Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Chronicles 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ τοῖς υἱοῖς Ισσαχαρ· θωλα καὶ Φουα καὶ Ιασουβ καὶ Σεμερων, τέσσαρες.

Kaì toîs hyioîs Issachar: thōla kaì Phoua kaì Iasoub kaì Semerōn, téssares.

2
καὶ υἱοὶ θωλα· Οζι καὶ Ραϕαια καὶ Ιεριηλ καὶ Ιεμου καὶ Ιεβασαμ καὶ Σαμουηλ, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν τῷ θωλα ἰσχυροὶ δυνάμει κατὰ γενέσεις αὐτῶν. ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ἐν ἡμέραις Δαυιδ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.

kaì hyioì thōla: Ozi kaì Raphaia kaì Ieriēl kaì Iemou kaì Iebasam kaì Samouēl, árchontes oíkōn patriō̂n autō̂n tō̂i thōla ischyroì dynámei katà genéseis autō̂n. ho arithmòs autō̂n en hēmérais Dauid eíkosi kaì dýo chiliádes kaì hexakósioi.

3
καὶ υἱοὶ Οζι· Ιεζρια, καὶ υἱοὶ Ιεζρια· Μιχαηλ καὶ Οβδια καὶ Ιωηλ καὶ Ιεσια, πέντε, ἄρχοντες πάντες.

kaì hyioì Ozi: Iezria, kaì hyioì Iezria: Michaēl kaì Obdia kaì Iōēl kaì Iesia, pénte, árchontes pántes.

4
καὶ ἐπ’ αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν κατ’ οἴκους πατρικοὺς αὐτῶν ἰσχυροὶ παρατάξασθαι εἰς πόλεμον τριάκοντα καὶ ἓξ χιλιάδες, ὅτι ἐπλήθυναν γυναῖκας καὶ υἱούς.

kaì ep’ autō̂n katà genéseis autō̂n kat’ oíkous patrikoùs autō̂n ischyroì paratáxasthai eis pólemon triákonta kaì hèx chiliádes, hóti eplḗthynan gynaîkas kaì hyioús.

5
καὶ ἀδελϕοὶ αὐτῶν εἰς πάσας πατριὰς Ισσαχαρ ἰσχυροὶ δυνάμει ὀγδοήκοντα καὶ ἑπτὰ χιλιάδες, ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν τῶν πάντων.

kaì adelphoì autō̂n eis pásas patriàs Issachar ischyroì dynámei ogdoḗkonta kaì heptà chiliádes, ho arithmòs autō̂n tō̂n pántōn.

6
Βενιαμιν· Βαλε καὶ Βαχιρ καὶ Ιαδιηλ, τρεῖς.

Beniamin: Bale kaì Bachir kaì Iadiēl, treîs.

7
καὶ υἱοὶ Βαλε· Ασεβων καὶ Οζι καὶ Οζιηλ καὶ Ιεριμωθ καὶ Ουρι, πέντε, ἄρχοντες οἴκων πατρικῶν ἰσχυροὶ δυνάμει. καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες καὶ τριάκοντα τέσσαρες.

kaì hyioì Bale: Asebōn kaì Ozi kaì Oziēl kaì Ierimōth kaì Ouri, pénte, árchontes oíkōn patrikō̂n ischyroì dynámei. kaì ho arithmòs autō̂n eíkosi kaì dýo chiliádes kaì triákonta téssares.

8
καὶ υἱοὶ Βαχιρ· Ζαμαριας καὶ Ιωας καὶ Ελιεζερ καὶ Ελιθεναν καὶ Αμαρια καὶ Ιεριμωθ καὶ Αβιου καὶ Αναθωθ καὶ Γεμεεθ. πάντες οὗτοι υἱοὶ Βαχιρ.

kaì hyioì Bachir: Zamarias kaì Iōas kaì Eliezer kaì Elithenan kaì Amaria kaì Ierimōth kaì Abiou kaì Anathōth kaì Gemeeth. pántes hoûtoi hyioì Bachir.

9
καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν ἰσχυροὶ δυνάμει, εἴκοσι χιλιάδες καὶ διακόσιοι.

kaì ho arithmòs autō̂n katà genéseis autō̂n, árchontes oíkōn patriō̂n autō̂n ischyroì dynámei, eíkosi chiliádes kaì diakósioi.

10
καὶ υἱοὶ Ιαδιηλ· Βαλααν. καὶ υἱοὶ Βαλααν· Ιαους καὶ Βενιαμιν καὶ Αωθ καὶ Χανανα καὶ Ζαιθαν καὶ Ραμεσσαι καὶ Αχισααρ.

kaì hyioì Iadiēl: Balaan. kaì hyioì Balaan: Iaous kaì Beniamin kaì Aōth kaì Chanana kaì Zaithan kaì Ramessai kaì Achisaar.

11
πάντες οὗτοι υἱοὶ Ιαδιηλ ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἰσχυροὶ δυνάμει ἑπτακαίδεκα χιλιάδες καὶ διακόσιοι ἐκπορευόμενοι δυνάμει τοῦ πολεμεῖν.

pántes hoûtoi hyioì Iadiēl árchontes tō̂n patriō̂n ischyroì dynámei heptakaídeka chiliádes kaì diakósioi ekporeuómenoi dynámei toû polemeîn.

12
καὶ Σαπϕιν καὶ Απϕιν καὶ υἱοὶ Ραωμ· υἱὸς αὐτοῦ Αερ.

kaì Sapphin kaì Apphin kaì hyioì Raōm: hyiòs autoû Aer.

13
Υἱοὶ Νεϕθαλι· Ιασιηλ καὶ Γωνι καὶ Ισσιηρ καὶ Σαλωμ, υἱοὶ Βαλαα.

Hyioì Nephthali: Iasiēl kaì Gōni kaì Issiēr kaì Salōm, hyioì Balaa.

14
Υἱοὶ Μανασση· Ασεριηλ, ὃν ἔτεκεν ἡ παλλακὴ αὐτοῦ ἡ Σύρα· ἔτεκεν τὸν Μαχιρ πατέρα Γαλααδ.

Hyioì Manassē: Aseriēl, hòn éteken hē pallakḕ autoû hē Sýra: éteken tòn Machir patéra Galaad.

15
καὶ Μαχιρ ἔλαβεν γυναῖκα τῷ Αμϕιν καὶ Μαμϕιν· καὶ ὄνομα ἀδελϕῆς αὐτοῦ Μοωχα. καὶ ὄνομα τῷ δευτέρῳ Σαλπααδ, καὶ ἐγεννήθησαν τῷ Σαλπααδ θυγατέρες.

kaì Machir élaben gynaîka tō̂i Amphin kaì Mamphin: kaì ónoma adelphē̂s autoû Moōcha. kaì ónoma tō̂i deutérōi Salpaad, kaì egennḗthēsan tō̂i Salpaad thygatéres.

16
καὶ ἔτεκεν Μοωχα γυνὴ Μαχιρ υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Φαρες, καὶ ὄνομα ἀδελϕοῦ αὐτοῦ Σορος· υἱὸς αὐτοῦ Ουλαμ.

kaì éteken Moōcha gynḕ Machir hyiòn kaì ekálesen tò ónoma autoû Phares, kaì ónoma adelphoû autoû Soros: hyiòs autoû Oulam.

17
καὶ υἱοὶ Ουλαμ· Βαδαν. οὗτοι υἱοὶ Γαλααδ υἱοῦ Μαχιρ υἱοῦ Μανασση.

kaì hyioì Oulam: Badan. hoûtoi hyioì Galaad hyioû Machir hyioû Manassē.

18
καὶ ἀδελϕὴ αὐτοῦ ἡ Μαλεχεθ ἔτεκεν τὸν Ισαδεκ καὶ τὸν Αβιεζερ καὶ τὸν Μαελα.

kaì adelphḕ autoû hē Malecheth éteken tòn Isadek kaì tòn Abiezer kaì tòn Maela.

19
καὶ ἦσαν υἱοὶ Σεμιρα· Ιααιμ καὶ Συχεμ καὶ Λακεϊ καὶ Ανιαμ.

kaì ē̂san hyioì Semira: Iaaim kaì Sychem kaì Lakeï kaì Aniam.

20
Καὶ υἱοὶ Εϕραιμ· Σωθαλα, καὶ Βαραδ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ θααθ υἱὸς αὐτοῦ, Ελεαδα υἱὸς αὐτοῦ, Νομεε υἱὸς αὐτοῦ,

Kaì hyioì Ephraim: Sōthala, kaì Barad hyiòs autoû, kaì thaath hyiòs autoû, Eleada hyiòs autoû, Nomee hyiòs autoû,

21
Ζαβεδ υἱὸς αὐτοῦ, Σωθελε υἱὸς αὐτοῦ καὶ Εζερ καὶ Ελεαδ. καὶ ἀπέκτειναν αὐτοὺς ἄνδρες Γεθ οἱ τεχθέντες ἐν τῇ γῇ, ὅτι κατέβησαν λαβεῖν τὰ κτήνη αὐτῶν.

Zabed hyiòs autoû, Sōthele hyiòs autoû kaì Ezer kaì Elead. kaì apékteinan autoùs ándres Geth hoi techthéntes en tē̂i gē̂i, hóti katébēsan labeîn tà ktḗnē autō̂n.

22
καὶ ἐπένθησεν Εϕραιμ πατὴρ αὐτῶν ἡμέρας πολλάς, καὶ ἦλθον ἀδελϕοὶ αὐτοῦ τοῦ παρακαλέσαι αὐτόν.

kaì epénthēsen Ephraim patḕr autō̂n hēméras pollás, kaì ē̂lthon adelphoì autoû toû parakalésai autón.

23
καὶ εἰσῆλθεν πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν ἐν γαστρὶ καὶ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βαραγα, ὅτι ’Εν κακοῖς ἐγένετο ἐν οἴκῳ μου.

kaì eisē̂lthen pròs tḕn gynaîka autoû, kaì élaben en gastrì kaì éteken hyión, kaì ekálesen tò ónoma autoû Baraga, hóti ’En kakoîs egéneto en oíkōi mou.

24
καὶ ἐν ἐκείνοις τοῖς καταλοίποις καὶ ᾠκοδόμησεν Βαιθωρων τὴν κάτω καὶ τὴν ἄνω. καὶ υἱοὶ Οζαν· Σεηρα

kaì en ekeínois toîs kataloípois kaì ōikodómēsen Baithōrōn tḕn kátō kaì tḕn ánō. kaì hyioì Ozan: Seēra

25
καὶ Ραϕη υἱοὶ αὐτοῦ, Ρασεϕ καὶ θαλε υἱοὶ αὐτοῦ, θαεν υἱὸς αὐτοῦ.

kaì Raphē hyioì autoû, Raseph kaì thale hyioì autoû, thaen hyiòs autoû.

26
τῷ Λααδαν υἱῷ αὐτοῦ Αμιουδ υἱὸς αὐτοῦ, Ελισαμα υἱὸς αὐτοῦ,

tō̂i Laadan hyiō̂i autoû Amioud hyiòs autoû, Elisama hyiòs autoû,

27
Νουμ υἱὸς αὐτοῦ, Ιησουε υἱὸς αὐτοῦ.

Noum hyiòs autoû, Iēsoue hyiòs autoû.

28
καὶ κατάσχεσις αὐτῶν καὶ κατοικία αὐτῶν· Βαιθηλ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, κατ’ ἀνατολὰς Νααραν, πρὸς δυσμαῖς Γαζερ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς· καὶ Συχεμ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς ἕως Γαιαν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς.

kaì katáschesis autō̂n kaì katoikía autō̂n: Baithēl kaì hai kō̂mai autē̂s, kat’ anatolàs Naaran, pròs dysmaîs Gazer kaì hai kō̂mai autē̂s: kaì Sychem kaì hai kō̂mai autē̂s héōs Gaian kaì hai kō̂mai autē̂s.

29
καὶ ἕως ὁρίων υἱῶν Μανασση· Βαιθσααν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, θααναχ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ Βαλαδ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Μαγεδδω καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Δωρ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς. ἐν ταύταις κατῴκησαν οἱ υἱοὶ Ιωσηϕ υἱοῦ Ισραηλ.

kaì héōs horíōn hyiō̂n Manassē: Baithsaan kaì hai kō̂mai autē̂s, thaanach kaì hai kō̂mai autē̂s kaì Balad kaì hai kō̂mai autē̂s, Mageddō kaì hai kō̂mai autē̂s, Dōr kaì hai kō̂mai autē̂s. en taútais katṓikēsan hoi hyioì Iōsēph hyioû Israēl.

30
Υἱοὶ Ασηρ· Ιεμνα καὶ Ισουα καὶ Ισουι καὶ Βεριγα, καὶ Σορε ἀδελϕὴ αὐτῶν.

Hyioì Asēr: Iemna kaì Isoua kaì Isoui kaì Beriga, kaì Sore adelphḕ autō̂n.

31
καὶ υἱοὶ Βεριγα· Χαβερ καὶ Μελχιηλ, οὗτος πατὴρ Βερζαιθ.

kaì hyioì Beriga: Chaber kaì Melchiēl, hoûtos patḕr Berzaith.

32
καὶ Χαβερ ἐγέννησεν τὸν Ιαϕαλητ καὶ τὸν Σαμηρ καὶ τὸν Χωθαμ καὶ τὴν Σωλα ἀδελϕὴν αὐτῶν.

kaì Chaber egénnēsen tòn Iaphalēt kaì tòn Samēr kaì tòn Chōtham kaì tḕn Sōla adelphḕn autō̂n.

33
καὶ υἱοὶ Ιαϕαλητ· Φεσηχι, Βαμαηλ καὶ Ασιθ· οὗτοι υἱοὶ Ιαϕαλητ.

kaì hyioì Iaphalēt: Phesēchi, Bamaēl kaì Asith: hoûtoi hyioì Iaphalēt.

34
καὶ υἱοὶ Σεμμηρ· Αχιουραογα καὶ Οβα καὶ Αραμ

kaì hyioì Semmēr: Achiouraoga kaì Oba kaì Aram

35
καὶ Βανηελαμ· ἀδελϕοὶ αὐτοῦ Σωϕα καὶ Ιμανα καὶ Σελλης καὶ Αμαλ.

kaì Banēelam: adelphoì autoû Sōpha kaì Imana kaì Sellēs kaì Amal.

36
υἱοὶ Σωϕα· Χουχι, Αρναϕαρ καὶ Σουαλ καὶ Βαρι καὶ Ιμαρη,

hyioì Sōpha: Chouchi, Arnaphar kaì Soual kaì Bari kaì Imarē,

37
Σοβαλ καὶ Ωδ καὶ Σεμμα καὶ Σαλισα καὶ Ιεθραν καὶ Βεηρα.

Sobal kaì Ōd kaì Semma kaì Salisa kaì Iethran kaì Beēra.

38
καὶ υἱοὶ Ιεθερ· Ιϕινα καὶ Φασϕα καὶ Αρα.

kaì hyioì Iether: Iphina kaì Phaspha kaì Ara.

39
καὶ υἱοὶ Ωλα· Ορεχ, Ανιηλ καὶ Ρασια.

kaì hyioì Ōla: Orech, Aniēl kaì Rasia.

40
πάντες οὗτοι υἱοὶ Ασηρ, πάντες ἄρχοντες πατριῶν ἐκλεκτοὶ ἰσχυροὶ δυνάμει, ἄρχοντες ἡγούμενοι· ἀριθμὸς αὐτῶν εἰς παράταξιν τοῦ πολεμεῖν, ἀριθμὸς αὐτῶν ἄνδρες εἴκοσι ἓξ χιλιάδες.

pántes hoûtoi hyioì Asēr, pántes árchontes patriō̂n eklektoì ischyroì dynámei, árchontes hēgoúmenoi: arithmòs autō̂n eis parátaxin toû polemeîn, arithmòs autō̂n ándres eíkosi hèx chiliádes.