Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ, ὅτι οὗτος ὁ πρωτότοκος, καὶ ἐν τῷ ἀναβῆναι ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔδωκεν εὐλογίαν αὐτοῦ τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ιωσηϕ υἱῷ Ισραηλ, καὶ οὐκ ἐγενεαλογήθη εἰς πρωτοτόκια·

Kaì hyioì Roubēn prōtotókou Israēl, hóti hoûtos ho prōtótokos, kaì en tō̂i anabē̂nai epì tḕn koítēn toû patròs autoû édōken eulogían autoû tō̂i hyiō̂i autoû Iōsēph hyiō̂i Israēl, kaì ouk egenealogḗthē eis prōtotókia:

2
ὅτι Ιουδας δυνατὸς ἰσχύι καὶ ἐν τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτοῦ καὶ εἰς ἡγούμενον ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ιωσηϕ.

hóti Ioudas dynatòs ischýi kaì en toîs adelphoîs autoû kaì eis hēgoúmenon ex autoû, kaì hē eulogía toû Iōsēph.

3
υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ· Ενωχ καὶ Φαλλους, Αρσων καὶ Χαρμι.

hyioì Roubēn prōtotókou Israēl: Enōch kaì Phallous, Arsōn kaì Charmi.

4
υἱοὶ Ιωηλ· Σεμεϊ καὶ Βαναια υἱὸς αὐτοῦ. καὶ υἱοὶ Γουγ υἱοῦ Σεμεϊ·

hyioì Iōēl: Semeï kaì Banaia hyiòs autoû. kaì hyioì Goug hyioû Semeï:

5
υἱὸς αὐτοῦ Μιχα, υἱὸς αὐτοῦ Ρηχα, υἱὸς αὐτοῦ Βααλ,

hyiòs autoû Micha, hyiòs autoû Rēcha, hyiòs autoû Baal,

6
υἱὸς αὐτοῦ Βεηρα, ὃν μετῴκισεν θαγλαθϕαλνασαρ βασιλεὺς Ασσουρ· οὗτος ἄρχων τῶν Ρουβην.

hyiòs autoû Beēra, hòn metṓikisen thaglathphalnasar basileùs Assour: hoûtos árchōn tō̂n Roubēn.

7
καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ τῇ πατριᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς καταλοχισμοῖς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν· ὁ ἄρχων Ιωηλ καὶ Ζαχαρια

kaì adelphoì autoû tē̂i patriā̂i autoû en toîs katalochismoîs autō̂n katà genéseis autō̂n: ho árchōn Iōēl kaì Zacharia

8
καὶ Βαλεκ υἱὸς Οζουζ υἱὸς Σαμα υἱὸς Ιωηλ· οὗτος κατῴκησεν ἐν Αροηρ καὶ ἐπὶ Ναβαυ καὶ Βεελμαων

kaì Balek hyiòs Ozouz hyiòs Sama hyiòs Iōēl: hoûtos katṓikēsen en Aroēr kaì epì Nabau kaì Beelmaōn

9
καὶ πρὸς ἀνατολὰς κατῴκησεν ἕως ἐρχομένων τῆς ἐρήμου ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐϕράτου, ὅτι κτήνη αὐτῶν πολλὰ ἐν γῇ Γαλααδ.

kaì pròs anatolàs katṓikēsen héōs erchoménōn tē̂s erḗmou apò toû potamoû Euphrátou, hóti ktḗnē autō̂n pollà en gē̂i Galaad.

10
καὶ ἐν ἡμέραις Σαουλ ἐποίησαν πόλεμον πρὸς τοὺς παροίκους, καὶ ἔπεσον ἐν χερσὶν αὐτῶν κατοικοῦντες ἐν σκηναῖς ἕως πάντες κατ’ ἀνατολὰς τῆς Γαλααδ.

kaì en hēmérais Saoul epoíēsan pólemon pròs toùs paroíkous, kaì épeson en chersìn autō̂n katoikoûntes en skēnaîs héōs pántes kat’ anatolàs tē̂s Galaad.

11
Υἱοὶ Γαδ κατέναντι αὐτῶν κατῴκησαν ἐν τῇ Βασαν ἕως Σελχα.

Hyioì Gad katénanti autō̂n katṓikēsan en tē̂i Basan héōs Selcha.

12
Ιωηλ ὁ πρωτότοκος, καὶ Σαϕαμ ὁ δεύτερος, καὶ Ιανι ὁ γραμματεὺς ἐν Βασαν.

Iōēl ho prōtótokos, kaì Sapham ho deúteros, kaì Iani ho grammateùs en Basan.

13
καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν· Μιχαηλ, Μοσολλαμ καὶ Σεβεε καὶ Ιωρεε καὶ Ιαχαν καὶ Ζουε καὶ Ωβηδ, ἑπτά.

kaì hoi adelphoì autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n: Michaēl, Mosollam kaì Sebee kaì Iōree kaì Iachan kaì Zoue kaì Ōbēd, heptá.

14
οὗτοι υἱοὶ Αβιχαιλ υἱοῦ Ουρι υἱοῦ Ιδαι υἱοῦ Γαλααδ υἱοῦ Μιχαηλ υἱοῦ Ισαι υἱοῦ Ιουρι υἱοῦ Ζαβουχαμ

hoûtoi hyioì Abichail hyioû Ouri hyioû Idai hyioû Galaad hyioû Michaēl hyioû Isai hyioû Iouri hyioû Zaboucham

15
υἱοῦ Αβδιηλ υἱοῦ Γουνι· ἄρχων οἴκου πατριῶν.

hyioû Abdiēl hyioû Gouni: árchōn oíkou patriō̂n.

16
κατῴκουν ἐν Γαλααδ, ἐν Βασαν καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν καὶ πάντα τὰ περίχωρα Σαρων ἕως ἐξόδου.

katṓikoun en Galaad, en Basan kaì en taîs kṓmais autō̂n kaì pánta tà períchōra Sarōn héōs exódou.

17
πάντων ὁ καταλοχισμὸς ἐν ἡμέραις Ιωαθαμ βασιλέως Ιουδα καὶ ἐν ἡμέραις Ιεροβοαμ βασιλέως Ισραηλ.

pántōn ho katalochismòs en hēmérais Iōatham basiléōs Iouda kaì en hēmérais Ieroboam basiléōs Israēl.

18
Υἱοὶ Ρουβην καὶ Γαδ καὶ ἥμισυ ϕυλῆς Μανασση ἐξ υἱῶν δυνάμεως, ἄνδρες αἴροντες ἀσπίδας καὶ μάχαιραν καὶ τείνοντες τόξον καὶ δεδιδαγμένοι πόλεμον, τεσσαράκοντα καὶ τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ ἑξήκοντα ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν.

Hyioì Roubēn kaì Gad kaì hḗmisy phylē̂s Manassē ex hyiō̂n dynámeōs, ándres aírontes aspídas kaì máchairan kaì teínontes tóxon kaì dedidagménoi pólemon, tessarákonta kaì téssares chiliádes kaì heptakósioi kaì hexḗkonta ekporeuómenoi eis parátaxin.

19
καὶ ἐποίουν πόλεμον μετὰ τῶν Αγαρηνῶν καὶ Ιτουραίων καὶ Ναϕισαίων καὶ Ναδαβαίων

kaì epoíoun pólemon metà tō̂n Agarēnō̂n kaì Itouraíōn kaì Naphisaíōn kaì Nadabaíōn

20
καὶ κατίσχυσαν ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἐδόθησαν εἰς χεῖρας αὐτῶν οἱ Αγαραῖοι καὶ πάντα τὰ σκηνώματα αὐτῶν, ὅτι πρὸς τὸν θεὸν ἐβόησαν ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῖς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ’ αὐτόν.

kaì katíschysan ep’ autō̂n, kaì edóthēsan eis cheîras autō̂n hoi Agaraîoi kaì pánta tà skēnṓmata autō̂n, hóti pròs tòn theòn ebóēsan en tō̂i polémōi, kaì epḗkousen autoîs, hóti ḗlpisan ep’ autón.

21
καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν, καμήλους πεντακισχιλίας καὶ προβάτων διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας, ὄνους δισχιλίους καὶ ψυχὰς ἀνδρῶν ἑκατὸν χιλιάδας·

kaì ēichmalṓteusan tḕn aposkeuḕn autō̂n, kamḗlous pentakischilías kaì probátōn diakosías pentḗkonta chiliádas, ónous dischilíous kaì psychàs andrō̂n hekatòn chiliádas:

22
ὅτι τραυματίαι πολλοὶ ἔπεσον, ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ ὁ πόλεμος. καὶ κατῴκησαν ἀντ’ αὐτῶν ἕως τῆς μετοικεσίας.

hóti traumatíai polloì épeson, hóti parà toû theoû ho pólemos. kaì katṓikēsan ant’ autō̂n héōs tē̂s metoikesías.

23
Καὶ οἱ ἡμίσεις ϕυλῆς Μανασση κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ ἀπὸ Βασαν ἕως Βααλερμων καὶ Σανιρ καὶ ὄρος Αερμων· καὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ αὐτοὶ ἐπλεονάσθησαν.

Kaì hoi hēmíseis phylē̂s Manassē katṓikēsan en tē̂i gē̂i apò Basan héōs Baalermōn kaì Sanir kaì óros Aermōn: kaì en tō̂i Libánōi autoì epleonásthēsan.

24
καὶ οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴκου πατριῶν αὐτῶν· Οϕερ καὶ Ισεϊ καὶ Ελιηλ καὶ Εσδριηλ καὶ Ιερμια καὶ Ωδουια καὶ Ιεδιηλ, ἄνδρες ἰσχυροὶ δυνάμει, ἄνδρες ὀνομαστοί, ἄρχοντες τῶν οἴκων πατριῶν αὐτῶν.

kaì hoûtoi archēgoì oíkou patriō̂n autō̂n: Opher kaì Iseï kaì Eliēl kaì Esdriēl kaì Iermia kaì Ōdouia kaì Iediēl, ándres ischyroì dynámei, ándres onomastoí, árchontes tō̂n oíkōn patriō̂n autō̂n.

25
Καὶ ἠθέτησαν ἐν θεῷ πατέρων αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν λαῶν τῆς γῆς, οὓς ἐξῆρεν ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.

Kaì ēthétēsan en theō̂i patérōn autō̂n kaì epórneusan opísō theō̂n laō̂n tē̂s gē̂s, hoùs exē̂ren ho theòs apò prosṓpou autō̂n.

26
καὶ ἐπήγειρεν ὁ θεὸς Ισραηλ τὸ πνεῦμα Φαλωχ βασιλέως Ασσουρ καὶ τὸ πνεῦμα θαγλαθϕαλνασαρ βασιλέως Ασσουρ, καὶ μετῴκισεν τὸν Ρουβην καὶ τὸν Γαδδι καὶ τὸ ἥμισυ ϕυλῆς Μανασση καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς Χαλαχ καὶ Χαβωρ καὶ ἐπὶ ποταμὸν Γωζαν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì epḗgeiren ho theòs Israēl tò pneûma Phalōch basiléōs Assour kaì tò pneûma thaglathphalnasar basiléōs Assour, kaì metṓikisen tòn Roubēn kaì tòn Gaddi kaì tò hḗmisy phylē̂s Manassē kaì ḗgagen autoùs eis Chalach kaì Chabōr kaì epì potamòn Gōzan héōs tē̂s hēméras taútēs.

27
Υἱοὶ Λευι· Γεδσων, Κααθ καὶ Μεραρι.

Hyioì Leui: Gedsōn, Kaath kaì Merari.

28
καὶ υἱοὶ Κααθ· Αμβραμ καὶ Ισσααρ, Χεβρων καὶ Οζιηλ.

kaì hyioì Kaath: Ambram kaì Issaar, Chebrōn kaì Oziēl.

29
καὶ υἱοὶ Αμβραμ· Ααρων καὶ Μωυσῆς καὶ Μαριαμ. καὶ υἱοὶ Ααρων· Ναδαβ καὶ Αβιουδ, Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ.

kaì hyioì Ambram: Aarōn kaì Mōysē̂s kaì Mariam. kaì hyioì Aarōn: Nadab kaì Abioud, Eleazar kaì Ithamar.

30
Ελεαζαρ ἐγέννησεν τὸν Φινεες, Φινεες ἐγέννησεν τὸν Αβισου,

Eleazar egénnēsen tòn Phinees, Phinees egénnēsen tòn Abisou,

31
Αβισου ἐγέννησεν τὸν Βωκαι, Βωκαι ἐγέννησεν τὸν Οζι,

Abisou egénnēsen tòn Bōkai, Bōkai egénnēsen tòn Ozi,

32
Οζι ἐγέννησε τὸν Ζαραια, Ζαραια ἐγέννησεν τὸν Μαριηλ,

Ozi egénnēse tòn Zaraia, Zaraia egénnēsen tòn Mariēl,

33
καὶ Μαριηλ ἐγέννησεν τὸν Αμαρια, καὶ Αμαρια ἐγέννησεν τὸν Αχιτωβ,

kaì Mariēl egénnēsen tòn Amaria, kaì Amaria egénnēsen tòn Achitōb,

34
καὶ Αχιτωβ ἐγέννησεν τὸν Σαδωκ, καὶ Σαδωκ ἐγέννησεν τὸν Αχιμαας,

kaì Achitōb egénnēsen tòn Sadōk, kaì Sadōk egénnēsen tòn Achimaas,

35
καὶ Αχιμαας ἐγέννησεν τὸν Αζαρια, καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Ιωαναν,

kaì Achimaas egénnēsen tòn Azaria, kaì Azarias egénnēsen tòn Iōanan,

36
καὶ Ιωανας ἐγέννησεν τὸν Αζαριαν· οὗτος ἱεράτευσεν ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ ᾠκοδόμησεν Σαλωμων ἐν Ιερουσαλημ.

kaì Iōanas egénnēsen tòn Azarian: hoûtos hieráteusen en tō̂i oíkōi, hō̂i ōikodómēsen Salōmōn en Ierousalēm.

37
καὶ ἐγέννησεν Αζαρια τὸν Αμαρια, καὶ Αμαρια ἐγέννησεν τὸν Αχιτωβ,

kaì egénnēsen Azaria tòn Amaria, kaì Amaria egénnēsen tòn Achitōb,

38
καὶ Αχιτωβ ἐγέννησεν τὸν Σαδωκ, καὶ Σαδωκ ἐγέννησεν τὸν Σαλωμ,

kaì Achitōb egénnēsen tòn Sadōk, kaì Sadōk egénnēsen tòn Salōm,

39
καὶ Σαλωμ ἐγέννησεν τὸν Χελκιαν, καὶ Χελκιας ἐγέννησεν τὸν Αζαρια,

kaì Salōm egénnēsen tòn Chelkian, kaì Chelkias egénnēsen tòn Azaria,

40
καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Σαραια, καὶ Σαραιας ἐγέννησεν τὸν Ιωσαδακ.

kaì Azarias egénnēsen tòn Saraia, kaì Saraias egénnēsen tòn Iōsadak.

41
καὶ Ιωσαδακ ἐπορεύθη ἐν τῇ μετοικίᾳ μετὰ Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ ἐν χειρὶ Ναβουχοδονοσορ.

kaì Iōsadak eporeúthē en tē̂i metoikíāi metà Iouda kaì Ierousalēm en cheirì Nabouchodonosor.