Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἦν ϕιλογύναιος. καὶ ἦσαν αὐτῷ ἄρχουσαι ἑπτακόσιαι καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι. καὶ ἔλαβεν γυναῖκας ἀλλοτρίας καὶ τὴν θυγατέρα Φαραω, Μωαβίτιδας, Αμμανίτιδας, Σύρας καὶ Ιδουμαίας, Χετταίας καὶ Αμορραίας,

Kaì ho basileùs Salōmōn ē̂n philogýnaios. kaì ē̂san autō̂i árchousai heptakósiai kaì pallakaì triakósiai. kaì élaben gynaîkas allotrías kaì tḕn thygatéra Pharaō, Mōabítidas, Ammanítidas, Sýras kaì Idoumaías, Chettaías kaì Amorraías,

2
ἐκ τῶν ἐθνῶν, ὧν ἀπεῖπεν κύριος τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Οὐκ εἰσελεύσεσθε εἰς αὐτούς, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς ὑμᾶς, μὴ ἐκκλίνωσιν τὰς καρδίας ὑμῶν ὀπίσω εἰδώλων αὐτῶν, εἰς αὐτοὺς ἐκολλήθη Σαλωμων τοῦ ἀγαπῆσαι.

ek tō̂n ethnō̂n, hō̂n apeîpen kýrios toîs hyioîs Israēl Ouk eiseleúsesthe eis autoús, kaì autoì ouk eiseleúsontai eis hymâs, mḕ ekklínōsin tàs kardías hymō̂n opísō eidṓlōn autō̂n, eis autoùs ekollḗthē Salōmōn toû agapē̂sai.

4
καὶ ἐγενήθη ἐν καιρῷ γήρους Σαλωμων καὶ οὐκ ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ καθὼς ἡ καρδία Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐξέκλιναν αἱ γυναῖκες αἱ ἀλλότριαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὀπίσω θεῶν αὐτῶν.

kaì egenḗthē en kairō̂i gḗrous Salōmōn kaì ouk ē̂n hē kardía autoû teleía metà kyríou theoû autoû kathṑs hē kardía Dauid toû patròs autoû, kaì exéklinan hai gynaîkes hai allótriai tḕn kardían autoû opísō theō̂n autō̂n.

5
τότε ᾠκοδόμησεν Σαλωμων ὑψηλὸν τῷ Χαμως εἰδώλῳ Μωαβ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν εἰδώλῳ υἱῶν Αμμων

tóte ōikodómēsen Salōmōn hypsēlòn tō̂i Chamōs eidṓlōi Mōab kaì tō̂i basileî autō̂n eidṓlōi hyiō̂n Ammōn

6
καὶ τῇ ’Αστάρτῃ βδελύγματι Σιδωνίων,

kaì tē̂i ’Astártēi bdelýgmati Sidōníōn,

7
καὶ οὕτως ἐποίησεν πάσαις ταῖς γυναιξὶν αὐτοῦ ταῖς ἀλλοτρίαις, ἐθυμίων καὶ ἔθυον τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν·

kaì hoútōs epoíēsen pásais taîs gynaixìn autoû taîs allotríais, ethymíōn kaì éthyon toîs eidṓlois autō̂n:

8
καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, οὐκ ἐπορεύθη ὀπίσω κυρίου ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

kaì epoíēsen Salōmōn tò ponēròn enṓpion kyríou, ouk eporeúthē opísō kyríou hōs Dauid ho patḕr autoû.

9
καὶ ὠργίσθη κύριος ἐπὶ Σαλωμων, ὅτι ἐξέκλινεν καρδίαν αὐτοῦ ἀπὸ κυρίου θεοῦ Ισραηλ τοῦ ὀϕθέντος αὐτῷ δὶς

kaì ōrgísthē kýrios epì Salōmōn, hóti exéklinen kardían autoû apò kyríou theoû Israēl toû ophthéntos autō̂i dìs

10
καὶ ἐντειλαμένου αὐτῷ ὑπὲρ τοῦ λόγου τούτου τὸ παράπαν μὴ πορευθῆναι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ ϕυλάξασθαι ποιῆσαι ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος ὁ θεός,

kaì enteilaménou autō̂i hypèr toû lógou toútou tò parápan mḕ poreuthē̂nai opísō theō̂n hetérōn kaì phyláxasthai poiē̂sai hà eneteílato autō̂i kýrios ho theós,

11
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Σαλωμων ’Ανθ’ ὧν ἐγένετο ταῦτα μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐϕύλαξας τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ἃ ἐνετειλάμην σοι, διαρρήσσων διαρρήξω τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου καὶ δώσω αὐτὴν τῷ δούλῳ σου.

kaì eîpen kýrios pròs Salōmōn ’Anth’ hō̂n egéneto taûta metà soû kaì ouk ephýlaxas tàs entolás mou kaì tà prostágmatá mou, hà eneteilámēn soi, diarrḗssōn diarrḗxō tḕn basileían sou ek cheirós sou kaì dṓsō autḕn tō̂i doúlōi sou.

12
πλὴν ἐν ταῖς ἡμέραις σου οὐ ποιήσω αὐτὰ διὰ Δαυιδ τὸν πατέρα σου· ἐκ χειρὸς υἱοῦ σου λήμψομαι αὐτήν.

plḕn en taîs hēmérais sou ou poiḗsō autà dià Dauid tòn patéra sou: ek cheiròs hyioû sou lḗmpsomai autḗn.

13
πλὴν ὅλην τὴν βασιλείαν οὐ μὴ λάβω· σκῆπτρον ἓν δώσω τῷ υἱῷ σου διὰ Δαυιδ τὸν δοῦλόν μου καὶ διὰ Ιερουσαλημ τὴν πόλιν ἣν ἐξελεξάμην.

plḕn hólēn tḕn basileían ou mḕ lábō: skē̂ptron hèn dṓsō tō̂i hyiō̂i sou dià Dauid tòn doûlón mou kaì dià Ierousalēm tḕn pólin hḕn exelexámēn.

14
Καὶ ἤγειρεν κύριος σαταν τῷ Σαλωμων τὸν Αδερ τὸν Ιδουμαῖον καὶ τὸν Εσρωμ υἱὸν Ελιαδαε τὸν ἐν Ραεμμαθ Αδραζαρ βασιλέα Σουβα κύριον αὐτοῦ· καὶ συνηθροίσθησαν ἐπ’ αὐτὸν ἄνδρες, καὶ ἦν ἄρχων συστρέμματος καὶ προκατελάβετο τὴν Δαμασεκ· καὶ ἦσαν σαταν τῷ Ισραηλ πάσας τὰς ἡμέρας Σαλωμων. Αδερ ὁ Ιδουμαῖος ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς βασιλείας ἐν Ιδουμαίᾳ·

Kaì ḗgeiren kýrios satan tō̂i Salōmōn tòn Ader tòn Idoumaîon kaì tòn Esrōm hyiòn Eliadae tòn en Raemmath Adrazar basiléa Souba kýrion autoû: kaì synēthroísthēsan ep’ autòn ándres, kaì ē̂n árchōn systrémmatos kaì prokatelábeto tḕn Damasek: kaì ē̂san satan tō̂i Israēl pásas tàs hēméras Salōmōn. Ader ho Idoumaîos ek toû spérmatos tē̂s basileías en Idoumaíāi:

15
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐξολεθρεῦσαι Δαυιδ τὸν Εδωμ ἐν τῷ πορευθῆναι Ιωαβ ἄρχοντα τῆς στρατιᾶς θάπτειν τοὺς τραυματίας ἔκοψαν πᾶν ἀρσενικὸν ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ –

kaì egéneto en tō̂i exolethreûsai Dauid tòn Edōm en tō̂i poreuthē̂nai Iōab árchonta tē̂s stratiâs tháptein toùs traumatías ékopsan pân arsenikòn en tē̂i Idoumaíāi –

16
ὅτι ἓξ μῆνας ἐνεκάθητο ἐκεῖ Ιωαβ καὶ πᾶς Ισραηλ ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ, ἕως ὅτου ἐξωλέθρευσεν πᾶν ἀρσενικὸν ἐκ τῆς Ιδουμαίας –

hóti hèx mē̂nas enekáthēto ekeî Iōab kaì pâs Israēl en tē̂i Idoumaíāi, héōs hótou exōléthreusen pân arsenikòn ek tē̂s Idoumaías –

17
καὶ ἀπέδρα Αδερ, αὐτὸς καὶ πάντες ἄνδρες Ιδουμαῖοι τῶν παίδων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, καὶ εἰσῆλθον εἰς Αἴγυπτον, καὶ Αδερ παιδάριον μικρόν·

kaì apédra Ader, autòs kaì pántes ándres Idoumaîoi tō̂n paídōn toû patròs autoû met’ autoû, kaì eisē̂lthon eis Aígypton, kaì Ader paidárion mikrón:

18
καὶ ἀνίστανται ἄνδρες ἐκ τῆς πόλεως Μαδιαμ καὶ ἔρχονται εἰς Φαραν καὶ λαμβάνουσιν ἄνδρας μετ’ αὐτῶν καὶ ἔρχονται πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ εἰσῆλθεν Αδερ πρὸς Φαραω, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ οἶκον καὶ ἄρτους διέταξεν αὐτῷ.

kaì anístantai ándres ek tē̂s póleōs Madiam kaì érchontai eis Pharan kaì lambánousin ándras met’ autō̂n kaì érchontai pròs Pharaō basiléa Aigýptou, kaì eisē̂lthen Ader pròs Pharaō, kaì édōken autō̂i oîkon kaì ártous diétaxen autō̂i.

19
καὶ εὗρεν Αδερ χάριν ἐναντίον Φαραω σϕόδρα, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ γυναῖκα ἀδελϕὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ἀδελϕὴν θεκεμινας τὴν μείζω·

kaì heûren Ader chárin enantíon Pharaō sphódra, kaì édōken autō̂i gynaîka adelphḕn tē̂s gynaikòs autoû, adelphḕn thekeminas tḕn meízō:

20
καὶ ἔτεκεν αὐτῷ ἡ ἀδελϕὴ θεκεμινας τῷ Αδερ τὸν Γανηβαθ υἱὸν αὐτῆς, καὶ ἐξέθρεψεν αὐτὸν θεκεμινα ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραω, καὶ ἦν Γανηβαθ ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραω.

kaì éteken autō̂i hē adelphḕ thekeminas tō̂i Ader tòn Ganēbath hyiòn autē̂s, kaì exéthrepsen autòn thekemina en mésōi hyiō̂n Pharaō, kaì ē̂n Ganēbath en mésōi hyiō̂n Pharaō.

21
καὶ Αδερ ἤκουσεν ἐν Αἰγύπτῳ ὅτι κεκοίμηται Δαυιδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ὅτι τέθνηκεν Ιωαβ ὁ ἄρχων τῆς στρατιᾶς· καὶ εἶπεν Αδερ πρὸς Φαραω ’Εξαπόστειλόν με καὶ ἀποστρέψω εἰς τὴν γῆν μου.

kaì Ader ḗkousen en Aigýptōi hóti kekoímētai Dauid metà tō̂n patérōn autoû, kaì hóti téthnēken Iōab ho árchōn tē̂s stratiâs: kaì eîpen Ader pròs Pharaō ’Exapósteilón me kaì apostrépsō eis tḕn gē̂n mou.

22
καὶ εἶπεν Φαραω τῷ Αδερ Τίνι σὺ ἐλαττονῇ μετ’ ἐμοῦ; καὶ ἰδοὺ σὺ ζητεῖς ἀπελθεῖν εἰς τὴν γῆν σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ Αδερ ῞Οτι ἐξαποστέλλων ἐξαποστελεῖς με. καὶ ἀνέστρεψεν Αδερ εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.

kaì eîpen Pharaō tō̂i Ader Tíni sỳ elattonē̂i met’ emoû? kaì idoù sỳ zēteîs apeltheîn eis tḕn gē̂n sou. kaì eîpen autō̂i Ader ῞Oti exapostéllōn exaposteleîs me. kaì anéstrepsen Ader eis tḕn gē̂n autoû.

25
αὕτη ἡ κακία, ἣν ἐποίησεν Αδερ· καὶ ἐβαρυθύμησεν ἐν Ισραηλ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν γῇ Εδωμ.

haútē hē kakía, hḕn epoíēsen Ader: kaì ebarythýmēsen en Israēl kaì ebasíleusen en gē̂i Edōm.

26
Καὶ Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ ὁ Εϕραθι ἐκ τῆς Σαριρα υἱὸς γυναικὸς χήρας δοῦλος Σαλωμων,

Kaì Ieroboam hyiòs Nabat ho Ephrathi ek tē̂s Sarira hyiòs gynaikòs chḗras doûlos Salōmōn,

27
καὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα ὡς ἐπήρατο χεῖρας ἐπὶ βασιλέα Σαλωμων· ᾠκοδόμησεν τὴν ἄκραν, συνέκλεισεν τὸν ϕραγμὸν τῆς πόλεως Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

kaì toûto tò prâgma hōs epḗrato cheîras epì basiléa Salōmōn: ōikodómēsen tḕn ákran, synékleisen tòn phragmòn tē̂s póleōs Dauid toû patròs autoû,

28
καὶ ὁ ἄνθρωπος Ιεροβοαμ ἰσχυρὸς δυνάμει, καὶ εἶδεν Σαλωμων τὸ παιδάριον ὅτι ἀνὴρ ἔργων ἐστίν, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἄρσεις οἴκου Ιωσηϕ.

kaì ho ánthrōpos Ieroboam ischyròs dynámei, kaì eîden Salōmōn tò paidárion hóti anḕr érgōn estín, kaì katéstēsen autòn epì tàs árseis oíkou Iōsēph.

29
καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ Ιεροβοαμ ἐξῆλθεν ἐξ Ιερουσαλημ, καὶ εὗρεν αὐτὸν Αχιας ὁ Σηλωνίτης ὁ προϕήτης ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ· καὶ ὁ Αχιας περιβεβλημένος ἱματίῳ καινῷ, καὶ ἀμϕότεροι ἐν τῷ πεδίῳ.

kaì egenḗthē en tō̂i kairō̂i ekeínōi kaì Ieroboam exē̂lthen ex Ierousalēm, kaì heûren autòn Achias ho Sēlōnítēs ho prophḗtēs en tē̂i hodō̂i kaì apéstēsen autòn ek tē̂s hodoû: kaì ho Achias peribeblēménos himatíōi kainō̂i, kaì amphóteroi en tō̂i pedíōi.

30
καὶ ἐπελάβετο Αχια τοῦ ἱματίου αὐτοῦ τοῦ καινοῦ τοῦ ἐπ’ αὐτῷ καὶ διέρρηξεν αὐτὸ δώδεκα ῥήγματα

kaì epelábeto Achia toû himatíou autoû toû kainoû toû ep’ autō̂i kaì diérrēxen autò dṓdeka rhḗgmata

31
καὶ εἶπεν τῷ Ιεροβοαμ Λαβὲ σεαυτῷ δέκα ῥήγματα, ὅτι τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ’Ιδοὺ ἐγὼ ῥήσσω τὴν βασιλείαν ἐκ χειρὸς Σαλωμων καὶ δώσω σοι δέκα σκῆπτρα,

kaì eîpen tō̂i Ieroboam Labè seautō̂i déka rhḗgmata, hóti táde légei kýrios ho theòs Israēl ’Idoù egṑ rhḗssō tḕn basileían ek cheiròs Salōmōn kaì dṓsō soi déka skē̂ptra,

32
καὶ δύο σκῆπτρα ἔσονται αὐτῷ διὰ τὸν δοῦλόν μου Δαυιδ καὶ διὰ Ιερουσαλημ τὴν πόλιν, ἣν ἐξελεξάμην ἐν αὐτῇ ἐκ πασῶν ϕυλῶν Ισραηλ,

kaì dýo skē̂ptra ésontai autō̂i dià tòn doûlón mou Dauid kaì dià Ierousalēm tḕn pólin, hḕn exelexámēn en autē̂i ek pasō̂n phylō̂n Israēl,

33
ἀνθ’ ὧν κατέλιπέν με καὶ ἐποίησεν τῇ ’Αστάρτῃ βδελύγματι Σιδωνίων καὶ τῷ Χαμως καὶ τοῖς εἰδώλοις Μωαβ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν προσοχθίσματι υἱῶν Αμμων καὶ οὐκ ἐπορεύθη ἐν ταῖς ὁδοῖς μου τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐθὲς ἐνώπιον ἐμοῦ ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

anth’ hō̂n katélipén me kaì epoíēsen tē̂i ’Astártēi bdelýgmati Sidōníōn kaì tō̂i Chamōs kaì toîs eidṓlois Mōab kaì tō̂i basileî autō̂n prosochthísmati hyiō̂n Ammōn kaì ouk eporeúthē en taîs hodoîs mou toû poiē̂sai tò euthès enṓpion emoû hōs Dauid ho patḕr autoû.

34
καὶ οὐ μὴ λάβω ὅλην τὴν βασιλείαν ἐκ χειρὸς αὐτοῦ, διότι ἀντιτασσόμενος ἀντιτάξομαι αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ, διὰ Δαυιδ τὸν δοῦλόν μου, ὃν ἐξελεξάμην αὐτόν.

kaì ou mḕ lábō hólēn tḕn basileían ek cheiròs autoû, dióti antitassómenos antitáxomai autō̂i pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s autoû, dià Dauid tòn doûlón mou, hòn exelexámēn autón.

35
καὶ λήμψομαι τὴν βασιλείαν ἐκ χειρὸς τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ δώσω σοι τὰ δέκα σκῆπτρα,

kaì lḗmpsomai tḕn basileían ek cheiròs toû hyioû autoû kaì dṓsō soi tà déka skē̂ptra,

36
τῷ δὲ υἱῷ αὐτοῦ δώσω τὰ δύο σκῆπτρα, ὅπως ᾖ θέσις τῷ δούλῳ μου Δαυιδ πάσας τὰς ἡμέρας ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν Ιερουσαλημ τῇ πόλει, ἣν ἐξελεξάμην ἐμαυτῷ τοῦ θέσθαι ὄνομά μου ἐκεῖ.

tō̂i dè hyiō̂i autoû dṓsō tà dýo skē̂ptra, hópōs ē̂i thésis tō̂i doúlōi mou Dauid pásas tàs hēméras enṓpion emoû en Ierousalēm tē̂i pólei, hḕn exelexámēn emautō̂i toû thésthai ónomá mou ekeî.

37
καὶ σὲ λήμψομαι καὶ βασιλεύσεις ἐν οἷς ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου, καὶ σὺ ἔσῃ βασιλεὺς ἐπὶ τὸν Ισραηλ.

kaì sè lḗmpsomai kaì basileúseis en hoîs epithymeî hē psychḗ sou, kaì sỳ ésēi basileùs epì tòn Israēl.

38
καὶ ἔσται ἐὰν ϕυλάξῃς πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι, καὶ πορευθῇς ἐν ταῖς ὁδοῖς μου καὶ ποιήσῃς τὸ εὐθὲς ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ ϕυλάξασθαι τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου, καθὼς ἐποίησεν Δαυιδ ὁ δοῦλός μου, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ οἰκοδομήσω σοι οἶκον πιστόν, καθὼς ᾠκοδόμησα τῷ Δαυιδ.

kaì éstai eàn phyláxēis pánta, hósa àn enteílōmaí soi, kaì poreuthē̂is en taîs hodoîs mou kaì poiḗsēis tò euthès enṓpion emoû toû phyláxasthai tàs entolás mou kaì tà prostágmatá mou, kathṑs epoíēsen Dauid ho doûlós mou, kaì ésomai metà soû kaì oikodomḗsō soi oîkon pistón, kathṑs ōikodómēsa tō̂i Dauid.

40
καὶ ἐζήτησεν Σαλωμων θανατῶσαι τὸν Ιεροβοαμ, καὶ ἀνέστη καὶ ἀπέδρα εἰς Αἴγυπτον πρὸς Σουσακιμ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἦν ἐν Αἰγύπτῳ, ἕως οὗ ἀπέθανεν Σαλωμων.

kaì ezḗtēsen Salōmōn thanatō̂sai tòn Ieroboam, kaì anéstē kaì apédra eis Aígypton pròs Sousakim basiléa Aigýptou kaì ē̂n en Aigýptōi, héōs hoû apéthanen Salōmōn.

41
Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ῥημάτων Σαλωμων καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ πᾶσαν τὴν ϕρόνησιν αὐτοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐν βιβλίῳ ῥημάτων Σαλωμων;

Kaì tà loipà tō̂n rhēmátōn Salōmōn kaì pánta, hósa epoíēsen, kaì pâsan tḕn phrónēsin autoû, ouk idoù taûta gégraptai en biblíōi rhēmátōn Salōmōn?

42
καὶ αἱ ἡμέραι, ἃς ἐβασίλευσεν Σαλωμων ἐν Ιερουσαλημ, τεσσαράκοντα ἔτη.

kaì hai hēmérai, hàs ebasíleusen Salōmōn en Ierousalēm, tessarákonta étē.

43
καὶ ἐκοιμήθη Σαλωμων μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ ἐγενήθη ὡς ἤκουσεν Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ – καὶ αὐτοῦ ἔτι ὄντος ἐν Αἰγύπτῳ, ὡς ἔϕυγεν ἐκ προσώπου Σαλωμων καὶ ἐκάθητο ἐν Αἰγύπτῳ – κατευθύνει καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν Σαριρα τὴν ἐν ὄρει Εϕραιμ. καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἐκοιμήθη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Ροβοαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Salōmōn metà tō̂n patérōn autoû, kaì éthapsan autòn en pólei Dauid toû patròs autoû. kaì egenḗthē hōs ḗkousen Ieroboam hyiòs Nabat – kaì autoû éti óntos en Aigýptōi, hōs éphygen ek prosṓpou Salōmōn kaì ekáthēto en Aigýptōi – kateuthýnei kaì érchetai eis tḕn pólin autoû eis tḕn gē̂n Sarira tḕn en órei Ephraim. kaì ho basileùs Salōmōn ekoimḗthē metà tō̂n patérōn autoû, kaì ebasíleusen Roboam hyiòs autoû ant’ autoû.