Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ πᾶς Ισραηλ, ὁ συλλοχισμὸς αὐτῶν, καὶ οὗτοι καταγεγραμμένοι ἐν βιβλίῳ τῶν βασιλέων Ισραηλ καὶ Ιουδα μετὰ τῶν ἀποικισθέντων εἰς Βαβυλῶνα ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν.

Kaì pâs Israēl, ho syllochismòs autō̂n, kaì hoûtoi katagegramménoi en biblíōi tō̂n basiléōn Israēl kaì Iouda metà tō̂n apoikisthéntōn eis Babylō̂na en taîs anomíais autō̂n.

2
καὶ οἱ κατοικοῦντες πρότερον ἐν ταῖς κατασχέσεσιν αὐτῶν ἐν ταῖς πόλεσιν· Ισραηλ, οἱ ἱερεῖς, οἱ Λευῖται καὶ οἱ δεδομένοι.

kaì hoi katoikoûntes próteron en taîs kataschésesin autō̂n en taîs pólesin: Israēl, hoi hiereîs, hoi Leuîtai kaì hoi dedoménoi.

3
Καὶ ἐν Ιερουσαλημ κατῴκησαν ἀπὸ τῶν υἱῶν Ιουδα καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Βενιαμιν καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Εϕραιμ καὶ Μανασση·

Kaì en Ierousalēm katṓikēsan apò tō̂n hyiō̂n Iouda kaì apò tō̂n hyiō̂n Beniamin kaì apò tō̂n hyiō̂n Ephraim kaì Manassē:

4
Γωθι υἱὸς Αμμιουδ υἱοῦ Αμρι υἱοῦ υἱῶν Φαρες υἱοῦ Ιουδα.

Gōthi hyiòs Ammioud hyioû Amri hyioû hyiō̂n Phares hyioû Iouda.

5
καὶ ἐκ τῶν Σηλωνι· Ασαια πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ.

kaì ek tō̂n Sēlōni: Asaia prōtótokos autoû kaì hyioì autoû.

6
ἐκ τῶν υἱῶν Ζαρα· Ιιηλ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτῶν, ἑξακόσιοι καὶ ἐνενήκοντα.

ek tō̂n hyiō̂n Zara: Iiēl kaì adelphoì autō̂n, hexakósioi kaì enenḗkonta.

7
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν· Σαλω υἱὸς Μοσολλαμ υἱοῦ Ωδουια υἱοῦ Σαναα

kaì ek tō̂n hyiō̂n Beniamin: Salō hyiòs Mosollam hyioû Ōdouia hyioû Sanaa

8
καὶ Ιβαναα υἱὸς Ιρααμ, καὶ οὗτοι υἱοὶ Οζι υἱοῦ Μαχιρ· καὶ Μασσαλημ υἱὸς Σαϕατια υἱοῦ Ραγουηλ υἱοῦ Βαναια

kaì Ibanaa hyiòs Iraam, kaì hoûtoi hyioì Ozi hyioû Machir: kaì Massalēm hyiòs Saphatia hyioû Ragouēl hyioû Banaia

9
καὶ ἀδελϕοὶ αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, ἐννακόσιοι πεντήκοντα ἕξ, πάντες οἱ ἄνδρες ἄρχοντες πατριῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.

kaì adelphoì autō̂n katà genéseis autō̂n, ennakósioi pentḗkonta héx, pántes hoi ándres árchontes patriō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n.

10
Καὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων· Ιωδαε καὶ Ιωαριμ καὶ Ιαχιν

Kaì apò tō̂n hieréōn: Iōdae kaì Iōarim kaì Iachin

11
καὶ Αζαρια υἱὸς Χελκια υἱοῦ Μοσολλαμ υἱοῦ Σαδωκ υἱοῦ Μαραιωθ υἱοῦ Αχιτωβ ἡγούμενος οἴκου τοῦ θεοῦ

kaì Azaria hyiòs Chelkia hyioû Mosollam hyioû Sadōk hyioû Maraiōth hyioû Achitōb hēgoúmenos oíkou toû theoû

12
καὶ Αδαια υἱὸς Ιρααμ υἱοῦ Πασχωρ υἱοῦ Μαλχια καὶ Μαασαια υἱὸς Αδιηλ υἱοῦ Ιεδιου υἱοῦ Μοσολλαμ υἱοῦ Μασελμωθ υἱοῦ Εμμηρ

kaì Adaia hyiòs Iraam hyioû Paschōr hyioû Malchia kaì Maasaia hyiòs Adiēl hyioû Iediou hyioû Mosollam hyioû Maselmōth hyioû Emmēr

13
καὶ ἀδελϕοὶ αὐτῶν ἄρχοντες οἴκων πατριῶν χίλιοι ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα ἰσχυροὶ δυνάμει εἰς ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου τοῦ θεοῦ.

kaì adelphoì autō̂n árchontes oíkōn patriō̂n chílioi heptakósioi hexḗkonta ischyroì dynámei eis ergasían leitourgías oíkou toû theoû.

14
Καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν· Σαμαια υἱὸς Ασωβ υἱοῦ Εσρικαμ υἱοῦ Ασαβια ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρι

Kaì ek tō̂n Leuitō̂n: Samaia hyiòs Asōb hyioû Esrikam hyioû Asabia ek tō̂n hyiō̂n Merari

15
καὶ Βακβακαρ καὶ Αρης καὶ Γαλαλ καὶ Μανθανιας υἱὸς Μιχα υἱοῦ Ζεχρι υἱοῦ Ασαϕ

kaì Bakbakar kaì Arēs kaì Galal kaì Manthanias hyiòs Micha hyioû Zechri hyioû Asaph

16
καὶ Αβδια υἱὸς Σαμια υἱοῦ Γαλαλ υἱοῦ Ιδιθων καὶ Βαραχια υἱὸς Οσσα υἱοῦ Ηλκανα ὁ κατοικῶν ἐν ταῖς κώμαις Νετωϕατι.

kaì Abdia hyiòs Samia hyioû Galal hyioû Idithōn kaì Barachia hyiòs Ossa hyioû Ēlkana ho katoikō̂n en taîs kṓmais Netōphati.

17
οἱ πυλωροί· Σαλωμ καὶ Ακουβ καὶ Ταλμαν καὶ Αιμαν καὶ ἀδελϕοὶ αὐτῶν, Σαλωμ ὁ ἄρχων·

hoi pylōroí: Salōm kaì Akoub kaì Talman kaì Aiman kaì adelphoì autō̂n, Salōm ho árchōn:

18
καὶ ἕως ταύτης ἐν τῇ πύλῃ τοῦ βασιλέως κατ’ ἀνατολάς· αὗται αἱ πύλαι τῶν παρεμβολῶν υἱῶν Λευι.

kaì héōs taútēs en tē̂i pýlēi toû basiléōs kat’ anatolás: haûtai hai pýlai tō̂n parembolō̂n hyiō̂n Leui.

19
καὶ Σαλωμ υἱὸς Κωρη υἱοῦ Αβιασαϕ υἱοῦ Κορε καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ εἰς οἶκον πατρὸς αὐτοῦ, οἱ Κορῖται, ἐπὶ τῶν ἔργων τῆς λειτουργίας ϕυλάσσοντες τὰς ϕυλακὰς τῆς σκηνῆς, καὶ πατέρες αὐτῶν ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς κυρίου ϕυλάσσοντες τὴν εἴσοδον.

kaì Salōm hyiòs Kōrē hyioû Abiasaph hyioû Kore kaì hoi adelphoì autoû eis oîkon patròs autoû, hoi Korîtai, epì tō̂n érgōn tē̂s leitourgías phylássontes tàs phylakàs tē̂s skēnē̂s, kaì patéres autō̂n epì tē̂s parembolē̂s kyríou phylássontes tḕn eísodon.

20
καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ ἡγούμενος ἦν ἐπ’ αὐτῶν ἔμπροσθεν, καὶ οὗτοι μετ’ αὐτοῦ.

kaì Phinees hyiòs Eleazar hēgoúmenos ē̂n ep’ autō̂n émprosthen, kaì hoûtoi met’ autoû.

21
Ζαχαριας υἱὸς Μασαλαμι πυλωρὸς τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.

Zacharias hyiòs Masalami pylōròs tē̂s thýras tē̂s skēnē̂s toû martyríou.

22
πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ ταῖς πύλαις ἐν ταῖς πύλαις διακόσιοι καὶ δέκα δύο· οὗτοι ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν, ὁ καταλοχισμὸς αὐτῶν· τούτους ἔστησεν Δαυιδ καὶ Σαμουηλ ὁ βλέπων τῇ πίστει αὐτῶν.

pántes hoi eklektoì taîs pýlais en taîs pýlais diakósioi kaì déka dýo: hoûtoi en taîs aulaîs autō̂n, ho katalochismòs autō̂n: toútous éstēsen Dauid kaì Samouēl ho blépōn tē̂i pístei autō̂n.

23
καὶ οὗτοι καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ τῶν πυλῶν ἐν οἴκῳ κυρίου, ἐν οἴκῳ τῆς σκηνῆς, τοῦ ϕυλάσσειν.

kaì hoûtoi kaì hoi hyioì autō̂n epì tō̂n pylō̂n en oíkōi kyríou, en oíkōi tē̂s skēnē̂s, toû phylássein.

24
κατὰ τοὺς τέσσαρας ἀνέμους ἦσαν αἱ πύλαι, κατ’ ἀνατολάς, θάλασσαν, βορρᾶν, νότον.

katà toùs téssaras anémous ē̂san hai pýlai, kat’ anatolás, thálassan, borrân, nóton.

25
καὶ ἀδελϕοὶ αὐτῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν τοῦ εἰσπορεύεσθαι κατὰ ἑπτὰ ἡμέρας ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μετὰ τούτων·

kaì adelphoì autō̂n en taîs aulaîs autō̂n toû eisporeúesthai katà heptà hēméras apò kairoû eis kairòn metà toútōn:

26
ὅτι ἐν πίστει εἰσὶν τέσσαρες δυνατοὶ τῶν πυλῶν.οἱ Λευῖται ἦσαν ἐπὶ τῶν παστοϕορίων καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν οἴκου τοῦ θεοῦ

hóti en pístei eisìn téssares dynatoì tō̂n pylō̂n.hoi Leuîtai ē̂san epì tō̂n pastophoríōn kaì epì tō̂n thēsaurō̂n oíkou toû theoû

27
καὶ περικύκλῳ οἴκου τοῦ θεοῦ παρεμβαλοῦσιν, ὅτι ἐπ’ αὐτοὺς ϕυλακή, καὶ οὗτοι ἐπὶ τῶν κλειδῶν τὸ πρωὶ πρωὶ ἀνοίγειν τὰς θύρας τοῦ ἱεροῦ.

kaì perikýklōi oíkou toû theoû parembaloûsin, hóti ep’ autoùs phylakḗ, kaì hoûtoi epì tō̂n kleidō̂n tò prōì prōì anoígein tàs thýras toû hieroû.

28
καὶ ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας, ὅτι ἐν ἀριθμῷ εἰσοίσουσιν αὐτὰ καὶ ἐν ἀριθμῷ ἐξοίσουσιν αὐτά.

kaì ex autō̂n epì tà skeúē tē̂s leitourgías, hóti en arithmō̂i eisoísousin autà kaì en arithmō̂i exoísousin autá.

29
καὶ ἐξ αὐτῶν καθεσταμένοι ἐπὶ τὰ σκεύη καὶ ἐπὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ ἐπὶ τῆς σεμιδάλεως, τοῦ οἴνου, τοῦ ἐλαίου, τοῦ λιβανωτοῦ καὶ τῶν ἀρωμάτων.

kaì ex autō̂n kathestaménoi epì tà skeúē kaì epì pánta tà skeúē tà hágia kaì epì tē̂s semidáleōs, toû oínou, toû elaíou, toû libanōtoû kaì tō̂n arōmátōn.

30
καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων ἦσαν μυρεψοὶ τοῦ μύρου καὶ εἰς τὰ ἀρώματα.

kaì apò tō̂n hyiō̂n tō̂n hieréōn ē̂san myrepsoì toû mýrou kaì eis tà arṓmata.

31
καὶ Ματταθιας ἐκ τῶν Λευιτῶν (οὗτος ὁ πρωτότοκος τῷ Σαλωμ τῷ Κορίτῃ) ἐν τῇ πίστει ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς θυσίας τοῦ τηγάνου τοῦ μεγάλου ἱερέως.

kaì Mattathias ek tō̂n Leuitō̂n (hoûtos ho prōtótokos tō̂i Salōm tō̂i Korítēi) en tē̂i pístei epì tà érga tē̂s thysías toû tēgánou toû megálou hieréōs.

32
καὶ Βαναιας ὁ Κααθίτης ἐκ τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἄρτων τῆς προθέσεως τοῦ ἑτοιμάσαι σάββατον κατὰ σάββατον.

kaì Banaias ho Kaathítēs ek tō̂n adelphō̂n autō̂n epì tō̂n ártōn tē̂s prothéseōs toû hetoimásai sábbaton katà sábbaton.

33
καὶ οὗτοι ψαλτῳδοὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν Λευιτῶν, διατεταγμέναι ἐϕημερίαι, ὅτι ἡμέρα καὶ νὺξ ἐπ’ αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔργοις·

kaì hoûtoi psaltōidoì árchontes tō̂n patriō̂n tō̂n Leuitō̂n, diatetagménai ephēmeríai, hóti hēméra kaì nỳx ep’ autoîs en toîs érgois:

34
οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν Λευιτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες· οὗτοι κατῴκησαν ἐν Ιερουσαλημ.

hoûtoi árchontes tō̂n patriō̂n tō̂n Leuitō̂n katà genéseis autō̂n árchontes: hoûtoi katṓikēsan en Ierousalēm.

35
Καὶ ἐν Γαβαων κατῴκησεν πατὴρ Γαβαων Ιιηλ, καὶ ὄνομα γυναικὸς αὐτοῦ Μοωχα·

Kaì en Gabaōn katṓikēsen patḕr Gabaōn Iiēl, kaì ónoma gynaikòs autoû Moōcha:

36
καὶ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρωτότοκος Αβαδων καὶ Σιρ καὶ Κις καὶ Βααλ καὶ Νηρ καὶ Ναδαβ

kaì hyiòs autoû ho prōtótokos Abadōn kaì Sir kaì Kis kaì Baal kaì Nēr kaì Nadab

37
καὶ Γεδουρ καὶ ἀδελϕὸς καὶ Ζαχαρια καὶ Μακελλωθ.

kaì Gedour kaì adelphòs kaì Zacharia kaì Makellōth.

38
καὶ Μακελλωθ ἐγέννησεν τὸν Σαμαα. καὶ οὗτοι ἐν μέσῳ τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν κατῴκησαν ἐν Ιερουσαλημ μετὰ τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν.

kaì Makellōth egénnēsen tòn Samaa. kaì hoûtoi en mésōi tō̂n adelphō̂n autō̂n katṓikēsan en Ierousalēm metà tō̂n adelphō̂n autō̂n.

39
Καὶ Νηρ ἐγέννησεν τὸν Κις, καὶ Κις ἐγέννησεν τὸν Σαουλ, καὶ Σαουλ ἐγέννησεν τὸν Ιωναθαν καὶ τὸν Μελχισουε καὶ τὸν Αμιναδαβ καὶ τὸν Ισβααλ.

Kaì Nēr egénnēsen tòn Kis, kaì Kis egénnēsen tòn Saoul, kaì Saoul egénnēsen tòn Iōnathan kaì tòn Melchisoue kaì tòn Aminadab kaì tòn Isbaal.

40
καὶ υἱὸς Ιωναθαν Μαριβααλ, καὶ Μαριβααλ ἐγέννησεν τὸν Μιχα.

kaì hyiòs Iōnathan Maribaal, kaì Maribaal egénnēsen tòn Micha.

41
καὶ υἱοὶ Μιχα· Φαιθων καὶ Μαλαχ καὶ θαραχ.

kaì hyioì Micha: Phaithōn kaì Malach kaì tharach.

42
καὶ Αχαζ ἐγέννησεν τὸν Ιαδα, καὶ Ιαδα ἐγέννησεν τὸν Γαλεμεθ καὶ τὸν Γαζμωθ καὶ τὸν Ζαμβρι, καὶ Ζαμβρι ἐγέννησεν τὸν Μασα,

kaì Achaz egénnēsen tòn Iada, kaì Iada egénnēsen tòn Galemeth kaì tòn Gazmōth kaì tòn Zambri, kaì Zambri egénnēsen tòn Masa,

43
καὶ Μασα ἐγέννησεν τὸν Βαανα, Ραϕαια υἱὸς αὐτοῦ, Ελεασα υἱὸς αὐτοῦ, Εσηλ υἱὸς αὐτοῦ.

kaì Masa egénnēsen tòn Baana, Raphaia hyiòs autoû, Eleasa hyiòs autoû, Esēl hyiòs autoû.

44
καὶ τῷ Εσηλ ἓξ υἱοί, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Εσδρικαμ πρωτότοκος αὐτοῦ, Ισμαηλ καὶ Σαρια καὶ Αβδια καὶ Αναν· οὗτοι υἱοὶ Εσηλ.

kaì tō̂i Esēl hèx hyioí, kaì taûta tà onómata autō̂n: Esdrikam prōtótokos autoû, Ismaēl kaì Saria kaì Abdia kaì Anan: hoûtoi hyioì Esēl.