Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου ἐν χειρὶ Ιου υἱοῦ Ανανι πρὸς Βαασα

kaì egéneto lógos kyríou en cheirì Iou hyioû Anani pròs Baasa

2
’Ανθ’ ὧν ὕψωσά σε ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἔδωκά σε ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ καὶ ἐπορεύθης ἐν τῇ ὁδῷ Ιεροβοαμ καὶ ἐξήμαρτες τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ τοῦ παροργίσαι με ἐν τοῖς ματαίοις αὐτῶν,

’Anth’ hō̂n hýpsōsá se apò tē̂s gē̂s kaì édōká se hēgoúmenon epì tòn laón mou Israēl kaì eporeúthēs en tē̂i hodō̂i Ieroboam kaì exḗmartes tòn laón mou tòn Israēl toû parorgísai me en toîs mataíois autō̂n,

3
ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ὀπίσω Βαασα καὶ ὄπισθεν τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ δώσω τὸν οἶκόν σου ὡς τὸν οἶκον Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ·

idoù egṑ exegeírō opísō Baasa kaì ópisthen toû oíkou autoû kaì dṓsō tòn oîkón sou hōs tòn oîkon Ieroboam hyioû Nabat:

4
τὸν τεθνηκότα τοῦ Βαασα ἐν τῇ πόλει, καταϕάγονται αὐτὸν οἱ κύνες, καὶ τὸν τεθνηκότα αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ, καταϕάγονται αὐτὸν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.

tòn tethnēkóta toû Baasa en tē̂i pólei, kataphágontai autòn hoi kýnes, kaì tòn tethnēkóta autoû en tō̂i pedíōi, kataphágontai autòn tà peteinà toû ouranoû.

5
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Βαασα καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ισραηλ;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Baasa kaì pánta, hà epoíēsen, kaì hai dynasteîai autoû, ouk idoù taûta gegramména en biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n tō̂n basiléōn Israēl?

6
καὶ ἐκοιμήθη Βαασα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ θάπτεται ἐν θερσα, καὶ βασιλεύει Ηλα υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ ἐν τῷ εἰκοστῷ ἔτει βασιλέως Ασα.

kaì ekoimḗthē Baasa metà tō̂n patérōn autoû kaì tháptetai en thersa, kaì basileúei Ēla hyiòs autoû ant’ autoû en tō̂i eikostō̂i étei basiléōs Asa.

7
καὶ ἐν χειρὶ Ιου υἱοῦ Ανανι ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Βαασα καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ πᾶσαν τὴν κακίαν, ἣν ἐποίησεν ἐνώπιον κυρίου τοῦ παροργίσαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ, τοῦ εἶναι κατὰ τὸν οἶκον Ιεροβοαμ καὶ ὑπὲρ τοῦ πατάξαι αὐτόν.

kaì en cheirì Iou hyioû Anani elálēsen kýrios epì Baasa kaì epì tòn oîkon autoû pâsan tḕn kakían, hḕn epoíēsen enṓpion kyríou toû parorgísai autòn en toîs érgois tō̂n cheirō̂n autoû, toû eînai katà tòn oîkon Ieroboam kaì hypèr toû patáxai autón.

8
Καὶ Ηλα υἱὸς Βαασα ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ισραηλ δύο ἔτη ἐν θερσα.

Kaì Ēla hyiòs Baasa ebasíleusen epì Israēl dýo étē en thersa.

9
καὶ συνέστρεψεν ἐπ’ αὐτὸν Ζαμβρι ὁ ἄρχων τῆς ἡμίσους τῆς ἵππου, καὶ αὐτὸς ἦν ἐν θερσα πίνων μεθύων ἐν τῷ οἴκῳ Ωσα τοῦ οἰκονόμου ἐν θερσα·

kaì synéstrepsen ep’ autòn Zambri ho árchōn tē̂s hēmísous tē̂s híppou, kaì autòs ē̂n en thersa pínōn methýōn en tō̂i oíkōi Ōsa toû oikonómou en thersa:

10
καὶ εἰσῆλθεν Ζαμβρι καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì eisē̂lthen Zambri kaì epátaxen autòn kaì ethanátōsen autòn kaì ebasíleusen ant’ autoû.

11
καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν ἐν τῷ καθίσαι αὐτὸν ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν ὅλον τὸν οἶκον Βαασα

kaì egenḗthē en tō̂i basileûsai autòn en tō̂i kathísai autòn epì toû thrónou autoû kaì epátaxen hólon tòn oîkon Baasa

12
κατὰ τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον Βαασα πρὸς Ιου τὸν προϕήτην

katà tò rhē̂ma, hò elálēsen kýrios epì tòn oîkon Baasa pròs Iou tòn prophḗtēn

13
περὶ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν Βαασα καὶ Ηλα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ τοῦ παροργίσαι κύριον τὸν θεὸν Ισραηλ ἐν τοῖς ματαίοις αὐτῶν.

perì pasō̂n tō̂n hamartiō̂n Baasa kaì Ēla toû hyioû autoû, hōs exḗmarten tòn Israēl toû parorgísai kýrion tòn theòn Israēl en toîs mataíois autō̂n.

14
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ηλα καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ισραηλ;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Ēla kaì pánta, hà epoíēsen, ouk idoù taûta gegramména en biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n tō̂n basiléōn Israēl?

15
Καὶ Ζαμβρι ἐβασίλευσεν ἑπτὰ ἡμέρας ἐν θερσα. καὶ ἡ παρεμβολὴ Ισραηλ ἐπὶ Γαβαθων τὴν τῶν ἀλλοϕύλων,

Kaì Zambri ebasíleusen heptà hēméras en thersa. kaì hē parembolḕ Israēl epì Gabathōn tḕn tō̂n allophýlōn,

16
καὶ ἤκουσεν ὁ λαὸς ἐν τῇ παρεμβολῇ λεγόντων Συνεστράϕη Ζαμβρι καὶ ἔπαισεν τὸν βασιλέα· καὶ ἐβασίλευσαν ἐν Ισραηλ τὸν Αμβρι τὸν ἡγούμενον τῆς στρατιᾶς ἐπὶ Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν τῇ παρεμβολῇ.

kaì ḗkousen ho laòs en tē̂i parembolē̂i legóntōn Synestráphē Zambri kaì épaisen tòn basiléa: kaì ebasíleusan en Israēl tòn Ambri tòn hēgoúmenon tē̂s stratiâs epì Israēl en tē̂i hēmérāi ekeínēi en tē̂i parembolē̂i.

17
καὶ ἀνέβη Αμβρι καὶ πᾶς Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ ἐκ Γαβαθων καὶ περιεκάθισαν ἐπὶ θερσα.

kaì anébē Ambri kaì pâs Israēl met’ autoû ek Gabathōn kaì periekáthisan epì thersa.

18
καὶ ἐγενήθη ὡς εἶδεν Ζαμβρι ὅτι προκατείλημπται αὐτοῦ ἡ πόλις, καὶ εἰσπορεύεται εἰς ἄντρον τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἐνεπύρισεν ἐπ’ αὐτὸν τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως ἐν πυρὶ καὶ ἀπέθανεν

kaì egenḗthē hōs eîden Zambri hóti prokateílēmptai autoû hē pólis, kaì eisporeúetai eis ántron toû oíkou toû basiléōs kaì enepýrisen ep’ autòn tòn oîkon toû basiléōs en pyrì kaì apéthanen

19
ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου πορευθῆναι ἐν ὁδῷ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ, ὡς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.

hypèr tō̂n hamartiō̂n autoû, hō̂n epoíēsen toû poiē̂sai tò ponēròn enṓpion kyríou poreuthē̂nai en hodō̂i Ieroboam hyioû Nabat kaì en taîs hamartíais autoû, hōs exḗmarten tòn Israēl.

20
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ζαμβρι καὶ τὰς συνάψεις αὐτοῦ, ἃς συνῆψεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ισραηλ;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Zambri kaì tàs synápseis autoû, hàs synē̂psen, ouk idoù taûta gegramména en biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n tō̂n basiléōn Israēl?

21
Τότε μερίζεται ὁ λαὸς Ισραηλ· ἥμισυ τοῦ λαοῦ γίνεται ὀπίσω θαμνι υἱοῦ Γωναθ τοῦ βασιλεῦσαι αὐτόν, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ λαοῦ γίνεται ὀπίσω Αμβρι.

Tóte merízetai ho laòs Israēl: hḗmisy toû laoû gínetai opísō thamni hyioû Gōnath toû basileûsai autón, kaì tò hḗmisy toû laoû gínetai opísō Ambri.

22
ὁ λαὸς ὁ ὢν ὀπίσω Αμβρι ὑπερεκράτησεν τὸν λαὸν τὸν ὀπίσω θαμνι υἱοῦ Γωναθ, καὶ ἀπέθανεν θαμνι καὶ Ιωραμ ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καὶ ἐβασίλευσεν Αμβρι μετὰ θαμνι.

ho laòs ho ṑn opísō Ambri hyperekrátēsen tòn laòn tòn opísō thamni hyioû Gōnath, kaì apéthanen thamni kaì Iōram ho adelphòs autoû en tō̂i kairō̂i ekeínōi, kaì ebasíleusen Ambri metà thamni.

23
ἐν τῷ ἔτει τῷ τριακοστῷ καὶ πρώτῳ τοῦ βασιλέως Ασα βασιλεύει Αμβρι ἐπὶ Ισραηλ δώδεκα ἔτη. ἐν θερσα βασιλεύει ἓξ ἔτη·

en tō̂i étei tō̂i triakostō̂i kaì prṓtōi toû basiléōs Asa basileúei Ambri epì Israēl dṓdeka étē. en thersa basileúei hèx étē:

24
καὶ ἐκτήσατο Αμβρι τὸ ὄρος τὸ Σεμερων παρὰ Σεμηρ τοῦ κυρίου τοῦ ὄρους δύο ταλάντων ἀργυρίου καὶ ᾠκοδόμησεν τὸ ὄρος καὶ ἐπεκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ ὄρους, οὗ ᾠκοδόμεσεν, ἐπὶ τῷ ὀνόματι Σεμηρ τοῦ κυρίου τοῦ ὄρους Σαεμηρων.

kaì ektḗsato Ambri tò óros tò Semerōn parà Semēr toû kyríou toû órous dýo talántōn argyríou kaì ōikodómēsen tò óros kaì epekálesen tò ónoma toû órous, hoû ōikodómesen, epì tō̂i onómati Semēr toû kyríou toû órous Saemērōn.

25
καὶ ἐποίησεν Αμβρι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐπονηρεύσατο ὑπὲρ πάντας τοὺς γενομένους ἔμπροσθεν αὐτοῦ·

kaì epoíēsen Ambri tò ponēròn enṓpion kyríou kaì eponēreúsato hypèr pántas toùs genoménous émprosthen autoû:

26
καὶ ἐπορεύθη ἐν πάσῃ ὁδῷ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ, αἷς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ τοῦ παροργίσαι τὸν κύριον θεὸν Ισραηλ ἐν τοῖς ματαίοις αὐτῶν.

kaì eporeúthē en pásēi hodō̂i Ieroboam hyioû Nabat kaì en taîs hamartíais autoû, haîs exḗmarten tòn Israēl toû parorgísai tòn kýrion theòn Israēl en toîs mataíois autō̂n.

27
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Αμβρι καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, καὶ ἡ δυναστεία αὐτοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ισραηλ;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Ambri kaì pánta, hà epoíēsen, kaì hē dynasteía autoû, ouk idoù taûta gegramména en biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n tō̂n basiléōn Israēl?

28
καὶ ἐκοιμήθη Αμβρι μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ θάπτεται ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ βασιλεύει Αχααβ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Ambri metà tō̂n patérōn autoû kaì tháptetai en Samareíāi, kaì basileúei Achaab hyiòs autoû ant’ autoû.

28A
Καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑνδεκάτῳ τοῦ Αμβρι βασιλεύει Ιωσαϕατ υἱὸς Ασα ἐτῶν τριάκοντα καὶ πέντε ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, καὶ εἴκοσι πέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Γαζουβα θυγάτηρ Σελεϊ.

Kaì en tō̂i eniautō̂i tō̂i hendekátōi toû Ambri basileúei Iōsaphat hyiòs Asa etō̂n triákonta kaì pénte en tē̂i basileíāi autoû, kaì eíkosi pénte étē ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂s mētròs autoû Gazouba thygátēr Seleï.

28B
καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ ὁδῷ Ασα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξέκλινεν ἀπ’ αὐτῆς τοῦ ποιεῖν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου· πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐκ ἐξῆραν, ἔθυον ἐν τοῖς ὑψηλοῖς καὶ ἐθυμίων.

kaì eporeúthē en tē̂i hodō̂i Asa toû patròs autoû kaì ouk exéklinen ap’ autē̂s toû poieîn tò euthès enṓpion kyríou: plḕn tō̂n hypsēlō̂n ouk exē̂ran, éthyon en toîs hypsēloîs kaì ethymíōn.

28C
καὶ ἃ συνέθετο Ιωσαϕατ, καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία, ἣν ἐποίησεν, καὶ οὓς ἐπολέμησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ιουδα;

kaì hà synétheto Iōsaphat, kaì pâsa hē dynasteía, hḕn epoíēsen, kaì hoùs epolémēsen, ouk idoù taûta gegramména en biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n tō̂n basiléōn Iouda?

28D
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν συμπλοκῶν, ἃς ἐπέθεντο ἐν ταῖς ἡμέραις Ασα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐξῆρεν ἀπὸ τῆς γῆς.

kaì tà loipà tō̂n symplokō̂n, hàs epéthento en taîs hēmérais Asa toû patròs autoû, exē̂ren apò tē̂s gē̂s.

28E
καὶ βασιλεὺς οὐκ ἦν ἐν Συρίᾳ νασιβ.

kaì basileùs ouk ē̂n en Syríāi nasib.

28F
καὶ ὁ βασιλεὺς Ιωσαϕατ ἐποίησεν ναῦν εἰς θαρσις πορεύεσθαι εἰς Σωϕιρ ἐπὶ τὸ χρυσίον· καὶ οὐκ ἐπορεύθη, ὅτι συνετρίβη ἡ ναῦς ἐν Γασιωνγαβερ.

kaì ho basileùs Iōsaphat epoíēsen naûn eis tharsis poreúesthai eis Sōphir epì tò chrysíon: kaì ouk eporeúthē, hóti synetríbē hē naûs en Gasiōn'gaber.

28G
τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Ιωσαϕατ ’Εξαποστελῶ τοὺς παῖδάς σου καὶ τὰ παιδάριά μου ἐν τῇ νηί· καὶ οὐκ ἐβούλετο Ιωσαϕατ.

tóte eîpen ho basileùs Israēl pròs Iōsaphat ’Exapostelō̂ toùs paîdás sou kaì tà paidáriá mou en tē̂i nēí: kaì ouk eboúleto Iōsaphat.

28H
καὶ ἐκοιμήθη Ιωσαϕατ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ θάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιωραμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Iōsaphat metà tō̂n patérōn autoû kaì tháptetai metà tō̂n patérōn autoû en pólei Dauid, kaì ebasíleusen Iōram hyiòs autoû ant’ autoû.

29
’Εν ἔτει δευτέρῳ τῷ Ιωσαϕατ βασιλεύει Αχααβ υἱὸς Αμβρι· ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ εἴκοσι καὶ δύο ἔτη.

’En étei deutérōi tō̂i Iōsaphat basileúei Achaab hyiòs Ambri: ebasíleusen epì Israēl en Samareíāi eíkosi kaì dýo étē.

30
καὶ ἐποίησεν Αχααβ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, ἐπονηρεύσατο ὑπὲρ πάντας τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ·

kaì epoíēsen Achaab tò ponēròn enṓpion kyríou, eponēreúsato hypèr pántas toùs émprosthen autoû:

31
καὶ οὐκ ἦν αὐτῷ ἱκανὸν τοῦ πορεύεσθαι ἐν ταῖς ἁμαρτίαις Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, καὶ ἔλαβεν γυναῖκα τὴν Ιεζαβελ θυγατέρα Ιεθεβααλ βασιλέως Σιδωνίων καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐδούλευσεν τῷ Βααλ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.

kaì ouk ē̂n autō̂i hikanòn toû poreúesthai en taîs hamartíais Ieroboam hyioû Nabat, kaì élaben gynaîka tḕn Iezabel thygatéra Iethebaal basiléōs Sidōníōn kaì eporeúthē kaì edoúleusen tō̂i Baal kaì prosekýnēsen autō̂i.

32
καὶ ἔστησεν θυσιαστήριον τῷ Βααλ ἐν οἴκῳ τῶν προσοχθισμάτων αὐτοῦ, ὃν ᾠκοδόμησεν ἐν Σαμαρείᾳ,

kaì éstēsen thysiastḗrion tō̂i Baal en oíkōi tō̂n prosochthismátōn autoû, hòn ōikodómēsen en Samareíāi,

33
καὶ ἐποίησεν Αχααβ ἄλσος, καὶ προσέθηκεν Αχααβ τοῦ ποιῆσαι παροργίσματα τοῦ παροργίσαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τοῦ ἐξολεθρευθῆναι· ἐκακοποίησεν ὑπὲρ πάντας τοὺς βασιλεῖς Ισραηλ τοὺς γενομένους ἔμπροσθεν αὐτοῦ.

kaì epoíēsen Achaab álsos, kaì proséthēken Achaab toû poiē̂sai parorgísmata toû parorgísai tḕn psychḕn autoû toû exolethreuthē̂nai: ekakopoíēsen hypèr pántas toùs basileîs Israēl toùs genoménous émprosthen autoû.

34
ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ᾠκοδόμησεν Αχιηλ ὁ Βαιθηλίτης τὴν Ιεριχω· ἐν τῷ Αβιρων τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ τῷ Σεγουβ τῷ νεωτέρῳ αὐτοῦ ἐπέστησεν θύρας αὐτῆς κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ιησου υἱοῦ Ναυη.

en taîs hēmérais autoû ōikodómēsen Achiēl ho Baithēlítēs tḕn Ierichō: en tō̂i Abirōn tō̂i prōtotókōi autoû ethemelíōsen autḕn kaì tō̂i Segoub tō̂i neōtérōi autoû epéstēsen thýras autē̂s katà tò rhē̂ma kyríou, hò elálēsen en cheirì Iēsou hyioû Nauē.