Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἦν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων βασιλεύων ἐπὶ Ισραηλ.

Kaì ē̂n ho basileùs Salōmōn basileúōn epì Israēl.

2
καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες, οἳ ἦσαν αὐτοῦ· Αζαριου υἱὸς Σαδωκ

kaì hoûtoi hoi árchontes, hoì ē̂san autoû: Azariou hyiòs Sadōk

3
καὶ Ελιαρεϕ καὶ Αχια υἱὸς Σαβα γραμματεῖς καὶ Ιωσαϕατ υἱὸς Αχιλιδ ὑπομιμνῄσκων

kaì Eliareph kaì Achia hyiòs Saba grammateîs kaì Iōsaphat hyiòs Achilid hypomimnḗiskōn

4
καὶ Σαδουχ καὶ Αβιαθαρ ἱερεῖς

kaì Sadouch kaì Abiathar hiereîs

5
καὶ Ορνια υἱὸς Ναθαν ἐπὶ τῶν καθεσταμένων καὶ Ζαβουθ υἱὸς Ναθαν ἑταῖρος τοῦ βασιλέως

kaì Ornia hyiòs Nathan epì tō̂n kathestaménōn kaì Zabouth hyiòs Nathan hetaîros toû basiléōs

6
καὶ Αχιηλ οἰκονόμος καὶ Ελιαβ υἱὸς Σαϕ ἐπὶ τῆς πατριᾶς καὶ Αδωνιραμ υἱὸς Εϕρα ἐπὶ τῶν ϕόρων.

kaì Achiēl oikonómos kaì Eliab hyiòs Saph epì tē̂s patriâs kaì Adōniram hyiòs Ephra epì tō̂n phórōn.

7
Καὶ τῷ Σαλωμων δώδεκα καθεσταμένοι ἐπὶ πάντα Ισραηλ χορηγεῖν τῷ βασιλεῖ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ· μῆνα ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐγίνετο ἐπὶ τὸν ἕνα χορηγεῖν.

Kaì tō̂i Salōmōn dṓdeka kathestaménoi epì pánta Israēl chorēgeîn tō̂i basileî kaì tō̂i oíkōi autoû: mē̂na en tō̂i eniautō̂i egíneto epì tòn héna chorēgeîn.

8
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Βενωρ ἐν ὄρει Εϕραιμ, εἷς·

kaì taûta tà onómata autō̂n: Benōr en órei Ephraim, heîs:

9
υἱὸς Ρηχαβ ἐν Μαχεμας καὶ Βηθαλαμιν καὶ Βαιθσαμυς καὶ Αιλων ἕως Βαιθαναν, εἷς·

hyiòs Rēchab en Machemas kaì Bēthalamin kaì Baithsamys kaì Ailōn héōs Baithanan, heîs:

10
υἱὸς Εσωθ Βηρβηθνεμα, Λουσαμηνχα καὶ Ρησϕαρα·

hyiòs Esōth Bērbēthnema, Lousamēn'cha kaì Rēsphara:

11
Χιναναδαβ καὶ Αναϕαθι, ἀνὴρ Ταβληθ, θυγάτηρ Σαλωμων ἦν αὐτῷ εἰς γυναῖκα, εἷς·

Chinanadab kaì Anaphathi, anḕr Tablēth, thygátēr Salōmōn ē̂n autō̂i eis gynaîka, heîs:

12
Βακχα υἱὸς Αχιλιδ θααναχ καὶ Μεκεδω καὶ πᾶς ὁ οἶκος Σαν ὁ παρὰ Σεσαθαν ὑποκάτω τοῦ Εσραε καὶ ἐκ Βαισαϕουδ Εβελμαωλα ἕως Μαεβερ Λουκαμ, εἷς·

Bakcha hyiòs Achilid thaanach kaì Mekedō kaì pâs ho oîkos San ho parà Sesathan hypokátō toû Esrae kaì ek Baisaphoud Ebelmaōla héōs Maeber Loukam, heîs:

13
υἱὸς Γαβερ ἐν Ρεμαθ Γαλααδ, τούτῳ σχοίνισμα Ερεγαβα, ἣ ἐν τῇ Βασαν, ἑξήκοντα πόλεις μεγάλαι τειχήρεις καὶ μοχλοὶ χαλκοῖ, εἷς·

hyiòs Gaber en Remath Galaad, toútōi schoínisma Eregaba, hḕ en tē̂i Basan, hexḗkonta póleis megálai teichḗreis kaì mochloì chalkoî, heîs:

14
Αχιναδαβ υἱὸς Αχελ Μααναιν, εἷς·

Achinadab hyiòs Achel Maanain, heîs:

15
Αχιμαας ἐν Νεϕθαλι, καὶ οὗτος ἔλαβεν τὴν Βασεμμαθ θυγατέρα Σαλωμων εἰς γυναῖκα, εἷς·

Achimaas en Nephthali, kaì hoûtos élaben tḕn Basemmath thygatéra Salōmōn eis gynaîka, heîs:

16
Βαανα υἱὸς Χουσι ἐν τῇ Μααλαθ, εἷς·

Baana hyiòs Chousi en tē̂i Maalath, heîs:

17
Σαμαα υἱὸς Ηλα ἐν τῷ Βενιαμιν·

Samaa hyiòs Ēla en tō̂i Beniamin:

18
Γαβερ υἱὸς Αδαι ἐν τῇ γῇ Γαδ, γῇ Σηων βασιλέως τοῦ Εσεβων καὶ Ωγ βασιλέως τοῦ Βασαν· καὶ νασιϕ εἷς ἐν γῇ Ιουδα·

Gaber hyiòs Adai en tē̂i gē̂i Gad, gē̂i Sēōn basiléōs toû Esebōn kaì Ōg basiléōs toû Basan: kaì nasiph heîs en gē̂i Iouda:

19
Ιωσαϕατ υἱὸς Φουασουδ ἐν Ισσαχαρ.

Iōsaphat hyiòs Phouasoud en Issachar.