Δαυιδ ὁ βασιλεὺς εὐϕράνθη μεγάλως.

kaì euphránthē ho laòs hypèr toû prothymēthē̂nai, hóti en kardíāi plḗrei proethymḗthēsan tō̂i kyríōi, kaì Dauid ho basileùs euphránthē megálōs.

10
καὶ εὐλόγησεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ τὸν κύριον ἐνώπιον τῆς ἐκκλησίας λέγων Εὐλογητὸς εἶ, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, ὁ πατὴρ ἡμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

kaì eulógēsen ho basileùs Dauid tòn kýrion enṓpion tē̂s ekklēsías légōn Eulogētòs eî, kýrie ho theòs Israēl, ho patḕr hēmō̂n apò toû aiō̂nos kaì héōs toû aiō̂nos.

11
σοί, κύριε, ἡ μεγαλωσύνη καὶ ἡ δύναμις καὶ τὸ καύχημα καὶ ἡ νίκη καὶ ἡ ἰσχύς, ὅτι σὺ πάντων τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς δεσπόζεις, ἀπὸ προσώπου σου ταράσσεται πᾶς βασιλεὺς καὶ ἔθνος.

soí, kýrie, hē megalōsýnē kaì hē dýnamis kaì tò kaúchēma kaì hē níkē kaì hē ischýs, hóti sỳ pántōn tō̂n en tō̂i ouranō̂i kaì epì tē̂s gē̂s despózeis, apò prosṓpou sou tarássetai pâs basileùs kaì éthnos.

12
παρὰ σοῦ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ δόξα, σὺ πάντων ἄρχεις, κύριε ὁ ἄρχων πάσης ἀρχῆς, καὶ ἐν χειρί σου ἰσχὺς καὶ δυναστεία, καὶ ἐν χειρί σου, παντοκράτωρ, μεγαλῦναι καὶ κατισχῦσαι τὰ πάντα.

parà soû ho ploûtos kaì hē dóxa, sỳ pántōn árcheis, kýrie ho árchōn pásēs archē̂s, kaì en cheirí sou ischỳs kaì dynasteía, kaì en cheirí sou, pantokrátōr, megalŷnai kaì katischŷsai tà pánta.

13
καὶ νῦν, κύριε, ἐξομολογούμεθά σοι καὶ αἰνοῦμεν τὸ ὄνομα τῆς καυχήσεώς σου.

kaì nŷn, kýrie, exomologoúmethá soi kaì ainoûmen tò ónoma tē̂s kauchḗseṓs sou.

14
καὶ τίς εἰμι ἐγὼ καὶ τίς ὁ λαός μου, ὅτι ἰσχύσαμεν προθυμηθῆναί σοι κατὰ ταῦτα; ὅτι σὰ τὰ πάντα, καὶ ἐκ τῶν σῶν δεδώκαμέν σοι.

kaì tís eimi egṑ kaì tís ho laós mou, hóti ischýsamen prothymēthē̂naí soi katà taûta? hóti sà tà pánta, kaì ek tō̂n sō̂n dedṓkamén soi.

15
ὅτι πάροικοί ἐσμεν ἐναντίον σου καὶ παροικοῦντες ὡς πάντες οἱ πατέρες ἡμῶν· ὡς σκιὰ αἱ ἡμέραι ἡμῶν ἐπὶ γῆς, καὶ οὐκ ἔστιν ὑπομονή.

hóti pároikoí esmen enantíon sou kaì paroikoûntes hōs pántes hoi patéres hēmō̂n: hōs skià hai hēmérai hēmō̂n epì gē̂s, kaì ouk éstin hypomonḗ.

16
κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, πᾶν τὸ πλῆθος τοῦτο, ὃ ἡτοίμακα οἰκοδομηθῆναι οἶκον τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ σου, ἐκ χειρός σού ἐστιν, καὶ σοὶ τὰ πάντα.

kýrie ho theòs hēmō̂n, pân tò plē̂thos toûto, hò hētoímaka oikodomēthē̂nai oîkon tō̂i onómati tō̂i hagíōi sou, ek cheirós soú estin, kaì soì tà pánta.

17
καὶ ἔγνων, κύριε, ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ δικαιοσύνην ἀγαπᾷς· ἐν ἁπλότητι καρδίας προεθυμήθην πάντα ταῦτα, καὶ νῦν τὸν λαόν σου τὸν εὑρεθέντα ὧδε εἶδον ἐν εὐϕροσύνῃ προθυμηθέντα σοι.

kaì égnōn, kýrie, hóti sỳ eî ho etázōn kardías kaì dikaiosýnēn agapā̂is: en haplótēti kardías proethymḗthēn pánta taûta, kaì nŷn tòn laón sou tòn heurethénta hō̂de eîdon en euphrosýnēi prothymēthénta soi.

18
κύριε ὁ θεὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ισραηλ τῶν πατέρων ἡμῶν, ϕύλαξον ταῦτα ἐν διανοίᾳ καρδίας λαοῦ σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ κατεύθυνον τὰς καρδίας αὐτῶν πρὸς σέ.

kýrie ho theòs Abraam kaì Isaak kaì Israēl tō̂n patérōn hēmō̂n, phýlaxon taûta en dianoíāi kardías laoû sou eis tòn aiō̂na kaì kateúthynon tàs kardías autō̂n pròs sé.

19
καὶ Σαλωμων τῷ υἱῷ μου δὸς καρδίαν ἀγαθὴν ποιεῖν τὰς ἐντολάς σου καὶ τὰ μαρτύριά σου καὶ τὰ προστάγματά σου καὶ τοῦ ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν τὴν κατασκευὴν τοῦ οἴκου σου.

kaì Salōmōn tō̂i hyiō̂i mou dòs kardían agathḕn poieîn tàs entolás sou kaì tà martýriá sou kaì tà prostágmatá sou kaì toû epì télos agageîn tḕn kataskeuḕn toû oíkou sou.

20
καὶ εἶπεν Δαυιδ πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ Εὐλογήσατε κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν· καὶ εὐλόγησεν πᾶσα ἡ ἐκκλησία κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ κάμψαντες τὰ γόνατα προσεκύνησαν τῷ κυρίῳ καὶ τῷ βασιλεῖ.

kaì eîpen Dauid pásēi tē̂i ekklēsíāi Eulogḗsate kýrion tòn theòn hymō̂n: kaì eulógēsen pâsa hē ekklēsía kýrion tòn theòn tō̂n patérōn autō̂n kaì kámpsantes tà gónata prosekýnēsan tō̂i kyríōi kaì tō̂i basileî.

21
καὶ ἔθυσεν Δαυιδ τῷ κυρίῳ θυσίας καὶ ἀνήνεγκεν ὁλοκαυτώματα τῷ θεῷ τῇ ἐπαύριον τῆς πρώτης ἡμέρας, μόσχους χιλίους, κριοὺς χιλίους, ἄρνας χιλίους καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν καὶ θυσίας εἰς πλῆθος παντὶ τῷ Ισραηλ.

kaì éthysen Dauid tō̂i kyríōi thysías kaì anḗnenken holokautṓmata tō̂i theō̂i tē̂i epaúrion tē̂s prṓtēs hēméras, móschous chilíous, krioùs chilíous, árnas chilíous kaì tàs spondàs autō̂n kaì thysías eis plē̂thos pantì tō̂i Israēl.

22
καὶ ἔϕαγον καὶ ἔπιον ἐναντίον κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ μετὰ χαρᾶς καὶ ἐβασίλευσαν ἐκ δευτέρου τὸν Σαλωμων υἱὸν Δαυιδ καὶ ἔχρισαν αὐτὸν τῷ κυρίῳ εἰς βασιλέα καὶ Σαδωκ εἰς ἱερωσύνην.

kaì éphagon kaì épion enantíon kyríou en ekeínēi tē̂i hēmérāi metà charâs kaì ebasíleusan ek deutérou tòn Salōmōn hyiòn Dauid kaì échrisan autòn tō̂i kyríōi eis basiléa kaì Sadōk eis hierōsýnēn.

23
καὶ ἐκάθισεν Σαλωμων ἐπὶ θρόνου Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ εὐδοκήθη, καὶ ἐπήκουσαν αὐτοῦ πᾶς Ισραηλ·

kaì ekáthisen Salōmōn epì thrónou Dauid toû patròs autoû kaì eudokḗthē, kaì epḗkousan autoû pâs Israēl:

24
οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ δυνάσται καὶ πάντες υἱοὶ τοῦ βασιλέως Δαυιδ πατρὸς αὐτοῦ ὑπετάγησαν αὐτῷ.

hoi árchontes kaì hoi dynástai kaì pántes hyioì toû basiléōs Dauid patròs autoû hypetágēsan autō̂i.

25
καὶ ἐμεγάλυνεν κύριος τὸν Σαλωμων ἐπάνωθεν ἐναντίον παντὸς Ισραηλ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόξαν βασιλέως, ὃ οὐκ ἐγένετο ἐπὶ παντὸς βασιλέως ἔμπροσθεν αὐτοῦ.

kaì emegálynen kýrios tòn Salōmōn epánōthen enantíon pantòs Israēl kaì édōken autō̂i dóxan basiléōs, hò ouk egéneto epì pantòs basiléōs émprosthen autoû.

26
Καὶ Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ισραηλ

Kaì Dauid hyiòs Iessai ebasíleusen epì Israēl

27
ἔτη τεσσαράκοντα, ἐν Χεβρων ἔτη ἑπτὰ καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἔτη τριάκοντα τρία.

étē tessarákonta, en Chebrōn étē heptà kaì en Ierousalēm étē triákonta tría.

28
καὶ ἐτελεύτησεν ἐν γήρει καλῷ πλήρης ἡμερῶν πλούτῳ καὶ δόξῃ, καὶ ἐβασίλευσεν Σαλωμων υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì eteleútēsen en gḗrei kalō̂i plḗrēs hēmerō̂n ploútōi kaì dóxēi, kaì ebasíleusen Salōmōn hyiòs autoû ant’ autoû.

29
οἱ δὲ λοιποὶ λόγοι τοῦ βασιλέως Δαυιδ οἱ πρότεροι καὶ οἱ ὕστεροι γεγραμμένοι εἰσὶν ἐν λόγοις Σαμουηλ τοῦ βλέποντος καὶ ἐπὶ λόγων Ναθαν τοῦ προϕήτου καὶ ἐπὶ λόγων Γαδ τοῦ βλέποντος

hoi dè loipoì lógoi toû basiléōs Dauid hoi próteroi kaì hoi hýsteroi gegramménoi eisìn en lógois Samouēl toû blépontos kaì epì lógōn Nathan toû prophḗtou kaì epì lógōn Gad toû blépontos

30
περὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ τῆς δυναστείας αὐτοῦ καὶ οἱ καιροί, οἳ ἐγένοντο ἐπ’ αὐτῷ καὶ ἐπὶ τὸν Ισραηλ καὶ ἐπὶ πάσας βασιλείας τῆς γῆς.

perì pásēs tē̂s basileías autoû kaì tē̂s dynasteías autoû kaì hoi kairoí, hoì egénonto ep’ autō̂i kaì epì tòn Israēl kaì epì pásas basileías tē̂s gē̂s.