Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας πολλὰς καὶ ῥῆμα κυρίου ἐγένετο πρὸς Ηλιου ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ λέγων Πορεύθητι καὶ ὄϕθητι τῷ Αχααβ, καὶ δώσω ὑετὸν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς.

Kaì egéneto meth’ hēméras pollàs kaì rhē̂ma kyríou egéneto pròs Ēliou en tō̂i eniautō̂i tō̂i trítōi légōn Poreúthēti kaì óphthēti tō̂i Achaab, kaì dṓsō hyetòn epì prósōpon tē̂s gē̂s.

2
καὶ ἐπορεύθη Ηλιου τοῦ ὀϕθῆναι τῷ Αχααβ.καὶ ἡ λιμὸς κραταιὰ ἐν Σαμαρείᾳ.

kaì eporeúthē Ēliou toû ophthē̂nai tō̂i Achaab.kaì hē limòs krataià en Samareíāi.

3
καὶ ἐκάλεσεν Αχααβ τὸν Αβδιου τὸν οἰκονόμον· (καὶ Αβδιου ἦν ϕοβούμενος τὸν κύριον σϕόδρα,

kaì ekálesen Achaab tòn Abdiou tòn oikonómon: (kaì Abdiou ē̂n phoboúmenos tòn kýrion sphódra,

4
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τύπτειν τὴν Ιεζαβελ τοὺς προϕήτας κυρίου καὶ ἔλαβεν Αβδιου ἑκατὸν ἄνδρας προϕήτας καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺς κατὰ πεντήκοντα ἐν σπηλαίῳ καὶ διέτρεϕεν αὐτοὺς ἐν ἄρτῳ καὶ ὕδατι·)

kaì egéneto en tō̂i týptein tḕn Iezabel toùs prophḗtas kyríou kaì élaben Abdiou hekatòn ándras prophḗtas kaì ékrypsen autoùs katà pentḗkonta en spēlaíōi kaì diétrephen autoùs en ártōi kaì hýdati:)

5
καὶ εἶπεν Αχααβ πρὸς Αβδιου Δεῦρο καὶ διέλθωμεν ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐπὶ χειμάρρους, ἐάν πως εὕρωμεν βοτάνην καὶ περιποιησώμεθα ἵππους καὶ ἡμιόνους, καὶ οὐκ ἐξολοθρευθήσονται ἀπὸ τῶν κτηνῶν.

kaì eîpen Achaab pròs Abdiou Deûro kaì diélthōmen epì tḕn gē̂n epì pēgàs tō̂n hydátōn kaì epì cheimárrous, eán pōs heúrōmen botánēn kaì peripoiēsṓmetha híppous kaì hēmiónous, kaì ouk exolothreuthḗsontai apò tō̂n ktēnō̂n.

6
καὶ ἐμέρισαν ἑαυτοῖς τὴν ὁδὸν τοῦ διελθεῖν αὐτήν· Αχααβ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ μιᾷ μόνος, καὶ Αβδιου ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ ἄλλῃ μόνος.

kaì emérisan heautoîs tḕn hodòn toû dieltheîn autḗn: Achaab eporeúthē en hodō̂i miā̂i mónos, kaì Abdiou eporeúthē en hodō̂i állēi mónos.

7
καὶ ἦν Αβδιου ἐν τῇ ὁδῷ μόνος, καὶ ἦλθεν Ηλιου εἰς συνάντησιν αὐτοῦ μόνος· καὶ Αβδιου ἔσπευσεν καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ εἶπεν Εἰ σὺ εἶ αὐτός, κύριέ μου Ηλιου;

kaì ē̂n Abdiou en tē̂i hodō̂i mónos, kaì ē̂lthen Ēliou eis synántēsin autoû mónos: kaì Abdiou éspeusen kaì épesen epì prósōpon autoû kaì eîpen Ei sỳ eî autós, kýrié mou Ēliou?

8
καὶ εἶπεν Ηλιου αὐτῷ ’Εγώ· πορεύου λέγε τῷ κυρίῳ σου ’Ιδοὺ Ηλιου.

kaì eîpen Ēliou autō̂i ’Egṓ: poreúou lége tō̂i kyríōi sou ’Idoù Ēliou.

9
καὶ εἶπεν Αβδιου Τί ἡμάρτηκα, ὅτι δίδως τὸν δοῦλόν σου εἰς χεῖρα Αχααβ τοῦ θανατῶσαί με;

kaì eîpen Abdiou Tí hēmártēka, hóti dídōs tòn doûlón sou eis cheîra Achaab toû thanatō̂saí me?

10
ζῇ κύριος ὁ θεός σου, εἰ ἔστιν ἔθνος ἢ βασιλεία, οὗ οὐκ ἀπέσταλκεν ὁ κύριός μου ζητεῖν σε, καὶ εἶπον Οὐκ ἔστιν· καὶ ἐνέπρησεν τὴν βασιλείαν καὶ τὰς χώρας αὐτῆς, ὅτι οὐχ εὕρηκέν σε.

zē̂i kýrios ho theós sou, ei éstin éthnos ḕ basileía, hoû ouk apéstalken ho kýriós mou zēteîn se, kaì eîpon Ouk éstin: kaì enéprēsen tḕn basileían kaì tàs chṓras autē̂s, hóti ouch heúrēkén se.

11
καὶ νῦν σὺ λέγεις Πορεύου ἀνάγγελλε τῷ κυρίῳ σου ’Ιδοὺ Ηλιου·

kaì nŷn sỳ légeis Poreúou anángelle tō̂i kyríōi sou ’Idoù Ēliou:

12
καὶ ἔσται ἐὰν ἐγὼ ἀπέλθω ἀπὸ σοῦ, καὶ πνεῦμα κυρίου ἀρεῖ σε εἰς γῆν, ἣν οὐκ οἶδα, καὶ εἰσελεύσομαι ἀπαγγεῖλαι τῷ Αχααβ, καὶ ἀποκτενεῖ με· καὶ ὁ δοῦλός σού ἐστιν ϕοβούμενος τὸν κύριον ἐκ νεότητος αὐτοῦ.

kaì éstai eàn egṑ apélthō apò soû, kaì pneûma kyríou areî se eis gē̂n, hḕn ouk oîda, kaì eiseleúsomai apangeîlai tō̂i Achaab, kaì apokteneî me: kaì ho doûlós soú estin phoboúmenos tòn kýrion ek neótētos autoû.

13
ἦ οὐκ ἀπηγγέλη σοι τῷ κυρίῳ μου οἷα πεποίηκα ἐν τῷ ἀποκτείνειν Ιεζαβελ τοὺς προϕήτας κυρίου καὶ ἔκρυψα ἀπὸ τῶν προϕητῶν κυρίου ἑκατὸν ἄνδρας ἀνὰ πεντήκοντα ἐν σπηλαίῳ καὶ ἔθρεψα ἐν ἄρτοις καὶ ὕδατι;

ē̂ ouk apēngélē soi tō̂i kyríōi mou hoîa pepoíēka en tō̂i apokteínein Iezabel toùs prophḗtas kyríou kaì ékrypsa apò tō̂n prophētō̂n kyríou hekatòn ándras anà pentḗkonta en spēlaíōi kaì éthrepsa en ártois kaì hýdati?

14
καὶ νῦν σὺ λέγεις μοι Πορεύου λέγε τῷ κυρίῳ σου ’Ιδοὺ Ηλιου· καὶ ἀποκτενεῖ με.

kaì nŷn sỳ légeis moi Poreúou lége tō̂i kyríōi sou ’Idoù Ēliou: kaì apokteneî me.

15
καὶ εἶπεν Ηλιου Ζῇ κύριος τῶν δυνάμεων, ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι σήμερον ὀϕθήσομαι αὐτῷ.

kaì eîpen Ēliou Zē̂i kýrios tō̂n dynámeōn, hō̂i paréstēn enṓpion autoû, hóti sḗmeron ophthḗsomai autō̂i.

16
καὶ ἐπορεύθη Αβδιου εἰς συναντὴν τῷ Αχααβ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ· καὶ ἐξέδραμεν Αχααβ καὶ ἐπορεύθη εἰς συνάντησιν Ηλιου.

kaì eporeúthē Abdiou eis synantḕn tō̂i Achaab kaì apḗngeilen autō̂i: kaì exédramen Achaab kaì eporeúthē eis synántēsin Ēliou.

17
Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν Αχααβ τὸν Ηλιου, καὶ εἶπεν Αχααβ πρὸς Ηλιου Εἰ σὺ εἶ αὐτὸς ὁ διαστρέϕων τὸν Ισραηλ;

Kaì egéneto hōs eîden Achaab tòn Ēliou, kaì eîpen Achaab pròs Ēliou Ei sỳ eî autòs ho diastréphōn tòn Israēl?

18
καὶ εἶπεν Ηλιου Οὐ διαστρέϕω τὸν Ισραηλ, ὅτι ἀλλ’ ἢ σὺ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου ἐν τῷ καταλιμπάνειν ὑμᾶς τὸν κύριον θεὸν ὑμῶν καὶ ἐπορεύθης ὀπίσω τῶν Βααλιμ·

kaì eîpen Ēliou Ou diastréphō tòn Israēl, hóti all’ ḕ sỳ kaì ho oîkos toû patrós sou en tō̂i katalimpánein hymâs tòn kýrion theòn hymō̂n kaì eporeúthēs opísō tō̂n Baalim:

19
καὶ νῦν ἀπόστειλον συνάθροισον πρός με πάντα Ισραηλ εἰς ὄρος τὸ Καρμήλιον καὶ τοὺς προϕήτας τῆς αἰσχύνης τετρακοσίους καὶ πεντήκοντα καὶ τοὺς προϕήτας τῶν ἀλσῶν τετρακοσίους ἐσθίοντας τράπεζαν Ιεζαβελ.

kaì nŷn apósteilon synáthroison prós me pánta Israēl eis óros tò Karmḗlion kaì toùs prophḗtas tē̂s aischýnēs tetrakosíous kaì pentḗkonta kaì toùs prophḗtas tō̂n alsō̂n tetrakosíous esthíontas trápezan Iezabel.

20
καὶ ἀπέστειλεν Αχααβ εἰς πάντα Ισραηλ καὶ ἐπισυνήγαγεν πάντας τοὺς προϕήτας εἰς ὄρος τὸ Καρμήλιον.

kaì apésteilen Achaab eis pánta Israēl kaì episynḗgagen pántas toùs prophḗtas eis óros tò Karmḗlion.

21
καὶ προσήγαγεν Ηλιου πρὸς πάντας, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ηλιου ῞Εως πότε ὑμεῖς χωλανεῖτε ἐπ’ ἀμϕοτέραις ταῖς ἰγνύαις; εἰ ἔστιν κύριος ὁ θεός, πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ· εἰ δὲ ὁ Βααλ αὐτός, πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπεκρίθη ὁ λαὸς λόγον.

kaì prosḗgagen Ēliou pròs pántas, kaì eîpen autoîs Ēliou ῞Eōs póte hymeîs chōlaneîte ep’ amphotérais taîs ignýais? ei éstin kýrios ho theós, poreúesthe opísō autoû: ei dè ho Baal autós, poreúesthe opísō autoû. kaì ouk apekríthē ho laòs lógon.

22
καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς τὸν λαόν ’Εγὼ ὑπολέλειμμαι προϕήτης τοῦ κυρίου μονώτατος, καὶ οἱ προϕῆται τοῦ Βααλ τετρακόσιοι καὶ πεντήκοντα ἄνδρες, · καὶ οἱ προϕῆται τοῦ ἄλσους τετρακόσιοι

kaì eîpen Ēliou pròs tòn laón ’Egṑ hypoléleimmai prophḗtēs toû kyríou monṓtatos, kaì hoi prophē̂tai toû Baal tetrakósioi kaì pentḗkonta ándres, : kaì hoi prophē̂tai toû álsous tetrakósioi

23
δότωσαν ἡμῖν δύο βόας, καὶ ἐκλεξάσθωσαν ἑαυτοῖς τὸν ἕνα καὶ μελισάτωσαν καὶ ἐπιθέτωσαν ἐπὶ τῶν ξύλων καὶ πῦρ μὴ ἐπιθέτωσαν, καὶ ἐγὼ ποιήσω τὸν βοῦν τὸν ἄλλον καὶ πῦρ οὐ μὴ ἐπιθῶ·

dótōsan hēmîn dýo bóas, kaì eklexásthōsan heautoîs tòn héna kaì melisátōsan kaì epithétōsan epì tō̂n xýlōn kaì pŷr mḕ epithétōsan, kaì egṑ poiḗsō tòn boûn tòn állon kaì pŷr ou mḕ epithō̂:

24
καὶ βοᾶτε ἐν ὀνόματι θεῶν ὑμῶν, καὶ ἐγὼ ἐπικαλέσομαι ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔσται ὁ θεός, ὃς ἐὰν ἐπακούσῃ ἐν πυρί, οὗτος θεός, καὶ ἀπεκρίθησαν πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἶπον Καλὸν τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησας.

kaì boâte en onómati theō̂n hymō̂n, kaì egṑ epikalésomai en onómati kyríou toû theoû mou, kaì éstai ho theós, hòs eàn epakoúsēi en pyrí, hoûtos theós, kaì apekríthēsan pâs ho laòs kaì eîpon Kalòn tò rhē̂ma, hò elálēsas.

25
καὶ εἶπεν Ηλιου τοῖς προϕήταις τῆς αἰσχύνης ’Εκλέξασθε ἑαυτοῖς τὸν μόσχον τὸν ἕνα καὶ ποιήσατε πρῶτοι, ὅτι πολλοὶ ὑμεῖς, καὶ ἐπικαλέσασθε ἐν ὀνόματι θεοῦ ὑμῶν καὶ πῦρ μὴ ἐπιθῆτε.

kaì eîpen Ēliou toîs prophḗtais tē̂s aischýnēs ’Ekléxasthe heautoîs tòn móschon tòn héna kaì poiḗsate prō̂toi, hóti polloì hymeîs, kaì epikalésasthe en onómati theoû hymō̂n kaì pŷr mḕ epithē̂te.

26
καὶ ἔλαβον τὸν μόσχον καὶ ἐποίησαν καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν ὀνόματι τοῦ Βααλ ἐκ πρωίθεν ἕως μεσημβρίας καὶ εἶπον ’Επάκουσον ἡμῶν, ὁ Βααλ, ἐπάκουσον ἡμῶν· καὶ οὐκ ἦν ϕωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις· καὶ διέτρεχον ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, οὗ ἐποίησαν.

kaì élabon tòn móschon kaì epoíēsan kaì epekaloûnto en onómati toû Baal ek prōíthen héōs mesēmbrías kaì eîpon ’Epákouson hēmō̂n, ho Baal, epákouson hēmō̂n: kaì ouk ē̂n phōnḕ kaì ouk ē̂n akróasis: kaì diétrechon epì toû thysiastēríou, hoû epoíēsan.

27
καὶ ἐγένετο μεσημβρίᾳ καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺς Ηλιου ὁ θεσβίτης καὶ εἶπεν ’Επικαλεῖσθε ἐν ϕωνῇ μεγάλῃ, ὅτι θεός ἐστιν, ὅτι ἀδολεσχία αὐτῷ ἐστιν, καὶ ἅμα μήποτε χρηματίζει αὐτός, ἢ μήποτε καθεύδει αὐτός, καὶ ἐξαναστήσεται.

kaì egéneto mesēmbríāi kaì emyktḗrisen autoùs Ēliou ho thesbítēs kaì eîpen ’Epikaleîsthe en phōnē̂i megálēi, hóti theós estin, hóti adoleschía autō̂i estin, kaì háma mḗpote chrēmatízei autós, ḕ mḗpote katheúdei autós, kaì exanastḗsetai.

28
καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν ϕωνῇ μεγάλῃ καὶ κατετέμνοντο κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν ἐν μαχαίραις καὶ σειρομάσταις ἕως ἐκχύσεως αἵματος ἐπ’ αὐτούς·

kaì epekaloûnto en phōnē̂i megálēi kaì katetémnonto katà tòn ethismòn autō̂n en machaírais kaì seiromástais héōs ekchýseōs haímatos ep’ autoús:

29
καὶ ἐπροϕήτευον, ἕως οὗ παρῆλθεν τὸ δειλινόν. καὶ ἐγένετο ὡς ὁ καιρὸς τοῦ ἀναβῆναι τὴν θυσίαν καὶ οὐκ ἦν ϕωνή, καὶ ἐλάλησεν Ηλιου ὁ θεσβίτης πρὸς τοὺς προϕήτας τῶν προσοχθισμάτων λέγων Μετάστητε ἀπὸ τοῦ νῦν, καὶ ἐγὼ ποιήσω τὸ ὁλοκαύτωμά μου· καὶ μετέστησαν καὶ ἀπῆλθον.

kaì eprophḗteuon, héōs hoû parē̂lthen tò deilinón. kaì egéneto hōs ho kairòs toû anabē̂nai tḕn thysían kaì ouk ē̂n phōnḗ, kaì elálēsen Ēliou ho thesbítēs pròs toùs prophḗtas tō̂n prosochthismátōn légōn Metástēte apò toû nŷn, kaì egṑ poiḗsō tò holokaútōmá mou: kaì metéstēsan kaì apē̂lthon.

30
καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς τὸν λαόν Προσαγάγετε πρός με· καὶ προσήγαγεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτόν.

kaì eîpen Ēliou pròs tòn laón Prosagágete prós me: kaì prosḗgagen pâs ho laòs pròs autón.

31
καὶ ἔλαβεν Ηλιου δώδεκα λίθους κατ’ ἀριθμὸν ϕυλῶν τοῦ Ισραηλ, ὡς ἐλάλησεν κύριος πρὸς αὐτὸν λέγων Ισραηλ ἔσται τὸ ὄνομά σου.

kaì élaben Ēliou dṓdeka líthous kat’ arithmòn phylō̂n toû Israēl, hōs elálēsen kýrios pròs autòn légōn Israēl éstai tò ónomá sou.

32
καὶ ᾠκοδόμησεν τοὺς λίθους ἐν ὀνόματι κυρίου καὶ ἰάσατο τὸ θυσιαστήριον τὸ κατεσκαμμένον καὶ ἐποίησεν θααλα χωροῦσαν δύο μετρητὰς σπέρματος κυκλόθεν τοῦ θυσιαστηρίου.

kaì ōikodómēsen toùs líthous en onómati kyríou kaì iásato tò thysiastḗrion tò kateskamménon kaì epoíēsen thaala chōroûsan dýo metrētàs spérmatos kyklóthen toû thysiastēríou.

33
καὶ ἐστοίβασεν τὰς σχίδακας ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ὃ ἐποίησεν, καὶ ἐμέλισεν τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὰς σχίδακας καὶ ἐστοίβασεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.

kaì estoíbasen tàs schídakas epì tò thysiastḗrion, hò epoíēsen, kaì emélisen tò holokaútōma kaì epéthēken epì tàs schídakas kaì estoíbasen epì tò thysiastḗrion.

34
καὶ εἶπεν Λάβετέ μοι τέσσαρας ὑδρίας ὕδατος καὶ ἐπιχέετε ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐπὶ τὰς σχίδακας · καὶ ἐποίησαν οὕτως. καὶ εἶπεν Δευτερώσατε· καὶ ἐδευτέρωσαν. καὶ εἶπεν Τρισσώσατε· καὶ ἐτρίσσευσαν.

kaì eîpen Lábeté moi téssaras hydrías hýdatos kaì epichéete epì tò holokaútōma kaì epì tàs schídakas : kaì epoíēsan hoútōs. kaì eîpen Deuterṓsate: kaì edeutérōsan. kaì eîpen Trissṓsate: kaì etrísseusan.

35
καὶ διεπορεύετο τὸ ὕδωρ κύκλῳ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ τὴν θααλα ἔπλησαν ὕδατος.

kaì dieporeúeto tò hýdōr kýklōi toû thysiastēríou, kaì tḕn thaala éplēsan hýdatos.

36
καὶ ἀνεβόησεν Ηλιου εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπεν Κύριε ὁ θεὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ισραηλ, ἐπάκουσόν μου, κύριε, ἐπάκουσόν μου σήμερον ἐν πυρί, καὶ γνώτωσαν πᾶς ὁ λαὸς οὗτος ὅτι σὺ εἶ κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ κἀγὼ δοῦλός σου καὶ διὰ σὲ πεποίηκα τὰ ἔργα ταῦτα.

kaì anebóēsen Ēliou eis tòn ouranòn kaì eîpen Kýrie ho theòs Abraam kaì Isaak kaì Israēl, epákousón mou, kýrie, epákousón mou sḗmeron en pyrí, kaì gnṓtōsan pâs ho laòs hoûtos hóti sỳ eî kýrios ho theòs Israēl kagṑ doûlós sou kaì dià sè pepoíēka tà érga taûta.

37
ἐπάκουσόν μου, κύριε, ἐπάκουσόν μου ἐν πυρί, καὶ γνώτω ὁ λαὸς οὗτος ὅτι σὺ εἶ κύριος ὁ θεὸς καὶ σὺ ἔστρεψας τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ τούτου ὀπίσω.

epákousón mou, kýrie, epákousón mou en pyrí, kaì gnṓtō ho laòs hoûtos hóti sỳ eî kýrios ho theòs kaì sỳ éstrepsas tḕn kardían toû laoû toútou opísō.

38
καὶ ἔπεσεν πῦρ παρὰ κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέϕαγεν τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ τὰς σχίδακας καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ θααλα, καὶ τοὺς λίθους καὶ τὸν χοῦν ἐξέλιξεν τὸ πῦρ.

kaì épesen pŷr parà kyríou ek toû ouranoû kaì katéphagen tò holokaútōma kaì tàs schídakas kaì tò hýdōr tò en tē̂i thaala, kaì toùs líthous kaì tòn choûn exélixen tò pŷr.

39
καὶ ἔπεσεν πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ εἶπον ’Αληθῶς κύριός ἐστιν ὁ θεός, αὐτὸς ὁ θεός.

kaì épesen pâs ho laòs epì prósōpon autō̂n kaì eîpon ’Alēthō̂s kýriós estin ho theós, autòs ho theós.

40
καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς τὸν λαόν Συλλάβετε τοὺς προϕήτας τοῦ Βααλ, μηθεὶς σωθήτω ἐξ αὐτῶν· καὶ συνέλαβον αὐτούς, καὶ κατάγει αὐτοὺς Ηλιου εἰς τὸν χειμάρρουν Κισων καὶ ἔσϕαξεν αὐτοὺς ἐκεῖ.

kaì eîpen Ēliou pròs tòn laón Syllábete toùs prophḗtas toû Baal, mētheìs sōthḗtō ex autō̂n: kaì synélabon autoús, kaì katágei autoùs Ēliou eis tòn cheimárroun Kisōn kaì ésphaxen autoùs ekeî.

41
Καὶ εἶπεν Ηλιου τῷ Αχααβ ’Ανάβηθι καὶ ϕάγε καὶ πίε, ὅτι ϕωνὴ τῶν ποδῶν τοῦ ὑετοῦ.

Kaì eîpen Ēliou tō̂i Achaab ’Anábēthi kaì pháge kaì píe, hóti phōnḕ tō̂n podō̂n toû hyetoû.

42
καὶ ἀνέβη Αχααβ τοῦ ϕαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ Ηλιου ἀνέβη ἐπὶ τὸν Κάρμηλον καὶ ἔκυψεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἔθηκεν τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ ἀνὰ μέσον τῶν γονάτων ἑαυτοῦ.

kaì anébē Achaab toû phageîn kaì pieîn, kaì Ēliou anébē epì tòn Kármēlon kaì ékypsen epì tḕn gē̂n kaì éthēken tò prósōpon heautoû anà méson tō̂n gonátōn heautoû.

43
καὶ εἶπεν τῷ παιδαρίῳ αὑτοῦ ’Ανάβηθι καὶ ἐπίβλεψον ὁδὸν τῆς θαλάσσης. καὶ ἐπέβλεψεν τὸ παιδάριον καὶ εἶπεν Οὐκ ἔστιν οὐθέν. καὶ εἶπεν Ηλιου Καὶ σὺ ἐπίστρεψον ἑπτάκι· καὶ ἐπέστρεψεν τὸ παιδάριον ἑπτάκι.

kaì eîpen tō̂i paidaríōi hautoû ’Anábēthi kaì epíblepson hodòn tē̂s thalássēs. kaì epéblepsen tò paidárion kaì eîpen Ouk éstin outhén. kaì eîpen Ēliou Kaì sỳ epístrepson heptáki: kaì epéstrepsen tò paidárion heptáki.

44
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑβδόμῳ καὶ ἰδοὺ νεϕέλη μικρὰ ὡς ἴχνος ἀνδρὸς ἀνάγουσα ὕδωρ· καὶ εἶπεν ’Ανάβηθι καὶ εἰπὸν τῷ Αχααβ Ζεῦξον τὸ ἅρμα σου καὶ κατάβηθι, μὴ καταλάβῃ σε ὁ ὑετός.

kaì egéneto en tō̂i hebdómōi kaì idoù nephélē mikrà hōs íchnos andròs anágousa hýdōr: kaì eîpen ’Anábēthi kaì eipòn tō̂i Achaab Zeûxon tò hárma sou kaì katábēthi, mḕ katalábēi se ho hyetós.

45
καὶ ἐγένετο ἕως ὧδε καὶ ὧδε καὶ ὁ οὐρανὸς συνεσκότασεν νεϕέλαις καὶ πνεύματι, καὶ ἐγένετο ὑετὸς μέγας· καὶ ἔκλαιεν καὶ ἐπορεύετο Αχααβ εἰς Ιεζραελ.

kaì egéneto héōs hō̂de kaì hō̂de kaì ho ouranòs syneskótasen nephélais kaì pneúmati, kaì egéneto hyetòs mégas: kaì éklaien kaì eporeúeto Achaab eis Iezrael.

46
καὶ χεὶρ κυρίου ἐπὶ τὸν Ηλιου, καὶ συνέσϕιγξεν τὴν ὀσϕὺν αὐτοῦ καὶ ἔτρεχεν ἔμπροσθεν Αχααβ ἕως Ιεζραελ.

kaì cheìr kyríou epì tòn Ēliou, kaì synésphinxen tḕn osphỳn autoû kaì étrechen émprosthen Achaab héōs Iezrael.