Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 21

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ συνήθροισεν υἱὸς Αδερ πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἀνέβη καὶ περιεκάθισεν ἐπὶ Σαμάρειαν καὶ τριάκοντα καὶ δύο βασιλεῖς μετ’ αὐτοῦ καὶ πᾶς ἵππος καὶ ἅρμα· καὶ ἀνέβησαν καὶ περιεκάθισαν ἐπὶ Σαμάρειαν καὶ ἐπολέμησαν ἐπ’ αὐτήν.

Kaì synḗthroisen hyiòs Ader pâsan tḕn dýnamin autoû kaì anébē kaì periekáthisen epì Samáreian kaì triákonta kaì dýo basileîs met’ autoû kaì pâs híppos kaì hárma: kaì anébēsan kaì periekáthisan epì Samáreian kaì epolémēsan ep’ autḗn.

2
καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Αχααβ βασιλέα Ισραηλ εἰς τὴν πόλιν

kaì apésteilen pròs Achaab basiléa Israēl eis tḕn pólin

3
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει υἱὸς Αδερ Τὸ ἀργύριόν σου καὶ τὸ χρυσίον σου ἐμόν ἐστιν, καὶ αἱ γυναῖκές σου καὶ τὰ τέκνα σου ἐμά ἐστιν.

kaì eîpen pròs autón Táde légei hyiòs Ader Tò argýrión sou kaì tò chrysíon sou emón estin, kaì hai gynaîkés sou kaì tà tékna sou emá estin.

4
καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς Ισραηλ καὶ εἶπεν Καθὼς ἐλάλησας, κύριε βασιλεῦ, σὸς ἐγώ εἰμι καὶ πάντα τὰ ἐμά.

kaì apekríthē ho basileùs Israēl kaì eîpen Kathṑs elálēsas, kýrie basileû, sòs egṓ eimi kaì pánta tà emá.

5
καὶ ἀνέστρεψαν οἱ ἄγγελοι καὶ εἶπον Τάδε λέγει υἱὸς Αδερ ’Εγὼ ἀπέσταλκα πρὸς σὲ λέγων Τὸ ἀργύριόν σου καὶ τὸ χρυσίον σου καὶ τὰς γυναῖκάς σου καὶ τὰ τέκνα σου δώσεις ἐμοί·

kaì anéstrepsan hoi ángeloi kaì eîpon Táde légei hyiòs Ader ’Egṑ apéstalka pròs sè légōn Tò argýrión sou kaì tò chrysíon sou kaì tàs gynaîkás sou kaì tà tékna sou dṓseis emoí:

6
ὅτι ταύτην τὴν ὥραν αὔριον ἀποστελῶ τοὺς παῖδάς μου πρὸς σέ, καὶ ἐρευνήσουσιν τὸν οἶκόν σου καὶ τοὺς οἴκους τῶν παίδων σου καὶ ἔσται τὰ ἐπιθυμήματα ὀϕθαλμῶν αὐτῶν, ἐϕ’ ἃ ἂν ἐπιβάλωσι τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ λήμψονται.

hóti taútēn tḕn hṓran aúrion apostelō̂ toùs paîdás mou pròs sé, kaì ereunḗsousin tòn oîkón sou kaì toùs oíkous tō̂n paídōn sou kaì éstai tà epithymḗmata ophthalmō̂n autō̂n, eph’ hà àn epibálōsi tàs cheîras autō̂n, kaì lḗmpsontai.

7
καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ πάντας τοὺς πρεσβυτέρους καὶ εἶπεν Γνῶτε δὴ καὶ ἴδετε ὅτι κακίαν οὗτος ζητεῖ, ὅτι ἀπέσταλκεν πρός με περὶ τῶν γυναικῶν μου καὶ περὶ τῶν υἱῶν μου καὶ περὶ τῶν θυγατέρων μου· τὸ ἀργύριόν μου καὶ τὸ χρυσίον μου οὐκ ἀπεκώλυσα ἀπ’ αὐτοῦ.

kaì ekálesen ho basileùs Israēl pántas toùs presbytérous kaì eîpen Gnō̂te dḕ kaì ídete hóti kakían hoûtos zēteî, hóti apéstalken prós me perì tō̂n gynaikō̂n mou kaì perì tō̂n hyiō̂n mou kaì perì tō̂n thygatérōn mou: tò argýrión mou kaì tò chrysíon mou ouk apekṓlysa ap’ autoû.

8
καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ πρεσβύτεροι καὶ πᾶς ὁ λαός Μὴ ἀκούσῃς καὶ μὴ θελήσῃς.

kaì eîpan autō̂i hoi presbýteroi kaì pâs ho laós Mḕ akoúsēis kaì mḕ thelḗsēis.

9
καὶ εἶπεν τοῖς ἀγγέλοις υἱοῦ Αδερ Λέγετε τῷ κυρίῳ ὑμῶν Πάντα, ὅσα ἀπέσταλκας πρὸς τὸν δοῦλόν σου ἐν πρώτοις, ποιήσω, τὸ δὲ ῥῆμα τοῦτο οὐ δυνήσομαι ποιῆσαι. καὶ ἀπῆραν οἱ ἄνδρες καὶ ἐπέστρεψαν αὐτῷ λόγον.

kaì eîpen toîs angélois hyioû Ader Légete tō̂i kyríōi hymō̂n Pánta, hósa apéstalkas pròs tòn doûlón sou en prṓtois, poiḗsō, tò dè rhē̂ma toûto ou dynḗsomai poiē̂sai. kaì apē̂ran hoi ándres kaì epéstrepsan autō̂i lógon.

10
καὶ ἀνταπέστειλεν πρὸς αὐτὸν υἱὸς Αδερ λέγων Τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσθείη, εἰ ἐκποιήσει ὁ χοῦς Σαμαρείας ταῖς ἀλώπεξιν παντὶ τῷ λαῷ τοῖς πεζοῖς μου.

kaì antapésteilen pròs autòn hyiòs Ader légōn Táde poiḗsai moi ho theòs kaì táde prostheíē, ei ekpoiḗsei ho choûs Samareías taîs alṓpexin pantì tō̂i laō̂i toîs pezoîs mou.

11
καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς Ισραηλ καὶ εἶπεν ‘Ικανούσθω· μὴ καυχάσθω ὁ κυρτὸς ὡς ὁ ὀρθός.

kaì apekríthē ho basileùs Israēl kaì eîpen ‘Ikanoústhō: mḕ kauchásthō ho kyrtòs hōs ho orthós.

12
καὶ ἐγένετο ὅτε ἀπεκρίθη αὐτῷ τὸν λόγον τοῦτον, πίνων ἦν αὐτὸς καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς μετ’ αὐτοῦ ἐν σκηναῖς· καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οἰκοδομήσατε χάρακα· καὶ ἔθεντο χάρακα ἐπὶ τὴν πόλιν.

kaì egéneto hóte apekríthē autō̂i tòn lógon toûton, pínōn ē̂n autòs kaì pántes hoi basileîs met’ autoû en skēnaîs: kaì eîpen toîs paisìn autoû Oikodomḗsate cháraka: kaì éthento cháraka epì tḕn pólin.

13
Καὶ ἰδοὺ προϕήτης εἷς προσῆλθεν τῷ βασιλεῖ Ισραηλ καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Εἰ ἑόρακας πάντα τὸν ὄχλον τὸν μέγαν τοῦτον; ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτὸν σήμερον εἰς χεῖρας σάς, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος.

Kaì idoù prophḗtēs heîs prosē̂lthen tō̂i basileî Israēl kaì eîpen Táde légei kýrios Ei heórakas pánta tòn óchlon tòn mégan toûton? idoù egṑ dídōmi autòn sḗmeron eis cheîras sás, kaì gnṓsēi hóti egṑ kýrios.

14
καὶ εἶπεν Αχααβ ’Εν τίνι; καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος ’Εν τοῖς παιδαρίοις τῶν ἀρχόντων τῶν χωρῶν. καὶ εἶπεν Αχααβ Τίς συνάψει τὸν πόλεμον; καὶ εἶπεν Σύ.

kaì eîpen Achaab ’En tíni? kaì eîpen Táde légei kýrios ’En toîs paidaríois tō̂n archóntōn tō̂n chōrō̂n. kaì eîpen Achaab Tís synápsei tòn pólemon? kaì eîpen Sý.

15
καὶ ἐπεσκέψατο Αχααβ τὰ παιδάρια τῶν ἀρχόντων τῶν χωρῶν, καὶ ἐγένοντο διακόσιοι καὶ τριάκοντα· καὶ μετὰ ταῦτα ἐπεσκέψατο τὸν λαόν, πᾶν υἱὸν δυνάμεως, ἑξήκοντα χιλιάδας.

kaì epesképsato Achaab tà paidária tō̂n archóntōn tō̂n chōrō̂n, kaì egénonto diakósioi kaì triákonta: kaì metà taûta epesképsato tòn laón, pân hyiòn dynámeōs, hexḗkonta chiliádas.

16
καὶ ἐξῆλθεν μεσημβρίας· καὶ υἱὸς Αδερ πίνων μεθύων ἐν Σοκχωθ, αὐτὸς καὶ οἱ βασιλεῖς, τριάκοντα καὶ δύο βασιλεῖς συμβοηθοὶ μετ’ αὐτοῦ.

kaì exē̂lthen mesēmbrías: kaì hyiòs Ader pínōn methýōn en Sokchōth, autòs kaì hoi basileîs, triákonta kaì dýo basileîs symboēthoì met’ autoû.

17
καὶ ἐξῆλθον παιδάρια ἀρχόντων τῶν χωρῶν ἐν πρώτοις. καὶ ἀποστέλλουσιν καὶ ἀπαγγέλλουσιν τῷ βασιλεῖ Συρίας λέγοντες ῎Ανδρες ἐξεληλύθασιν ἐκ Σαμαρείας.

kaì exē̂lthon paidária archóntōn tō̂n chōrō̂n en prṓtois. kaì apostéllousin kaì apangéllousin tō̂i basileî Syrías légontes ῎Andres exelēlýthasin ek Samareías.

18
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰ εἰς εἰρήνην οὗτοι ἐκπορεύονται, συλλάβετε αὐτοὺς ζῶντας, καὶ εἰ εἰς πόλεμον, ζῶντας συλλάβετε αὐτούς·

kaì eîpen autoîs Ei eis eirḗnēn hoûtoi ekporeúontai, syllábete autoùs zō̂ntas, kaì ei eis pólemon, zō̂ntas syllábete autoús:

19
καὶ μὴ ἐξελθάτωσαν ἐκ τῆς πόλεως τὰ παιδάρια ἀρχόντων τῶν χωρῶν. καὶ ἡ δύναμις ὀπίσω αὐτῶν

kaì mḕ exelthátōsan ek tē̂s póleōs tà paidária archóntōn tō̂n chōrō̂n. kaì hē dýnamis opísō autō̂n

20
ἐπάταξεν ἕκαστος τὸν παρ’ αὐτοῦ καὶ ἐδευτέρωσεν ἕκαστος τὸν παρ’ αὐτοῦ, καὶ ἔϕυγεν Συρία, καὶ κατεδίωξεν αὐτοὺς Ισραηλ· καὶ σῴζεται υἱὸς Αδερ βασιλεὺς Συρίας ἐϕ’ ἵππου ἱππέως.

epátaxen hékastos tòn par’ autoû kaì edeutérōsen hékastos tòn par’ autoû, kaì éphygen Syría, kaì katedíōxen autoùs Israēl: kaì sṓizetai hyiòs Ader basileùs Syrías eph’ híppou hippéōs.

21
καὶ ἐξῆλθεν βασιλεὺς Ισραηλ καὶ ἔλαβεν πάντας τοὺς ἵππους καὶ τὰ ἅρματα καὶ ἐπάταξεν πληγὴν μεγάλην ἐν Συρίᾳ.

kaì exē̂lthen basileùs Israēl kaì élaben pántas toùs híppous kaì tà hármata kaì epátaxen plēgḕn megálēn en Syríāi.

22
καὶ προσῆλθεν ὁ προϕήτης πρὸς βασιλέα Ισραηλ καὶ εἶπεν Κραταιοῦ καὶ γνῶθι καὶ ἰδὲ τί ποιήσεις, ὅτι ἐπιστρέϕοντος τοῦ ἐνιαυτοῦ υἱὸς Αδερ βασιλεὺς Συρίας ἀναβαίνει ἐπὶ σέ.

kaì prosē̂lthen ho prophḗtēs pròs basiléa Israēl kaì eîpen Krataioû kaì gnō̂thi kaì idè tí poiḗseis, hóti epistréphontos toû eniautoû hyiòs Ader basileùs Syrías anabaínei epì sé.

23
Καὶ οἱ παῖδες βασιλέως Συρίας εἶπον θεὸς ὀρέων θεὸς Ισραηλ καὶ οὐ θεὸς κοιλάδων, διὰ τοῦτο ἐκραταίωσεν ὑπὲρ ἡμᾶς· ἐὰν δὲ πολεμήσωμεν αὐτοὺς κατ’ εὐθύ, εἰ μὴ κραταιώσομεν ὑπὲρ αὐτούς.

Kaì hoi paîdes basiléōs Syrías eîpon theòs oréōn theòs Israēl kaì ou theòs koiládōn, dià toûto ekrataíōsen hypèr hēmâs: eàn dè polemḗsōmen autoùs kat’ euthý, ei mḕ krataiṓsomen hypèr autoús.

24
καὶ τὸ ῥῆμα τοῦτο ποίησον· ἀπόστησον τοὺς βασιλεῖς ἕκαστον εἰς τὸν τόπον αὐτῶν καὶ θοῦ ἀντ’ αὐτῶν σατράπας,

kaì tò rhē̂ma toûto poíēson: apóstēson toùs basileîs hékaston eis tòn tópon autō̂n kaì thoû ant’ autō̂n satrápas,

25
καὶ ἀλλάξομέν σοι δύναμιν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν πεσοῦσαν ἀπὸ σοῦ καὶ ἵππον κατὰ τὴν ἵππον καὶ ἅρματα κατὰ τὰ ἅρματα καὶ πολεμήσομεν πρὸς αὐτοὺς κατ’ εὐθὺ καὶ κραταιώσομεν ὑπὲρ αὐτούς. καὶ ἤκουσεν τῆς ϕωνῆς αὐτῶν καὶ ἐποίησεν οὕτως.

kaì alláxomén soi dýnamin katà tḕn dýnamin tḕn pesoûsan apò soû kaì híppon katà tḕn híppon kaì hármata katà tà hármata kaì polemḗsomen pròs autoùs kat’ euthỳ kaì krataiṓsomen hypèr autoús. kaì ḗkousen tē̂s phōnē̂s autō̂n kaì epoíēsen hoútōs.

26
καὶ ἐγένετο ἐπιστρέψαντος τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἐπεσκέψατο υἱὸς Αδερ τὴν Συρίαν καὶ ἀνέβη εἰς Αϕεκα εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ.

kaì egéneto epistrépsantos toû eniautoû kaì epesképsato hyiòs Ader tḕn Syrían kaì anébē eis Apheka eis pólemon epì Israēl.

27
καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐπεσκέπησαν καὶ παρεγένοντο εἰς ἀπαντὴν αὐτῶν, καὶ παρενέβαλεν Ισραηλ ἐξ ἐναντίας αὐτῶν ὡσεὶ δύο ποίμνια αἰγῶν, καὶ Συρία ἔπλησεν τὴν γῆν.

kaì hoi hyioì Israēl epesképēsan kaì paregénonto eis apantḕn autō̂n, kaì parenébalen Israēl ex enantías autō̂n hōseì dýo poímnia aigō̂n, kaì Syría éplēsen tḕn gē̂n.

28
καὶ προσῆλθεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ Ισραηλ Τάδε λέγει κύριος ’Ανθ’ ὧν εἶπεν Συρία θεὸς ὀρέων κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ καὶ οὐ θεὸς κοιλάδων αὐτός, καὶ δώσω τὴν δύναμιν τὴν μεγάλην ταύτην εἰς χεῖρα σήν, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος.

kaì prosē̂lthen ho ánthrōpos toû theoû kaì eîpen tō̂i basileî Israēl Táde légei kýrios ’Anth’ hō̂n eîpen Syría theòs oréōn kýrios ho theòs Israēl kaì ou theòs koiládōn autós, kaì dṓsō tḕn dýnamin tḕn megálēn taútēn eis cheîra sḗn, kaì gnṓsēi hóti egṑ kýrios.

29
καὶ παρεμβάλλουσιν οὗτοι ἀπέναντι τούτων ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ προσήγαγεν ὁ πόλεμος, καὶ ἐπάταξεν Ισραηλ τὴν Συρίαν ἑκατὸν χιλιάδας πεζῶν μιᾷ ἡμέρᾳ.

kaì parembállousin hoûtoi apénanti toútōn heptà hēméras, kaì egéneto en tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi kaì prosḗgagen ho pólemos, kaì epátaxen Israēl tḕn Syrían hekatòn chiliádas pezō̂n miā̂i hēmérāi.

30
καὶ ἔϕυγον οἱ κατάλοιποι εἰς Αϕεκα εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἔπεσεν τὸ τεῖχος ἐπὶ εἴκοσι καὶ ἑπτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν τῶν καταλοίπων.καὶ υἱὸς Αδερ ἔϕυγεν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ κοιτῶνος εἰς τὸ ταμίειον.

kaì éphygon hoi katáloipoi eis Apheka eis tḕn pólin, kaì épesen tò teîchos epì eíkosi kaì heptà chiliádas andrō̂n tō̂n kataloípōn.kaì hyiòs Ader éphygen kaì eisē̂lthen eis tòn oîkon toû koitō̂nos eis tò tamíeion.

31
καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οἶδα ὅτι βασιλεῖς Ισραηλ βασιλεῖς ἐλέους εἰσίν· ἐπιθώμεθα δὴ σάκκους ἐπὶ τὰς ὀσϕύας ἡμῶν καὶ σχοινία ἐπὶ τὰς κεϕαλὰς ἡμῶν καὶ ἐξέλθωμεν πρὸς βασιλέα Ισραηλ, εἴ πως ζωογονήσει τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

kaì eîpen toîs paisìn autoû Oîda hóti basileîs Israēl basileîs eléous eisín: epithṓmetha dḕ sákkous epì tàs osphýas hēmō̂n kaì schoinía epì tàs kephalàs hēmō̂n kaì exélthōmen pròs basiléa Israēl, eí pōs zōogonḗsei tàs psychàs hēmō̂n.

32
καὶ περιεζώσαντο σάκκους ἐπὶ τὰς ὀσϕύας αὐτῶν καὶ ἔθεσαν σχοινία ἐπὶ τὰς κεϕαλὰς αὐτῶν καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ Ισραηλ Δοῦλός σου υἱὸς Αδερ λέγει Ζησάτω δὴ ἡ ψυχή μου. καὶ εἶπεν Εἰ ἔτι ζῇ; ἀδελϕός μού ἐστιν.

kaì periezṓsanto sákkous epì tàs osphýas autō̂n kaì éthesan schoinía epì tàs kephalàs autō̂n kaì eîpon tō̂i basileî Israēl Doûlós sou hyiòs Ader légei Zēsátō dḕ hē psychḗ mou. kaì eîpen Ei éti zē̂i? adelphós moú estin.

33
καὶ οἱ ἄνδρες οἰωνίσαντο καὶ ἔσπευσαν καὶ ἀνέλεξαν τὸν λόγον ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ εἶπον ’Αδελϕός σου υἱὸς Αδερ. καὶ εἶπεν Εἰσέλθατε καὶ λάβετε αὐτόν· καὶ ἐξῆλθεν πρὸς αὐτὸν υἱὸς Αδερ, καὶ ἀναβιβάζουσιν αὐτὸν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα.

kaì hoi ándres oiōnísanto kaì éspeusan kaì anélexan tòn lógon ek toû stómatos autoû kaì eîpon ’Adelphós sou hyiòs Ader. kaì eîpen Eisélthate kaì lábete autón: kaì exē̂lthen pròs autòn hyiòs Ader, kaì anabibázousin autòn pròs autòn epì tò hárma.

34
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τὰς πόλεις, ἃς ἔλαβεν ὁ πατήρ μου παρὰ τοῦ πατρός σου, ἀποδώσω σοι, καὶ ἐξόδους θήσεις σαυτῷ ἐν Δαμασκῷ, καθὼς ἔθετο ὁ πατήρ μου ἐν Σαμαρείᾳ· καὶ ἐγὼ ἐν διαθήκῃ ἐξαποστελῶ σε. καὶ διέθετο αὐτῷ διαθήκην καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτόν.

kaì eîpen pròs autón Tàs póleis, hàs élaben ho patḗr mou parà toû patrós sou, apodṓsō soi, kaì exódous thḗseis sautō̂i en Damaskō̂i, kathṑs étheto ho patḗr mou en Samareíāi: kaì egṑ en diathḗkēi exapostelō̂ se. kaì diétheto autō̂i diathḗkēn kaì exapésteilen autón.

35
Καὶ ἄνθρωπος εἷς ἐκ τῶν υἱῶν τῶν προϕητῶν εἶπεν πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐν λόγῳ κυρίου Πάταξον δή με· καὶ οὐκ ἠθέλησεν ὁ ἄνθρωπος πατάξαι αὐτόν.

Kaì ánthrōpos heîs ek tō̂n hyiō̂n tō̂n prophētō̂n eîpen pròs tòn plēsíon autoû en lógōi kyríou Pátaxon dḗ me: kaì ouk ēthélēsen ho ánthrōpos patáxai autón.

36
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ’Ανθ’ ὧν οὐκ ἤκουσας τῆς ϕωνῆς κυρίου, ἰδοὺ σὺ ἀποτρέχεις ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ πατάξει σε λέων· καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ εὑρίσκει αὐτὸν λέων καὶ ἐπάταξεν αὐτόν.

kaì eîpen pròs autón ’Anth’ hō̂n ouk ḗkousas tē̂s phōnē̂s kyríou, idoù sỳ apotrécheis ap’ emoû, kaì patáxei se léōn: kaì apē̂lthen ap’ autoû, kaì heurískei autòn léōn kaì epátaxen autón.

37
καὶ εὑρίσκει ἄνθρωπον ἄλλον καὶ εἶπεν Πάταξόν με δή· καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος πατάξας καὶ συνέτριψεν.

kaì heurískei ánthrōpon állon kaì eîpen Pátaxón me dḗ: kaì epátaxen autòn ho ánthrōpos patáxas kaì synétripsen.

38
καὶ ἐπορεύθη ὁ προϕήτης καὶ ἔστη τῷ βασιλεῖ Ισραηλ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ καὶ κατεδήσατο τελαμῶνι τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ.

kaì eporeúthē ho prophḗtēs kaì éstē tō̂i basileî Israēl epì tē̂s hodoû kaì katedḗsato telamō̂ni toùs ophthalmoùs autoû.

39
καὶ ἐγένετο ὡς ὁ βασιλεὺς παρεπορεύετο, καὶ οὗτος ἐβόα πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπεν ‘Ο δοῦλός σου ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν στρατιὰν τοῦ πολέμου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ εἰσήγαγεν πρός με ἄνδρα καὶ εἶπεν πρός με Φύλαξον τοῦτον τὸν ἄνδρα, ἐὰν δὲ ἐκπηδῶν ἐκπηδήσῃ, καὶ ἔσται ἡ ψυχή σου ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ τάλαντον ἀργυρίου στήσεις·

kaì egéneto hōs ho basileùs pareporeúeto, kaì hoûtos ebóa pròs tòn basiléa kaì eîpen ‘O doûlós sou exē̂lthen epì tḕn stratiàn toû polémou, kaì idoù anḕr eisḗgagen prós me ándra kaì eîpen prós me Phýlaxon toûton tòn ándra, eàn dè ekpēdō̂n ekpēdḗsēi, kaì éstai hē psychḗ sou antì tē̂s psychē̂s autoû ḕ tálanton argyríou stḗseis:

40
καὶ ἐγενήθη περιεβλέψατο ὁ δοῦλός σου ὧδε καὶ ὧδε, καὶ οὗτος οὐκ ἦν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ ’Ιδοὺ καὶ τὰ ἔνεδρα, παρ’ ἐμοὶ ἐϕόνευσας.

kaì egenḗthē perieblépsato ho doûlós sou hō̂de kaì hō̂de, kaì hoûtos ouk ē̂n. kaì eîpen pròs autòn ho basileùs Israēl ’Idoù kaì tà énedra, par’ emoì ephóneusas.

41
καὶ ἔσπευσεν καὶ ἀϕεῖλεν τὸν τελαμῶνα ἀπὸ τῶν ὀϕθαλμῶν αὐτοῦ, καὶ ἐπέγνω αὐτὸν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ ὅτι ἐκ τῶν προϕητῶν οὗτος.

kaì éspeusen kaì apheîlen tòn telamō̂na apò tō̂n ophthalmō̂n autoû, kaì epégnō autòn ho basileùs Israēl hóti ek tō̂n prophētō̂n hoûtos.

42
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος Διότι ἐξήνεγκας σὺ ἄνδρα ὀλέθριον ἐκ χειρός σου, καὶ ἔσται ἡ ψυχή σου ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ὁ λαός σου ἀντὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.

kaì eîpen pròs autón Táde légei kýrios Dióti exḗnenkas sỳ ándra oléthrion ek cheirós sou, kaì éstai hē psychḗ sou antì tē̂s psychē̂s autoû kaì ho laós sou antì toû laoû autoû.

43
καὶ ἀπῆλθεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ συγκεχυμένος καὶ ἐκλελυμένος καὶ ἔρχεται εἰς Σαμάρειαν.

kaì apē̂lthen ho basileùs Israēl synkechyménos kaì eklelyménos kaì érchetai eis Samáreian.