Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Υἱοὶ Λευι· Γεδσων, Κααθ καὶ Μεραρι.

Hyioì Leui: Gedsōn, Kaath kaì Merari.

2
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Γεδσων· Λοβενι καὶ Σεμεϊ.

kaì taûta tà onómata tō̂n hyiō̂n Gedsōn: Lobeni kaì Semeï.

3
υἱοὶ Κααθ· Αμβραμ καὶ Ισσααρ, Χεβρων καὶ Οζιηλ.

hyioì Kaath: Ambram kaì Issaar, Chebrōn kaì Oziēl.

4
υἱοὶ Μεραρι· Μοολι καὶ Ομουσι. καὶ αὗται αἱ πατριαὶ τοῦ Λευι κατὰ πατριὰς αὐτῶν·

hyioì Merari: Mooli kaì Omousi. kaì haûtai hai patriaì toû Leui katà patriàs autō̂n:

5
τῷ Γεδσων· τῷ Λοβενι υἱῷ αὐτοῦ Ιεεθ υἱὸς αὐτοῦ, Ζεμμα υἱὸς αὐτοῦ,

tō̂i Gedsōn: tō̂i Lobeni hyiō̂i autoû Ieeth hyiòs autoû, Zemma hyiòs autoû,

6
Ιωαχ υἱὸς αὐτοῦ, Αδδι υἱὸς αὐτοῦ, Ζαρα υἱὸς αὐτοῦ, Ιεθρι υἱὸς αὐτοῦ.

Iōach hyiòs autoû, Addi hyiòs autoû, Zara hyiòs autoû, Iethri hyiòs autoû.

7
υἱοὶ Κααθ· Αμιναδαβ υἱὸς αὐτοῦ, Κορε υἱὸς αὐτοῦ, Ασιρ υἱὸς αὐτοῦ,

hyioì Kaath: Aminadab hyiòs autoû, Kore hyiòs autoû, Asir hyiòs autoû,

8
Ελκανα υἱὸς αὐτοῦ, καὶ Αβιασαϕ υἱὸς αὐτοῦ, Ασιρ υἱὸς αὐτοῦ,

Elkana hyiòs autoû, kaì Abiasaph hyiòs autoû, Asir hyiòs autoû,

9
θααθ υἱὸς αὐτοῦ, Ουριηλ υἱὸς αὐτοῦ, Οζια υἱὸς αὐτοῦ, Σαουλ υἱὸς αὐτοῦ.

thaath hyiòs autoû, Ouriēl hyiòs autoû, Ozia hyiòs autoû, Saoul hyiòs autoû.

10
καὶ υἱοὶ Ελκανα· Αμασι καὶ Αχιμωθ,

kaì hyioì Elkana: Amasi kaì Achimōth,

11
Ελκανα υἱὸς αὐτοῦ, Σουϕι υἱὸς αὐτοῦ καὶ Νααθ υἱὸς αὐτοῦ,

Elkana hyiòs autoû, Souphi hyiòs autoû kaì Naath hyiòs autoû,

12
Ελιαβ υἱὸς αὐτοῦ, Ιδαερ υἱὸς αὐτοῦ, Ελκανα υἱὸς αὐτοῦ.

Eliab hyiòs autoû, Idaer hyiòs autoû, Elkana hyiòs autoû.

13
υἱοὶ Σαμουηλ· ὁ πρωτότοκος Σανι καὶ Αβια.

hyioì Samouēl: ho prōtótokos Sani kaì Abia.

14
υἱοὶ Μεραρι· Μοολι, Λοβενι υἱὸς αὐτοῦ, Σεμεϊ υἱὸς αὐτοῦ, Οζα υἱὸς αὐτοῦ,

hyioì Merari: Mooli, Lobeni hyiòs autoû, Semeï hyiòs autoû, Oza hyiòs autoû,

15
Σομεα υἱὸς αὐτοῦ, Αγγια υἱὸς αὐτοῦ, Ασαια υἱὸς αὐτοῦ.

Somea hyiòs autoû, Angia hyiòs autoû, Asaia hyiòs autoû.

16
Καὶ οὗτοι οὓς κατέστησεν Δαυιδ ἐπὶ χεῖρας ᾀδόντων ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν τῇ καταπαύσει τῆς κιβωτοῦ,

Kaì hoûtoi hoùs katéstēsen Dauid epì cheîras āidóntōn en oíkōi kyríou en tē̂i katapaúsei tē̂s kibōtoû,

17
καὶ ἦσαν λειτουργοῦντες ἐναντίον τῆς σκηνῆς οἴκου μαρτυρίου ἐν ὀργάνοις, ἕως οὗ ᾠκοδόμησεν Σαλωμων τὸν οἶκον κυρίου ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἔστησαν κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῶν ἐπὶ τὰς λειτουργίας αὐτῶν.

kaì ē̂san leitourgoûntes enantíon tē̂s skēnē̂s oíkou martyríou en orgánois, héōs hoû ōikodómēsen Salōmōn tòn oîkon kyríou en Ierousalēm, kaì éstēsan katà tḕn krísin autō̂n epì tàs leitourgías autō̂n.

18
καὶ οὗτοι οἱ ἑστηκότες καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Κααθ· Αιμαν ὁ ψαλτῳδὸς υἱὸς Ιωηλ υἱοῦ Σαμουηλ

kaì hoûtoi hoi hestēkótes kaì hoi hyioì autō̂n ek tō̂n hyiō̂n toû Kaath: Aiman ho psaltōidòs hyiòs Iōēl hyioû Samouēl

19
υἱοῦ Ελκανα υἱοῦ Ηδαδ υἱοῦ Ελιηλ υἱοῦ θιε

hyioû Elkana hyioû Ēdad hyioû Eliēl hyioû thie

20
υἱοῦ Σουϕ υἱοῦ Ελκανα υἱοῦ Μεθ υἱοῦ Αμασιου

hyioû Souph hyioû Elkana hyioû Meth hyioû Amasiou

21
υἱοῦ Ελκανα υἱοῦ Ιωηλ υἱοῦ Αζαρια υἱοῦ Σαϕανια

hyioû Elkana hyioû Iōēl hyioû Azaria hyioû Saphania

22
υἱοῦ θααθ υἱοῦ Ασιρ υἱοῦ Αβιασαϕ υἱοῦ Κορε

hyioû thaath hyioû Asir hyioû Abiasaph hyioû Kore

23
υἱοῦ Ισσααρ υἱοῦ Κααθ υἱοῦ Λευι υἱοῦ Ισραηλ.

hyioû Issaar hyioû Kaath hyioû Leui hyioû Israēl.

24
καὶ ἀδελϕὸς αὐτοῦ Ασαϕ ὁ ἑστηκὼς ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ· Ασαϕ υἱὸς Βαραχια υἱοῦ Σαμαα

kaì adelphòs autoû Asaph ho hestēkṑs en dexiā̂i autoû: Asaph hyiòs Barachia hyioû Samaa

25
υἱοῦ Μιχαηλ υἱοῦ Μαασια υἱοῦ Μελχια

hyioû Michaēl hyioû Maasia hyioû Melchia

26
υἱοῦ Αθανι υἱοῦ Ζαραι υἱοῦ Αδια

hyioû Athani hyioû Zarai hyioû Adia

27
υἱοῦ Αιθαν υἱοῦ Ζαμμα υἱοῦ Σεμεϊ

hyioû Aithan hyioû Zamma hyioû Semeï

28
υἱοῦ Ηχα υἱοῦ Γεδσων υἱοῦ Λευι.

hyioû Ēcha hyioû Gedsōn hyioû Leui.

29
καὶ υἱοὶ Μεραρι ἀδελϕοῦ αὐτῶν ἐξ ἀριστερῶν· Αιθαν υἱὸς Κισαι υἱοῦ Αβδι υἱοῦ Μαλωχ

kaì hyioì Merari adelphoû autō̂n ex aristerō̂n: Aithan hyiòs Kisai hyioû Abdi hyioû Malōch

30
υἱοῦ Ασεβι υἱοῦ Αμεσσια υἱοῦ Χελκιου

hyioû Asebi hyioû Amessia hyioû Chelkiou

31
υἱοῦ Αμασαι υἱοῦ Βανι υἱοῦ Σεμμηρ

hyioû Amasai hyioû Bani hyioû Semmēr

32
υἱοῦ Μοολι υἱοῦ Μουσι υἱοῦ Μεραρι υἱοῦ Λευι.

hyioû Mooli hyioû Mousi hyioû Merari hyioû Leui.

33
Καὶ ἀδελϕοὶ αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν οἱ Λευῖται δεδομένοι εἰς πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας σκηνῆς οἴκου τοῦ θεοῦ.

Kaì adelphoì autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n hoi Leuîtai dedoménoi eis pâsan ergasían leitourgías skēnē̂s oíkou toû theoû.

34
καὶ Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ θυμιῶντες ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων εἰς πᾶσαν ἐργασίαν ἅγια τῶν ἁγίων καὶ ἐξιλάσκεσθαι περὶ Ισραηλ κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο Μωυσῆς παῖς τοῦ θεοῦ.

kaì Aarōn kaì hoi hyioì autoû thymiō̂ntes epì tò thysiastḗrion tō̂n holokautōmátōn kaì epì tò thysiastḗrion tō̂n thymiamátōn eis pâsan ergasían hágia tō̂n hagíōn kaì exiláskesthai perì Israēl katà pánta, hósa eneteílato Mōysē̂s paîs toû theoû.

35
καὶ οὗτοι υἱοὶ Ααρων· Ελεαζαρ υἱὸς αὐτοῦ. Φινεες υἱὸς αὐτοῦ, Αβισου υἱὸς αὐτοῦ,

kaì hoûtoi hyioì Aarōn: Eleazar hyiòs autoû. Phinees hyiòs autoû, Abisou hyiòs autoû,

36
Βωκαι υἱὸς αὐτοῦ, Οζι υἱὸς αὐτοῦ, Ζαραια υἱὸς αὐτοῦ,

Bōkai hyiòs autoû, Ozi hyiòs autoû, Zaraia hyiòs autoû,

37
Μαριηλ υἱὸς αὐτοῦ, Αμαρια υἱὸς αὐτοῦ, Αχιτωβ υἱὸς αὐτοῦ,

Mariēl hyiòs autoû, Amaria hyiòs autoû, Achitōb hyiòs autoû,

38
Σαδωκ υἱὸς αὐτοῦ, Αχιμαας υἱὸς αὐτοῦ.

Sadōk hyiòs autoû, Achimaas hyiòs autoû.

39
Καὶ αὗται αἱ κατοικίαι αὐτῶν ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῶν· τοῖς υἱοῖς Ααρων τῇ πατριᾷ τοῦ Κααθι – ὅτι αὐτοῖς ἐγένετο ὁ κλῆρος –

Kaì haûtai hai katoikíai autō̂n en taîs kṓmais autō̂n en toîs horíois autō̂n: toîs hyioîs Aarōn tē̂i patriā̂i toû Kaathi – hóti autoîs egéneto ho klē̂ros –

40
καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὴν Χεβρων ἐν γῇ Ιουδα καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς κύκλῳ αὐτῆς·

kaì édōkan autoîs tḕn Chebrōn en gē̂i Iouda kaì tà perispória autē̂s kýklōi autē̂s:

41
καὶ τὰ πεδία τῆς πόλεως καὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἔδωκαν τῷ Χαλεβ υἱῷ Ιεϕοννη.

kaì tà pedía tē̂s póleōs kaì tàs kṓmas autē̂s édōkan tō̂i Chaleb hyiō̂i Iephonnē.

42
καὶ τοῖς υἱοῖς Ααρων ἔδωκαν τὰς πόλεις τῶν ϕυγαδευτηρίων, τὴν Χεβρων καὶ τὴν Λοβνα καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Σελνα καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Εσθαμω καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì toîs hyioîs Aarōn édōkan tàs póleis tō̂n phygadeutēríōn, tḕn Chebrōn kaì tḕn Lobna kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Selna kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Esthamō kaì tà perispória autē̂s

43
καὶ τὴν Ιεθθαρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Δαβιρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì tḕn Ieththar kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Dabir kaì tà perispória autē̂s

44
καὶ τὴν Ασαν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ατταν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Βασαμυς καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì tḕn Asan kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Attan kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Basamys kaì tà perispória autē̂s

45
καὶ ἐκ ϕυλῆς Βενιαμιν τὴν Γαβεε καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Γαλεμεθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Αγχωχ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς· πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῶν τρισκαίδεκα πόλεις κατὰ πατριὰς αὐτῶν.

kaì ek phylē̂s Beniamin tḕn Gabee kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Galemeth kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Anchōch kaì tà perispória autē̂s: pâsai hai póleis autō̂n triskaídeka póleis katà patriàs autō̂n.

46
Καὶ τοῖς υἱοῖς Κααθ τοῖς καταλοίποις ἐκ τῶν πατριῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς ἐκ τοῦ ἡμίσους ϕυλῆς Μανασση κλήρῳ πόλεις δέκα.

Kaì toîs hyioîs Kaath toîs kataloípois ek tō̂n patriō̂n ek tē̂s phylē̂s ek toû hēmísous phylē̂s Manassē klḗrōi póleis déka.

47
καὶ τοῖς υἱοῖς Γεδσων κατὰ πατριὰς αὐτῶν ἐκ ϕυλῆς Ισσαχαρ, ἐκ ϕυλῆς Ασηρ, ἐκ ϕυλῆς Νεϕθαλι, ἐκ ϕυλῆς Μανασση ἐν τῇ Βασαν πόλεις τρισκαίδεκα.

kaì toîs hyioîs Gedsōn katà patriàs autō̂n ek phylē̂s Issachar, ek phylē̂s Asēr, ek phylē̂s Nephthali, ek phylē̂s Manassē en tē̂i Basan póleis triskaídeka.

48
καὶ τοῖς υἱοῖς Μεραρι κατὰ πατριὰς αὐτῶν ἐκ ϕυλῆς Ρουβην, ἐκ ϕυλῆς Γαδ, ἐκ ϕυλῆς Ζαβουλων κλήρῳ πόλεις δέκα δύο.

kaì toîs hyioîs Merari katà patriàs autō̂n ek phylē̂s Roubēn, ek phylē̂s Gad, ek phylē̂s Zaboulōn klḗrōi póleis déka dýo.

49
Καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τοῖς Λευίταις τὰς πόλεις καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν·

Kaì édōkan hoi hyioì Israēl toîs Leuítais tàs póleis kaì tà perispória autō̂n:

50
καὶ ἔδωκαν ἐν κλήρῳ ἐκ ϕυλῆς υἱῶν Ιουδα καὶ ἐκ ϕυλῆς υἱῶν Συμεων τὰς πόλεις ταύτας, ἃς ἐκάλεσεν αὐτὰς ἐπ’ ὀνόματος.

kaì édōkan en klḗrōi ek phylē̂s hyiō̂n Iouda kaì ek phylē̂s hyiō̂n Symeōn tàs póleis taútas, hàs ekálesen autàs ep’ onómatos.

51
καὶ ἀπὸ τῶν πατριῶν υἱῶν Κααθ καὶ ἐγένοντο πόλεις τῶν ὁρίων αὐτῶν ἐκ ϕυλῆς Εϕραιμ.

kaì apò tō̂n patriō̂n hyiō̂n Kaath kaì egénonto póleis tō̂n horíōn autō̂n ek phylē̂s Ephraim.

52
καὶ ἔδωκαν αὐτῷ τὰς πόλεις τῶν ϕυγαδευτηρίων, τὴν Συχεμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς ἐν ὄρει Εϕραιμ καὶ τὴν Γαζερ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì édōkan autō̂i tàs póleis tō̂n phygadeutēríōn, tḕn Sychem kaì tà perispória autē̂s en órei Ephraim kaì tḕn Gazer kaì tà perispória autē̂s

53
καὶ τὴν Ιεκμααμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Βαιθωρων καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì tḕn Iekmaam kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Baithōrōn kaì tà perispória autē̂s

54
καὶ τὴν Εγλαμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Γεθρεμμων καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì tḕn Eglam kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Gethremmōn kaì tà perispória autē̂s

55
καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους ϕυλῆς Μανασση τὴν Αναρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ιεβλααμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς κατὰ πατριὰν τοῖς υἱοῖς Κααθ τοῖς καταλοίποις.

kaì apò toû hēmísous phylē̂s Manassē tḕn Anar kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Ieblaam kaì tà perispória autē̂s katà patriàn toîs hyioîs Kaath toîs kataloípois.

56
τοῖς υἱοῖς Γεδσων ἀπὸ πατριῶν ἡμίσους ϕυλῆς Μανασση τὴν Γωλαν ἐκ τῆς Βασαν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ασηρωθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

toîs hyioîs Gedsōn apò patriō̂n hēmísous phylē̂s Manassē tḕn Gōlan ek tē̂s Basan kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Asērōth kaì tà perispória autē̂s

57
καὶ ἐκ ϕυλῆς Ισσαχαρ τὴν Κεδες καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Δεβερι καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì ek phylē̂s Issachar tḕn Kedes kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Deberi kaì tà perispória autē̂s

58
καὶ τὴν Δαβωρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Αναμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì tḕn Dabōr kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Anam kaì tà perispória autē̂s

59
καὶ ἐκ ϕυλῆς Ασηρ τὴν Μασαλ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Αβαραν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì ek phylē̂s Asēr tḕn Masal kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Abaran kaì tà perispória autē̂s

60
καὶ τὴν Ικακ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ροωβ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì tḕn Ikak kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Roōb kaì tà perispória autē̂s

61
καὶ ἀπὸ ϕυλῆς Νεϕθαλι τὴν Κεδες ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Χαμωθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Καριαθαιμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς.

kaì apò phylē̂s Nephthali tḕn Kedes en tē̂i Galilaíāi kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Chamōth kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Kariathaim kaì tà perispória autē̂s.

62
τοῖς υἱοῖς Μεραρι τοῖς καταλοίποις ἐκ ϕυλῆς Ζαβουλων τὴν Ρεμμων καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν θαχχια καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

toîs hyioîs Merari toîs kataloípois ek phylē̂s Zaboulōn tḕn Remmōn kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn thachchia kaì tà perispória autē̂s

63
καὶ ἐκ τοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου Ιεριχω κατὰ δυσμὰς τοῦ Ιορδάνου ἐκ ϕυλῆς Ρουβην τὴν Βοσορ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ιασα καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì ek toû péran toû Iordánou Ierichō katà dysmàs toû Iordánou ek phylē̂s Roubēn tḕn Bosor en tē̂i erḗmōi kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Iasa kaì tà perispória autē̂s

64
καὶ τὴν Καδημωθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Μωϕααθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì tḕn Kadēmōth kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Mōphaath kaì tà perispória autē̂s

65
καὶ ἐκ ϕυλῆς Γαδ τὴν Ραμωθ Γαλααδ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Μααναιμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

kaì ek phylē̂s Gad tḕn Ramōth Galaad kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Maanaim kaì tà perispória autē̂s

66
καὶ τὴν Εσεβων καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ιαζηρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς.

kaì tḕn Esebōn kaì tà perispória autē̂s kaì tḕn Iazēr kaì tà perispória autē̂s.