Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Kings 17:18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
18
καὶ εἶπεν πρὸς Ηλιου Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ; εἰσῆλθες πρός με τοῦ ἀναμνῆσαι τὰς ἀδικίας μου καὶ θανατῶσαι τὸν υἱόν μου.

kaì eîpen pròs Ēliou Tí emoì kaì soí, ánthrōpe toû theoû? eisē̂lthes prós me toû anamnē̂sai tàs adikías mou kaì thanatō̂sai tòn hyión mou.