Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεύοντος Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ βασιλεύει Αβιου υἱὸς Ροβοαμ ἐπὶ Ιουδα

Kaì en tō̂i oktōkaidekátōi étei basileúontos Ieroboam hyioû Nabat basileúei Abiou hyiòs Roboam epì Iouda

2
καὶ ἓξ ἔτη ἐβασίλευσεν, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μααχα θυγάτηρ Αβεσσαλωμ.

kaì hèx étē ebasíleusen, kaì ónoma tē̂s mētròs autoû Maacha thygátēr Abessalōm.

3
καὶ ἐπορεύθη ἐν ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, αἷς ἐποίησεν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ ὡς ἡ καρδία Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

kaì eporeúthē en taîs hamartíais toû patròs autoû, haîs epoíēsen enṓpion autoû, kaì ouk ē̂n hē kardía autoû teleía metà kyríou theoû autoû hōs hē kardía Dauid toû patròs autoû.

4
ὅτι διὰ Δαυιδ ἔδωκεν αὐτῷ κύριος κατάλειμμα, ἵνα στήσῃ τέκνα αὐτοῦ μετ’ αὐτὸν καὶ στήσῃ τὴν Ιερουσαλημ,

hóti dià Dauid édōken autō̂i kýrios katáleimma, hína stḗsēi tékna autoû met’ autòn kaì stḗsēi tḕn Ierousalēm,

5
ὡς ἐποίησεν Δαυιδ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου, οὐκ ἐξέκλινεν ἀπὸ πάντων, ὧν ἐνετείλατο αὐτῷ, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.

hōs epoíēsen Dauid tò euthès enṓpion kyríou, ouk exéklinen apò pántōn, hō̂n eneteílato autō̂i, pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s autoû.

7
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Αβιου καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα; καὶ πόλεμος ἦν ἀνὰ μέσον Αβιου καὶ ἀνὰ μέσον Ιεροβοαμ.

kaì tà loipà tō̂n lógōn Abiou kaì pánta, hà epoíēsen, ouk idoù taûta gegramména epì biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toîs basileûsin Iouda? kaì pólemos ē̂n anà méson Abiou kaì anà méson Ieroboam.

8
καὶ ἐκοιμήθη Αβιου μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ εἰκοστῷ καὶ τετάρτῳ ἔτει τοῦ Ιεροβοαμ καὶ θάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ βασιλεύει Ασα υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Abiou metà tō̂n patérōn autoû en tō̂i eikostō̂i kaì tetártōi étei toû Ieroboam kaì tháptetai metà tō̂n patérōn autoû en pólei Dauid, kaì basileúei Asa hyiòs autoû ant’ autoû.

9
’Εν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τετάρτῳ καὶ εἰκοστῷ τοῦ Ιεροβοαμ βασιλέως Ισραηλ βασιλεύει Ασα ἐπὶ Ιουδαν

’En tō̂i eniautō̂i tō̂i tetártōi kaì eikostō̂i toû Ieroboam basiléōs Israēl basileúei Asa epì Ioudan

10
καὶ τεσσαράκοντα καὶ ἓν ἔτος ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ανα θυγάτηρ Αβεσσαλωμ.

kaì tessarákonta kaì hèn étos ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂s mētròs autoû Ana thygátēr Abessalōm.

11
καὶ ἐποίησεν Ασα τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

kaì epoíēsen Asa tò euthès enṓpion kyríou hōs Dauid ho patḕr autoû.

12
καὶ ἀϕεῖλεν τὰς τελετὰς ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐξαπέστειλεν πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα, ἃ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ.

kaì apheîlen tàs teletàs apò tē̂s gē̂s kaì exapésteilen pánta tà epitēdeúmata, hà epoíēsan hoi patéres autoû.

13
καὶ τὴν Ανα τὴν μητέρα αὐτοῦ μετέστησεν τοῦ μὴ εἶναι ἡγουμένην, καθὼς ἐποίησεν σύνοδον ἐν τῷ ἄλσει αὐτῆς, καὶ ἐξέκοψεν Ασα τὰς καταδύσεις αὐτῆς καὶ ἐνέπρησεν πυρὶ ἐν τῷ χειμάρρῳ Κεδρων.

kaì tḕn Ana tḕn mētéra autoû metéstēsen toû mḕ eînai hēgouménēn, kathṑs epoíēsen sýnodon en tō̂i álsei autē̂s, kaì exékopsen Asa tàs katadýseis autē̂s kaì enéprēsen pyrì en tō̂i cheimárrōi Kedrōn.

14
τὰ δὲ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῆρεν· πλὴν ἡ καρδία Ασα ἦν τελεία μετὰ κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ.

tà dè hypsēlà ouk exē̂ren: plḕn hē kardía Asa ē̂n teleía metà kyríou pásas tàs hēméras autoû.

15
καὶ εἰσήνεγκεν τοὺς κίονας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τοὺς κίονας αὐτοῦ εἰσήνεγκεν εἰς τὸν οἶκον κυρίου, ἀργυροῦς καὶ χρυσοῦς καὶ σκεύη.

kaì eisḗnenken toùs kíonas toû patròs autoû kaì toùs kíonas autoû eisḗnenken eis tòn oîkon kyríou, argyroûs kaì chrysoûs kaì skeúē.

16
καὶ πόλεμος ἦν ἀνὰ μέσον Ασα καὶ ἀνὰ μέσον Βαασα βασιλέως Ισραηλ πάσας τὰς ἡμέρας.

kaì pólemos ē̂n anà méson Asa kaì anà méson Baasa basiléōs Israēl pásas tàs hēméras.

17
καὶ ἀνέβη Βαασα βασιλεὺς Ισραηλ ἐπὶ Ιουδαν καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Ραμα τοῦ μὴ εἶναι ἐκπορευόμενον καὶ εἰσπορευόμενον τῷ Ασα βασιλεῖ Ιουδα.

kaì anébē Baasa basileùs Israēl epì Ioudan kaì ōikodómēsen tḕn Rama toû mḕ eînai ekporeuómenon kaì eisporeuómenon tō̂i Asa basileî Iouda.

18
καὶ ἔλαβεν Ασα τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον τὸ εὑρεθὲν ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς χεῖρας παίδων αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς Ασα πρὸς υἱὸν Αδερ υἱὸν Ταβερεμμαν υἱοῦ Αζιν βασιλέως Συρίας τοῦ κατοικοῦντος ἐν Δαμασκῷ λέγων

kaì élaben Asa tò argýrion kaì tò chrysíon tò heurethèn en toîs thēsauroîs toû oíkou toû basiléōs kaì édōken autà eis cheîras paídōn autoû, kaì exapésteilen autoùs ho basileùs Asa pròs hyiòn Ader hyiòn Taberemman hyioû Azin basiléōs Syrías toû katoikoûntos en Damaskō̂i légōn

19
Διάθου διαθήκην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πατρός μου καὶ τοῦ πατρός σου· ἰδοὺ ἐξαπέσταλκά σοι δῶρα ἀργύριον καὶ χρυσίον, δεῦρο διασκέδασον τὴν διαθήκην σου τὴν πρὸς Βαασα βασιλέα Ισραηλ, καὶ ἀναβήσεται ἀπ’ ἐμοῦ.

Diáthou diathḗkēn anà méson emoû kaì anà méson soû kaì anà méson toû patrós mou kaì toû patrós sou: idoù exapéstalká soi dō̂ra argýrion kaì chrysíon, deûro diaskédason tḕn diathḗkēn sou tḕn pròs Baasa basiléa Israēl, kaì anabḗsetai ap’ emoû.

20
καὶ ἤκουσεν υἱὸς Αδερ τοῦ βασιλέως Ασα καὶ ἀπέστειλεν τοὺς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων τῶν αὐτοῦ ταῖς πόλεσιν τοῦ Ισραηλ καὶ ἐπάταξεν τὴν Αιν καὶ τὴν Δαν καὶ τὴν Αβελμαα καὶ πᾶσαν τὴν Χεζραθ ἕως πάσης τῆς γῆς Νεϕθαλι.

kaì ḗkousen hyiòs Ader toû basiléōs Asa kaì apésteilen toùs árchontas tō̂n dynámeōn tō̂n autoû taîs pólesin toû Israēl kaì epátaxen tḕn Ain kaì tḕn Dan kaì tḕn Abelmaa kaì pâsan tḕn Chezrath héōs pásēs tē̂s gē̂s Nephthali.

21
καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Βαασα, καὶ διέλιπεν τοῦ οἰκοδομεῖν τὴν Ραμα καὶ ἀνέστρεψεν εἰς θερσα.

kaì egéneto hōs ḗkousen Baasa, kaì diélipen toû oikodomeîn tḕn Rama kaì anéstrepsen eis thersa.

22
καὶ ὁ βασιλεὺς Ασα παρήγγειλεν παντὶ Ιουδα εἰς Αινακιμ, καὶ αἴρουσιν τοὺς λίθους τῆς Ραμα καὶ τὰ ξύλα αὐτῆς, ἃ ᾠκοδόμησεν Βαασα, καὶ ᾠκοδόμησεν ἐν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Ασα πᾶν βουνὸν Βενιαμιν καὶ τὴν σκοπιάν.

kaì ho basileùs Asa parḗngeilen pantì Iouda eis Ainakim, kaì aírousin toùs líthous tē̂s Rama kaì tà xýla autē̂s, hà ōikodómēsen Baasa, kaì ōikodómēsen en autoîs ho basileùs Asa pân bounòn Beniamin kaì tḕn skopián.

23
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ασα καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία αὐτοῦ, ἣν ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐστὶν ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα; πλὴν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ γήρως αὐτοῦ ἐπόνεσεν τοὺς πόδας αὐτοῦ.

kaì tà loipà tō̂n lógōn Asa kaì pâsa hē dynasteía autoû, hḕn epoíēsen, ouk idoù taûta gegramména estìn epì biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toîs basileûsin Iouda? plḕn en tō̂i kairō̂i toû gḗrōs autoû epónesen toùs pódas autoû.

24
καὶ ἐκοιμήθη Ασα καὶ θάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ βασιλεύει Ιωσαϕατ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Asa kaì tháptetai metà tō̂n patérōn autoû en pólei Dauid, kaì basileúei Iōsaphat hyiòs autoû ant’ autoû.

25
Καὶ Ναδαβ υἱὸς Ιεροβοαμ βασιλεύει ἐπὶ Ισραηλ ἐν ἔτει δευτέρῳ τοῦ Ασα βασιλέως Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ισραηλ ἔτη δύο.

Kaì Nadab hyiòs Ieroboam basileúei epì Israēl en étei deutérōi toû Asa basiléōs Iouda kaì ebasíleusen epì Israēl étē dýo.

26
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ, αἷς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.

kaì epoíēsen tò ponēròn enṓpion kyríou kaì eporeúthē en hodō̂i toû patròs autoû kaì en taîs hamartíais autoû, haîs exḗmarten tòn Israēl.

27
καὶ περιεκάθισεν αὐτὸν Βαασα υἱὸς Αχια ἐπὶ τὸν οἶκον Βελααν καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν Γαβαθων τῇ τῶν ἀλλοϕύλων, καὶ Ναδαβ καὶ πᾶς Ισραηλ περιεκάθητο ἐπὶ Γαβαθων.

kaì periekáthisen autòn Baasa hyiòs Achia epì tòn oîkon Belaan kaì epátaxen autòn en Gabathōn tē̂i tō̂n allophýlōn, kaì Nadab kaì pâs Israēl periekáthēto epì Gabathōn.

28
καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν Βαασα ἐν ἔτει τρίτῳ τοῦ Ασα υἱοῦ Αβιου βασιλέως Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν.

kaì ethanátōsen autòn Baasa en étei trítōi toû Asa hyioû Abiou basiléōs Iouda kaì ebasíleusen.

29
καὶ ἐγένετο ὡς ἐβασίλευσεν, καὶ ἐπάταξεν τὸν οἶκον Ιεροβοαμ καὶ οὐχ ὑπελίπετο πᾶσαν πνοὴν τοῦ Ιεροβοαμ ἕως τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτὸν κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Αχια τοῦ Σηλωνίτου

kaì egéneto hōs ebasíleusen, kaì epátaxen tòn oîkon Ieroboam kaì ouch hypelípeto pâsan pnoḕn toû Ieroboam héōs toû exolethreûsai autòn katà tò rhē̂ma kyríou, hò elálēsen en cheirì doúlou autoû Achia toû Sēlōnítou

30
περὶ τῶν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ, ὡς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, καὶ ἐν τῷ παροργισμῷ αὐτοῦ, ᾧ παρώργισεν τὸν κύριον θεὸν τοῦ Ισραηλ.

perì tō̂n hamartiō̂n Ieroboam, hōs exḗmarten tòn Israēl, kaì en tō̂i parorgismō̂i autoû, hō̂i parṓrgisen tòn kýrion theòn toû Israēl.

31
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ναδαβ καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐστὶν ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Nadab kaì pánta, hà epoíēsen, ouk idoù taûta gegramména estìn en biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toîs basileûsin Israēl?

33
Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ τοῦ Ασα βασιλέως Ιουδα βασιλεύει Βαασα υἱὸς Αχια ἐπὶ Ισραηλ ἐν θερσα εἴκοσι καὶ τέσσαρα ἔτη.

Kaì en tō̂i étei tō̂i trítōi toû Asa basiléōs Iouda basileúei Baasa hyiòs Achia epì Israēl en thersa eíkosi kaì téssara étē.

34
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ, ὡς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.

kaì epoíēsen tò ponēròn enṓpion kyríou kaì eporeúthē en hodō̂i Ieroboam hyioû Nabat kaì en taîs hamartíais autoû, hōs exḗmarten tòn Israēl.