Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐξ Ιουδα παρεγένετο ἐν λόγῳ κυρίου εἰς Βαιθηλ, καὶ Ιεροβοαμ εἱστήκει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἐπιθῦσαι.

Kaì idoù ánthrōpos toû theoû ex Iouda paregéneto en lógōi kyríou eis Baithēl, kaì Ieroboam heistḗkei epì tò thysiastḗrion toû epithŷsai.

2
καὶ ἐπεκάλεσεν πρὸς τὸ θυσιαστήριον ἐν λόγῳ κυρίου καὶ εἶπεν θυσιαστήριον θυσιαστήριον, τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ υἱὸς τίκτεται τῷ οἴκῳ Δαυιδ, Ιωσιας ὄνομα αὐτῷ, καὶ θύσει ἐπὶ σὲ τοὺς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν τοὺς ἐπιθύοντας ἐπὶ σὲ καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων καύσει ἐπὶ σέ.

kaì epekálesen pròs tò thysiastḗrion en lógōi kyríou kaì eîpen thysiastḗrion thysiastḗrion, táde légei kýrios ’Idoù hyiòs tíktetai tō̂i oíkōi Dauid, Iōsias ónoma autō̂i, kaì thýsei epì sè toùs hiereîs tō̂n hypsēlō̂n toùs epithýontas epì sè kaì ostâ anthrṓpōn kaúsei epì sé.

3
καὶ ἔδωκεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τέρας λέγων Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησεν κύριος λέγων ’Ιδοὺ τὸ θυσιαστήριον ῥήγνυται, καὶ ἐκχυθήσεται ἡ πιότης ἡ ἐπ’ αὐτῷ.

kaì édōken en tē̂i hēmérāi ekeínēi téras légōn Toûto tò rhē̂ma, hò elálēsen kýrios légōn ’Idoù tò thysiastḗrion rhḗgnytai, kaì ekchythḗsetai hē piótēs hē ep’ autō̂i.

4
καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ιεροβοαμ τῶν λόγων τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐπικαλεσαμένου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Βαιθηλ, καὶ ἐξέτεινεν ὁ βασιλεὺς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου λέγων Συλλάβετε αὐτόν· καὶ ἰδοὺ ἐξηράνθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ, ἣν ἐξέτεινεν ἐπ’ αὐτόν, καὶ οὐκ ἠδυνήθη ἐπιστρέψαι αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν,

kaì egéneto hōs ḗkousen ho basileùs Ieroboam tō̂n lógōn toû anthrṓpou toû theoû toû epikalesaménou epì tò thysiastḗrion tò en Baithēl, kaì exéteinen ho basileùs tḕn cheîra autoû apò toû thysiastēríou légōn Syllábete autón: kaì idoù exēránthē hē cheìr autoû, hḕn exéteinen ep’ autón, kaì ouk ēdynḗthē epistrépsai autḕn pròs heautón,

5
καὶ τὸ θυσιαστήριον ἐρράγη, καὶ ἐξεχύθη ἡ πιότης ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου κατὰ τὸ τέρας, ὃ ἔδωκεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐν λόγῳ κυρίου.

kaì tò thysiastḗrion errágē, kaì exechýthē hē piótēs apò toû thysiastēríou katà tò téras, hò édōken ho ánthrōpos toû theoû en lógōi kyríou.

6
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ιεροβοαμ τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ Δεήθητι τοῦ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ σου, καὶ ἐπιστρεψάτω ἡ χείρ μου πρός με. καὶ ἐδεήθη ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ τοῦ προσώπου κυρίου, καὶ ἐπέστρεψεν τὴν χεῖρα τοῦ βασιλέως πρὸς αὐτόν, καὶ ἐγένετο καθὼς τὸ πρότερον.

kaì eîpen ho basileùs Ieroboam tō̂i anthrṓpōi toû theoû Deḗthēti toû prosṓpou kyríou toû theoû sou, kaì epistrepsátō hē cheír mou prós me. kaì edeḗthē ho ánthrōpos toû theoû toû prosṓpou kyríou, kaì epéstrepsen tḕn cheîra toû basiléōs pròs autón, kaì egéneto kathṑs tò próteron.

7
καὶ ἐλάλησεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ Εἴσελθε μετ’ ἐμοῦ εἰς οἶκον καὶ ἀρίστησον, καὶ δώσω σοι δόμα.

kaì elálēsen ho basileùs pròs tòn ánthrōpon toû theoû Eíselthe met’ emoû eis oîkon kaì arístēson, kaì dṓsō soi dóma.

8
καὶ εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν βασιλέα ’Εάν μοι δῷς τὸ ἥμισυ τοῦ οἴκου σου, οὐκ εἰσελεύσομαι μετὰ σοῦ οὐδὲ μὴ ϕάγω ἄρτον οὐδὲ μὴ πίω ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.

kaì eîpen ho ánthrōpos toû theoû pròs tòn basiléa ’Eán moi dō̂is tò hḗmisy toû oíkou sou, ouk eiseleúsomai metà soû oudè mḕ phágō árton oudè mḕ píō hýdōr en tō̂i tópōi toútōi.

9
ὅτι οὕτως ἐνετείλατό μοι ἐν λόγῳ κύριος λέγων Μὴ ϕάγῃς ἄρτον καὶ μὴ πίῃς ὕδωρ καὶ μὴ ἐπιστρέψῃς ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθης ἐν αὐτῇ.

hóti hoútōs eneteílató moi en lógōi kýrios légōn Mḕ phágēis árton kaì mḕ píēis hýdōr kaì mḕ epistrépsēis en tē̂i hodō̂i, hē̂i eporeúthēs en autē̂i.

10
καὶ ἀπῆλθεν ἐν ὁδῷ ἄλλῃ καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἦλθεν ἐν αὐτῇ εἰς Βαιθηλ.

kaì apē̂lthen en hodō̂i állēi kaì ouk anéstrepsen en tē̂i hodō̂i, hē̂i ē̂lthen en autē̂i eis Baithēl.

11
Καὶ προϕήτης εἷς πρεσβύτης κατῴκει ἐν Βαιθηλ, καὶ ἔρχονται οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ διηγήσαντο αὐτῷ ἅπαντα τὰ ἔργα, ἃ ἐποίησεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν Βαιθηλ, καὶ τοὺς λόγους, οὓς ἐλάλησεν τῷ βασιλεῖ· καὶ ἐπέστρεψαν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς αὐτῶν.

Kaì prophḗtēs heîs presbýtēs katṓikei en Baithēl, kaì érchontai hoi hyioì autoû kaì diēgḗsanto autō̂i hápanta tà érga, hà epoíēsen ho ánthrōpos toû theoû en tē̂i hēmérāi ekeínēi en Baithēl, kaì toùs lógous, hoùs elálēsen tō̂i basileî: kaì epéstrepsan tò prósōpon toû patròs autō̂n.

12
καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς ὁ πατὴρ αὐτῶν λέγων Ποίᾳ ὁδῷ πεπόρευται; καὶ δεικνύουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὴν ὁδὸν, ἐν ᾗ ἀνῆλθεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ὁ ἐλθὼν ἐξ Ιουδα.

kaì elálēsen pròs autoùs ho patḕr autō̂n légōn Poíāi hodō̂i pepóreutai? kaì deiknýousin autō̂i hoi hyioì autoû tḕn hodòn, en hē̂i anē̂lthen ho ánthrōpos toû theoû ho elthṑn ex Iouda.

13
καὶ εἶπεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ’Επισάξατέ μοι τὸν ὄνον· καὶ ἐπέσαξαν αὐτῷ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέβη ἐπ’ αὐτόν.

kaì eîpen toîs hyioîs autoû ’Episáxaté moi tòn ónon: kaì epésaxan autō̂i tòn ónon, kaì epébē ep’ autón.

14
καὶ ἐπορεύθη κατόπισθεν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ καὶ εὗρεν αὐτὸν καθήμενον ὑπὸ δρῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ σὺ εἶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ὁ ἐληλυθὼς ἐξ Ιουδα; καὶ εἶπεν αὐτῷ ’Εγώ.

kaì eporeúthē katópisthen toû anthrṓpou toû theoû kaì heûren autòn kathḗmenon hypò drŷn kaì eîpen autō̂i Ei sỳ eî ho ánthrōpos toû theoû ho elēlythṑs ex Iouda? kaì eîpen autō̂i ’Egṓ.

15
καὶ εἶπεν αὐτῷ Δεῦρο μετ’ ἐμοῦ καὶ ϕάγε ἄρτον.

kaì eîpen autō̂i Deûro met’ emoû kaì pháge árton.

16
καὶ εἶπεν Οὐ μὴ δύνωμαι τοῦ ἐπιστρέψαι μετὰ σοῦ οὐδὲ μὴ ϕάγομαι ἄρτον οὐδὲ πίομαι ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ·

kaì eîpen Ou mḕ dýnōmai toû epistrépsai metà soû oudè mḕ phágomai árton oudè píomai hýdōr en tō̂i tópōi toútōi:

17
ὅτι οὕτως ἐντέταλταί μοι ἐν λόγῳ κύριος λέγων Μὴ ϕάγῃς ἄρτον ἐκεῖ καὶ μὴ πίῃς ὕδωρ ἐκεῖ καὶ μὴ ἐπιστρέψῃς ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθης ἐν αὐτῇ.

hóti hoútōs entétaltaí moi en lógōi kýrios légōn Mḕ phágēis árton ekeî kaì mḕ píēis hýdōr ekeî kaì mḕ epistrépsēis en tē̂i hodō̂i, hē̂i eporeúthēs en autē̂i.

18
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Κἀγὼ προϕήτης εἰμὶ καθὼς σύ, καὶ ἄγγελος λελάληκεν πρός με ἐν ῥήματι κυρίου λέγων ’Επίστρεψον αὐτὸν πρὸς σεαυτὸν εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ ϕαγέτω ἄρτον καὶ πιέτω ὕδωρ· καὶ ἐψεύσατο αὐτῷ.

kaì eîpen pròs autón Kagṑ prophḗtēs eimì kathṑs sý, kaì ángelos lelálēken prós me en rhḗmati kyríou légōn ’Epístrepson autòn pròs seautòn eis tòn oîkón sou, kaì phagétō árton kaì piétō hýdōr: kaì epseúsato autō̂i.

19
καὶ ἐπέστρεψεν αὐτόν, καὶ ἔϕαγεν ἄρτον καὶ ἔπιεν ὕδωρ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.

kaì epéstrepsen autón, kaì éphagen árton kaì épien hýdōr en tō̂i oíkōi autoû.

20
καὶ ἐγένετο αὐτῶν καθημένων ἐπὶ τῆς τραπέζης καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς τὸν προϕήτην τὸν ἐπιστρέψαντα αὐτὸν

kaì egéneto autō̂n kathēménōn epì tē̂s trapézēs kaì egéneto lógos kyríou pròs tòn prophḗtēn tòn epistrépsanta autòn

21
καὶ εἶπεν πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ τὸν ἥκοντα ἐξ Ιουδα λέγων Τάδε λέγει κύριος ’Ανθ’ ὧν παρεπίκρανας τὸ ῥῆμα κυρίου καὶ οὐκ ἐϕύλαξας τὴν ἐντολήν, ἣν ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου,

kaì eîpen pròs tòn ánthrōpon toû theoû tòn hḗkonta ex Iouda légōn Táde légei kýrios ’Anth’ hō̂n parepíkranas tò rhē̂ma kyríou kaì ouk ephýlaxas tḕn entolḗn, hḕn eneteílató soi kýrios ho theós sou,

22
καὶ ἐπέστρεψας καὶ ἔϕαγες ἄρτον καὶ ἔπιες ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ᾧ ἐλάλησεν πρὸς σὲ λέγων Μὴ ϕάγῃς ἄρτον καὶ μὴ πίῃς ὕδωρ, οὐ μὴ εἰσέλθῃ τὸ σῶμά σου εἰς τὸν τάϕον τῶν πατέρων σου.

kaì epéstrepsas kaì éphages árton kaì épies hýdōr en tō̂i tópōi toútōi, hō̂i elálēsen pròs sè légōn Mḕ phágēis árton kaì mḕ píēis hýdōr, ou mḕ eisélthēi tò sō̂má sou eis tòn táphon tō̂n patérōn sou.

23
καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ϕαγεῖν ἄρτον καὶ πιεῖν ὕδωρ καὶ ἐπέσαξεν αὐτῷ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέστρεψεν.

kaì egéneto metà tò phageîn árton kaì pieîn hýdōr kaì epésaxen autō̂i tòn ónon, kaì epéstrepsen.

24
καὶ ἀπῆλθεν, καὶ εὗρεν αὐτὸν λέων ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν, καὶ ἦν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐρριμμένον ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὁ ὄνος εἱστήκει παρ’ αὐτό, καὶ ὁ λέων εἱστήκει παρὰ τὸ σῶμα.

kaì apē̂lthen, kaì heûren autòn léōn en tē̂i hodō̂i kaì ethanátōsen autón, kaì ē̂n tò sō̂ma autoû errimménon en tē̂i hodō̂i, kaì ho ónos heistḗkei par’ autó, kaì ho léōn heistḗkei parà tò sō̂ma.

25
καὶ ἰδοὺ ἄνδρες παραπορευόμενοι καὶ εἶδον τὸ θνησιμαῖον ἐρριμμένον ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὁ λέων εἱστήκει ἐχόμενα τοῦ θνησιμαίου· καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐλάλησαν ἐν τῇ πόλει, οὗ ὁ προϕήτης ὁ πρεσβύτης κατῴκει ἐν αὐτῇ.

kaì idoù ándres paraporeuómenoi kaì eîdon tò thnēsimaîon errimménon en tē̂i hodō̂i, kaì ho léōn heistḗkei echómena toû thnēsimaíou: kaì eisē̂lthon kaì elálēsan en tē̂i pólei, hoû ho prophḗtēs ho presbýtēs katṓikei en autē̂i.

26
καὶ ἤκουσεν ὁ ἐπιστρέψας αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ καὶ εἶπεν ‘Ο ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ οὗτός ἐστιν, ὃς παρεπίκρανε τὸ ῥῆμα κυρίου.

kaì ḗkousen ho epistrépsas autòn ek tē̂s hodoû kaì eîpen ‘O ánthrōpos toû theoû hoûtós estin, hòs parepíkrane tò rhē̂ma kyríou.

28
καὶ ἐπορεύθη καὶ εὗρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐρριμμένον ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὁ ὄνος καὶ ὁ λέων εἱστήκεισαν παρὰ τὸ σῶμα, καὶ οὐκ ἔϕαγεν ὁ λέων τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ καὶ οὐ συνέτριψεν τὸν ὄνον.

kaì eporeúthē kaì heûren tò sō̂ma autoû errimménon en tē̂i hodō̂i, kaì ho ónos kaì ho léōn heistḗkeisan parà tò sō̂ma, kaì ouk éphagen ho léōn tò sō̂ma toû anthrṓpou toû theoû kaì ou synétripsen tòn ónon.

29
καὶ ἦρεν ὁ προϕήτης τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ καὶ ἐπέθηκεν αὐτὸ ἐπὶ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὸν εἰς τὴν πόλιν ὁ προϕήτης τοῦ θάψαι αὐτὸν

kaì ē̂ren ho prophḗtēs tò sō̂ma toû anthrṓpou toû theoû kaì epéthēken autò epì tòn ónon, kaì epéstrepsen autòn eis tḕn pólin ho prophḗtēs toû thápsai autòn

30
ἐν τῷ τάϕῳ ἑαυτοῦ· καὶ ἐκόψαντο αὐτόν Οὐαὶ ἀδελϕέ.

en tō̂i táphōi heautoû: kaì ekópsanto autón Ouaì adelphé.

31
καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ κόψασθαι αὐτὸν καὶ εἶπεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων ’Εὰν ἀποθάνω, θάψατέ με ἐν τῷ τάϕῳ τούτῳ, οὗ ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ τέθαπται ἐν αὐτῷ· παρὰ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ θέτε με, ἵνα σωθῶσι τὰ ὀστᾶ μου μετὰ τῶν ὀστῶν αὐτοῦ·

kaì egéneto metà tò kópsasthai autòn kaì eîpen toîs hyioîs autoû légōn ’Eàn apothánō, thápsaté me en tō̂i táphōi toútōi, hoû ho ánthrōpos toû theoû téthaptai en autō̂i: parà tà ostâ autoû théte me, hína sōthō̂si tà ostâ mou metà tō̂n ostō̂n autoû:

32
ὅτι γινόμενον ἔσται τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησεν ἐν λόγῳ κυρίου ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ ἐν Βαιθηλ καὶ ἐπὶ τοὺς οἴκους τοὺς ὑψηλοὺς τοὺς ἐν Σαμαρείᾳ.

hóti ginómenon éstai tò rhē̂ma, hò elálēsen en lógōi kyríou epì toû thysiastēríou toû en Baithēl kaì epì toùs oíkous toùs hypsēloùs toùs en Samareíāi.

33
Καὶ μετὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο οὐκ ἐπέστρεψεν Ιεροβοαμ ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν καὶ ἐποίησεν ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ ἱερεῖς ὑψηλῶν· ὁ βουλόμενος, ἐπλήρου τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐγίνετο ἱερεὺς εἰς τὰ ὑψηλά.

Kaì metà tò rhē̂ma toûto ouk epéstrepsen Ieroboam apò tē̂s kakías autoû kaì epéstrepsen kaì epoíēsen ek mérous toû laoû hiereîs hypsēlō̂n: ho boulómenos, eplḗrou tḕn cheîra autoû, kaì egíneto hiereùs eis tà hypsēlá.

34
καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆμα τοῦτο εἰς ἁμαρτίαν τῷ οἴκῳ Ιεροβοαμ καὶ εἰς ὄλεθρον καὶ εἰς ἀϕανισμὸν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.

kaì egéneto tò rhē̂ma toûto eis hamartían tō̂i oíkōi Ieroboam kaì eis ólethron kaì eis aphanismòn apò prosṓpou tē̂s gē̂s.