Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Δαυιδ οἱ τεχθέντες αὐτῷ ἐν Χεβρων· ὁ πρωτότοκος Αμνων τῇ Αχινααμ τῇ Ιεζραηλίτιδι, ὁ δεύτερος Δανιηλ τῇ Αβιγαια τῇ Καρμηλίᾳ,

Kaì hoûtoi ē̂san hyioì Dauid hoi techthéntes autō̂i en Chebrōn: ho prōtótokos Amnōn tē̂i Achinaam tē̂i Iezraēlítidi, ho deúteros Daniēl tē̂i Abigaia tē̂i Karmēlíāi,

2
ὁ τρίτος Αβεσσαλωμ υἱὸς Μωχα θυγατρὸς θολμαι βασιλέως Γεδσουρ, ὁ τέταρτος Αδωνια υἱὸς Αγγιθ,

ho trítos Abessalōm hyiòs Mōcha thygatròs tholmai basiléōs Gedsour, ho tétartos Adōnia hyiòs Angith,

3
ὁ πέμπτος Σαϕατια τῆς Αβιταλ, ὁ ἕκτος Ιεθρααμ τῇ Αγλα γυναικὶ αὐτοῦ.

ho pémptos Saphatia tē̂s Abital, ho héktos Iethraam tē̂i Agla gynaikì autoû.

4
ἓξ ἐγεννήθησαν αὐτῷ ἐν Χεβρων, καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ ἑπτὰ ἔτη καὶ ἑξάμηνον. καὶ τριάκοντα καὶ τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ,

hèx egennḗthēsan autō̂i en Chebrōn, kaì ebasíleusen ekeî heptà étē kaì hexámēnon. kaì triákonta kaì tría étē ebasíleusen en Ierousalēm,

5
καὶ οὗτοι ἐτέχθησαν αὐτῷ ἐν Ιερουσαλημ· Σαμαα, Σωβαβ, Ναθαν καὶ Σαλωμων, τέσσαρες τῇ Βηρσαβεε θυγατρὶ Αμιηλ,

kaì hoûtoi etéchthēsan autō̂i en Ierousalēm: Samaa, Sōbab, Nathan kaì Salōmōn, téssares tē̂i Bērsabee thygatrì Amiēl,

6
καὶ Ιβααρ καὶ Ελισαμα καὶ Ελιϕαλετ

kaì Ibaar kaì Elisama kaì Eliphalet

7
καὶ Ναγε καὶ Ναϕαγ καὶ Ιανουε

kaì Nage kaì Naphag kaì Ianoue

8
καὶ Ελισαμα καὶ Ελιαδα καὶ Ελιϕαλετ, ἐννέα.

kaì Elisama kaì Eliada kaì Eliphalet, ennéa.

9
πάντες υἱοὶ Δαυιδ πλὴν τῶν υἱῶν τῶν παλλακῶν, καὶ θημαρ ἀδελϕὴ αὐτῶν.

pántes hyioì Dauid plḕn tō̂n hyiō̂n tō̂n pallakō̂n, kaì thēmar adelphḕ autō̂n.

10
Υἱοὶ Σαλωμων· Ροβοαμ, Αβια υἱὸς αὐτοῦ, Ασα υἱὸς αὐτοῦ, Ιωσαϕατ υἱὸς αὐτοῦ,

Hyioì Salōmōn: Roboam, Abia hyiòs autoû, Asa hyiòs autoû, Iōsaphat hyiòs autoû,

11
Ιωραμ υἱὸς αὐτοῦ, Οχοζια υἱὸς αὐτοῦ, Ιωας υἱὸς αὐτοῦ,

Iōram hyiòs autoû, Ochozia hyiòs autoû, Iōas hyiòs autoû,

12
Αμασιας υἱὸς αὐτοῦ, Αζαρια υἱὸς αὐτοῦ, Ιωαθαν υἱὸς αὐτοῦ,

Amasias hyiòs autoû, Azaria hyiòs autoû, Iōathan hyiòs autoû,

13
Αχαζ υἱὸς αὐτοῦ, Εζεκιας υἱὸς αὐτοῦ, Μανασσης υἱὸς αὐτοῦ,

Achaz hyiòs autoû, Ezekias hyiòs autoû, Manassēs hyiòs autoû,

14
Αμων υἱὸς αὐτοῦ, Ιωσια υἱὸς αὐτοῦ.

Amōn hyiòs autoû, Iōsia hyiòs autoû.

15
καὶ υἱοὶ Ιωσια· πρωτότοκος Ιωαναν, ὁ δεύτερος Ιωακιμ, ὁ τρίτος Σεδεκια, ὁ τέταρτος Σαλουμ.

kaì hyioì Iōsia: prōtótokos Iōanan, ho deúteros Iōakim, ho trítos Sedekia, ho tétartos Saloum.

16
καὶ υἱοὶ Ιωακιμ· Ιεχονιας υἱὸς αὐτοῦ, Σεδεκιας υἱὸς αὐτοῦ.

kaì hyioì Iōakim: Iechonias hyiòs autoû, Sedekias hyiòs autoû.

17
καὶ υἱοὶ Ιεχονια-ασιρ· Σαλαθιηλ υἱὸς αὐτοῦ,

kaì hyioì Iechonia-asir: Salathiēl hyiòs autoû,

18
Μελχιραμ καὶ Φαδαιας καὶ Σανεσαρ καὶ Ιεκεμια καὶ Ωσαμω καὶ Δενεθι.

Melchiram kaì Phadaias kaì Sanesar kaì Iekemia kaì Ōsamō kaì Denethi.

19
καὶ υἱοὶ Σαλαθιηλ· Ζοροβαβελ καὶ Σεμεϊ. καὶ υἱοὶ Ζοροβαβελ· Μοσολλαμος καὶ Ανανια, καὶ Σαλωμιθ ἀδελϕὴ αὐτῶν,

kaì hyioì Salathiēl: Zorobabel kaì Semeï. kaì hyioì Zorobabel: Mosollamos kaì Anania, kaì Salōmith adelphḕ autō̂n,

20
καὶ Ασουβε καὶ Οολ καὶ Βαραχια καὶ Ασαδια καὶ Ασοβαεσδ, πέντε.

kaì Asoube kaì Ool kaì Barachia kaì Asadia kaì Asobaesd, pénte.

21
καὶ υἱοὶ Ανανια· Φαλλετια, καὶ Ισαια υἱὸς αὐτοῦ, Ραϕαια υἱὸς αὐτοῦ, Ορνα υἱὸς αὐτοῦ, Αβδια υἱὸς αὐτοῦ, Σεχενια υἱὸς αὐτοῦ.

kaì hyioì Anania: Phalletia, kaì Isaia hyiòs autoû, Raphaia hyiòs autoû, Orna hyiòs autoû, Abdia hyiòs autoû, Sechenia hyiòs autoû.

22
καὶ υἱὸς Σεχενια· Σαμαια. καὶ υἱοὶ Σαμαια· Χαττους καὶ Ιωηλ καὶ Μαρι καὶ Νωαδια καὶ Σαϕαθ, ἕξ.

kaì hyiòs Sechenia: Samaia. kaì hyioì Samaia: Chattous kaì Iōēl kaì Mari kaì Nōadia kaì Saphath, héx.

23
καὶ υἱοὶ Νωαδια· Ελιθεναν καὶ Εζεκια καὶ Εζρικαμ, τρεῖς.

kaì hyioì Nōadia: Elithenan kaì Ezekia kaì Ezrikam, treîs.

24
καὶ υἱοὶ Ελιθεναν· Οδουια καὶ Ελιασιβ καὶ Φαλαια καὶ Ακουν καὶ Ιωαναν καὶ Δαλαια καὶ Ανανι, ἑπτά.

kaì hyioì Elithenan: Odouia kaì Eliasib kaì Phalaia kaì Akoun kaì Iōanan kaì Dalaia kaì Anani, heptá.