Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
2
πλὴν ὁ λαὸς ἦσαν θυμιῶντες ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς, ὅτι οὐκ ᾠκοδομήθη οἶκος τῷ ὀνόματι κυρίου ἕως νῦν.

plḕn ho laòs ē̂san thymiō̂ntes epì toîs hypsēloîs, hóti ouk ōikodomḗthē oîkos tō̂i onómati kyríou héōs nŷn.

3
καὶ ἠγάπησεν Σαλωμων τὸν κύριον πορεύεσθαι ἐν τοῖς προστάγμασιν Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, πλὴν ἐν τοῖς ὑψηλοῖς ἔθυεν καὶ ἐθυμία.

kaì ēgápēsen Salōmōn tòn kýrion poreúesthai en toîs prostágmasin Dauid toû patròs autoû, plḕn en toîs hypsēloîs éthyen kaì ethymía.

4
καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Γαβαων θῦσαι ἐκεῖ, ὅτι αὐτὴ ὑψηλοτάτη καὶ μεγάλη· χιλίαν ὁλοκαύτωσιν ἀνήνεγκεν Σαλωμων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐν Γαβαων.

kaì anéstē kaì eporeúthē eis Gabaōn thŷsai ekeî, hóti autḕ hypsēlotátē kaì megálē: chilían holokaútōsin anḗnenken Salōmōn epì tò thysiastḗrion en Gabaōn.

5
καὶ ὤϕθη κύριος τῷ Σαλωμων ἐν ὕπνῳ τὴν νύκτα, καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Σαλωμων Αἴτησαί τι αἴτημα σαυτῷ.

kaì ṓphthē kýrios tō̂i Salōmōn en hýpnōi tḕn nýkta, kaì eîpen kýrios pròs Salōmōn Aítēsaí ti aítēma sautō̂i.

6
καὶ εἶπεν Σαλωμων Σὺ ἐποίησας μετὰ τοῦ δούλου σου Δαυιδ τοῦ πατρός μου ἔλεος μέγα, καθὼς διῆλθεν ἐνώπιόν σου ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι καρδίας μετὰ σοῦ, καὶ ἐϕύλαξας αὐτῷ τὸ ἔλεος τὸ μέγα τοῦτο δοῦναι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη·

kaì eîpen Salōmōn Sỳ epoíēsas metà toû doúlou sou Dauid toû patrós mou éleos méga, kathṑs diē̂lthen enṓpión sou en alētheíāi kaì en dikaiosýnēi kaì en euthýtēti kardías metà soû, kaì ephýlaxas autō̂i tò éleos tò méga toûto doûnai tòn hyiòn autoû epì toû thrónou autoû hōs hē hēméra haútē:

7
καὶ νῦν, κύριε ὁ θεός μου, σὺ ἔδωκας τὸν δοῦλόν σου ἀντὶ Δαυιδ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγώ εἰμι παιδάριον μικρὸν καὶ οὐκ οἶδα τὴν ἔξοδόν μου καὶ τὴν εἴσοδόν μου,

kaì nŷn, kýrie ho theós mou, sỳ édōkas tòn doûlón sou antì Dauid toû patrós mou, kaì egṓ eimi paidárion mikròn kaì ouk oîda tḕn éxodón mou kaì tḕn eísodón mou,

8
ὁ δὲ δοῦλός σου ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου, ὃν ἐξελέξω, λαὸν πολύν, ὃς οὐκ ἀριθμηθήσεται,

ho dè doûlós sou en mésōi toû laoû sou, hòn exeléxō, laòn polýn, hòs ouk arithmēthḗsetai,

9
καὶ δώσεις τῷ δούλῳ σου καρδίαν ἀκούειν καὶ διακρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ συνίειν ἀνὰ μέσον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ· ὅτι τίς δυνήσεται κρίνειν τὸν λαόν σου τὸν βαρὺν τοῦτον;

kaì dṓseis tō̂i doúlōi sou kardían akoúein kaì diakrínein tòn laón sou en dikaiosýnēi toû syníein anà méson agathoû kaì kakoû: hóti tís dynḗsetai krínein tòn laón sou tòn barỳn toûton?

10
καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον κυρίου ὅτι ᾐτήσατο Σαλωμων τὸ ῥῆμα τοῦτο,

kaì ḗresen enṓpion kyríou hóti ēitḗsato Salōmōn tò rhē̂ma toûto,

11
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν ’Ανθ’ ὧν ᾐτήσω παρ’ ἐμοῦ τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ οὐκ ᾐτήσω σαυτῷ ἡμέρας πολλὰς καὶ οὐκ ᾐτήσω πλοῦτον οὐδὲ ᾐτήσω ψυχὰς ἐχθρῶν σου, ἀλλ’ ᾐτήσω σαυτῷ σύνεσιν τοῦ εἰσακούειν κρίμα,

kaì eîpen kýrios pròs autón ’Anth’ hō̂n ēitḗsō par’ emoû tò rhē̂ma toûto kaì ouk ēitḗsō sautō̂i hēméras pollàs kaì ouk ēitḗsō ploûton oudè ēitḗsō psychàs echthrō̂n sou, all’ ēitḗsō sautō̂i sýnesin toû eisakoúein kríma,

12
ἰδοὺ πεποίηκα κατὰ τὸ ῥῆμά σου· ἰδοὺ δέδωκά σοι καρδίαν ϕρονίμην καὶ σοϕήν, ὡς σὺ οὐ γέγονεν ἔμπροσθέν σου καὶ μετὰ σὲ οὐκ ἀναστήσεται ὅμοιός σοι.

idoù pepoíēka katà tò rhē̂má sou: idoù dédōká soi kardían phronímēn kaì sophḗn, hōs sỳ ou gégonen émprosthén sou kaì metà sè ouk anastḗsetai hómoiós soi.

13
καὶ ἃ οὐκ ᾐτήσω, δέδωκά σοι, καὶ πλοῦτον καὶ δόξαν, ὡς οὐ γέγονεν ἀνὴρ ὅμοιός σοι ἐν βασιλεῦσιν·

kaì hà ouk ēitḗsō, dédōká soi, kaì ploûton kaì dóxan, hōs ou gégonen anḕr hómoiós soi en basileûsin:

14
καὶ ἐὰν πορευθῇς ἐν τῇ ὁδῷ μου ϕυλάσσειν τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ὡς ἐπορεύθη Δαυιδ ὁ πατήρ σου, καὶ πληθυνῶ τὰς ἡμέρας σου.

kaì eàn poreuthē̂is en tē̂i hodō̂i mou phylássein tàs entolás mou kaì tà prostágmatá mou, hōs eporeúthē Dauid ho patḗr sou, kaì plēthynō̂ tàs hēméras sou.

15
καὶ ἐξυπνίσθη Σαλωμων, καὶ ἰδοὺ ἐνύπνιον· καὶ ἀνέστη καὶ παραγίνεται εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἔστη κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ κατὰ πρόσωπον κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου ἐν Σιων καὶ ἀνήγαγεν ὁλοκαυτώσεις καὶ ἐποίησεν εἰρηνικὰς καὶ ἐποίησεν πότον μέγαν ἑαυτῷ καὶ πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ.

kaì exypnísthē Salōmōn, kaì idoù enýpnion: kaì anéstē kaì paragínetai eis Ierousalēm kaì éstē katà prósōpon toû thysiastēríou toû katà prósōpon kibōtoû diathḗkēs kyríou en Siōn kaì anḗgagen holokautṓseis kaì epoíēsen eirēnikàs kaì epoíēsen póton mégan heautō̂i kaì pâsin toîs paisìn autoû.

16
Τότε ὤϕθησαν δύο γυναῖκες πόρναι τῷ βασιλεῖ καὶ ἔστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ.

Tóte ṓphthēsan dýo gynaîkes pórnai tō̂i basileî kaì éstēsan enṓpion autoû.

17
καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ μία ’Εν ἐμοί, κύριε· ἐγὼ καὶ ἡ γυνὴ αὕτη οἰκοῦμεν ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ ἐτέκομεν ἐν τῷ οἴκῳ.

kaì eîpen hē gynḕ hē mía ’En emoí, kýrie: egṑ kaì hē gynḕ haútē oikoûmen en oíkōi henì kaì etékomen en tō̂i oíkōi.

18
καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ τεκούσης μου καὶ ἔτεκεν καὶ ἡ γυνὴ αὕτη· καὶ ἡμεῖς κατὰ τὸ αὐτό, καὶ οὐκ ἔστιν οὐθεὶς μεθ’ ἡμῶν πάρεξ ἀμϕοτέρων ἡμῶν ἐν τῷ οἴκῳ.

kaì egenḗthē en tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi tekoúsēs mou kaì éteken kaì hē gynḕ haútē: kaì hēmeîs katà tò autó, kaì ouk éstin outheìs meth’ hēmō̂n párex amphotérōn hēmō̂n en tō̂i oíkōi.

19
καὶ ἀπέθανεν ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς ταύτης τὴν νύκτα, ὡς ἐπεκοιμήθη ἐπ’ αὐτόν·

kaì apéthanen ho hyiòs tē̂s gynaikòs taútēs tḕn nýkta, hōs epekoimḗthē ep’ autón:

20
καὶ ἀνέστη μέσης τῆς νυκτὸς καὶ ἔλαβεν τὸν υἱόν μου ἐκ τῶν ἀγκαλῶν μου καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐν τῷ κόλπῳ αὐτῆς καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν τεθνηκότα ἐκοίμισεν ἐν τῷ κόλπῳ μου.

kaì anéstē mésēs tē̂s nyktòs kaì élaben tòn hyión mou ek tō̂n ankalō̂n mou kaì ekoímisen autòn en tō̂i kólpōi autē̂s kaì tòn hyiòn autē̂s tòn tethnēkóta ekoímisen en tō̂i kólpōi mou.

21
καὶ ἀνέστην τὸ πρωὶ θηλάσαι τὸν υἱόν μου, καὶ ἐκεῖνος ἦν τεθνηκώς· καὶ ἰδοὺ κατενόησα αὐτὸν πρωί, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ὁ υἱός μου, ὃν ἔτεκον.

kaì anéstēn tò prōì thēlásai tòn hyión mou, kaì ekeînos ē̂n tethnēkṓs: kaì idoù katenóēsa autòn prōí, kaì idoù ouk ē̂n ho hyiós mou, hòn étekon.

22
καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ ἑτέρα Οὐχί, ἀλλὰ ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, ὁ δὲ υἱός σου ὁ τεθνηκώς. καὶ ἐλάλησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.

kaì eîpen hē gynḕ hē hetéra Ouchí, allà ho hyiós mou ho zō̂n, ho dè hyiós sou ho tethnēkṓs. kaì elálēsan enṓpion toû basiléōs.

23
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς αὐταῖς Σὺ λέγεις Οὗτος ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, καὶ ὁ υἱὸς ταύτης ὁ τεθνηκώς· καὶ σὺ λέγεις Οὐχί, ἀλλὰ ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, καὶ ὁ υἱός σου ὁ τεθνηκώς.

kaì eîpen ho basileùs autaîs Sỳ légeis Hoûtos ho hyiós mou ho zō̂n, kaì ho hyiòs taútēs ho tethnēkṓs: kaì sỳ légeis Ouchí, allà ho hyiós mou ho zō̂n, kaì ho hyiós sou ho tethnēkṓs.

24
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Λάβετέ μοι μάχαιραν· καὶ προσήνεγκαν τὴν μάχαιραν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.

kaì eîpen ho basileús Lábeté moi máchairan: kaì prosḗnenkan tḕn máchairan enṓpion toû basiléōs.

25
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Διέλετε τὸ παιδίον τὸ θηλάζον τὸ ζῶν εἰς δύο καὶ δότε τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ.

kaì eîpen ho basileús Diélete tò paidíon tò thēlázon tò zō̂n eis dýo kaì dóte tò hḗmisy autoû taútēi kaì tò hḗmisy autoû taútēi.

26
καὶ ἀπεκρίθη ἡ γυνή, ἧς ἦν ὁ υἱὸς ὁ ζῶν, καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι ἐταράχθη ἡ μήτρα αὐτῆς ἐπὶ τῷ υἱῷ αὐτῆς, καὶ εἶπεν ’Εν ἐμοί, κύριε, δότε αὐτῇ τὸ παιδίον καὶ θανάτῳ μὴ θανατώσητε αὐτόν· καὶ αὕτη εἶπεν Μήτε ἐμοὶ μήτε αὐτῇ ἔστω· διέλετε.

kaì apekríthē hē gynḗ, hē̂s ē̂n ho hyiòs ho zō̂n, kaì eîpen pròs tòn basiléa, hóti etaráchthē hē mḗtra autē̂s epì tō̂i hyiō̂i autē̂s, kaì eîpen ’En emoí, kýrie, dóte autē̂i tò paidíon kaì thanátōi mḕ thanatṓsēte autón: kaì haútē eîpen Mḗte emoì mḗte autē̂i éstō: diélete.

27
καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν Δότε τὸ παιδίον τῇ εἰπούσῃ Δότε αὐτῇ αὐτὸ καὶ θανάτῳ μὴ θανατώσητε αὐτόν· αὐτὴ ἡ μήτηρ αὐτοῦ.

kaì apekríthē ho basileùs kaì eîpen Dóte tò paidíon tē̂i eipoúsēi Dóte autē̂i autò kaì thanátōi mḕ thanatṓsēte autón: autḕ hē mḗtēr autoû.

28
καὶ ἤκουσαν πᾶς Ισραηλ τὸ κρίμα τοῦτο, ὃ ἔκρινεν ὁ βασιλεύς, καὶ ἐϕοβήθησαν ἀπὸ προσώπου τοῦ βασιλέως, ὅτι εἶδον ὅτι ϕρόνησις θεοῦ ἐν αὐτῷ τοῦ ποιεῖν δικαίωμα.

kaì ḗkousan pâs Israēl tò kríma toûto, hò ékrinen ho basileús, kaì ephobḗthēsan apò prosṓpou toû basiléōs, hóti eîdon hóti phrónēsis theoû en autō̂i toû poieîn dikaíōma.