Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Maccabées 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ πατάξαι ’Αλέξανδρον τὸν Φιλίππου Μακεδόνα, ὃς ἐξῆλθεν ἐκ γῆς Χεττιιμ, καὶ ἐπάταξεν τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ, πρότερον ἐπὶ τὴν ‘Ελλάδα.

Kaì egéneto metà tò patáxai ’Aléxandron tòn Philíppou Makedóna, hòs exē̂lthen ek gē̂s Chettiim, kaì epátaxen tòn Dareîon basiléa Persō̂n kaì Mḗdōn kaì ebasíleusen ant’ autoû, próteron epì tḕn ‘Elláda.

2
καὶ συνεστήσατο πολέμους πολλοὺς καὶ ἐκράτησεν ὀχυρωμάτων καὶ ἔσϕαξεν βασιλεῖς τῆς γῆς·

kaì synestḗsato polémous polloùs kaì ekrátēsen ochyrōmátōn kaì ésphaxen basileîs tē̂s gē̂s:

3
καὶ διῆλθεν ἕως ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἔλαβεν σκῦλα πλήθους ἐθνῶν. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ὑψώθη, καὶ ἐπήρθη ἡ καρδία αὐτοῦ.

kaì diē̂lthen héōs ákrōn tē̂s gē̂s kaì élaben skŷla plḗthous ethnō̂n. kaì hēsýchasen hē gē̂ enṓpion autoû, kaì hypsṓthē, kaì epḗrthē hē kardía autoû.

4
καὶ συνῆξεν δύναμιν ἰσχυρὰν σϕόδρα καὶ ἦρξεν χωρῶν ἐθνῶν καὶ τυράννων, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰς ϕόρον.

kaì synē̂xen dýnamin ischyràn sphódra kaì ē̂rxen chōrō̂n ethnō̂n kaì tyránnōn, kaì egénonto autō̂i eis phóron.

5
καὶ μετὰ ταῦτα ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἔγνω ὅτι ἀποθνῄσκει.

kaì metà taûta épesen epì tḕn koítēn kaì égnō hóti apothnḗiskei.

6
καὶ ἐκάλεσεν τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς ἐνδόξους τοὺς συνεκτρόϕους αὐτοῦ ἐκ νεότητος καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἔτι αὐτοῦ ζῶντος.

kaì ekálesen toùs paîdas autoû toùs endóxous toùs synektróphous autoû ek neótētos kaì dieîlen autoîs tḕn basileían autoû éti autoû zō̂ntos.

7
καὶ ἐβασίλευσεν ’Αλέξανδρος ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανεν.

kaì ebasíleusen ’Aléxandros étē dṓdeka kaì apéthanen.

8
καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ, ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ.

kaì epekrátēsan hoi paîdes autoû, hékastos en tō̂i tópōi autoû.

9
καὶ ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ.

kaì epéthento pántes diadḗmata metà tò apothaneîn autòn kaì hoi hyioì autō̂n opísō autō̂n étē pollà kaì eplḗthynan kakà en tē̂i gē̂i.

10
καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ῥίζα ἁμαρτωλὸς ’Αντίοχος ’Επιϕανὴς υἱὸς ’Αντιόχου τοῦ βασιλέως, ὃς ἦν ὅμηρα ἐν ‘Ρώμῃ· καὶ ἐβασίλευσεν ἐν ἔτει ἑκατοστῷ καὶ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ βασιλείας ‘Ελλήνων.

kaì exē̂lthen ex autō̂n rhíza hamartōlòs ’Antíochos ’Epiphanḕs hyiòs ’Antióchou toû basiléōs, hòs ē̂n hómēra en ‘Rṓmēi: kaì ebasíleusen en étei hekatostō̂i kaì triakostō̂i kaì hebdómōi basileías ‘Ellḗnōn.

11
’Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθον ἐξ Ισραηλ υἱοὶ παράνομοι καὶ ἀνέπεισαν πολλοὺς λέγοντες Πορευθῶμεν καὶ διαθώμεθα διαθήκην μετὰ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν, ὅτι ἀϕ’ ἧς ἐχωρίσθημεν ἀπ’ αὐτῶν, εὗρεν ἡμᾶς κακὰ πολλά.

’En taîs hēmérais ekeínais exē̂lthon ex Israēl hyioì paránomoi kaì anépeisan polloùs légontes Poreuthō̂men kaì diathṓmetha diathḗkēn metà tō̂n ethnō̂n tō̂n kýklōi hēmō̂n, hóti aph’ hē̂s echōrísthēmen ap’ autō̂n, heûren hēmâs kakà pollá.

12
καὶ ἠγαθύνθη ὁ λόγος ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτῶν,

kaì ēgathýnthē ho lógos en ophthalmoîs autō̂n,

13
καὶ προεθυμήθησάν τινες ἀπὸ τοῦ λαοῦ καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν ποιῆσαι τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν.

kaì proethymḗthēsán tines apò toû laoû kaì eporeúthēsan pròs tòn basiléa, kaì édōken autoîs exousían poiē̂sai tà dikaiṓmata tō̂n ethnō̂n.

14
καὶ ᾠκοδόμησαν γυμνάσιον ἐν Ιεροσολύμοις κατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν

kaì ōikodómēsan gymnásion en Ierosolýmois katà tà nómima tō̂n ethnō̂n

15
καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἀκροβυστίας καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ διαθήκης ἁγίας καὶ ἐζευγίσθησαν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν.

kaì epoíēsan heautoîs akrobystías kaì apéstēsan apò diathḗkēs hagías kaì ezeugísthēsan toîs éthnesin kaì epráthēsan toû poiē̂sai tò ponērón.

16
Καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία ἐνώπιον ’Αντιόχου, καὶ ὑπέλαβεν βασιλεῦσαι γῆς Αἰγύπτου, ὅπως βασιλεύσῃ ἐπὶ τὰς δύο βασιλείας.

Kaì hētoimásthē hē basileía enṓpion ’Antióchou, kaì hypélaben basileûsai gē̂s Aigýptou, hópōs basileúsēi epì tàs dýo basileías.

17
καὶ εἰσῆλθεν εἰς Αἴγυπτον ἐν ὄχλῳ βαρεῖ, ἐν ἅρμασιν καὶ ἐλέϕασιν καὶ ἐν ἱππεῦσιν καὶ ἐν στόλῳ μεγάλῳ

kaì eisē̂lthen eis Aígypton en óchlōi bareî, en hármasin kaì eléphasin kaì en hippeûsin kaì en stólōi megálōi

18
καὶ συνεστήσατο πόλεμον πρὸς Πτολεμαῖον βασιλέα Αἰγύπτου· καὶ ἐνετράπη Πτολεμαῖος ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔϕυγεν, καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί.

kaì synestḗsato pólemon pròs Ptolemaîon basiléa Aigýptou: kaì enetrápē Ptolemaîos apò prosṓpou autoû kaì éphygen, kaì épeson traumatíai polloí.

19
καὶ κατελάβοντο τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα γῆς Αἰγύπτου.

kaì katelábonto tàs póleis tàs ochyràs en gē̂i Aigýptōi, kaì élaben tà skŷla gē̂s Aigýptou.

20
καὶ ἐπέστρεψεν ’Αντίοχος μετὰ τὸ πατάξαι Αἴγυπτον ἐν τῷ ἑκατοστῷ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει καὶ ἀνέβη ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἀνέβη εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ὄχλῳ βαρεῖ.

kaì epéstrepsen ’Antíochos metà tò patáxai Aígypton en tō̂i hekatostō̂i kaì tessarakostō̂i kaì trítōi étei kaì anébē epì Israēl kaì anébē eis Ierosólyma en óchlōi bareî.

21
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἁγίασμα ἐν ὑπερηϕανίᾳ καὶ ἔλαβεν τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ ϕωτὸς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς

kaì eisē̂lthen eis tò hagíasma en hyperēphaníāi kaì élaben tò thysiastḗrion tò chrysoûn kaì tḕn lychnían toû phōtòs kaì pánta tà skeúē autē̂s

22
καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προθέσεως καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τὰς ϕιάλας καὶ τὰς θυΐσκας τὰς χρυσᾶς καὶ τὸ καταπέτασμα καὶ τοὺς στεϕάνους καὶ τὸν κόσμον τὸν χρυσοῦν τὸν κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ καὶ ἐλέπισεν πάντα·

kaì tḕn trápezan tē̂s prothéseōs kaì tà spondeîa kaì tàs phiálas kaì tàs thyḯskas tàs chrysâs kaì tò katapétasma kaì toùs stephánous kaì tòn kósmon tòn chrysoûn tòn katà prósōpon toû naoû kaì elépisen pánta:

23
καὶ ἔλαβεν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ καὶ ἔλαβεν τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἀποκρύϕους, οὓς εὗρεν·

kaì élaben tò argýrion kaì tò chrysíon kaì tà skeúē tà epithymētà kaì élaben toùs thēsauroùs toùs apokrýphous, hoùs heûren:

24
καὶ λαβὼν πάντα ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. καὶ ἐποίησεν ϕονοκτονίαν καὶ ἐλάλησεν ὑπερηϕανίαν μεγάλην.

kaì labṑn pánta apē̂lthen eis tḕn gē̂n autoû. kaì epoíēsen phonoktonían kaì elálēsen hyperēphanían megálēn.

25
καὶ ἐγένετο πένθος μέγα ἐπὶ Ισραηλ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν.

kaì egéneto pénthos méga epì Israēl en pantì tópōi autō̂n.

26
καὶ ἐστέναξαν ἄρχοντες καὶ πρεσβύτεροι, παρθένοι καὶ νεανίσκοι ἠσθένησαν, καὶ τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν ἠλλοιώθη.

kaì esténaxan árchontes kaì presbýteroi, parthénoi kaì neanískoi ēsthénēsan, kaì tò kállos tō̂n gynaikō̂n ēlloiṓthē.

27
πᾶς νυμϕίος ἀνέλαβεν θρῆνον, καὶ καθημένη ἐν παστῷ ἐπένθει.

pâs nymphíos anélaben thrē̂non, kaì kathēménē en pastō̂i epénthei.

28
καὶ ἐσείσθη ἡ γῆ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν, καὶ πᾶς ὁ οἶκος Ιακωβ ἐνεδύσατο αἰσχύνην.

kaì eseísthē hē gē̂ epì toùs katoikoûntas autḗn, kaì pâs ho oîkos Iakōb enedýsato aischýnēn.

29
Μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἄρχοντα ϕορολογίας εἰς τὰς πόλεις Ιουδα, καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ.

Metà dýo étē hēmerō̂n apésteilen ho basileùs árchonta phorologías eis tàs póleis Iouda, kaì ē̂lthen eis Ierousalēm en óchlōi bareî.

30
καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς λόγους εἰρηνικοὺς ἐν δόλῳ, καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ. καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐξάπινα καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν πληγὴν μεγάλην καὶ ἀπώλεσεν λαὸν πολὺν ἐξ Ισραηλ.

kaì elálēsen autoîs lógous eirēnikoùs en dólōi, kaì enepísteusan autō̂i. kaì epépesen epì tḕn pólin exápina kaì epátaxen autḕn plēgḕn megálēn kaì apṓlesen laòn polỳn ex Israēl.

31
καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα τῆς πόλεως καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρὶ καὶ καθεῖλεν τοὺς οἴκους αὐτῆς καὶ τὰ τείχη κύκλῳ.

kaì élaben tà skŷla tē̂s póleōs kaì enéprēsen autḕn pyrì kaì katheîlen toùs oíkous autē̂s kaì tà teíchē kýklōi.

32
καὶ ᾐχμαλώτισαν τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα, καὶ τὰ κτήνη ἐκληρονόμησαν.

kaì ēichmalṓtisan tàs gynaîkas kaì tà tékna, kaì tà ktḗnē eklēronómēsan.

33
καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πόλιν Δαυιδ τείχει μεγάλῳ καὶ ὀχυρῷ, πύργοις ὀχυροῖς, καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ἄκραν.

kaì ōikodómēsan tḕn pólin Dauid teíchei megálōi kaì ochyrō̂i, pýrgois ochyroîs, kaì egéneto autoîs eis ákran.

34
καὶ ἔθηκαν ἐκεῖ ἔθνος ἁμαρτωλόν, ἄνδρας παρανόμους, καὶ ἐνίσχυσαν ἐν αὐτῇ.

kaì éthēkan ekeî éthnos hamartōlón, ándras paranómous, kaì eníschysan en autē̂i.

35
καὶ παρέθεντο ὅπλα καὶ τροϕὴν καὶ συναγαγόντες τὰ σκῦλα Ιερουσαλημ ἀπέθεντο ἐκεῖ καὶ ἐγένοντο εἰς μεγάλην παγίδα.

kaì paréthento hópla kaì trophḕn kaì synagagóntes tà skŷla Ierousalēm apéthento ekeî kaì egénonto eis megálēn pagída.

36
καὶ ἐγένετο εἰς ἔνεδρον τῷ ἁγιάσματι καὶ εἰς διάβολον πονηρὸν τῷ Ισραηλ διὰ παντός.

kaì egéneto eis énedron tō̂i hagiásmati kaì eis diábolon ponēròn tō̂i Israēl dià pantós.

37
καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον κύκλῳ τοῦ ἁγιάσματος καὶ ἐμόλυναν τὸ ἁγίασμα.

kaì exéchean haîma athō̂ion kýklōi toû hagiásmatos kaì emólynan tò hagíasma.

38
καὶ ἔϕυγον οἱ κάτοικοι Ιερουσαλημ δι’ αὐτούς, καὶ ἐγένετο κατοικία ἀλλοτρίων· καὶ ἐγένετο ἀλλοτρία τοῖς γενήμασιν αὐτῆς, καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἐγκατέλιπον αὐτήν.

kaì éphygon hoi kátoikoi Ierousalēm di’ autoús, kaì egéneto katoikía allotríōn: kaì egéneto allotría toîs genḗmasin autē̂s, kaì tà tékna autē̂s enkatélipon autḗn.

39
τὸ ἁγίασμα αὐτῆς ἠρημώθη ὡς ἔρημος, αἱ ἑορταὶ αὐτῆς ἐστράϕησαν εἰς πένθος, τὰ σάββατα αὐτῆς εἰς ὀνειδισμόν, ἡ τιμὴ αὐτῆς εἰς ἐξουδένωσιν.

tò hagíasma autē̂s ērēmṓthē hōs érēmos, hai heortaì autē̂s estráphēsan eis pénthos, tà sábbata autē̂s eis oneidismón, hē timḕ autē̂s eis exoudénōsin.

40
κατὰ τὴν δόξαν αὐτῆς ἐπληθύνθη ἡ ἀτιμία αὐτῆς, καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἐστράϕη εἰς πένθος.

katà tḕn dóxan autē̂s eplēthýnthē hē atimía autē̂s, kaì tò hýpsos autē̂s estráphē eis pénthos.

41
Καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ εἶναι πάντας εἰς λαὸν ἕνα

Kaì égrapsen ho basileùs pásēi tē̂i basileíāi autoû eînai pántas eis laòn héna

42
καὶ ἐγκαταλιπεῖν ἕκαστον τὰ νόμιμα αὐτοῦ. καὶ ἐπεδέξαντο πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως.

kaì enkatalipeîn hékaston tà nómima autoû. kaì epedéxanto pánta tà éthnē katà tòn lógon toû basiléōs.

43
καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ισραηλ εὐδόκησαν τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσαν τοῖς εἰδώλοις καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ σάββατον.

kaì polloì apò Israēl eudókēsan tē̂i latreíāi autoû kaì éthysan toîs eidṓlois kaì ebebḗlōsan tò sábbaton.

44
καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς βιβλία ἐν χειρὶ ἀγγέλων εἰς Ιερουσαλημ καὶ τὰς πόλεις Ιουδα πορευθῆναι ὀπίσω νομίμων ἀλλοτρίων τῆς γῆς

kaì apésteilen ho basileùs biblía en cheirì angélōn eis Ierousalēm kaì tàs póleis Iouda poreuthē̂nai opísō nomímōn allotríōn tē̂s gē̂s

45
καὶ κωλῦσαι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαν καὶ σπονδὴν ἐκ τοῦ ἁγιάσματος καὶ βεβηλῶσαι σάββατα καὶ ἑορτὰς

kaì kōlŷsai holokautṓmata kaì thysían kaì spondḕn ek toû hagiásmatos kaì bebēlō̂sai sábbata kaì heortàs

46
καὶ μιᾶναι ἁγίασμα καὶ ἁγίους,

kaì miânai hagíasma kaì hagíous,

47
οἰκοδομῆσαι βωμοὺς καὶ τεμένη καὶ εἰδώλια καὶ θύειν ὕεια καὶ κτήνη κοινὰ

oikodomē̂sai bōmoùs kaì teménē kaì eidṓlia kaì thýein hýeia kaì ktḗnē koinà

48
καὶ ἀϕιέναι τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἀπεριτμήτους βδελύξαι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν παντὶ ἀκαθάρτῳ καὶ βεβηλώσει

kaì aphiénai toùs hyioùs autō̂n aperitmḗtous bdelýxai tàs psychàs autō̂n en pantì akathártōi kaì bebēlṓsei

49
ὥστε ἐπιλαθέσθαι τοῦ νόμου καὶ ἀλλάξαι πάντα τὰ δικαιώματα·

hṓste epilathésthai toû nómou kaì alláxai pánta tà dikaiṓmata:

50
καὶ ὃς ἂν μὴ ποιήσῃ κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως, ἀποθανεῖται.

kaì hòs àn mḕ poiḗsēi katà tòn lógon toû basiléōs, apothaneîtai.

51
κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους ἔγραψεν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν ἐπισκόπους ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν καὶ ἐνετείλατο ταῖς πόλεσιν Ιουδα θυσιάζειν κατὰ πόλιν καὶ πόλιν.

katà pántas toùs lógous toútous égrapsen pásēi tē̂i basileíāi autoû kaì epoíēsen episkópous epì pánta tòn laòn kaì eneteílato taîs pólesin Iouda thysiázein katà pólin kaì pólin.

52
καὶ συνηθροίσθησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ πολλοὶ πρὸς αὐτούς, πᾶς ὁ ἐγκαταλείπων τὸν νόμον, καὶ ἐποίησαν κακὰ ἐν τῇ γῇ

kaì synēthroísthēsan apò toû laoû polloì pròs autoús, pâs ho enkataleípōn tòn nómon, kaì epoíēsan kakà en tē̂i gē̂i

53
καὶ ἔθεντο τὸν Ισραηλ ἐν κρύϕοις ἐν παντὶ ϕυγαδευτηρίῳ αὐτῶν.

kaì éthento tòn Israēl en krýphois en pantì phygadeutēríōi autō̂n.

54
καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ Χασελευ τῷ πέμπτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει ᾠκοδόμησεν βδέλυγμα ἐρημώσεως ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. καὶ ἐν πόλεσιν Ιουδα κύκλῳ ᾠκοδόμησαν βωμούς·

kaì tē̂i pentekaidekátēi hēmérāi Chaseleu tō̂i pémptōi kaì tessarakostō̂i kaì hekatostō̂i étei ōikodómēsen bdélygma erēmṓseōs epì tò thysiastḗrion. kaì en pólesin Iouda kýklōi ōikodómēsan bōmoús:

55
καὶ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῶν οἰκιῶν καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἐθυμίων.

kaì epì tō̂n thyrō̂n tō̂n oikiō̂n kaì en taîs plateíais ethymíōn.

56
καὶ τὰ βιβλία τοῦ νόμου, ἃ εὗρον, ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ κατασχίσαντες.

kaì tà biblía toû nómou, hà heûron, enepýrisan en pyrì kataschísantes.

57
καὶ ὅπου εὑρίσκετο παρά τινι βιβλίον διαθήκης, καὶ εἴ τις συνευδόκει τῷ νόμῳ, τὸ σύγκριμα τοῦ βασιλέως ἐθανάτου αὐτόν.

kaì hópou heurísketo pará tini biblíon diathḗkēs, kaì eí tis syneudókei tō̂i nómōi, tò sýnkrima toû basiléōs ethanátou autón.

58
ἐν ἰσχύι αὐτῶν ἐποίουν τῷ Ισραηλ τοῖς εὑρισκομένοις ἐν παντὶ μηνὶ καὶ μηνὶ ἐν ταῖς πόλεσιν.

en ischýi autō̂n epoíoun tō̂i Israēl toîs heuriskoménois en pantì mēnì kaì mēnì en taîs pólesin.

59
καὶ τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς θυσιάζοντες ἐπὶ τὸν βωμόν, ὃς ἦν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου.

kaì tē̂i pémptēi kaì eikádi toû mēnòs thysiázontes epì tòn bōmón, hòs ē̂n epì toû thysiastēríou.

60
καὶ τὰς γυναῖκας τὰς περιτετμηκυίας τὰ τέκνα αὐτῶν ἐθανάτωσαν κατὰ τὸ πρόσταγμα

kaì tàs gynaîkas tàs peritetmēkyías tà tékna autō̂n ethanátōsan katà tò próstagma

61
καὶ ἐκρέμασαν τὰ βρέϕη ἐκ τῶν τραχήλων αὐτῶν, καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τοὺς περιτετμηκότας αὐτούς.

kaì ekrémasan tà bréphē ek tō̂n trachḗlōn autō̂n, kaì toùs oíkous autō̂n kaì toùs peritetmēkótas autoús.

62
καὶ πολλοὶ ἐν Ισραηλ ἐκραταιώθησαν καὶ ὠχυρώθησαν ἐν αὑτοῖς τοῦ μὴ ϕαγεῖν κοινὰ

kaì polloì en Israēl ekrataiṓthēsan kaì ōchyrṓthēsan en hautoîs toû mḕ phageîn koinà

63
καὶ ἐπεδέξαντο ἀποθανεῖν, ἵνα μὴ μιανθῶσιν τοῖς βρώμασιν καὶ μὴ βεβηλώσωσιν διαθήκην ἁγίαν, καὶ ἀπέθανον.

kaì epedéxanto apothaneîn, hína mḕ mianthō̂sin toîs brṓmasin kaì mḕ bebēlṓsōsin diathḗkēn hagían, kaì apéthanon.

64
καὶ ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη ἐπὶ Ισραηλ σϕόδρα.

kaì egéneto orgḕ megálē epì Israēl sphódra.