Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων καὶ ἔλαβεν τὸν Χιραμ ἐκ Τύρου,

Kaì apésteilen ho basileùs Salōmōn kaì élaben tòn Chiram ek Týrou,

2
υἱὸν γυναικὸς χήρας, καὶ οὗτος ἀπὸ τῆς ϕυλῆς Νεϕθαλι, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Τύριος, τέκτων χαλκοῦ καὶ πεπληρωμένος τῆς τέχνης καὶ συνέσεως καὶ ἐπιγνώσεως τοῦ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἐν χαλκῷ· καὶ εἰσήχθη πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων καὶ ἐποίησεν πάντα τὰ ἔργα.

hyiòn gynaikòs chḗras, kaì hoûtos apò tē̂s phylē̂s Nephthali, kaì ho patḕr autoû anḕr Týrios, téktōn chalkoû kaì peplērōménos tē̂s téchnēs kaì synéseōs kaì epignṓseōs toû poieîn pân érgon en chalkō̂i: kaì eisḗchthē pròs tòn basiléa Salōmōn kaì epoíēsen pánta tà érga.

3
καὶ ἐχώνευσεν τοὺς δύο στύλους τῷ αιλαμ τοῦ οἴκου, ὀκτωκαίδεκα πήχεις ὕψος τοῦ στύλου, καὶ περίμετρον τέσσαρες καὶ δέκα πήχεις ἐκύκλου αὐτόν, καὶ τὸ πάχος τοῦ στύλου τεσσάρων δακτύλων τὰ κοιλώματα, καὶ οὕτως ὁ στῦλος ὁ δεύτερος.

kaì echṓneusen toùs dýo stýlous tō̂i ailam toû oíkou, oktōkaídeka pḗcheis hýpsos toû stýlou, kaì perímetron téssares kaì déka pḗcheis ekýklou autón, kaì tò páchos toû stýlou tessárōn daktýlōn tà koilṓmata, kaì hoútōs ho stŷlos ho deúteros.

4
καὶ δύο ἐπιθέματα ἐποίησεν δοῦναι ἐπὶ τὰς κεϕαλὰς τῶν στύλων, χωνευτὰ χαλκᾶ· πέντε πήχεις τὸ ὕψος τοῦ ἐπιθέματος τοῦ ἑνός, καὶ πέντε πήχεις τὸ ὕψος τοῦ ἐπιθέματος τοῦ δευτέρου.

kaì dýo epithémata epoíēsen doûnai epì tàs kephalàs tō̂n stýlōn, chōneutà chalkâ: pénte pḗcheis tò hýpsos toû epithématos toû henós, kaì pénte pḗcheis tò hýpsos toû epithématos toû deutérou.

5
καὶ ἐποίησεν δύο δίκτυα περικαλύψαι τὸ ἐπίθεμα τῶν στύλων, καὶ δίκτυον τῷ ἐπιθέματι τῷ ἑνί, καὶ δίκτυον τῷ ἐπιθέματι τῷ δευτέρῳ.

kaì epoíēsen dýo díktya perikalýpsai tò epíthema tō̂n stýlōn, kaì díktyon tō̂i epithémati tō̂i hení, kaì díktyon tō̂i epithémati tō̂i deutérōi.

6
καὶ ἔργον κρεμαστόν, δύο στίχοι ῥοῶν χαλκῶν δεδικτυωμένοι, ἔργον κρεμαστόν, στίχος ἐπὶ στίχον· καὶ οὕτως ἐποίησεν τῷ ἐπιθέματι τῷ δευτέρῳ.

kaì érgon kremastón, dýo stíchoi rhoō̂n chalkō̂n dediktyōménoi, érgon kremastón, stíchos epì stíchon: kaì hoútōs epoíēsen tō̂i epithémati tō̂i deutérōi.

7
καὶ ἔστησεν τοὺς στύλους τοῦ αιλαμ τοῦ ναοῦ· καὶ ἔστησεν τὸν στῦλον τὸν ἕνα καὶ ἐπεκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιαχουμ· καὶ ἔστησεν τὸν στῦλον τὸν δεύτερον καὶ ἐπεκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βααζ.

kaì éstēsen toùs stýlous toû ailam toû naoû: kaì éstēsen tòn stŷlon tòn héna kaì epekálesen tò ónoma autoû Iachoum: kaì éstēsen tòn stŷlon tòn deúteron kaì epekálesen tò ónoma autoû Baaz.

8
καὶ ἐπὶ τῶν κεϕαλῶν τῶν στύλων ἔργον κρίνου κατὰ τὸ αιλαμ τεσσάρων πηχῶν.

kaì epì tō̂n kephalō̂n tō̂n stýlōn érgon krínou katà tò ailam tessárōn pēchō̂n.

9
καὶ μέλαθρον ἐπ’ ἀμϕοτέρων τῶν στύλων, καὶ ἐπάνωθεν τῶν πλευρῶν ἐπίθεμα τὸ μέλαθρον τῷ πάχει.

kaì mélathron ep’ amphotérōn tō̂n stýlōn, kaì epánōthen tō̂n pleurō̂n epíthema tò mélathron tō̂i páchei.

10
Καὶ ἐποίησεν τὴν θάλασσαν δέκα ἐν πήχει ἀπὸ τοῦ χείλους αὐτῆς ἕως τοῦ χείλους αὐτῆς, στρογγύλον κύκλῳ τὸ αὐτό· πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτῆς, καὶ συνηγμένοι τρεῖς καὶ τριάκοντα ἐν πήχει ἐκύκλουν αὐτήν.

Kaì epoíēsen tḕn thálassan déka en pḗchei apò toû cheílous autē̂s héōs toû cheílous autē̂s, strongýlon kýklōi tò autó: pénte en pḗchei tò hýpsos autē̂s, kaì synēgménoi treîs kaì triákonta en pḗchei ekýkloun autḗn.

11
καὶ ὑποστηρίγματα ὑποκάτωθεν τοῦ χείλους αὐτῆς κυκλόθεν ἐκύκλουν αὐτήν, δέκα ἐν πήχει κυκλόθεν, ἀνιστᾶν τὴν θάλασσαν.

kaì hypostērígmata hypokátōthen toû cheílous autē̂s kyklóthen ekýkloun autḗn, déka en pḗchei kyklóthen, anistân tḕn thálassan.

12
καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς ὡς ἔργον χείλους ποτηρίου, βλαστὸς κρίνου, καὶ τὸ πάχος αὐτοῦ παλαιστής.

kaì tò cheîlos autē̂s hōs érgon cheílous potēríou, blastòs krínou, kaì tò páchos autoû palaistḗs.

13
καὶ δώδεκα βόες ὑποκάτω τῆς θαλάσσης, οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες βορρᾶν καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες θάλασσαν καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες νότον καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες ἀνατολήν, καὶ πάντα τὰ ὀπίσθια εἰς τὸν οἶκον, καὶ ἡ θάλασσα ἐπ’ αὐτῶν ἐπάνωθεν.

kaì dṓdeka bóes hypokátō tē̂s thalássēs, hoi treîs epiblépontes borrân kaì hoi treîs epiblépontes thálassan kaì hoi treîs epiblépontes nóton kaì hoi treîs epiblépontes anatolḗn, kaì pánta tà opísthia eis tòn oîkon, kaì hē thálassa ep’ autō̂n epánōthen.

14
Καὶ ἐποίησεν δέκα μεχωνωθ χαλκᾶς· πέντε πήχεις μῆκος τῆς μεχωνωθ τῆς μιᾶς, καὶ τέσσαρες πήχεις πλάτος αὐτῆς, καὶ ἓξ ἐν πήχει ὕψος αὐτῆς.

Kaì epoíēsen déka mechōnōth chalkâs: pénte pḗcheis mē̂kos tē̂s mechōnōth tē̂s miâs, kaì téssares pḗcheis plátos autē̂s, kaì hèx en pḗchei hýpsos autē̂s.

15
καὶ τοῦτο τὸ ἔργον τῶν μεχωνωθ· σύγκλειστον αὐτοῖς, καὶ σύγκλειστον ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων.

kaì toûto tò érgon tō̂n mechōnōth: sýnkleiston autoîs, kaì sýnkleiston anà méson tō̂n exechoménōn.

16
καὶ ἐπὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῶν ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων λέοντες καὶ βόες καὶ χερουβιν, καὶ ἐπὶ τῶν ἐξεχομένων οὕτως· καὶ ἐπάνωθεν καὶ ὑποκάτωθεν τῶν λεόντων καὶ τῶν βοῶν χῶραι, ἔργον καταβάσεως.

kaì epì tà synkleísmata autō̂n anà méson tō̂n exechoménōn léontes kaì bóes kaì cheroubin, kaì epì tō̂n exechoménōn hoútōs: kaì epánōthen kaì hypokátōthen tō̂n leóntōn kaì tō̂n boō̂n chō̂rai, érgon katabáseōs.

17
καὶ τέσσαρες τροχοὶ χαλκοῖ τῇ μεχωνωθ τῇ μιᾷ, καὶ τὰ προσέχοντα χαλκᾶ, καὶ τέσσαρα μέρη αὐτῶν, ὠμίαι ὑποκάτω τῶν λουτήρων.

kaì téssares trochoì chalkoî tē̂i mechōnōth tē̂i miā̂i, kaì tà proséchonta chalkâ, kaì téssara mérē autō̂n, ōmíai hypokátō tō̂n loutḗrōn.

18
καὶ χεῖρες ἐν τοῖς τροχοῖς ἐν τῇ μεχωνωθ, καὶ τὸ ὕψος τοῦ τροχοῦ τοῦ ἑνὸς πήχεος καὶ ἡμίσους.

kaì cheîres en toîs trochoîs en tē̂i mechōnōth, kaì tò hýpsos toû trochoû toû henòs pḗcheos kaì hēmísous.

19
καὶ τὸ ἔργον τῶν τροχῶν ἔργον τροχῶν ἅρματος· αἱ χεῖρες αὐτῶν καὶ οἱ νῶτοι αὐτῶν καὶ ἡ πραγματεία αὐτῶν, τὰ πάντα χωνευτά.

kaì tò érgon tō̂n trochō̂n érgon trochō̂n hármatos: hai cheîres autō̂n kaì hoi nō̂toi autō̂n kaì hē pragmateía autō̂n, tà pánta chōneutá.

20
αἱ τέσσαρες ὠμίαι ἐπὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς μεχωνωθ τῆς μιᾶς, ἐκ τῆς μεχωνωθ οἱ ὦμοι αὐτῆς.

hai téssares ōmíai epì tō̂n tessárōn gōniō̂n tē̂s mechōnōth tē̂s miâs, ek tē̂s mechōnōth hoi ō̂moi autē̂s.

21
καὶ ἐπὶ τῆς κεϕαλῆς τῆς μεχωνωθ ἥμισυ τοῦ πήχεος μέγεθος στρογγύλον κύκλῳ ἐπὶ τῆς κεϕαλῆς τῆς μεχωνωθ, καὶ ἀρχὴ χειρῶν αὐτῆς καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῆς, καὶ ἠνοίγετο ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τῶν χειρῶν αὐτῆς.

kaì epì tē̂s kephalē̂s tē̂s mechōnōth hḗmisy toû pḗcheos mégethos strongýlon kýklōi epì tē̂s kephalē̂s tē̂s mechōnōth, kaì archḕ cheirō̂n autē̂s kaì tà synkleísmata autē̂s, kaì ēnoígeto epì tàs archàs tō̂n cheirō̂n autē̂s.

22
καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῆς χερουβιν καὶ λέοντες καὶ ϕοίνικες ἑστῶτα, ἐχόμενον ἕκαστον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἔσω καὶ τὰ κυκλόθεν.

kaì tà synkleísmata autē̂s cheroubin kaì léontes kaì phoínikes hestō̂ta, echómenon hékaston katà prósōpon autoû ésō kaì tà kyklóthen.

23
κατ’ αὐτὴν ἐποίησεν πάσας τὰς δέκα μεχωνωθ, τάξιν μίαν καὶ μέτρον ἓν πάσαις.

kat’ autḕn epoíēsen pásas tàs déka mechōnōth, táxin mían kaì métron hèn pásais.

24
καὶ ἐποίησεν δέκα χυτροκαύλους χαλκοῦς, τεσσαράκοντα χοεῖς χωροῦντα τὸν χυτρόκαυλον τὸν ἕνα μετρήσει· ὁ χυτρόκαυλος ὁ εἷς ἐπὶ τῆς μεχωνωθ τῆς μιᾶς ταῖς δέκα μεχωνωθ.

kaì epoíēsen déka chytrokaúlous chalkoûs, tessarákonta choeîs chōroûnta tòn chytrókaulon tòn héna metrḗsei: ho chytrókaulos ho heîs epì tē̂s mechōnōth tē̂s miâs taîs déka mechōnōth.

25
καὶ ἔθετο τὰς δέκα μεχωνωθ, πέντε ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐξ ἀριστερῶν· καὶ ἡ θάλασσα ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν κατ’ ἀνατολὰς ἀπὸ τοῦ κλίτους τοῦ νότου.

kaì étheto tàs déka mechōnōth, pénte apò tē̂s ōmías toû oíkou ek dexiō̂n kaì pénte apò tē̂s ōmías toû oíkou ex aristerō̂n: kaì hē thálassa apò tē̂s ōmías toû oíkou ek dexiō̂n kat’ anatolàs apò toû klítous toû nótou.

26
Καὶ ἐποίησεν Χιραμ τοὺς λέβητας καὶ τὰς θερμάστρεις καὶ τὰς ϕιάλας, καὶ συνετέλεσεν Χιραμ ποιῶν πάντα τὰ ἔργα, ἃ ἐποίησεν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων ἐν οἴκῳ κυρίου,

Kaì epoíēsen Chiram toùs lébētas kaì tàs thermástreis kaì tàs phiálas, kaì synetélesen Chiram poiō̂n pánta tà érga, hà epoíēsen tō̂i basileî Salōmōn en oíkōi kyríou,

27
στύλους δύο καὶ τὰ στρεπτὰ τῶν στύλων ἐπὶ τῶν κεϕαλῶν τῶν στύλων δύο καὶ τὰ δίκτυα δύο τοῦ καλύπτειν ἀμϕότερα τὰ στρεπτὰ τῶν γλυϕῶν τὰ ὄντα ἐπὶ τῶν στύλων,

stýlous dýo kaì tà streptà tō̂n stýlōn epì tō̂n kephalō̂n tō̂n stýlōn dýo kaì tà díktya dýo toû kalýptein amphótera tà streptà tō̂n glyphō̂n tà ónta epì tō̂n stýlōn,

28
τὰς ῥόας τετρακοσίας ἀμϕοτέροις τοῖς δικτύοις, δύο στίχοι ῥοῶν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ περικαλύπτειν ἀμϕότερα τὰ στρεπτὰ ἐπ’ ἀμϕοτέροις τοῖς στύλοις,

tàs rhóas tetrakosías amphotérois toîs diktýois, dýo stíchoi rhoō̂n tō̂i diktýōi tō̂i henì perikalýptein amphótera tà streptà ep’ amphotérois toîs stýlois,

29
καὶ τὰς μεχωνωθ δέκα καὶ τοὺς χυτροκαύλους δέκα ἐπὶ τῶν μεχωνωθ

kaì tàs mechōnōth déka kaì toùs chytrokaúlous déka epì tō̂n mechōnōth

30
καὶ τὴν θάλασσαν μίαν καὶ τοὺς βόας δώδεκα ὑποκάτω τῆς θαλάσσης

kaì tḕn thálassan mían kaì toùs bóas dṓdeka hypokátō tē̂s thalássēs

31
καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰς θερμάστρεις καὶ τὰς ϕιάλας καὶ πάντα τὰ σκεύη, ἃ ἐποίησεν Χιραμ τῷ βασιλεῖ Σαλωμων τῷ οἴκῳ κυρίου· καὶ οἱ στῦλοι τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ οἴκου κυρίου. πάντα τὰ ἔργα τοῦ βασιλέως, ἃ ἐποίησεν Χιραμ, χαλκᾶ ἄρδην·

kaì toùs lébētas kaì tàs thermástreis kaì tàs phiálas kaì pánta tà skeúē, hà epoíēsen Chiram tō̂i basileî Salōmōn tō̂i oíkōi kyríou: kaì hoi stŷloi tessarákonta kaì oktṑ toû oíkou toû basiléōs kaì toû oíkou kyríou. pánta tà érga toû basiléōs, hà epoíēsen Chiram, chalkâ árdēn:

32
οὐκ ἦν σταθμὸς τοῦ χαλκοῦ, οὗ ἐποίησεν πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, ἐκ πλήθους σϕόδρα· οὐκ ἦν τέρμα τῷ σταθμῷ τοῦ χαλκοῦ.

ouk ē̂n stathmòs toû chalkoû, hoû epoíēsen pánta tà érga taûta, ek plḗthous sphódra: ouk ē̂n térma tō̂i stathmō̂i toû chalkoû.

33
ἐν τῷ περιοίκῳ τοῦ Ιορδάνου ἐχώνευσεν αὐτὰ ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ πάχει τῆς γῆς ἀνὰ μέσον Σοκχωθ καὶ ἀνὰ μέσον Σιρα.

en tō̂i perioíkōi toû Iordánou echṓneusen autà ho basileùs en tō̂i páchei tē̂s gē̂s anà méson Sokchōth kaì anà méson Sira.

34
Καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων τὰ σκεύη, ἃ ἐποίησεν, ἐν οἴκῳ κυρίου, τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὴν τράπεζαν, ἐϕ’ ἧς οἱ ἄρτοι τῆς προσϕορᾶς, χρυσῆν,

Kaì édōken ho basileùs Salōmōn tà skeúē, hà epoíēsen, en oíkōi kyríou, tò thysiastḗrion tò chrysoûn kaì tḕn trápezan, eph’ hē̂s hoi ártoi tē̂s prosphorâs, chrysē̂n,

35
καὶ τὰς λυχνίας, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερῶν κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβιρ, χρυσᾶς συγκλειομένας, καὶ τὰ λαμπάδια καὶ τοὺς λύχνους καὶ τὰς ἐπαρυστρίδας χρυσᾶς

kaì tàs lychnías, pénte ek dexiō̂n kaì pénte ex aristerō̂n katà prósōpon toû dabir, chrysâs synkleioménas, kaì tà lampádia kaì toùs lýchnous kaì tàs eparystrídas chrysâs

36
καὶ τὰ πρόθυρα καὶ οἱ ἧλοι καὶ αἱ ϕιάλαι καὶ τὰ τρύβλια καὶ αἱ θυίσκαι χρυσαῖ, σύγκλειστα, καὶ τὰ θυρώματα τῶν θυρῶν τοῦ οἴκου τοῦ ἐσωτάτου, ἁγίου τῶν ἁγίων, καὶ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ ναοῦ χρυσᾶς.

kaì tà próthyra kaì hoi hē̂loi kaì hai phiálai kaì tà trýblia kaì hai thyískai chrysaî, sýnkleista, kaì tà thyrṓmata tō̂n thyrō̂n toû oíkou toû esōtátou, hagíou tō̂n hagíōn, kaì tàs thýras toû oíkou toû naoû chrysâs.

37
καὶ ἀνεπληρώθη πᾶν τὸ ἔργον, ὃ ἐποίησεν Σαλωμων οἴκου κυρίου, καὶ εἰσήνεγκεν Σαλωμων τὰ ἅγια Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ἅγια Σαλωμων, τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη, ἔδωκεν εἰς τοὺς θησαυροὺς οἴκου κυρίου.

kaì aneplērṓthē pân tò érgon, hò epoíēsen Salōmōn oíkou kyríou, kaì eisḗnenken Salōmōn tà hágia Dauid toû patròs autoû kaì pánta tà hágia Salōmōn, tò argýrion kaì tò chrysíon kaì tà skeúē, édōken eis toùs thēsauroùs oíkou kyríou.

38
Καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ ᾠκοδόμησεν Σαλωμων τρισκαίδεκα ἔτεσιν.

Kaì tòn oîkon autoû ōikodómēsen Salōmōn triskaídeka étesin.

39
καὶ ᾠκοδόμησεν τὸν οἶκον δρυμῷ τοῦ Λιβάνου· ἑκατὸν πήχεις μῆκος αὐτοῦ, καὶ πεντήκοντα πήχεις πλάτος αὐτοῦ, καὶ τριάκοντα πηχῶν ὕψος αὐτοῦ· καὶ τριῶν στίχων στύλων κεδρίνων, καὶ ὠμίαι κέδριναι τοῖς στύλοις.

kaì ōikodómēsen tòn oîkon drymō̂i toû Libánou: hekatòn pḗcheis mē̂kos autoû, kaì pentḗkonta pḗcheis plátos autoû, kaì triákonta pēchō̂n hýpsos autoû: kaì triō̂n stíchōn stýlōn kedrínōn, kaì ōmíai kédrinai toîs stýlois.

40
καὶ ἐϕάτνωσεν τὸν οἶκον ἄνωθεν ἐπὶ τῶν πλευρῶν τῶν στύλων, καὶ ἀριθμὸς τῶν στύλων τεσσαράκοντα καὶ πέντε, δέκα καὶ πέντε ὁ στίχος·

kaì ephátnōsen tòn oîkon ánōthen epì tō̂n pleurō̂n tō̂n stýlōn, kaì arithmòs tō̂n stýlōn tessarákonta kaì pénte, déka kaì pénte ho stíchos:

41
καὶ μέλαθρα τρία καὶ χώρα ἐπὶ χώραν τρισσῶς·

kaì mélathra tría kaì chṓra epì chṓran trissō̂s:

42
καὶ πάντα τὰ θυρώματα καὶ αἱ χῶραι τετράγωνοι μεμελαθρωμέναι καὶ ἀπὸ τοῦ θυρώματος ἐπὶ θύραν τρισσῶς.

kaì pánta tà thyrṓmata kaì hai chō̂rai tetrágōnoi memelathrōménai kaì apò toû thyrṓmatos epì thýran trissō̂s.

43
καὶ τὸ αιλαμ τῶν στύλων πεντήκοντα πηχῶν μῆκος καὶ τριάκοντα ἐν πλάτει, ἐζυγωμένα, αιλαμ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ στῦλοι καὶ πάχος ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς τοῖς αιλαμμιν.

kaì tò ailam tō̂n stýlōn pentḗkonta pēchō̂n mē̂kos kaì triákonta en plátei, ezygōména, ailam epì prósōpon autō̂n, kaì stŷloi kaì páchos epì prósōpon autē̂s toîs ailammin.

44
καὶ τὸ αιλαμ τῶν θρόνων, οὗ κρινεῖ ἐκεῖ, αιλαμ τοῦ κριτηρίου.

kaì tò ailam tō̂n thrónōn, hoû krineî ekeî, ailam toû kritēríou.

45
καὶ οἶκος αὐτῷ, ἐν ᾧ καθήσεται ἐκεῖ, αὐλὴ μία ἐξελισσομένη τούτοις κατὰ τὸ ἔργον τοῦτο· καὶ οἶκον τῇ θυγατρὶ Φαραω, ἣν ἔλαβεν Σαλωμων, κατὰ τὸ αιλαμ τοῦτο.

kaì oîkos autō̂i, en hō̂i kathḗsetai ekeî, aulḕ mía exelissoménē toútois katà tò érgon toûto: kaì oîkon tē̂i thygatrì Pharaō, hḕn élaben Salōmōn, katà tò ailam toûto.

46
πάντα ταῦτα ἐκ λίθων τιμίων κεκολαμμένα ἐκ διαστήματος ἔσωθεν καὶ ἐκ τοῦ θεμελίου ἕως τῶν γεισῶν καὶ ἔξωθεν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην

pánta taûta ek líthōn timíōn kekolamména ek diastḗmatos ésōthen kaì ek toû themelíou héōs tō̂n geisō̂n kaì éxōthen eis tḕn aulḕn tḕn megálēn

47
τὴν τεθεμελιωμένην ἐν τιμίοις λίθοις μεγάλοις, λίθοις δεκαπήχεσιν καὶ τοῖς ὀκταπήχεσιν,

tḕn tethemeliōménēn en timíois líthois megálois, líthois dekapḗchesin kaì toîs oktapḗchesin,

48
καὶ ἐπάνωθεν τιμίοις κατὰ τὸ μέτρον ἀπελεκήτων καὶ κέδροις.

kaì epánōthen timíois katà tò métron apelekḗtōn kaì kédrois.

49
τῆς αὐλῆς τῆς μεγάλης κύκλῳ τρεῖς στίχοι ἀπελεκήτων καὶ στίχος κεκολαμμένης κέδρου.

tē̂s aulē̂s tē̂s megálēs kýklōi treîs stíchoi apelekḗtōn kaì stíchos kekolamménēs kédrou.

50
καὶ συνετέλεσεν Σαλωμων ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ.

kaì synetélesen Salōmōn hólon tòn oîkon autoû.