Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐχορήγουν οἱ καθεσταμένοι οὕτως τῷ βασιλεῖ Σαλωμων καὶ πάντα τὰ διαγγέλματα ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως, ἕκαστος μῆνα αὐτοῦ, οὐ παραλλάσσουσιν λόγον· καὶ τὰς κριθὰς καὶ τὸ ἄχυρον τοῖς ἵπποις καὶ τοῖς ἅρμασιν ᾖρον εἰς τὸν τόπον, οὗ ἂν ᾖ ὁ βασιλεύς, ἕκαστος κατὰ τὴν σύνταξιν αὐτοῦ.

Kaì echorḗgoun hoi kathestaménoi hoútōs tō̂i basileî Salōmōn kaì pánta tà diangélmata epì tḕn trápezan toû basiléōs, hékastos mē̂na autoû, ou parallássousin lógon: kaì tàs krithàs kaì tò áchyron toîs híppois kaì toîs hármasin ē̂iron eis tòn tópon, hoû àn ē̂i ho basileús, hékastos katà tḕn sýntaxin autoû.

2
καὶ ταῦτα τὰ δέοντα τῷ Σαλωμων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ· τριάκοντα κόροι σεμιδάλεως καὶ ἑξήκοντα κόροι ἀλεύρου κεκοπανισμένου

kaì taûta tà déonta tō̂i Salōmōn en hēmérāi miā̂i: triákonta kóroi semidáleōs kaì hexḗkonta kóroi aleúrou kekopanisménou

3
καὶ δέκα μόσχοι ἐκλεκτοὶ καὶ εἴκοσι βόες νομάδες καὶ ἑκατὸν πρόβατα ἐκτὸς ἐλάϕων καὶ δορκάδων καὶ ὀρνίθων ἐκλεκτῶν, σιτευτά.

kaì déka móschoi eklektoì kaì eíkosi bóes nomádes kaì hekatòn próbata ektòs eláphōn kaì dorkádōn kaì orníthōn eklektō̂n, siteutá.

4
ὅτι ἦν ἄρχων πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἦν αὐτῷ εἰρήνη ἐκ πάντων τῶν μερῶν κυκλόθεν.

hóti ē̂n árchōn péran toû potamoû, kaì ē̂n autō̂i eirḗnē ek pántōn tō̂n merō̂n kyklóthen.

9
Καὶ ἔδωκεν κύριος ϕρόνησιν τῷ Σαλωμων καὶ σοϕίαν πολλὴν σϕόδρα καὶ χύμα καρδίας ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὴν θάλασσαν,

Kaì édōken kýrios phrónēsin tō̂i Salōmōn kaì sophían pollḕn sphódra kaì chýma kardías hōs hē ámmos hē parà tḕn thálassan,

10
καὶ ἐπληθύνθη Σαλωμων σϕόδρα ὑπὲρ τὴν ϕρόνησιν πάντων ἀρχαίων ἀνθρώπων καὶ ὑπὲρ πάντας ϕρονίμους Αἰγύπτου

kaì eplēthýnthē Salōmōn sphódra hypèr tḕn phrónēsin pántōn archaíōn anthrṓpōn kaì hypèr pántas phronímous Aigýptou

11
καὶ ἐσοϕίσατο ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐσοϕίσατο ὑπὲρ Γαιθαν τὸν Εζραΐτην καὶ τὸν Αιμαν καὶ τὸν Χαλκαλ καὶ Δαρδα υἱοὺς Μαλ.

kaì esophísato hypèr pántas toùs anthrṓpous kaì esophísato hypèr Gaithan tòn Ezraḯtēn kaì tòn Aiman kaì tòn Chalkal kaì Darda hyioùs Mal.

12
καὶ ἐλάλησεν Σαλωμων τρισχιλίας παραβολάς, καὶ ἦσαν ᾠδαὶ αὐτοῦ πεντακισχίλιαι.

kaì elálēsen Salōmōn trischilías parabolás, kaì ē̂san ōidaì autoû pentakischíliai.

13
καὶ ἐλάλησεν περὶ τῶν ξύλων ἀπὸ τῆς κέδρου τῆς ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ἕως τῆς ὑσσώπου τῆς ἐκπορευομένης διὰ τοῦ τοίχου καὶ ἐλάλησεν περὶ τῶν κτηνῶν καὶ περὶ τῶν πετεινῶν καὶ περὶ τῶν ἑρπετῶν καὶ περὶ τῶν ἰχθύων.

kaì elálēsen perì tō̂n xýlōn apò tē̂s kédrou tē̂s en tō̂i Libánōi kaì héōs tē̂s hyssṓpou tē̂s ekporeuoménēs dià toû toíchou kaì elálēsen perì tō̂n ktēnō̂n kaì perì tō̂n peteinō̂n kaì perì tō̂n herpetō̂n kaì perì tō̂n ichthýōn.

14
καὶ παρεγίνοντο πάντες οἱ λαοὶ ἀκοῦσαι τῆς σοϕίας Σαλωμων, καὶ ἐλάμβανεν δῶρα παρὰ πάντων τῶν βασιλέων τῆς γῆς, ὅσοι ἤκουον τῆς σοϕίας αὐτοῦ.

kaì paregínonto pántes hoi laoì akoûsai tē̂s sophías Salōmōn, kaì elámbanen dō̂ra parà pántōn tō̂n basiléōn tē̂s gē̂s, hósoi ḗkouon tē̂s sophías autoû.

14A
Καὶ ἔλαβεν Σαλωμων τὴν θυγατέρα Φαραω ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ ἕως συντελέσαι αὐτὸν τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον ἑαυτοῦ καὶ τὸ τεῖχος Ιερουσαλημ.

Kaì élaben Salōmōn tḕn thygatéra Pharaō heautō̂i eis gynaîka kaì eisḗgagen autḕn eis tḕn pólin Dauid héōs syntelésai autòn tòn oîkon kyríou kaì tòn oîkon heautoû kaì tò teîchos Ierousalēm.

14B.1
τότε ἀνέβη Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ προκατελάβετο τὴν Γαζερ καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν καὶ τὸν Χανανίτην τὸν κατοικοῦντα ἐν Μεργαβ, καὶ ἔδωκεν αὐτὰς Φαραω ἀποστολὰς θυγατρὶ αὐτοῦ γυναικὶ Σαλωμων,

tóte anébē Pharaō basileùs Aigýptou kaì prokatelábeto tḕn Gazer kaì enepýrisen autḕn kaì tòn Chananítēn tòn katoikoûnta en Mergab, kaì édōken autàs Pharaō apostolàs thygatrì autoû gynaikì Salōmōn,

14B.2
καὶ Σαλωμων ᾠκοδόμησεν τὴν Γαζερ.

kaì Salōmōn ōikodómēsen tḕn Gazer.

15
Καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ βασιλεὺς Τύρου τοὺς παῖδας αὐτοῦ χρῖσαι τὸν Σαλωμων ἀντὶ Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὅτι ἀγαπῶν ἦν Χιραμ τὸν Δαυιδ πάσας τὰς ἡμέρας.

Kaì apésteilen Chiram basileùs Týrou toùs paîdas autoû chrîsai tòn Salōmōn antì Dauid toû patròs autoû, hóti agapō̂n ē̂n Chiram tòn Dauid pásas tàs hēméras.

16
καὶ ἀπέστειλεν Σαλωμων πρὸς Χιραμ λέγων

kaì apésteilen Salōmōn pròs Chiram légōn

17
Σὺ οἶδας Δαυιδ τὸν πατέρα μου ὅτι οὐκ ἐδύνατο οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ μου ἀπὸ προσώπου τῶν πολέμων τῶν κυκλωσάντων αὐτὸν ἕως τοῦ δοῦναι κύριον αὐτοὺς ὑπὸ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

Sỳ oîdas Dauid tòn patéra mou hóti ouk edýnato oikodomē̂sai oîkon tō̂i onómati kyríou theoû mou apò prosṓpou tō̂n polémōn tō̂n kyklōsántōn autòn héōs toû doûnai kýrion autoùs hypò tà íchnē tō̂n podō̂n autoû.

18
καὶ νῦν ἀνέπαυσε κύριος ὁ θεός μου ἐμοὶ κυκλόθεν· οὐκ ἔστιν ἐπίβουλος καὶ οὐκ ἔστιν ἀπάντημα πονηρόν.

kaì nŷn anépause kýrios ho theós mou emoì kyklóthen: ouk éstin epíboulos kaì ouk éstin apántēma ponērón.

19
καὶ ἰδοὺ ἐγὼ λέγω οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ μου, καθὼς ἐλάλησεν κύριος ὁ θεὸς πρὸς Δαυιδ τὸν πατέρα μου λέγων ‘Ο υἱός σου, ὃν δώσω ἀντὶ σοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον σου, οὗτος οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τῷ ὀνόματί μου.

kaì idoù egṑ légō oikodomē̂sai oîkon tō̂i onómati kyríou theoû mou, kathṑs elálēsen kýrios ho theòs pròs Dauid tòn patéra mou légōn ‘O hyiós sou, hòn dṓsō antì soû epì tòn thrónon sou, hoûtos oikodomḗsei tòn oîkon tō̂i onómatí mou.

20
καὶ νῦν ἔντειλαι καὶ κοψάτωσάν μοι ξύλα ἐκ τοῦ Λιβάνου, καὶ ἰδοὺ οἱ δοῦλοί μου μετὰ τῶν δούλων σου· καὶ τὸν μισθὸν δουλείας σου δώσω σοι κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν εἴπῃς, ὅτι σὺ οἶδας ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν εἰδὼς ξύλα κόπτειν καθὼς οἱ Σιδώνιοι.

kaì nŷn énteilai kaì kopsátōsán moi xýla ek toû Libánou, kaì idoù hoi doûloí mou metà tō̂n doúlōn sou: kaì tòn misthòn douleías sou dṓsō soi katà pánta, hósa eàn eípēis, hóti sỳ oîdas hóti ouk éstin hēmîn eidṑs xýla kóptein kathṑs hoi Sidṓnioi.

21
καὶ ἐγενήθη καθὼς ἤκουσεν Χιραμ τῶν λόγων Σαλωμων, ἐχάρη σϕόδρα καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς ὁ θεὸς σήμερον, ὃς ἔδωκεν τῷ Δαυιδ υἱὸν ϕρόνιμον ἐπὶ τὸν λαὸν τὸν πολὺν τοῦτον.

kaì egenḗthē kathṑs ḗkousen Chiram tō̂n lógōn Salōmōn, echárē sphódra kaì eîpen Eulogētòs ho theòs sḗmeron, hòs édōken tō̂i Dauid hyiòn phrónimon epì tòn laòn tòn polỳn toûton.

22
καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Σαλωμων λέγων ’Ακήκοα περὶ πάντων, ὧν ἀπέσταλκας πρός με· ἐγὼ ποιήσω πᾶν θέλημά σου, ξύλα κέδρινα καὶ πεύκινα·

kaì apésteilen pròs Salōmōn légōn ’Akḗkoa perì pántōn, hō̂n apéstalkas prós me: egṑ poiḗsō pân thélēmá sou, xýla kédrina kaì peúkina:

23
οἱ δοῦλοί μου κατάξουσιν αὐτὰ ἐκ τοῦ Λιβάνου εἰς τὴν θάλασσαν, ἐγὼ θήσομαι αὐτὰ σχεδίας ἕως τοῦ τόπου, οὗ ἐὰν ἀποστείλῃς πρός με, καὶ ἐκτινάξω αὐτὰ ἐκεῖ, καὶ σὺ ἀρεῖς· καὶ ποιήσεις τὸ θέλημά μου τοῦ δοῦναι ἄρτους τῷ οἴκῳ μου.

hoi doûloí mou katáxousin autà ek toû Libánou eis tḕn thálassan, egṑ thḗsomai autà schedías héōs toû tópou, hoû eàn aposteílēis prós me, kaì ektináxō autà ekeî, kaì sỳ areîs: kaì poiḗseis tò thélēmá mou toû doûnai ártous tō̂i oíkōi mou.

24
καὶ ἦν Χιραμ διδοὺς τῷ Σαλωμων κέδρους καὶ πᾶν θέλημα αὐτοῦ.

kaì ē̂n Chiram didoùs tō̂i Salōmōn kédrous kaì pân thélēma autoû.

25
καὶ Σαλωμων ἔδωκεν τῷ Χιραμ εἴκοσι χιλιάδας κόρους πυροῦ καὶ μαχιρ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ εἴκοσι χιλιάδας βεθ ἐλαίου κεκομμένου· κατὰ τοῦτο ἐδίδου Σαλωμων τῷ Χιραμ κατ’ ἐνιαυτόν.

kaì Salōmōn édōken tō̂i Chiram eíkosi chiliádas kórous pyroû kaì machir tō̂i oíkōi autoû kaì eíkosi chiliádas beth elaíou kekomménou: katà toûto edídou Salōmōn tō̂i Chiram kat’ eniautón.

26
καὶ κύριος ἔδωκεν σοϕίαν τῷ Σαλωμων, καθὼς ἐλάλησεν αὐτῷ· καὶ ἦν εἰρήνη ἀνὰ μέσον Χιραμ καὶ ἀνὰ μέσον Σαλωμων, καὶ διέθεντο διαθήκην ἀνὰ μέσον ἑαυτῶν.

kaì kýrios édōken sophían tō̂i Salōmōn, kathṑs elálēsen autō̂i: kaì ē̂n eirḗnē anà méson Chiram kaì anà méson Salōmōn, kaì diéthento diathḗkēn anà méson heautō̂n.

27
καὶ ἀνήνεγκεν ὁ βασιλεὺς ϕόρον ἐκ παντὸς Ισραηλ, καὶ ἦν ὁ ϕόρος τριάκοντα χιλιάδες ἀνδρῶν.

kaì anḗnenken ho basileùs phóron ek pantòs Israēl, kaì ē̂n ho phóros triákonta chiliádes andrō̂n.

28
καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν Λίβανον, δέκα χιλιάδες ἐν τῷ μηνί, ἀλλασσόμενοι, μῆνα ἦσαν ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ δύο μῆνας ἐν οἴκῳ αὐτῶν· καὶ Αδωνιραμ ἐπὶ τοῦ ϕόρου.

kaì apésteilen autoùs eis tòn Líbanon, déka chiliádes en tō̂i mēní, allassómenoi, mē̂na ē̂san en tō̂i Libánōi kaì dýo mē̂nas en oíkōi autō̂n: kaì Adōniram epì toû phórou.

29
καὶ ἦν τῷ Σαλωμων ἑβδομήκοντα χιλιάδες αἴροντες ἄρσιν καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδες λατόμων ἐν τῷ ὄρει

kaì ē̂n tō̂i Salōmōn hebdomḗkonta chiliádes aírontes ársin kaì ogdoḗkonta chiliádes latómōn en tō̂i órei

30
χωρὶς ἀρχόντων τῶν καθεσταμένων ἐπὶ τῶν ἔργων τῶν Σαλωμων, τρεῖς χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι ἐπιστάται οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα.

chōrìs archóntōn tō̂n kathestaménōn epì tō̂n érgōn tō̂n Salōmōn, treîs chiliádes kaì hexakósioi epistátai hoi poioûntes tà érga.

32
καὶ ἡτοίμασαν τοὺς λίθους καὶ τὰ ξύλα τρία ἔτη.

kaì hētoímasan toùs líthous kaì tà xýla tría étē.