Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Kings 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ συντελέσαι Σαλωμων τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον ἑαυτοῦ μετὰ εἴκοσι ἔτη, τότε ἐξεκκλησίασεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων πάντας τοὺς πρεσβυτέρους Ισραηλ ἐν Σιων τοῦ ἀνενεγκεῖν τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου ἐκ πόλεως Δαυιδ (αὕτη ἐστὶν Σιων)

Kaì egéneto en tō̂i syntelésai Salōmōn toû oikodomē̂sai tòn oîkon kyríou kaì tòn oîkon heautoû metà eíkosi étē, tóte exekklēsíasen ho basileùs Salōmōn pántas toùs presbytérous Israēl en Siōn toû anenenkeîn tḕn kibōtòn diathḗkēs kyríou ek póleōs Dauid (haútē estìn Siōn)

2
ἐν μηνὶ Αθανιν.

en mēnì Athanin.

3
καὶ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν

kaì ē̂ran hoi hiereîs tḕn kibōtòn

4
καὶ τὸ σκήνωμα τοῦ μαρτυρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια τὰ ἐν τῷ σκηνώματι τοῦ μαρτυρίου,

kaì tò skḗnōma toû martyríou kaì pánta tà skeúē tà hágia tà en tō̂i skēnṓmati toû martyríou,

5
καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς Ισραηλ ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ θύοντες πρόβατα καὶ βόας ἀναρίθμητα.

kaì ho basileùs kaì pâs Israēl émprosthen tē̂s kibōtoû thýontes próbata kaì bóas anaríthmēta.

6
καὶ εἰσϕέρουσιν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς τὸ δαβιρ τοῦ οἴκου εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ὑπὸ τὰς πτέρυγας τῶν χερουβιν·

kaì eisphérousin hoi hiereîs tḕn kibōtòn eis tòn tópon autē̂s eis tò dabir toû oíkou eis tà hágia tō̂n hagíōn hypò tàs ptérygas tō̂n cheroubin:

7
ὅτι τὰ χερουβιν διαπεπετασμένα ταῖς πτέρυξιν ἐπὶ τὸν τόπον τῆς κιβωτοῦ, καὶ περιεκάλυπτον τὰ χερουβιν ἐπὶ τὴν κιβωτὸν καὶ ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῆς ἐπάνωθεν,

hóti tà cheroubin diapepetasména taîs ptéryxin epì tòn tópon tē̂s kibōtoû, kaì periekálypton tà cheroubin epì tḕn kibōtòn kaì epì tà hágia autē̂s epánōthen,

8
καὶ ὑπερεῖχον τὰ ἡγιασμένα, καὶ ἐνεβλέποντο αἱ κεϕαλαὶ τῶν ἡγιασμένων ἐκ τῶν ἁγίων εἰς πρόσωπον τοῦ δαβιρ καὶ οὐκ ὠπτάνοντο ἔξω.

kaì hypereîchon tà hēgiasména, kaì enebléponto hai kephalaì tō̂n hēgiasménōn ek tō̂n hagíōn eis prósōpon toû dabir kaì ouk ōptánonto éxō.

9
οὐκ ἦν ἐν τῇ κιβωτῷ πλὴν δύο πλάκες λίθιναι, πλάκες τῆς διαθήκης, ἃς ἔθηκεν ἐκεῖ Μωυσῆς ἐν Χωρηβ, ἃ διέθετο κύριος μετὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

ouk ē̂n en tē̂i kibōtō̂i plḕn dýo plákes líthinai, plákes tē̂s diathḗkēs, hàs éthēken ekeî Mōysē̂s en Chōrēb, hà diétheto kýrios metà tō̂n hyiō̂n Israēl en tō̂i ekporeúesthai autoùs ek gē̂s Aigýptou.

10
καὶ ἐγένετο ὡς ἐξῆλθον οἱ ἱερεῖς ἐκ τοῦ ἁγίου, καὶ ἡ νεϕέλη ἔπλησεν τὸν οἶκον·

kaì egéneto hōs exē̂lthon hoi hiereîs ek toû hagíou, kaì hē nephélē éplēsen tòn oîkon:

11
καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς στῆναι λειτουργεῖν ἀπὸ προσώπου τῆς νεϕέλης, ὅτι ἔπλησεν δόξα κυρίου τὸν οἶκον.

kaì ouk ēdýnanto hoi hiereîs stē̂nai leitourgeîn apò prosṓpou tē̂s nephélēs, hóti éplēsen dóxa kyríou tòn oîkon.

14
Καὶ ἀπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησεν ὁ βασιλεὺς πάντα Ισραηλ, καὶ πᾶσα ἐκκλησία Ισραηλ εἱστήκει.

Kaì apéstrepsen ho basileùs tò prósōpon autoû, kaì eulógēsen ho basileùs pánta Israēl, kaì pâsa ekklēsía Israēl heistḗkei.

15
καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ σήμερον, ὃς ἐλάλησεν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ περὶ Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν λέγων

kaì eîpen Eulogētòs kýrios ho theòs Israēl sḗmeron, hòs elálēsen en tō̂i stómati autoû perì Dauid toû patrós mou kaì en taîs chersìn autoû eplḗrōsen légōn

16
’Αϕ’ ἧς ἡμέρας ἐξήγαγον τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ ἐξελεξάμην ἐν πόλει ἐν ἑνὶ σκήπτρῳ Ισραηλ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ· . καὶ ἐξελεξάμην ἐν Ιερουσαλημ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ ἐξελεξάμην τὸν Δαυιδ τοῦ εἶναι ἐπὶ τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ

’Aph’ hē̂s hēméras exḗgagon tòn laón mou tòn Israēl ex Aigýptou, ouk exelexámēn en pólei en henì skḗptrōi Israēl toû oikodomē̂sai oîkon toû eînai tò ónomá mou ekeî: . kaì exelexámēn en Ierousalēm eînai tò ónomá mou ekeî kaì exelexámēn tòn Dauid toû eînai epì tòn laón mou tòn Israēl

17
καὶ ἐγένετο ἐπὶ τῆς καρδίας Δαυιδ τοῦ πατρός μου οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ.

kaì egéneto epì tē̂s kardías Dauid toû patrós mou oikodomē̂sai oîkon tō̂i onómati kyríou theoû Israēl.

18
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Δαυιδ τὸν πατέρα μου ’Ανθ’ ὧν ἦλθεν ἐπὶ τὴν καρδίαν σου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καλῶς ἐποίησας ὅτι ἐγενήθη ἐπὶ τὴν καρδίαν σου·

kaì eîpen kýrios pròs Dauid tòn patéra mou ’Anth’ hō̂n ē̂lthen epì tḕn kardían sou toû oikodomē̂sai oîkon tō̂i onómatí mou, kalō̂s epoíēsas hóti egenḗthē epì tḕn kardían sou:

19
πλὴν σὺ οὐκ οἰκοδομήσεις τὸν οἶκον, ἀλλ’ ἣ ὁ υἱός σου ὁ ἐξελθὼν ἐκ τῶν πλευρῶν σου, οὗτος οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τῷ ὀνόματί μου.

plḕn sỳ ouk oikodomḗseis tòn oîkon, all’ hḕ ho hyiós sou ho exelthṑn ek tō̂n pleurō̂n sou, hoûtos oikodomḗsei tòn oîkon tō̂i onómatí mou.

20
καὶ ἀνέστησεν κύριος τὸ ῥῆμα αὐτοῦ, ὃ ἐλάλησεν, καὶ ἀνέστην ἀντὶ Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ ἐκάθισα ἐπὶ τοῦ θρόνου Ισραηλ, καθὼς ἐλάλησεν κύριος, καὶ ᾠκοδόμησα τὸν οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ.

kaì anéstēsen kýrios tò rhē̂ma autoû, hò elálēsen, kaì anéstēn antì Dauid toû patrós mou kaì ekáthisa epì toû thrónou Israēl, kathṑs elálēsen kýrios, kaì ōikodómēsa tòn oîkon tō̂i onómati kyríou theoû Israēl.

21
καὶ ἐθέμην ἐκεῖ τόπον τῇ κιβωτῷ, ἐν ᾗ ἐστιν ἐκεῖ διαθήκη κυρίου, ἣν διέθετο κύριος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν αὐτὸν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

kaì ethémēn ekeî tópon tē̂i kibōtō̂i, en hē̂i estin ekeî diathḗkē kyríou, hḕn diétheto kýrios metà tō̂n patérōn hēmō̂n en tō̂i exagageîn autòn autoùs ek gē̂s Aigýptou.

22
Καὶ ἔστη Σαλωμων κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου ἐνώπιον πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ καὶ διεπέτασεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν

Kaì éstē Salōmōn katà prósōpon toû thysiastēríou kyríou enṓpion pásēs ekklēsías Israēl kaì diepétasen tàs cheîras autoû eis tòn ouranòn

23
καὶ εἶπεν Κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, οὐκ ἔστιν ὡς σὺ θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω ϕυλάσσων διαθήκην καὶ ἔλεος τῷ δούλῳ σου τῷ πορευομένῳ ἐνώπιόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ,

kaì eîpen Kýrie ho theòs Israēl, ouk éstin hōs sỳ theòs en tō̂i ouranō̂i ánō kaì epì tē̂s gē̂s kátō phylássōn diathḗkēn kaì éleos tō̂i doúlōi sou tō̂i poreuoménōi enṓpión sou en hólēi tē̂i kardíāi autoû,

24
ἃ ἐϕύλαξας τῷ δούλῳ σου Δαυιδ τῷ πατρί μου καὶ ἐλάλησας ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν χερσίν σου ἐπλήρωσας ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.

hà ephýlaxas tō̂i doúlōi sou Dauid tō̂i patrí mou kaì elálēsas en tō̂i stómatí sou kaì en chersín sou eplḗrōsas hōs hē hēméra haútē.

25
καὶ νῦν, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, ϕύλαξον τῷ δούλῳ σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησας αὐτῷ λέγων Οὐκ ἐξαρθήσεταί σου ἀνὴρ ἐκ προσώπου μου καθήμενος ἐπὶ θρόνου Ισραηλ, πλὴν ἐὰν ϕυλάξωνται τὰ τέκνα σου τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τοῦ πορεύεσθαι ἐνώπιον ἐμοῦ, καθὼς ἐπορεύθης ἐνώπιον ἐμοῦ.

kaì nŷn, kýrie ho theòs Israēl, phýlaxon tō̂i doúlōi sou tō̂i Dauid tō̂i patrí mou hà elálēsas autō̂i légōn Ouk exarthḗsetaí sou anḕr ek prosṓpou mou kathḗmenos epì thrónou Israēl, plḕn eàn phyláxōntai tà tékna sou tàs hodoùs autō̂n toû poreúesthai enṓpion emoû, kathṑs eporeúthēs enṓpion emoû.

26
καὶ νῦν, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, πιστωθήτω δὴ τὸ ῥῆμά σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου.

kaì nŷn, kýrie ho theòs Israēl, pistōthḗtō dḕ tò rhē̂má sou tō̂i Dauid tō̂i patrí mou.

27
ὅτι εἰ ἀληθῶς κατοικήσει ὁ θεὸς μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς; εἰ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσίν σοι, πλὴν καὶ ὁ οἶκος οὗτος, ὃν ᾠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου;

hóti ei alēthō̂s katoikḗsei ho theòs metà anthrṓpōn epì tē̂s gē̂s? ei ho ouranòs kaì ho ouranòs toû ouranoû ouk arkésousín soi, plḕn kaì ho oîkos hoûtos, hòn ōikodómēsa tō̂i onómatí sou?

28
καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν δέησίν μου, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, ἀκούειν τῆς τέρψεως, ἧς ὁ δοῦλός σου προσεύχεται ἐνώπιόν σου πρὸς σὲ σήμερον,

kaì epiblépsēi epì tḕn déēsín mou, kýrie ho theòs Israēl, akoúein tē̂s térpseōs, hē̂s ho doûlós sou proseúchetai enṓpión sou pròs sè sḗmeron,

29
τοῦ εἶναι ὀϕθαλμούς σου ἠνεῳγμένους εἰς τὸν οἶκον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός, εἰς τὸν τόπον, ὃν εἶπας ῎Εσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ, τοῦ εἰσακούειν τῆς προσευχῆς, ἧς προσεύχεται ὁ δοῦλός σου εἰς τὸν τόπον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός.

toû eînai ophthalmoús sou ēneōigménous eis tòn oîkon toûton hēméras kaì nyktós, eis tòn tópon, hòn eîpas ῎Estai tò ónomá mou ekeî, toû eisakoúein tē̂s proseuchē̂s, hē̂s proseúchetai ho doûlós sou eis tòn tópon toûton hēméras kaì nyktós.

30
καὶ εἰσακούσῃ τῆς δεήσεως τοῦ δούλου σου καὶ τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ, ἃ ἂν προσεύξωνται εἰς τὸν τόπον τοῦτον, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐν τῷ τόπῳ τῆς κατοικήσεώς σου ἐν οὐρανῷ καὶ ποιήσεις καὶ ἵλεως ἔσῃ.

kaì eisakoúsēi tē̂s deḗseōs toû doúlou sou kaì toû laoû sou Israēl, hà àn proseúxōntai eis tòn tópon toûton, kaì sỳ eisakoúsēi en tō̂i tópōi tē̂s katoikḗseṓs sou en ouranō̂i kaì poiḗseis kaì híleōs ésēi.

31
ὅσα ἂν ἁμάρτῃ ἕκαστος τῷ πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἐὰν λάβῃ ἐπ’ αὐτὸν ἀρὰν τοῦ ἀρᾶσθαι αὐτόν, καὶ ἔλθῃ καὶ ἐξαγορεύσῃ κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου σου ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ,

hósa àn hamártēi hékastos tō̂i plēsíon autoû, kaì eàn lábēi ep’ autòn aràn toû arâsthai autón, kaì élthēi kaì exagoreúsēi katà prósōpon toû thysiastēríou sou en tō̂i oíkōi toútōi,

32
καὶ σὺ εἰσακούσει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσεις καὶ κρινεῖς τὸν λαόν σου Ισραηλ ἀνομηθῆναι ἄνομον δοῦναι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ εἰς κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ τοῦ δικαιῶσαι δίκαιον δοῦναι αὐτῷ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ.

kaì sỳ eisakoúsei ek toû ouranoû kaì poiḗseis kaì krineîs tòn laón sou Israēl anomēthē̂nai ánomon doûnai tḕn hodòn autoû eis kephalḕn autoû kaì toû dikaiō̂sai díkaion doûnai autō̂i katà tḕn dikaiosýnēn autoû.

33
ἐν τῷ πταῖσαι τὸν λαόν σου Ισραηλ ἐνώπιον ἐχθρῶν, ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι, καὶ ἐπιστρέψουσιν καὶ ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου καὶ προσεύξονται καὶ δεηθήσονται ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ,

en tō̂i ptaîsai tòn laón sou Israēl enṓpion echthrō̂n, hóti hamartḗsontaí soi, kaì epistrépsousin kaì exomologḗsontai tō̂i onómatí sou kaì proseúxontai kaì deēthḗsontai en tō̂i oíkōi toútōi,

34
καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ καὶ ἀποστρέψεις αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν ἔδωκας τοῖς πατράσιν αὐτῶν.

kaì sỳ eisakoúsēi ek toû ouranoû kaì híleōs ésēi taîs hamartíais toû laoû sou Israēl kaì apostrépseis autoùs eis tḕn gē̂n, hḕn édōkas toîs patrásin autō̂n.

35
ἐν τῷ συσχεθῆναι τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γενέσθαι ὑετόν, ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι, καὶ προσεύξονται εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου καὶ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἀποστρέψουσιν, ὅταν ταπεινώσῃς αὐτούς,

en tō̂i syschethē̂nai tòn ouranòn kaì mḕ genésthai hyetón, hóti hamartḗsontaí soi, kaì proseúxontai eis tòn tópon toûton kaì exomologḗsontai tō̂i onómatí sou kaì apò tō̂n hamartiō̂n autō̂n apostrépsousin, hótan tapeinṓsēis autoús,

36
καὶ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ δούλου σου καὶ τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ· ὅτι δηλώσεις αὐτοῖς τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ καὶ δώσεις ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκας τῷ λαῷ σου ἐν κληρονομίᾳ.

kaì eisakoúsēi ek toû ouranoû kaì híleōs ésēi taîs hamartíais toû doúlou sou kaì toû laoû sou Israēl: hóti dēlṓseis autoîs tḕn hodòn tḕn agathḕn poreúesthai en autē̂i kaì dṓseis hyetòn epì tḕn gē̂n, hḕn édōkas tō̂i laō̂i sou en klēronomíāi.

37
λιμὸς ἐὰν γένηται, θάνατος ἐὰν γένηται, ὅτι ἔσται ἐμπυρισμός, βροῦχος, ἐρυσίβη ἐὰν γένηται, καὶ ἐὰν θλίψῃ αὐτὸν ἐχθρὸς αὐτοῦ ἐν μιᾷ τῶν πόλεων αὐτοῦ, πᾶν συνάντημα, πᾶν πόνον,

limòs eàn génētai, thánatos eàn génētai, hóti éstai empyrismós, broûchos, erysíbē eàn génētai, kaì eàn thlípsēi autòn echthròs autoû en miā̂i tō̂n póleōn autoû, pân synántēma, pân pónon,

38
πᾶσαν προσευχήν, πᾶσαν δέησιν, ἐὰν γένηται παντὶ ἀνθρώπῳ, ὡς ἂν γνῶσιν ἕκαστος ἁϕὴν καρδίας αὐτοῦ καὶ διαπετάσῃ τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οἶκον τοῦτον,

pâsan proseuchḗn, pâsan déēsin, eàn génētai pantì anthrṓpōi, hōs àn gnō̂sin hékastos haphḕn kardías autoû kaì diapetásēi tàs cheîras autoû eis tòn oîkon toûton,

39
καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ἵλεως ἔσῃ καὶ ποιήσεις καὶ δώσεις ἀνδρὶ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, καθὼς ἂν γνῷς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι σὺ μονώτατος οἶδας τὴν καρδίαν πάντων υἱῶν ἀνθρώπων,

kaì sỳ eisakoúsēi ek toû ouranoû ex hetoímou katoikētēríou sou kaì híleōs ésēi kaì poiḗseis kaì dṓseis andrì katà tàs hodoùs autoû, kathṑs àn gnō̂is tḕn kardían autoû, hóti sỳ monṓtatos oîdas tḕn kardían pántōn hyiō̂n anthrṓpōn,

40
ὅπως ϕοβῶνταί σε πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκας τοῖς πατράσιν ἡμῶν.

hópōs phobō̂ntaí se pásas tàs hēméras, hàs autoì zō̂sin epì tē̂s gē̂s, hē̂s édōkas toîs patrásin hēmō̂n.

41
καὶ τῷ ἀλλοτρίῳ, ὃς οὐκ ἔστιν ἀπὸ λαοῦ σου οὗτος,

kaì tō̂i allotríōi, hòs ouk éstin apò laoû sou hoûtos,

42
καὶ ἥξουσιν καὶ προσεύξονται εἰς τὸν τόπον τοῦτον,

kaì hḗxousin kaì proseúxontai eis tòn tópon toûton,

43
καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ποιήσεις κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἐπικαλέσηταί σε ὁ ἀλλότριος, ὅπως γνῶσιν πάντες οἱ λαοὶ τὸ ὄνομά σου καὶ ϕοβῶνταί σε καθὼς ὁ λαός σου Ισραηλ καὶ γνῶσιν ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπικέκληται ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ᾠκοδόμησα.

kaì sỳ eisakoúsēi ek toû ouranoû ex hetoímou katoikētēríou sou kaì poiḗseis katà pánta, hósa àn epikalésētaí se ho allótrios, hópōs gnō̂sin pántes hoi laoì tò ónomá sou kaì phobō̂ntaí se kathṑs ho laós sou Israēl kaì gnō̂sin hóti tò ónomá sou epikéklētai epì tòn oîkon toûton, hòn ōikodómēsa.

44
ὅτι ἐξελεύσεται ὁ λαός σου εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν ὁδῷ, ᾗ ἐπιστρέψεις αὐτούς, καὶ προσεύξονται ἐν ὀνόματι κυρίου ὁδὸν τῆς πόλεως, ἧς ἐξελέξω ἐν αὐτῇ, καὶ τοῦ οἴκου, οὗ ᾠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου,

hóti exeleúsetai ho laós sou eis pólemon epì toùs echthroùs autoû en hodō̂i, hē̂i epistrépseis autoús, kaì proseúxontai en onómati kyríou hodòn tē̂s póleōs, hē̂s exeléxō en autē̂i, kaì toû oíkou, hoû ōikodómēsa tō̂i onómatí sou,

45
καὶ εἰσακούσει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τῆς δεήσεως αὐτῶν καὶ τῆς προσευχῆς αὐτῶν καὶ ποιήσεις τὸ δικαίωμα αὐτοῖς.

kaì eisakoúsei ek toû ouranoû tē̂s deḗseōs autō̂n kaì tē̂s proseuchē̂s autō̂n kaì poiḗseis tò dikaíōma autoîs.

46
ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι – ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὃς οὐχ ἁμαρτήσεται – καὶ ἐπάξεις ἐπ’ αὐτοὺς καὶ παραδώσεις αὐτοὺς ἐνώπιον ἐχθρῶν καὶ αἰχμαλωτιοῦσιν αὐτοὺς οἱ αἰχμαλωτίζοντες εἰς γῆν μακρὰν καὶ ἐγγύς,

hóti hamartḗsontaí soi – hóti ouk éstin ánthrōpos, hòs ouch hamartḗsetai – kaì epáxeis ep’ autoùs kaì paradṓseis autoùs enṓpion echthrō̂n kaì aichmalōtioûsin autoùs hoi aichmalōtízontes eis gē̂n makràn kaì engýs,

47
καὶ ἐπιστρέψουσιν καρδίας αὐτῶν ἐν τῇ γῇ, οὗ μετήχθησαν ἐκεῖ, καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ δεηθῶσίν σου ἐν γῇ μετοικίας αὐτῶν λέγοντες ‘Ημάρτομεν ἠνομήσαμεν ἠδικήσαμεν,

kaì epistrépsousin kardías autō̂n en tē̂i gē̂i, hoû metḗchthēsan ekeî, kaì epistrépsōsin kaì deēthō̂sín sou en gē̂i metoikías autō̂n légontes ‘Ēmártomen ēnomḗsamen ēdikḗsamen,

48
καὶ ἐπιστρέψωσιν πρὸς σὲ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτῶν ἐν τῇ γῇ ἐχθρῶν αὐτῶν, οὗ μετήγαγες αὐτούς, καὶ προσεύξονται πρὸς σὲ ὁδὸν γῆς αὐτῶν, ἧς ἔδωκας τοῖς πατράσιν αὐτῶν, τῆς πόλεως, ἧς ἐξελέξω, καὶ τοῦ οἴκου, οὗ ᾠκοδόμηκα τῷ ὀνόματί σου,

kaì epistrépsōsin pròs sè en hólēi kardíāi autō̂n kaì en hólēi psychē̂i autō̂n en tē̂i gē̂i echthrō̂n autō̂n, hoû metḗgages autoús, kaì proseúxontai pròs sè hodòn gē̂s autō̂n, hē̂s édōkas toîs patrásin autō̂n, tē̂s póleōs, hē̂s exeléxō, kaì toû oíkou, hoû ōikodómēka tō̂i onómatí sou,

49
καὶ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου

kaì eisakoúsēi ek toû ouranoû ex hetoímou katoikētēríou sou

50
καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, αἷς ἥμαρτόν σοι, καὶ κατὰ πάντα τὰ ἀθετήματα αὐτῶν, ἃ ἠθέτησάν σοι, καὶ δώσεις αὐτοὺς εἰς οἰκτιρμοὺς ἐνώπιον αἰχμαλωτευόντων αὐτούς, καὶ οἰκτιρήσουσιν αὐτούς·

kaì híleōs ésēi taîs adikíais autō̂n, haîs hḗmartón soi, kaì katà pánta tà athetḗmata autō̂n, hà ēthétēsán soi, kaì dṓseis autoùs eis oiktirmoùs enṓpion aichmalōteuóntōn autoús, kaì oiktirḗsousin autoús:

51
ὅτι λαός σου καὶ κληρονομία σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐκ μέσου χωνευτηρίου σιδήρου.

hóti laós sou kaì klēronomía sou, hoùs exḗgages ek gē̂s Aigýptou ek mésou chōneutēríou sidḗrou.

52
καὶ ἔστωσαν οἱ ὀϕθαλμοί σου καὶ τὰ ὦτά σου ἠνεῳγμένα εἰς τὴν δέησιν τοῦ δούλου σου καὶ εἰς τὴν δέησιν τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ εἰσακούειν αὐτῶν ἐν πᾶσιν, οἷς ἂν ἐπικαλέσωνταί σε,

kaì éstōsan hoi ophthalmoí sou kaì tà ō̂tá sou ēneōigména eis tḕn déēsin toû doúlou sou kaì eis tḕn déēsin toû laoû sou Israēl eisakoúein autō̂n en pâsin, hoîs àn epikalésōntaí se,

53
ὅτι σὺ διέστειλας αὐτοὺς σαυτῷ εἰς κληρονομίαν ἐκ πάντων τῶν λαῶν τῆς γῆς, καθὼς ἐλάλησας ἐν χειρὶ δούλου σου Μωυσῆ ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, κύριε κύριε.

hóti sỳ diésteilas autoùs sautō̂i eis klēronomían ek pántōn tō̂n laō̂n tē̂s gē̂s, kathṑs elálēsas en cheirì doúlou sou Mōysē̂ en tō̂i exagageîn se toùs patéras hēmō̂n ek gē̂s Aigýptou, kýrie kýrie.

53A
Τότε ἐλάλησεν Σαλωμων ὑπὲρ τοῦ οἴκου, ὡς συνετέλεσεν τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτόν ῞Ηλιον ἐγνώρισεν ἐν οὐρανῷ κύριος, εἶπεν τοῦ κατοικεῖν ἐν γνόϕῳ Οἰκοδόμησον οἶκόν μου, οἶκον ἐκπρεπῆ σαυτῷ, τοῦ κατοικεῖν ἐπὶ καινότητος. οὐκ ἰδοὺ αὕτη γέγραπται ἐν βιβλίῳ τῆς ᾠδῆς;

Tóte elálēsen Salōmōn hypèr toû oíkou, hōs synetélesen toû oikodomē̂sai autón ῞Ēlion egnṓrisen en ouranō̂i kýrios, eîpen toû katoikeîn en gnóphōi Oikodómēson oîkón mou, oîkon ekprepē̂ sautō̂i, toû katoikeîn epì kainótētos. ouk idoù haútē gégraptai en biblíōi tē̂s ōidē̂s?

54
Καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν Σαλωμων προσευχόμενος πρὸς κύριον ὅλην τὴν προσευχὴν καὶ τὴν δέησιν ταύτην, καὶ ἀνέστη ἀπὸ προσώπου τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου ὀκλακὼς ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ διαπεπετασμέναι εἰς τὸν οὐρανόν.

Kaì egéneto hōs synetélesen Salōmōn proseuchómenos pròs kýrion hólēn tḕn proseuchḕn kaì tḕn déēsin taútēn, kaì anéstē apò prosṓpou toû thysiastēríou kyríou oklakṑs epì tà gónata autoû kaì hai cheîres autoû diapepetasménai eis tòn ouranón.

55
καὶ ἔστη καὶ εὐλόγησεν πᾶσαν ἐκκλησίαν Ισραηλ ϕωνῇ μεγάλῃ λέγων

kaì éstē kaì eulógēsen pâsan ekklēsían Israēl phōnē̂i megálēi légōn

56
Εὐλογητὸς κύριος σήμερον, ὃς ἔδωκεν κατάπαυσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ Ισραηλ κατὰ πάντα, ὅσα ἐλάλησεν· οὐ διεϕώνησεν λόγος εἷς ἐν πᾶσιν τοῖς λόγοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Μωυσῆ δούλου αὐτοῦ.

Eulogētòs kýrios sḗmeron, hòs édōken katápausin tō̂i laō̂i autoû Israēl katà pánta, hósa elálēsen: ou diephṓnēsen lógos heîs en pâsin toîs lógois autoû toîs agathoîs, hoîs elálēsen en cheirì Mōysē̂ doúlou autoû.

57
γένοιτο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν μεθ’ ἡμῶν, καθὼς ἦν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν· μὴ ἐγκαταλίποιτο ἡμᾶς μηδὲ ἀποστρέψοιτο ἡμᾶς

génoito kýrios ho theòs hēmō̂n meth’ hēmō̂n, kathṑs ē̂n metà tō̂n patérōn hēmō̂n: mḕ enkatalípoito hēmâs mēdè apostrépsoito hēmâs

58
ἐπικλῖναι καρδίας ἡμῶν πρὸς αὐτὸν τοῦ πορεύεσθαι ἐν πάσαις ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ϕυλάσσειν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ προστάγματα αὐτοῦ, ἃ ἐνετείλατο τοῖς πατράσιν ἡμῶν.

epiklînai kardías hēmō̂n pròs autòn toû poreúesthai en pásais hodoîs autoû kaì phylássein pásas tàs entolàs autoû kaì prostágmata autoû, hà eneteílato toîs patrásin hēmō̂n.

59
καὶ ἔστωσαν οἱ λόγοι οὗτοι, οὓς δεδέημαι ἐνώπιον κυρίου θεοῦ ἡμῶν, ἐγγίζοντες πρὸς κύριον θεὸν ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτὸς τοῦ ποιεῖν τὸ δικαίωμα τοῦ δούλου σου καὶ τὸ δικαίωμα λαοῦ σου Ισραηλ ῥῆμα ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ αὐτοῦ,

kaì éstōsan hoi lógoi hoûtoi, hoùs dedéēmai enṓpion kyríou theoû hēmō̂n, engízontes pròs kýrion theòn hēmō̂n hēméras kaì nyktòs toû poieîn tò dikaíōma toû doúlou sou kaì tò dikaíōma laoû sou Israēl rhē̂ma hēméras en hēmérāi autoû,

60
ὅπως γνῶσιν πάντες οἱ λαοὶ τῆς γῆς ὅτι κύριος ὁ θεός, αὐτὸς θεὸς καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι.

hópōs gnō̂sin pántes hoi laoì tē̂s gē̂s hóti kýrios ho theós, autòs theòs kaì ouk éstin éti.

61
καὶ ἔστωσαν αἱ καρδίαι ἡμῶν τέλειαι πρὸς κύριον θεὸν ἡμῶν καὶ ὁσίως πορεύεσθαι ἐν τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ καὶ ϕυλάσσειν ἐντολὰς αὐτοῦ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.

kaì éstōsan hai kardíai hēmō̂n téleiai pròs kýrion theòn hēmō̂n kaì hosíōs poreúesthai en toîs prostágmasin autoû kaì phylássein entolàs autoû hōs hē hēméra haútē.

62
Καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔθυσαν θυσίαν ἐνώπιον κυρίου.

Kaì ho basileùs kaì pántes hoi hyioì Israēl éthysan thysían enṓpion kyríou.

63
καὶ ἔθυσεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων τὰς θυσίας τῶν εἰρηνικῶν, ἃς ἔθυσεν τῷ κυρίῳ, βοῶν δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας καὶ προβάτων ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδας· καὶ ἐνεκαίνισεν τὸν οἶκον κυρίου ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ.

kaì éthysen ho basileùs Salōmōn tàs thysías tō̂n eirēnikō̂n, hàs éthysen tō̂i kyríōi, boō̂n dýo kaì eíkosi chiliádas kaì probátōn hekatòn eíkosi chiliádas: kaì enekaínisen tòn oîkon kyríou ho basileùs kaì pántes hoi hyioì Israēl.

64
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡγίασεν ὁ βασιλεὺς τὸ μέσον τῆς αὐλῆς τὸ κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου κυρίου· ὅτι ἐποίησεν ἐκεῖ τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰς θυσίας καὶ τὰ στέατα τῶν εἰρηνικῶν, ὅτι τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν τὸ ἐνώπιον κυρίου μικρὸν τοῦ μὴ δύνασθαι τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰς θυσίας τῶν εἰρηνικῶν ὑπενεγκεῖν.

tē̂i hēmérāi ekeínēi hēgíasen ho basileùs tò méson tē̂s aulē̂s tò katà prósōpon toû oíkou kyríou: hóti epoíēsen ekeî tḕn holokaútōsin kaì tàs thysías kaì tà stéata tō̂n eirēnikō̂n, hóti tò thysiastḗrion tò chalkoûn tò enṓpion kyríou mikròn toû mḕ dýnasthai tḕn holokaútōsin kaì tàs thysías tō̂n eirēnikō̂n hypenenkeîn.

65
καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν ἑορτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ πᾶς Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ, ἐκκλησία μεγάλη ἀπὸ τῆς εἰσόδου Ημαθ ἕως ποταμοῦ Αἰγύπτου, ἐνώπιον κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ ᾠκοδόμησεν, ἐσθίων καὶ πίνων καὶ εὐϕραινόμενος ἐνώπιον κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἑπτὰ ἡμέρας.

kaì epoíēsen Salōmōn tḕn heortḕn en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì pâs Israēl met’ autoû, ekklēsía megálē apò tē̂s eisódou Ēmath héōs potamoû Aigýptou, enṓpion kyríou theoû hēmō̂n en tō̂i oíkōi, hō̂i ōikodómēsen, esthíōn kaì pínōn kaì euphrainómenos enṓpion kyríou theoû hēmō̂n heptà hēméras.

66
καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξαπέστειλεν τὸν λαὸν καὶ εὐλόγησεν αὐτόν, καὶ ἀπῆλθον ἕκαστος εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ χαίροντες καὶ ἀγαθῇ καρδίᾳ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἐποίησεν κύριος τῷ Δαυιδ δούλῳ αὐτοῦ καὶ τῷ Ισραηλ λαῷ αὐτοῦ.

kaì en tē̂i hēmérāi tē̂i ogdóēi exapésteilen tòn laòn kaì eulógēsen autón, kaì apē̂lthon hékastos eis tà skēnṓmata autoû chaírontes kaì agathē̂i kardíāi epì toîs agathoîs, hoîs epoíēsen kýrios tō̂i Dauid doúlōi autoû kaì tō̂i Israēl laō̂i autoû.