Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ βασίλισσα Σαβα ἤκουσεν τὸ ὄνομα Σαλωμων καὶ τὸ ὄνομα κυρίου καὶ ἦλθεν πειράσαι αὐτὸν ἐν αἰνίγμασιν·

Kaì basílissa Saba ḗkousen tò ónoma Salōmōn kaì tò ónoma kyríou kaì ē̂lthen peirásai autòn en ainígmasin:

2
καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σϕόδρα, καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἡδύσματα καὶ χρυσὸν πολὺν σϕόδρα καὶ λίθον τίμιον, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς Σαλωμων καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ πάντα, ὅσα ἦν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.

kaì ē̂lthen eis Ierousalēm en dynámei bareíāi sphódra, kaì kámēloi aírousai hēdýsmata kaì chrysòn polỳn sphódra kaì líthon tímion, kaì eisē̂lthen pròs Salōmōn kaì elálēsen autō̂i pánta, hósa ē̂n en tē̂i kardíāi autē̂s.

3
καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμων πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς· οὐκ ἦν λόγος παρεωραμένος παρὰ τοῦ βασιλέως, ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ.

kaì apḗngeilen autē̂i Salōmōn pántas toùs lógous autē̂s: ouk ē̂n lógos pareōraménos parà toû basiléōs, hòn ouk apḗngeilen autē̂i.

4
καὶ εἶδεν βασίλισσα Σαβα πᾶσαν ϕρόνησιν Σαλωμων καὶ τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησεν,

kaì eîden basílissa Saba pâsan phrónēsin Salōmōn kaì tòn oîkon, hòn ōikodómēsen,

5
καὶ τὰ βρώματα Σαλωμων καὶ τὴν καθέδραν παίδων αὐτοῦ καὶ τὴν στάσιν λειτουργῶν αὐτοῦ καὶ τὸν ἱματισμὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς οἰνοχόους αὐτοῦ καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν αὐτοῦ, ἣν ἀνέϕερεν ἐν οἴκῳ κυρίου, καὶ ἐξ ἑαυτῆς ἐγένετο.

kaì tà brṓmata Salōmōn kaì tḕn kathédran paídōn autoû kaì tḕn stásin leitourgō̂n autoû kaì tòn himatismòn autoû kaì toùs oinochóous autoû kaì tḕn holokaútōsin autoû, hḕn anépheren en oíkōi kyríou, kaì ex heautē̂s egéneto.

6
καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων ’Αληθινὸς ὁ λόγος, ὃν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου περὶ τοῦ λόγου σου καὶ περὶ τῆς ϕρονήσεώς σου,

kaì eîpen pròs tòn basiléa Salōmōn ’Alēthinòs ho lógos, hòn ḗkousa en tē̂i gē̂i mou perì toû lógou sou kaì perì tē̂s phronḗseṓs sou,

7
καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖς λαλοῦσίν μοι, ἕως ὅτου παρεγενόμην καὶ ἑωράκασιν οἱ ὀϕθαλμοί μου, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν τὸ ἥμισυ καθὼς ἀπήγγειλάν μοι, προστέθεικας ἀγαθὰ πρὸς αὐτὰ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἀκοήν, ἣν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου·

kaì ouk epísteusa toîs laloûsín moi, héōs hótou paregenómēn kaì heōrákasin hoi ophthalmoí mou, kaì idoù ouk éstin tò hḗmisy kathṑs apḗngeilán moi, prostétheikas agathà pròs autà epì pâsan tḕn akoḗn, hḕn ḗkousa en tē̂i gē̂i mou:

8
μακάριαι αἱ γυναῖκές σου, μακάριοι οἱ παῖδές σου οὗτοι οἱ παρεστηκότες ἐνώπιόν σου δι’ ὅλου οἱ ἀκούοντες πᾶσαν τὴν ϕρόνησίν σου·

makáriai hai gynaîkés sou, makárioi hoi paîdés sou hoûtoi hoi parestēkótes enṓpión sou di’ hólou hoi akoúontes pâsan tḕn phrónēsín sou:

9
γένοιτο κύριος ὁ θεός σου εὐλογημένος, ὃς ἠθέλησεν ἐν σοὶ δοῦναί σε ἐπὶ θρόνου Ισραηλ· διὰ τὸ ἀγαπᾶν κύριον τὸν Ισραηλ στῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔθετό σε βασιλέα ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ ποιεῖν κρίμα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίμασιν αὐτῶν.

génoito kýrios ho theós sou eulogēménos, hòs ēthélēsen en soì doûnaí se epì thrónou Israēl: dià tò agapân kýrion tòn Israēl stē̂sai eis tòn aiō̂na kaì éthetó se basiléa ep’ autoùs toû poieîn kríma en dikaiosýnēi kaì en krímasin autō̂n.

10
καὶ ἔδωκεν τῷ Σαλωμων ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἡδύσματα πολλὰ σϕόδρα καὶ λίθον τίμιον· οὐκ ἐληλύθει κατὰ τὰ ἡδύσματα ἐκεῖνα ἔτι εἰς πλῆθος, ἃ ἔδωκεν βασίλισσα Σαβα τῷ βασιλεῖ Σαλωμων.

kaì édōken tō̂i Salōmōn hekatòn eíkosi tálanta chrysíou kaì hēdýsmata pollà sphódra kaì líthon tímion: ouk elēlýthei katà tà hēdýsmata ekeîna éti eis plē̂thos, hà édōken basílissa Saba tō̂i basileî Salōmōn.

11
(καὶ ἡ ναῦς Χιραμ ἡ αἴρουσα τὸ χρυσίον ἐκ Σουϕιρ ἤνεγκεν ξύλα ἀπελέκητα πολλὰ σϕόδρα καὶ λίθον τίμιον·

(kaì hē naûs Chiram hē aírousa tò chrysíon ek Souphir ḗnenken xýla apelékēta pollà sphódra kaì líthon tímion:

12
καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ ἀπελέκητα ὑποστηρίγματα τοῦ οἴκου κυρίου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ νάβλας καὶ κινύρας τοῖς ᾠδοῖς· οὐκ ἐληλύθει τοιαῦτα ξύλα ἀπελέκητα ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὤϕθησάν που ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.)

kaì epoíēsen ho basileùs tà xýla tà apelékēta hypostērígmata toû oíkou kyríou kaì toû oíkou toû basiléōs kaì náblas kaì kinýras toîs ōidoîs: ouk elēlýthei toiaûta xýla apelékēta epì tē̂s gē̂s oudè ṓphthēsán pou héōs tē̂s hēméras taútēs.)

13
καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἔδωκεν τῇ βασιλίσσῃ Σαβα πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ὅσα ᾐτήσατο, ἐκτὸς πάντων, ὧν δεδώκει αὐτῇ διὰ χειρὸς τοῦ βασιλέως Σαλωμων· καὶ ἀπεστράϕη καὶ ἦλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτῆς, αὐτὴ καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτῆς.

kaì ho basileùs Salōmōn édōken tē̂i basilíssēi Saba pánta, hósa ēthélēsen, hósa ēitḗsato, ektòs pántōn, hō̂n dedṓkei autē̂i dià cheiròs toû basiléōs Salōmōn: kaì apestráphē kaì ē̂lthen eis tḕn gē̂n autē̂s, autḕ kaì pántes hoi paîdes autē̂s.

14
Καὶ ἦν ὁ σταθμὸς τοῦ χρυσίου τοῦ ἐληλυθότος τῷ Σαλωμων ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια καὶ ἑξήκοντα ἓξ τάλαντα χρυσίου

Kaì ē̂n ho stathmòs toû chrysíou toû elēlythótos tō̂i Salōmōn en eniautō̂i henì hexakósia kaì hexḗkonta hèx tálanta chrysíou

15
χωρὶς τῶν ϕόρων τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ πάντων τῶν βασιλέων τοῦ πέραν καὶ τῶν σατραπῶν τῆς γῆς.

chōrìs tō̂n phórōn tō̂n hypotetagménōn kaì tō̂n empórōn kaì pántōn tō̂n basiléōn toû péran kaì tō̂n satrapō̂n tē̂s gē̂s.

16
καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τριακόσια δόρατα χρυσᾶ ἐλατά – τριακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸ δόρυ τὸ ἕν –

kaì epoíēsen Salōmōn triakósia dórata chrysâ elatá – triakósioi chrysoî epē̂san epì tò dóry tò hén –

17
καὶ τριακόσια ὅπλα χρυσᾶ ἐλατά – τρεῖς μναῖ χρυσίου ἐνῆσαν εἰς τὸ ὅπλον τὸ ἕν – καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς οἶκον δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου.

kaì triakósia hópla chrysâ elatá – treîs mnaî chrysíou enē̂san eis tò hóplon tò hén – kaì édōken autà eis oîkon drymoû toû Libánou.

18
καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς θρόνον ἐλεϕάντινον μέγαν καὶ περιεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ·

kaì epoíēsen ho basileùs thrónon elephántinon mégan kaì periechrýsōsen autòn chrysíōi dokímōi:

19
ἓξ ἀναβαθμοὶ τῷ θρόνῳ, καὶ προτομαὶ μόσχων τῷ θρόνῳ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ χεῖρες ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ τοῦ τόπου τῆς καθέδρας, καὶ δύο λέοντες ἑστηκότες παρὰ τὰς χεῖρας,

hèx anabathmoì tō̂i thrónōi, kaì protomaì móschōn tō̂i thrónōi ek tō̂n opísō autoû kaì cheîres énthen kaì énthen epì toû tópou tē̂s kathédras, kaì dýo léontes hestēkótes parà tàs cheîras,

20
καὶ δώδεκα λέοντες ἑστῶτες ἐπὶ τῶν ἓξ ἀναβαθμῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν· οὐ γέγονεν οὕτως πάσῃ βασιλείᾳ.

kaì dṓdeka léontes hestō̂tes epì tō̂n hèx anabathmō̂n énthen kaì énthen: ou gégonen hoútōs pásēi basileíāi.

21
καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ πότου Σαλωμων χρυσᾶ καὶ λουτῆρες χρυσοῖ, πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ συγκεκλεισμένα, οὐκ ἦν ἀργύριον, ὅτι οὐκ ἦν λογιζόμενον ἐν ταῖς ἡμέραις Σαλωμων·

kaì pánta tà skeúē toû pótou Salōmōn chrysâ kaì loutē̂res chrysoî, pánta tà skeúē oíkou drymoû toû Libánou chrysíōi synkekleisména, ouk ē̂n argýrion, hóti ouk ē̂n logizómenon en taîs hēmérais Salōmōn:

22
ὅτι ναῦς θαρσις τῷ βασιλεῖ ἐν τῇ θαλάσσῃ μετὰ τῶν νηῶν Χιραμ, μία διὰ τριῶν ἐτῶν ἤρχετο τῷ βασιλεῖ ναῦς ἐκ θαρσις χρυσίου καὶ ἀργυρίου καὶ λίθων τορευτῶν καὶ πελεκητῶν.

hóti naûs tharsis tō̂i basileî en tē̂i thalássēi metà tō̂n nēō̂n Chiram, mía dià triō̂n etō̂n ḗrcheto tō̂i basileî naûs ek tharsis chrysíou kaì argyríou kaì líthōn toreutō̂n kaì pelekētō̂n.

22A.1
Αὕτη ἦν ἡ πραγματεία τῆς προνομῆς, ἧς ἀνήνεγκεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ τὸ τεῖχος Ιερουσαλημ καὶ τὴν ἄκραν

Haútē ē̂n hē pragmateía tē̂s pronomē̂s, hē̂s anḗnenken ho basileùs Salōmōn oikodomē̂sai tòn oîkon kyríou kaì tòn oîkon toû basiléōs kaì tò teîchos Ierousalēm kaì tḕn ákran

22A.2
τοῦ περιϕράξαι τὸν ϕραγμὸν τῆς πόλεως Δαυιδ

toû periphráxai tòn phragmòn tē̂s póleōs Dauid

22A.3
καὶ τὴν Ασσουρ καὶ τὴν Μαγδαν καὶ τὴν Γαζερ

kaì tḕn Assour kaì tḕn Magdan kaì tḕn Gazer

22A.4
καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν ἁρμάτων καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν ἱππέων καὶ τὴν πραγματείαν Σαλωμων, ἣν ἐπραγματεύσατο οἰκοδομῆσαι ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ τοῦ μὴ κατάρξαι αὐτοῦ.

kaì pásas tàs póleis tō̂n harmátōn kaì pásas tàs póleis tō̂n hippéōn kaì tḕn pragmateían Salōmōn, hḕn epragmateúsato oikodomē̂sai en Ierousalēm kaì en pásēi tē̂i gē̂i toû mḕ katárxai autoû.

22B.1
πάντα τὸν λαὸν τὸν ὑπολελειμμένον ἀπὸ τοῦ Χετταίου καὶ τοῦ Αμορραίου καὶ τοῦ Φερεζαίου

pánta tòn laòn tòn hypoleleimménon apò toû Chettaíou kaì toû Amorraíou kaì toû Pherezaíou

22B.2
καὶ τοῦ Χαναναίου

kaì toû Chananaíou

22B.3
καὶ τοῦ Ευαίου καὶ τοῦ Ιεβουσαίου

kaì toû Euaíou kaì toû Iebousaíou

22B.4
καὶ τοῦ Γεργεσαίου

kaì toû Gergesaíou

22B.5
τῶν μὴ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ ὄντων,

tō̂n mḕ ek tō̂n hyiō̂n Israēl óntōn,

22B.6
τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ ὑπολελειμμένα μετ’ αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ, οὓς οὐκ ἐδύναντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς, καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺς Σαλωμων εἰς ϕόρον ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

tà tékna autō̂n tà hypoleleimména met’ autoùs en tē̂i gē̂i, hoùs ouk edýnanto hoi hyioì Israēl exolethreûsai autoús, kaì anḗgagen autoùs Salōmōn eis phóron héōs tē̂s hēméras taútēs.

22C
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐκ ἔδωκε Σαλωμων εἰς πρᾶγμα, ὅτι αὐτοὶ ἦσαν ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ καὶ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἄρχοντες τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ καὶ ἱππεῖς αὐτοῦ.

kaì ek tō̂n hyiō̂n Israēl ouk édōke Salōmōn eis prâgma, hóti autoì ē̂san ándres hoi polemistaì kaì paîdes autoû kaì árchontes tō̂n harmátōn autoû kaì hippeîs autoû.

23
Καὶ ἐμεγαλύνθη Σαλωμων ὑπὲρ πάντας τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς πλούτῳ καὶ ϕρονήσει.

Kaì emegalýnthē Salōmōn hypèr pántas toùs basileîs tē̂s gē̂s ploútōi kaì phronḗsei.

24
καὶ πάντες βασιλεῖς τῆς γῆς ἐζήτουν τὸ πρόσωπον Σαλωμων τοῦ ἀκοῦσαι τῆς ϕρονήσεως αὐτοῦ, ἧς ἔδωκεν κύριος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

kaì pántes basileîs tē̂s gē̂s ezḗtoun tò prósōpon Salōmōn toû akoûsai tē̂s phronḗseōs autoû, hē̂s édōken kýrios en tē̂i kardíāi autoû.

25
καὶ αὐτοὶ ἔϕερον ἕκαστος τὰ δῶρα αὐτοῦ, σκεύη χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν, στακτὴν καὶ ἡδύσματα καὶ ἵππους καὶ ἡμιόνους, τὸ κατ’ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν.

kaì autoì épheron hékastos tà dō̂ra autoû, skeúē chrysâ kaì himatismón, staktḕn kaì hēdýsmata kaì híppous kaì hēmiónous, tò kat’ eniautòn eniautón.

26
καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμων τέσσαρες χιλιάδες θήλειαι ἵπποι εἰς ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων, καὶ ἔθετο αὐτὰς ἐν ταῖς πόλεσι τῶν ἁρμάτων καὶ μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν Ιερουσαλημ.

kaì ē̂san tō̂i Salōmōn téssares chiliádes thḗleiai híppoi eis hármata kaì dṓdeka chiliádes hippéōn, kaì étheto autàs en taîs pólesi tō̂n harmátōn kaì metà toû basiléōs en Ierousalēm.

26A.1
καὶ ἦν ἡγούμενος πάντων τῶν βασιλέων

kaì ē̂n hēgoúmenos pántōn tō̂n basiléōn

26A.2
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕως γῆς ἀλλοϕύλων καὶ ἕως ὁρίων Αἰγύπτου.

apò toû potamoû kaì héōs gē̂s allophýlōn kaì héōs horíōn Aigýptou.

27
καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους, καὶ τὰς κέδρους ἔδωκεν ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆθος.

kaì édōken ho basileùs tò chrysíon kaì tò argýrion en Ierousalēm hōs líthous, kaì tàs kédrous édōken hōs sykamínous tàs en tē̂i pedinē̂i eis plē̂thos.

28
καὶ ἡ ἔξοδος τῶν ἵππων Σαλωμων ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐκ θεκουε, ἔμποροι τοῦ βασιλέως ἐλάμβανον ἐκ θεκουε ἐν ἀλλάγματι·

kaì hē éxodos tō̂n híppōn Salōmōn ex Aigýptou kaì ek thekoue, émporoi toû basiléōs elámbanon ek thekoue en allágmati:

29
καὶ ἀνέβαινεν ἡ ἔξοδος ἐξ Αἰγύπτου, ἅρμα ἀντὶ ἑκατὸν ἀργυρίου καὶ ἵππος ἀντὶ πεντήκοντα ἀργυρίου· καὶ οὕτω πᾶσιν τοῖς βασιλεῦσιν Χεττιιν καὶ βασιλεῦσιν Συρίας κατὰ θάλασσαν ἐξεπορεύοντο.

kaì anébainen hē éxodos ex Aigýptou, hárma antì hekatòn argyríou kaì híppos antì pentḗkonta argyríou: kaì hoútō pâsin toîs basileûsin Chettiin kaì basileûsin Syrías katà thálassan exeporeúonto.