Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἤγγισαν αἱ ἡμέραι Δαυιδ ἀποθανεῖν αὐτόν, καὶ ἐνετείλατο τῷ Σαλωμων υἱῷ αὐτοῦ λέγων

Kaì ḗngisan hai hēmérai Dauid apothaneîn autón, kaì eneteílato tō̂i Salōmōn hyiō̂i autoû légōn

2
’Εγώ εἰμι πορεύομαι ἐν ὁδῷ πάσης τῆς γῆς· καὶ ἰσχύσεις καὶ ἔσῃ εἰς ἄνδρα

’Egṓ eimi poreúomai en hodō̂i pásēs tē̂s gē̂s: kaì ischýseis kaì ésēi eis ándra

3
καὶ ϕυλάξεις τὴν ϕυλακὴν κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ πορεύεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ϕυλάσσειν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα τὰ γεγραμμένα ἐν νόμῳ Μωυσέως, ἵνα συνίῃς ἃ ποιήσεις κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι,

kaì phyláxeis tḕn phylakḕn kyríou toû theoû sou toû poreúesthai en taîs hodoîs autoû phylássein tàs entolàs autoû kaì tà dikaiṓmata kaì tà krímata tà gegramména en nómōi Mōyséōs, hína syníēis hà poiḗseis katà pánta, hósa àn enteílōmaí soi,

4
ἵνα στήσῃ κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησεν λέγων ’Εὰν ϕυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν πορεύεσθαι ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν ἀληθείᾳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτῶν, λέγων Οὐκ ἐξολεθρευθήσεταί σοι ἀνὴρ ἐπάνωθεν θρόνου Ισραηλ.

hína stḗsēi kýrios tòn lógon autoû, hòn elálēsen légōn ’Eàn phyláxōsin hoi hyioí sou tḕn hodòn autō̂n poreúesthai enṓpion emoû en alētheíāi en hólēi kardíāi autō̂n kaì en hólēi psychē̂i autō̂n, légōn Ouk exolethreuthḗsetaí soi anḕr epánōthen thrónou Israēl.

5
καί γε σὺ ἔγνως ὅσα ἐποίησέν μοι Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας, ὅσα ἐποίησεν τοῖς δυσὶν ἄρχουσιν τῶν δυνάμεων Ισραηλ, τῷ Αβεννηρ υἱῷ Νηρ καὶ τῷ Αμεσσαϊ υἱῷ Ιεθερ, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς καὶ ἔταξεν τὰ αἵματα πολέμου ἐν εἰρήνῃ καὶ ἔδωκεν αἷμα ἀθῷον ἐν τῇ ζώνῃ αὐτοῦ τῇ ἐν τῇ ὀσϕύι αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ὑποδήματι αὐτοῦ τῷ ἐν τῷ ποδὶ αὐτοῦ·

kaí ge sỳ égnōs hósa epoíēsén moi Iōab hyiòs Sarouias, hósa epoíēsen toîs dysìn árchousin tō̂n dynámeōn Israēl, tō̂i Abennēr hyiō̂i Nēr kaì tō̂i Amessaï hyiō̂i Iether, kaì apékteinen autoùs kaì étaxen tà haímata polémou en eirḗnēi kaì édōken haîma athō̂ion en tē̂i zṓnēi autoû tē̂i en tē̂i osphýi autoû kaì en tō̂i hypodḗmati autoû tō̂i en tō̂i podì autoû:

6
καὶ ποιήσεις κατὰ τὴν σοϕίαν σου καὶ οὐ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ εἰς ᾅδου.

kaì poiḗseis katà tḕn sophían sou kaì ou katáxeis tḕn poliàn autoû en eirḗnēi eis hā́idou.

7
καὶ τοῖς υἱοῖς Βερζελλι τοῦ Γαλααδίτου ποιήσεις ἔλεος, καὶ ἔσονται ἐν τοῖς ἐσθίουσιν τὴν τράπεζάν σου, ὅτι οὕτως ἤγγισάν μοι ἐν τῷ με ἀποδιδράσκειν ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ τοῦ ἀδελϕοῦ σου.

kaì toîs hyioîs Berzelli toû Galaadítou poiḗseis éleos, kaì ésontai en toîs esthíousin tḕn trápezán sou, hóti hoútōs ḗngisán moi en tō̂i me apodidráskein apò prosṓpou Abessalōm toû adelphoû sou.

8
καὶ ἰδοὺ μετὰ σοῦ Σεμεϊ υἱὸς Γηρα υἱὸς τοῦ Ιεμενι ἐκ Βαουριμ, καὶ αὐτὸς κατηράσατό με κατάραν ὀδυνηρὰν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐπορευόμην εἰς Παρεμβολάς, καὶ αὐτὸς κατέβη εἰς ἀπαντήν μου εἰς τὸν Ιορδάνην, καὶ ὤμοσα αὐτῷ ἐν κυρίῳ λέγων Εἰ θανατώσω σε ἐν ῥομϕαίᾳ·

kaì idoù metà soû Semeï hyiòs Gēra hyiòs toû Iemeni ek Baourim, kaì autòs katērásató me katáran odynēràn tē̂i hēmérāi, hē̂i eporeuómēn eis Parembolás, kaì autòs katébē eis apantḗn mou eis tòn Iordánēn, kaì ṓmosa autō̂i en kyríōi légōn Ei thanatṓsō se en rhomphaíāi:

9
καὶ οὐ μὴ ἀθῳώσῃς αὐτόν, ὅτι ἀνὴρ σοϕὸς εἶ σὺ καὶ γνώσῃ ἃ ποιήσεις αὐτῷ, καὶ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι εἰς ᾅδου.

kaì ou mḕ athōiṓsēis autón, hóti anḕr sophòs eî sỳ kaì gnṓsēi hà poiḗseis autō̂i, kaì katáxeis tḕn poliàn autoû en haímati eis hā́idou.

10
καὶ ἐκοιμήθη Δαυιδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάϕη ἐν πόλει Δαυιδ.

kaì ekoimḗthē Dauid metà tō̂n patérōn autoû kaì etáphē en pólei Dauid.

11
καὶ αἱ ἡμέραι, ἃς ἐβασίλευσεν Δαυιδ ἐπὶ τὸν Ισραηλ, τεσσαράκοντα ἔτη· ἐν Χεβρων ἐβασίλευσεν ἔτη ἑπτὰ καὶ ἐν Ιερουσαλημ τριάκοντα τρία ἔτη.

kaì hai hēmérai, hàs ebasíleusen Dauid epì tòn Israēl, tessarákonta étē: en Chebrōn ebasíleusen étē heptà kaì en Ierousalēm triákonta tría étē.

12
Καὶ Σαλωμων ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ υἱὸς ἐτῶν δώδεκα, καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία αὐτοῦ σϕόδρα.

Kaì Salōmōn ekáthisen epì toû thrónou Dauid toû patròs autoû hyiòs etō̂n dṓdeka, kaì hētoimásthē hē basileía autoû sphódra.

13
καὶ εἰσῆλθεν Αδωνιας υἱὸς Αγγιθ πρὸς Βηρσαβεε μητέρα Σαλωμων καὶ προσεκύνησεν αὐτῇ. ἡ δὲ εἶπεν Εἰρήνη ἡ εἴσοδός σου; καὶ εἶπεν Εἰρήνη·

kaì eisē̂lthen Adōnias hyiòs Angith pròs Bērsabee mētéra Salōmōn kaì prosekýnēsen autē̂i. hē dè eîpen Eirḗnē hē eísodós sou? kaì eîpen Eirḗnē:

14
λόγος μοι πρὸς σέ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Λάλησον.

lógos moi pròs sé. kaì eîpen autō̂i Lálēson.

15
καὶ εἶπεν αὐτῇ Σὺ οἶδας ὅτι ἐμοὶ ἦν ἡ βασιλεία καὶ ἐπ’ ἐμὲ ἔθετο πᾶς Ισραηλ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς βασιλέα, καὶ ἐστράϕη ἡ βασιλεία καὶ ἐγενήθη τῷ ἀδελϕῷ μου, ὅτι παρὰ κυρίου ἐγένετο αὐτῷ·

kaì eîpen autē̂i Sỳ oîdas hóti emoì ē̂n hē basileía kaì ep’ emè étheto pâs Israēl tò prósōpon autoû eis basiléa, kaì estráphē hē basileía kaì egenḗthē tō̂i adelphō̂i mou, hóti parà kyríou egéneto autō̂i:

16
καὶ νῦν αἴτησιν μίαν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ Βηρσαβεε Λάλει.

kaì nŷn aítēsin mían egṑ aitoûmai parà soû, mḕ apostrépsēis tò prósōpón sou. kaì eîpen autō̂i Bērsabee Lálei.

17
καὶ εἶπεν αὐτῇ Εἰπὸν δὴ πρὸς Σαλωμων τὸν βασιλέα – ὅτι οὐκ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ – καὶ δώσει μοι τὴν Αβισακ τὴν Σωμανῖτιν εἰς γυναῖκα.

kaì eîpen autē̂i Eipòn dḕ pròs Salōmōn tòn basiléa – hóti ouk apostrépsei tò prósōpon autoû apò soû – kaì dṓsei moi tḕn Abisak tḕn Sōmanîtin eis gynaîka.

18
καὶ εἶπεν Βηρσαβεε Καλῶς· ἐγὼ λαλήσω περὶ σοῦ τῷ βασιλεῖ.

kaì eîpen Bērsabee Kalō̂s: egṑ lalḗsō perì soû tō̂i basileî.

19
καὶ εἰσῆλθεν Βηρσαβεε πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων λαλῆσαι αὐτῷ περὶ Αδωνιου. καὶ ἐξανέστη ὁ βασιλεὺς εἰς ἀπαντὴν αὐτῇ καὶ κατεϕίλησεν αὐτὴν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ ἐτέθη θρόνος τῇ μητρὶ τοῦ βασιλέως καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ.

kaì eisē̂lthen Bērsabee pròs tòn basiléa Salōmōn lalē̂sai autō̂i perì Adōniou. kaì exanéstē ho basileùs eis apantḕn autē̂i kaì katephílēsen autḕn kaì ekáthisen epì toû thrónou autoû, kaì etéthē thrónos tē̂i mētrì toû basiléōs kaì ekáthisen ek dexiō̂n autoû.

20
καὶ εἶπεν αὐτῷ Αἴτησιν μίαν μικρὰν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου. καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ βασιλεύς Αἴτησαι, μῆτερ ἐμή, ὅτι οὐκ ἀποστρέψω σε.

kaì eîpen autō̂i Aítēsin mían mikràn egṑ aitoûmai parà soû, mḕ apostrépsēis tò prósōpón sou. kaì eîpen autē̂i ho basileús Aítēsai, mē̂ter emḗ, hóti ouk apostrépsō se.

21
καὶ εἶπεν Δοθήτω δὲ Αβισακ ἡ Σωμανῖτις τῷ Αδωνια τῷ ἀδελϕῷ σου εἰς γυναῖκα.

kaì eîpen Dothḗtō dè Abisak hē Sōmanîtis tō̂i Adōnia tō̂i adelphō̂i sou eis gynaîka.

22
καὶ ἀπεκρίθη Σαλωμων ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτοῦ Καὶ ἵνα τί σὺ ᾔτησαι τὴν Αβισακ τῷ Αδωνια; καὶ αἴτησαι αὐτῷ τὴν βασιλείαν, ὅτι οὗτος ἀδελϕός μου ὁ μέγας ὑπὲρ ἐμέ, καὶ αὐτῷ Αβιαθαρ ὁ ἱερεὺς καὶ αὐτῷ Ιωαβ ὁ υἱὸς Σαρουιας ὁ ἀρχιστράτηγος ἑταῖρος.

kaì apekríthē Salōmōn ho basileùs kaì eîpen tē̂i mētrì autoû Kaì hína tí sỳ ḗitēsai tḕn Abisak tō̂i Adōnia? kaì aítēsai autō̂i tḕn basileían, hóti hoûtos adelphós mou ho mégas hypèr emé, kaì autō̂i Abiathar ho hiereùs kaì autō̂i Iōab ho hyiòs Sarouias ho archistrátēgos hetaîros.

23
καὶ ὤμοσεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων κατὰ τοῦ κυρίου λέγων Τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσθείη, ὅτι κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐλάλησεν Αδωνιας τὸν λόγον τοῦτον·

kaì ṓmosen ho basileùs Salōmōn katà toû kyríou légōn Táde poiḗsai moi ho theòs kaì táde prostheíē, hóti katà tē̂s psychē̂s autoû elálēsen Adōnias tòn lógon toûton:

24
καὶ νῦν ζῇ κύριος, ὃς ἡτοίμασέν με καὶ ἔθετό με ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ αὐτὸς ἐποίησέν μοι οἶκον, καθὼς ἐλάλησεν κύριος, ὅτι σήμερον θανατωθήσεται Αδωνιας.

kaì nŷn zē̂i kýrios, hòs hētoímasén me kaì éthetó me epì tòn thrónon Dauid toû patrós mou kaì autòs epoíēsén moi oîkon, kathṑs elálēsen kýrios, hóti sḗmeron thanatōthḗsetai Adōnias.

25
καὶ ἐξαπέστειλεν Σαλωμων ὁ βασιλεὺς ἐν χειρὶ Βαναιου υἱοῦ Ιωδαε καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν, καὶ ἀπέθανεν Αδωνιας ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

kaì exapésteilen Salōmōn ho basileùs en cheirì Banaiou hyioû Iōdae kaì aneîlen autón, kaì apéthanen Adōnias en tē̂i hēmérāi ekeínēi.

26
Καὶ τῷ Αβιαθαρ τῷ ἱερεῖ εἶπεν ὁ βασιλεύς ’Απότρεχε σὺ εἰς Αναθωθ εἰς ἀγρόν σου, ὅτι ἀνὴρ θανάτου εἶ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, καὶ οὐ θανατώσω σε, ὅτι ἦρας τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐνώπιον τοῦ πατρός μου, καὶ ὅτι ἐκακουχήθης ἐν ἅπασιν, οἷς ἐκακουχήθη ὁ πατήρ μου.

Kaì tō̂i Abiathar tō̂i hiereî eîpen ho basileús ’Apótreche sỳ eis Anathōth eis agrón sou, hóti anḕr thanátou eî sỳ en tē̂i hēmérāi taútēi, kaì ou thanatṓsō se, hóti ē̂ras tḕn kibōtòn tē̂s diathḗkēs kyríou enṓpion toû patrós mou, kaì hóti ekakouchḗthēs en hápasin, hoîs ekakouchḗthē ho patḗr mou.

27
καὶ ἐξέβαλεν Σαλωμων τὸν Αβιαθαρ τοῦ μὴ εἶναι ἱερέα τοῦ κυρίου, πληρωθῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐπὶ τὸν οἶκον Ηλι ἐν Σηλωμ.

kaì exébalen Salōmōn tòn Abiathar toû mḕ eînai hieréa toû kyríou, plērōthē̂nai tò rhē̂ma kyríou, hò elálēsen epì tòn oîkon Ēli en Sēlōm.

28
καὶ ἡ ἀκοὴ ἦλθεν ἕως Ιωαβ τοῦ υἱοῦ Σαρουιας (ὅτι Ιωαβ ἦν κεκλικὼς ὀπίσω Αδωνιου, καὶ ὀπίσω Σαλωμων οὐκ ἔκλινεν), καὶ ἔϕυγεν Ιωαβ εἰς τὸ σκήνωμα τοῦ κυρίου καὶ κατέσχεν τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου.

kaì hē akoḕ ē̂lthen héōs Iōab toû hyioû Sarouias (hóti Iōab ē̂n keklikṑs opísō Adōniou, kaì opísō Salōmōn ouk éklinen), kaì éphygen Iōab eis tò skḗnōma toû kyríou kaì katéschen tō̂n kerátōn toû thysiastēríou.

29
καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαλωμων λέγοντες ὅτι ῎Εϕυγεν Ιωαβ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ κυρίου καὶ ἰδοὺ κατέχει τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ ἀπέστειλεν Σαλωμων πρὸς Ιωαβ λέγων Τί γέγονέν σοι, ὅτι πέϕευγας εἰς τὸ θυσιαστήριον; καὶ εἶπεν Ιωαβ ῞Οτι ἐϕοβήθην ἀπὸ προσώπου σου, καὶ ἔϕυγον πρὸς κύριον. καὶ ἀπέστειλεν Σαλωμων ὁ βασιλεὺς τὸν Βαναιου υἱὸν Ιωδαε λέγων Πορεύου καὶ ἄνελε αὐτὸν καὶ θάψον αὐτόν.

kaì apēngélē tō̂i Salōmōn légontes hóti ῎Ephygen Iōab eis tḕn skēnḕn toû kyríou kaì idoù katéchei tō̂n kerátōn toû thysiastēríou. kaì apésteilen Salōmōn pròs Iōab légōn Tí gégonén soi, hóti pépheugas eis tò thysiastḗrion? kaì eîpen Iōab ῞Oti ephobḗthēn apò prosṓpou sou, kaì éphygon pròs kýrion. kaì apésteilen Salōmōn ho basileùs tòn Banaiou hyiòn Iōdae légōn Poreúou kaì ánele autòn kaì thápson autón.

30
καὶ ἦλθεν Βαναιου υἱὸς Ιωδαε πρὸς Ιωαβ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ κυρίου καὶ εἶπεν αὐτῷ Τάδε λέγει ὁ βασιλεύς ῎Εξελθε. καὶ εἶπεν Ιωαβ Οὐκ ἐκπορεύομαι, ὅτι ὧδε ἀποθανοῦμαι. καὶ ἀπέστρεψεν Βαναιας υἱὸς Ιωδαε καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ λέγων Τάδε λελάληκεν Ιωαβ καὶ τάδε ἀποκέκριταί μοι.

kaì ē̂lthen Banaiou hyiòs Iōdae pròs Iōab eis tḕn skēnḕn toû kyríou kaì eîpen autō̂i Táde légei ho basileús ῎Exelthe. kaì eîpen Iōab Ouk ekporeúomai, hóti hō̂de apothanoûmai. kaì apéstrepsen Banaias hyiòs Iōdae kaì eîpen tō̂i basileî légōn Táde lelálēken Iōab kaì táde apokékritaí moi.

31
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς Πορεύου καὶ ποίησον αὐτῷ καθὼς εἴρηκεν, καὶ ἄνελε αὐτὸν καὶ θάψεις αὐτὸν καὶ ἐξαρεῖς σήμερον τὸ αἷμα, ὃ δωρεὰν ἐξέχεεν Ιωαβ, ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου·

kaì eîpen autō̂i ho basileús Poreúou kaì poíēson autō̂i kathṑs eírēken, kaì ánele autòn kaì thápseis autòn kaì exareîs sḗmeron tò haîma, hò dōreàn exécheen Iōab, ap’ emoû kaì apò toû oíkou toû patrós mou:

32
καὶ ἀπέστρεψεν κύριος τὸ αἷμα τῆς ἀδικίας αὐτοῦ εἰς κεϕαλὴν αὐτοῦ, ὡς ἀπήντησεν τοῖς δυσὶν ἀνθρώποις τοῖς δικαίοις καὶ ἀγαθοῖς ὑπὲρ αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ἐν ῥομϕαίᾳ, καὶ ὁ πατήρ μου Δαυιδ οὐκ ἔγνω τὸ αἷμα αὐτῶν, τὸν Αβεννηρ υἱὸν Νηρ ἀρχιστράτηγον Ισραηλ καὶ τὸν Αμεσσα υἱὸν Ιεθερ ἀρχιστράτηγον Ιουδα·

kaì apéstrepsen kýrios tò haîma tē̂s adikías autoû eis kephalḕn autoû, hōs apḗntēsen toîs dysìn anthrṓpois toîs dikaíois kaì agathoîs hypèr autòn kaì apékteinen autoùs en rhomphaíāi, kaì ho patḗr mou Dauid ouk égnō tò haîma autō̂n, tòn Abennēr hyiòn Nēr archistrátēgon Israēl kaì tòn Amessa hyiòn Iether archistrátēgon Iouda:

33
καὶ ἐπεστράϕη τὰ αἵματα αὐτῶν εἰς κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ εἰς κεϕαλὴν τοῦ σπέρματος αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ τῷ Δαυιδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ τῷ θρόνῳ αὐτοῦ γένοιτο εἰρήνη ἕως αἰῶνος παρὰ κυρίου.

kaì epestráphē tà haímata autō̂n eis kephalḕn autoû kaì eis kephalḕn toû spérmatos autoû eis tòn aiō̂na, kaì tō̂i Dauid kaì tō̂i spérmati autoû kaì tō̂i oíkōi autoû kaì tō̂i thrónōi autoû génoito eirḗnē héōs aiō̂nos parà kyríou.

34
καὶ ἀπήντησεν Βαναιου υἱὸς Ιωδαε τῷ Ιωαβ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἔθαψεν αὐτὸν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ.

kaì apḗntēsen Banaiou hyiòs Iōdae tō̂i Iōab kaì ethanátōsen autòn kaì éthapsen autòn en tō̂i oíkōi autoû en tē̂i erḗmōi.

35
καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τὸν Βαναιου υἱὸν Ιωδαε ἀντ’ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν στρατηγίαν· καὶ ἡ βασιλεία κατωρθοῦτο ἐν Ιερουσαλημ· καὶ τὸν Σαδωκ τὸν ἱερέα ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς εἰς ἱερέα πρῶτον ἀντὶ Αβιαθαρ.

kaì édōken ho basileùs tòn Banaiou hyiòn Iōdae ant’ autoû epì tḕn stratēgían: kaì hē basileía katōrthoûto en Ierousalēm: kaì tòn Sadōk tòn hieréa édōken ho basileùs eis hieréa prō̂ton antì Abiathar.

35A
Καὶ ἔδωκεν κύριος ϕρόνησιν τῷ Σαλωμων καὶ σοϕίαν πολλὴν σϕόδρα καὶ πλάτος καρδίας ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὴν θάλασσαν,

Kaì édōken kýrios phrónēsin tō̂i Salōmōn kaì sophían pollḕn sphódra kaì plátos kardías hōs hē ámmos hē parà tḕn thálassan,

35B
καὶ ἐπληθύνθη ἡ ϕρόνησις Σαλωμων σϕόδρα ὑπὲρ τὴν ϕρόνησιν πάντων ἀρχαίων υἱῶν καὶ ὑπὲρ πάντας ϕρονίμους Αἰγύπτου.

kaì eplēthýnthē hē phrónēsis Salōmōn sphódra hypèr tḕn phrónēsin pántōn archaíōn hyiō̂n kaì hypèr pántas phronímous Aigýptou.

35C.1
καὶ ἔλαβεν τὴν θυγατέρα Φαραω καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ ἕως συντελέσαι αὐτὸν τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ τὸν οἶκον κυρίου ἐν πρώτοις καὶ τὸ τεῖχος Ιερουσαλημ κυκλόθεν·

kaì élaben tḕn thygatéra Pharaō kaì eisḗgagen autḕn eis tḕn pólin Dauid héōs syntelésai autòn tòn oîkon autoû kaì tòn oîkon kyríou en prṓtois kaì tò teîchos Ierousalēm kyklóthen:

35C.2
ἐν ἑπτὰ ἔτεσιν ἐποίησεν καὶ συνετέλεσεν.

en heptà étesin epoíēsen kaì synetélesen.

35C.3
ἐν ἑπτὰ ἔτεσιν ἐποίησεν καὶ συνετέλεσεν.

en heptà étesin epoíēsen kaì synetélesen.

35D
καὶ ἦν τῷ Σαλωμων ἑβδομήκοντα χιλιάδες αἴροντες ἄρσιν καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδες λατόμων ἐν τῷ ὄρει.

kaì ē̂n tō̂i Salōmōn hebdomḗkonta chiliádes aírontes ársin kaì ogdoḗkonta chiliádes latómōn en tō̂i órei.

35E
καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ὑποστηρίγματα καὶ τοὺς λουτῆρας τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς στύλους καὶ τὴν κρήνην τῆς αὐλῆς καὶ τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν.

kaì epoíēsen Salōmōn tḕn thálassan kaì tà hypostērígmata kaì toùs loutē̂ras toùs megálous kaì toùs stýlous kaì tḕn krḗnēn tē̂s aulē̂s kaì tḕn thálassan tḕn chalkē̂n.

35F.1
καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν ἄκραν καὶ τὰς ἐπάλξεις αὐτῆς καὶ διέκοψεν τὴν πόλιν Δαυιδ·

kaì ōikodómēsen tḕn ákran kaì tàs epálxeis autē̂s kaì diékopsen tḕn pólin Dauid:

35F.2
οὕτως θυγάτηρ Φαραω ἀνέβαινεν ἐκ τῆς πόλεως Δαυιδ εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, ὃν ᾠκοδόμησεν αὐτῇ· τότε ᾠκοδόμησεν τὴν ἄκραν.

hoútōs thygátēr Pharaō anébainen ek tē̂s póleōs Dauid eis tòn oîkon autē̂s, hòn ōikodómēsen autē̂i: tóte ōikodómēsen tḕn ákran.

35G
καὶ Σαλωμων ἀνέϕερεν τρεῖς ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ὁλοκαυτώσεις καὶ εἰρηνικὰς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ὃ ᾠκοδόμησεν τῷ κυρίῳ, καὶ ἐθυμία ἐνώπιον κυρίου. καὶ συνετέλεσεν τὸν οἶκον.

kaì Salōmōn anépheren treîs en tō̂i eniautō̂i holokautṓseis kaì eirēnikàs epì tò thysiastḗrion, hò ōikodómēsen tō̂i kyríōi, kaì ethymía enṓpion kyríou. kaì synetélesen tòn oîkon.

35H
καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες οἱ καθεσταμένοι ἐπὶ τὰ ἔργα τοῦ Σαλωμων· τρεῖς χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι ἐπιστάται τοῦ λαοῦ τῶν ποιούντων τὰ ἔργα.

kaì hoûtoi hoi árchontes hoi kathestaménoi epì tà érga toû Salōmōn: treîs chiliádes kaì hexakósioi epistátai toû laoû tō̂n poioúntōn tà érga.

35I.1
καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Ασσουρ καὶ τὴν Μαγδω καὶ τὴν Γαζερ

kaì ōikodómēsen tḕn Assour kaì tḕn Magdō kaì tḕn Gazer

35I.2
καὶ τὴν Βαιθωρων τὴν ἐπάνω

kaì tḕn Baithōrōn tḕn epánō

35I.3
καὶ τὰ Βααλαθ·

kaì tà Baalath:

35K
πλὴν μετὰ τὸ οἰκοδομῆσαι αὐτὸν τὸν οἶκον τοῦ κυρίου καὶ τὸ τεῖχος Ιερουσαλημ κύκλῳ, μετὰ ταῦτα ᾠκοδόμησεν τὰς πόλεις ταύτας.

plḕn metà tò oikodomē̂sai autòn tòn oîkon toû kyríou kaì tò teîchos Ierousalēm kýklōi, metà taûta ōikodómēsen tàs póleis taútas.

35L
Καὶ ἐν τῷ ἔτι Δαυιδ ζῆν ἐνετείλατο τῷ Σαλωμων λέγων ’Ιδοὺ μετὰ σοῦ Σεμεϊ υἱὸς Γηρα υἱὸς σπέρματος τοῦ Ιεμινι ἐκ Χεβρων·

Kaì en tō̂i éti Dauid zē̂n eneteílato tō̂i Salōmōn légōn ’Idoù metà soû Semeï hyiòs Gēra hyiòs spérmatos toû Iemini ek Chebrōn:

35M
οὗτος κατηράσατό με κατάραν ὀδυνηρὰν ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐπορευόμην εἰς Παρεμβολάς,

hoûtos katērásató me katáran odynēràn en hē̂i hēmérāi eporeuómēn eis Parembolás,

35N
καὶ αὐτὸς κατέβαινεν εἰς ἀπαντήν μοι ἐπὶ τὸν Ιορδάνην, καὶ ὤμοσα αὐτῷ κατὰ τοῦ κυρίου λέγων Εἰ θανατωθήσεται ἐν ῥομϕαίᾳ·

kaì autòs katébainen eis apantḗn moi epì tòn Iordánēn, kaì ṓmosa autō̂i katà toû kyríou légōn Ei thanatōthḗsetai en rhomphaíāi:

35O
καὶ νῦν μὴ ἀθῳώσῃς αὐτόν, ὅτι ἀνὴρ ϕρόνιμος σὺ καὶ γνώσῃ ἃ ποιήσεις αὐτῷ, καὶ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι εἰς ᾅδου.

kaì nŷn mḕ athōiṓsēis autón, hóti anḕr phrónimos sỳ kaì gnṓsēi hà poiḗseis autō̂i, kaì katáxeis tḕn poliàn autoû en haímati eis hā́idou.

36
καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς τὸν Σεμεϊ καὶ εἶπεν αὐτῷ Οἰκοδόμησον σεαυτῷ οἶκον ἐν Ιερουσαλημ καὶ κάθου ἐκεῖ καὶ οὐκ ἐξελεύσῃ ἐκεῖθεν οὐδαμοῦ·

kaì ekálesen ho basileùs tòn Semeï kaì eîpen autō̂i Oikodómēson seautō̂i oîkon en Ierousalēm kaì káthou ekeî kaì ouk exeleúsēi ekeîthen oudamoû:

37
καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐξόδου σου καὶ διαβήσῃ τὸν χειμάρρουν Κεδρων, γινώσκων γνώσῃ ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ, τὸ αἷμά σου ἔσται ἐπὶ τὴν κεϕαλήν σου. καὶ ὥρκισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

kaì éstai en tē̂i hēmérāi tē̂s exódou sou kaì diabḗsēi tòn cheimárroun Kedrōn, ginṓskōn gnṓsēi hóti thanátōi apothanē̂i, tò haîmá sou éstai epì tḕn kephalḗn sou. kaì hṓrkisen autòn ho basileùs en tē̂i hēmérāi ekeínēi.

38
καὶ εἶπεν Σεμεϊ πρὸς τὸν βασιλέα ’Αγαθὸν τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησας, κύριέ μου βασιλεῦ· οὕτω ποιήσει ὁ δοῦλός σου. καὶ ἐκάθισεν Σεμεϊ ἐν Ιερουσαλημ τρία ἔτη.

kaì eîpen Semeï pròs tòn basiléa ’Agathòn tò rhē̂ma, hò elálēsas, kýrié mou basileû: hoútō poiḗsei ho doûlós sou. kaì ekáthisen Semeï en Ierousalēm tría étē.

39
καὶ ἐγενήθη μετὰ τρία ἔτη καὶ ἀπέδρασαν δύο δοῦλοι τοῦ Σεμεϊ πρὸς Αγχους υἱὸν Μααχα βασιλέα Γεθ, καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σεμεϊ λέγοντες ’Ιδοὺ οἱ δοῦλοί σου ἐν Γεθ·

kaì egenḗthē metà tría étē kaì apédrasan dýo doûloi toû Semeï pròs Anchous hyiòn Maacha basiléa Geth, kaì apēngélē tō̂i Semeï légontes ’Idoù hoi doûloí sou en Geth:

40
καὶ ἀνέστη Σεμεϊ καὶ ἐπέσαξε τὴν ὄνον αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς Γεθ πρὸς Αγχους τοῦ ἐκζητῆσαι τοὺς δούλους αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύθη Σεμεϊ καὶ ἤγαγεν τοὺς δούλους αὐτοῦ ἐκ Γεθ.

kaì anéstē Semeï kaì epésaxe tḕn ónon autoû kaì eporeúthē eis Geth pròs Anchous toû ekzētē̂sai toùs doúlous autoû, kaì eporeúthē Semeï kaì ḗgagen toùs doúlous autoû ek Geth.

41
καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαλωμων λέγοντες ὅτι ’Επορεύθη Σεμεϊ ἐξ Ιερουσαλημ εἰς Γεθ καὶ ἀπέστρεψεν τοὺς δούλους αὐτοῦ.

kaì apēngélē tō̂i Salōmōn légontes hóti ’Eporeúthē Semeï ex Ierousalēm eis Geth kaì apéstrepsen toùs doúlous autoû.

42
καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκάλεσεν τὸν Σεμεϊ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Οὐχὶ ὥρκισά σε κατὰ τοῦ κυρίου καὶ ἐπεμαρτυράμην σοι λέγων ’Εν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐξέλθῃς ἐξ Ιερουσαλημ καὶ πορευθῇς εἰς δεξιὰ ἢ εἰς ἀριστερά, γινώσκων γνώσῃ ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ;

kaì apésteilen ho basileùs kaì ekálesen tòn Semeï kaì eîpen pròs autón Ouchì hṓrkisá se katà toû kyríou kaì epemartyrámēn soi légōn ’En hē̂i àn hēmérāi exélthēis ex Ierousalēm kaì poreuthē̂is eis dexià ḕ eis aristerá, ginṓskōn gnṓsēi hóti thanátōi apothanē̂i?

43
καὶ τί ὅτι οὐκ ἐϕύλαξας τὸν ὅρκον κυρίου καὶ τὴν ἐντολήν, ἣν ἐνετειλάμην κατὰ σοῦ;

kaì tí hóti ouk ephýlaxas tòn hórkon kyríou kaì tḕn entolḗn, hḕn eneteilámēn katà soû?

44
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Σεμεϊ Σὺ οἶδας πᾶσαν τὴν κακίαν σου, ἣν ἔγνω ἡ καρδία σου, ἃ ἐποίησας τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου, καὶ ἀνταπέδωκεν κύριος τὴν κακίαν σου εἰς κεϕαλήν σου·

kaì eîpen ho basileùs pròs Semeï Sỳ oîdas pâsan tḕn kakían sou, hḕn égnō hē kardía sou, hà epoíēsas tō̂i Dauid tō̂i patrí mou, kaì antapédōken kýrios tḕn kakían sou eis kephalḗn sou:

45
καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ηὐλογημένος, καὶ ὁ θρόνος Δαυιδ ἔσται ἕτοιμος ἐνώπιον κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα.

kaì ho basileùs Salōmōn ēylogēménos, kaì ho thrónos Dauid éstai hétoimos enṓpion kyríou eis tòn aiō̂na.

46
καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς Σαλωμων τῷ Βαναια υἱῷ Ιωδαε, καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν, καὶ ἀπέθανεν.

kaì eneteílato ho basileùs Salōmōn tō̂i Banaia hyiō̂i Iōdae, kaì exē̂lthen kaì aneîlen autón, kaì apéthanen.

46A.1
Καὶ ἦν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ϕρόνιμος σϕόδρα καὶ σοϕός,

Kaì ē̂n ho basileùs Salōmōn phrónimos sphódra kaì sophós,

46A.2
καὶ Ιουδα καὶ Ισραηλ πολλοὶ σϕόδρα ὡς ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ τῆς θαλάσσης εἰς πλῆθος, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες καὶ χαίροντες·

kaì Iouda kaì Israēl polloì sphódra hōs hē ámmos hē epì tē̂s thalássēs eis plē̂thos, esthíontes kaì pínontes kaì chaírontes:

46B.1
καὶ Σαλωμων ἦν ἄρχων ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις

kaì Salōmōn ē̂n árchōn en pásais taîs basileíais

46B.2
καὶ ἦσαν προσϕέροντες δῶρα καὶ ἐδούλευον τῷ Σαλωμων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.

kaì ē̂san prosphérontes dō̂ra kaì edoúleuon tō̂i Salōmōn pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s autoû.

46C
καὶ Σαλωμων ἤρξατο διανοίγειν τὰ δυναστεύματα τοῦ Λιβάνου,

kaì Salōmōn ḗrxato dianoígein tà dynasteúmata toû Libánou,

46D
καὶ αὐτὸς ᾠκοδόμησεν τὴν θερμαι ἐν τῇ ἐρήμῳ.

kaì autòs ōikodómēsen tḕn thermai en tē̂i erḗmōi.

46E.1
καὶ τοῦτο τὸ ἄριστον τῷ Σαλωμων· τριάκοντα κόροι σεμιδάλεως καὶ ἑξήκοντα κόροι ἀλεύρου κεκοπανισμένου,

kaì toûto tò áriston tō̂i Salōmōn: triákonta kóroi semidáleōs kaì hexḗkonta kóroi aleúrou kekopanisménou,

46E.2
δέκα μόσχοι ἐκλεκτοὶ καὶ εἴκοσι βόες νομάδες καὶ ἑκατὸν πρόβατα ἐκτὸς ἐλάϕων καὶ δορκάδων καὶ ὀρνίθων ἐκλεκτῶν νομάδων.

déka móschoi eklektoì kaì eíkosi bóes nomádes kaì hekatòn próbata ektòs eláphōn kaì dorkádōn kaì orníthōn eklektō̂n nomádōn.

46F.1
ὅτι ἦν ἄρχων πέραν τοῦ ποταμοῦ,

hóti ē̂n árchōn péran toû potamoû,

46F.2
ἀπὸ Ραϕι ἕως Γάζης, ἐν πᾶσιν τοῖς βασιλεῦσιν πέραν τοῦ ποταμοῦ·

apò Raphi héōs Gázēs, en pâsin toîs basileûsin péran toû potamoû:

46G.1
καὶ ἦν αὐτῷ εἰρήνη ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ κυκλόθεν,

kaì ē̂n autō̂i eirḗnē ek pántōn tō̂n merō̂n autoû kyklóthen,

46G.2
καὶ κατῴκει Ιουδα καὶ Ισραηλ πεποιθότες, ἕκαστος ὑπὸ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ ὑπὸ τὴν συκῆν αὐτοῦ, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες, ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε πάσας τὰς ἡμέρας Σαλωμων.

kaì katṓikei Iouda kaì Israēl pepoithótes, hékastos hypò tḕn ámpelon autoû kaì hypò tḕn sykē̂n autoû, esthíontes kaì pínontes, apò Dan kaì héōs Bērsabee pásas tàs hēméras Salōmōn.

46H
καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες τοῦ Σαλωμων· Αζαριον υἱὸς Σαδωκ τοῦ ἱερέως καὶ Ορνιου υἱὸς Ναθαν ἄρχων τῶν ἐϕεστηκότων καὶ Εδραμ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ Σουβα γραμματεὺς καὶ Βασα υἱὸς Αχιθαλαμ ἀναμιμνῄσκων καὶ Αβι υἱὸς Ιωαβ ἀρχιστράτηγος καὶ Αχιρε υἱὸς Εδραϊ ἐπὶ τὰς ἄρσεις καὶ Βαναια υἱὸς Ιωδαε ἐπὶ τῆς αὐλαρχίας καὶ ἐπὶ τοῦ πλινθείου καὶ Ζαχουρ υἱὸς Ναθαν ὁ σύμβουλος.

kaì hoûtoi hoi árchontes toû Salōmōn: Azarion hyiòs Sadōk toû hieréōs kaì Orniou hyiòs Nathan árchōn tō̂n ephestēkótōn kaì Edram epì tòn oîkon autoû kaì Souba grammateùs kaì Basa hyiòs Achithalam anamimnḗiskōn kaì Abi hyiòs Iōab archistrátēgos kaì Achire hyiòs Edraï epì tàs árseis kaì Banaia hyiòs Iōdae epì tē̂s aularchías kaì epì toû plintheíou kaì Zachour hyiòs Nathan ho sýmboulos.

46I
καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμων τεσσαράκοντα χιλιάδες τοκάδες ἵπποι εἰς ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων.

kaì ē̂san tō̂i Salōmōn tessarákonta chiliádes tokádes híppoi eis hármata kaì dṓdeka chiliádes hippéōn.

46K
καὶ ἦν ἄρχων ἐν πᾶσιν τοῖς βασιλεῦσιν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕως γῆς ἀλλοϕύλων καὶ ἕως ὁρίων Αἰγύπτου.

kaì ē̂n árchōn en pâsin toîs basileûsin apò toû potamoû kaì héōs gē̂s allophýlōn kaì héōs horíōn Aigýptou.

46L
Σαλωμων υἱὸς Δαυιδ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ισραηλ καὶ Ιουδα ἐν Ιερουσαλημ.

Salōmōn hyiòs Dauid ebasíleusen epì Israēl kaì Iouda en Ierousalēm.