Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Maccabées 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶδεν Ιωναθαν ὅτι ὁ καιρὸς αὐτῷ συνεργεῖ, καὶ ἐπελέξατο ἄνδρας καὶ ἀπέστειλεν εἰς ‘Ρώμην στῆσαι καὶ ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸς αὐτοὺς ϕιλίαν.

Kaì eîden Iōnathan hóti ho kairòs autō̂i synergeî, kaì epeléxato ándras kaì apésteilen eis ‘Rṓmēn stē̂sai kaì ananeṓsasthai tḕn pròs autoùs philían.

2
καὶ πρὸς Σπαρτιάτας καὶ τόπους ἑτέρους ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς κατὰ τὰ αὐτά.

kaì pròs Spartiátas kaì tópous hetérous apésteilen epistolàs katà tà autá.

3
καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ‘Ρώμην καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ εἶπον Ιωναθαν ὁ ἀρχιερεὺς καὶ τὸ ἔθνος τῶν Ιουδαίων ἀπέστειλεν ἡμᾶς ἀνανεώσασθαι τὴν ϕιλίαν ἑαυτοῖς καὶ τὴν συμμαχίαν κατὰ τὸ πρότερον.

kaì eporeúthēsan eis ‘Rṓmēn kaì eisē̂lthon eis tò bouleutḗrion kaì eîpon Iōnathan ho archiereùs kaì tò éthnos tō̂n Ioudaíōn apésteilen hēmâs ananeṓsasthai tḕn philían heautoîs kaì tḕn symmachían katà tò próteron.

4
καὶ ἔδωκαν ἐπιστολὰς αὐτοῖς πρὸς αὐτοὺς κατὰ τόπον, ὅπως προπέμπωσιν αὐτοὺς εἰς γῆν Ιουδα μετ’ εἰρήνης.

kaì édōkan epistolàs autoîs pròs autoùs katà tópon, hópōs propémpōsin autoùs eis gē̂n Iouda met’ eirḗnēs.

5
Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραϕον τῶν ἐπιστολῶν, ὧν ἔγραψεν Ιωναθαν τοῖς Σπαρτιάταις

Kaì toûto tò antígraphon tō̂n epistolō̂n, hō̂n égrapsen Iōnathan toîs Spartiátais

6
Ιωναθαν ἀρχιερεὺς καὶ ἡ γερουσία τοῦ ἔθνους καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ λοιπὸς δῆμος τῶν Ιουδαίων Σπαρτιάταις τοῖς ἀδελϕοῖς χαίρειν.

Iōnathan archiereùs kaì hē gerousía toû éthnous kaì hoi hiereîs kaì ho loipòs dē̂mos tō̂n Ioudaíōn Spartiátais toîs adelphoîs chaírein.

7
ἔτι πρότερον ἀπεστάλησαν ἐπιστολαὶ πρὸς Ονιαν τὸν ἀρχιερέα παρὰ ’Αρείου τοῦ βασιλεύοντος ἐν ὑμῖν ὅτι ἐστὲ ἀδελϕοὶ ἡμῶν, ὡς τὸ ἀντίγραϕον ὑπόκειται.

éti próteron apestálēsan epistolaì pròs Onian tòn archieréa parà ’Areíou toû basileúontos en hymîn hóti estè adelphoì hēmō̂n, hōs tò antígraphon hypókeitai.

8
καὶ ἐπεδέξατο ὁ Ονιας τὸν ἄνδρα τὸν ἀπεσταλμένον ἐνδόξως καὶ ἔλαβεν τὰς ἐπιστολάς, ἐν αἷς διεσαϕεῖτο περὶ συμμαχίας καὶ ϕιλίας.

kaì epedéxato ho Onias tòn ándra tòn apestalménon endóxōs kaì élaben tàs epistolás, en haîs diesapheîto perì symmachías kaì philías.

9
ἡμεῖς οὖν ἀπροσδεεῖς τούτων ὄντες παράκλησιν ἔχοντες τὰ βιβλία τὰ ἅγια τὰ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν

hēmeîs oûn aprosdeeîs toútōn óntes paráklēsin échontes tà biblía tà hágia tà en taîs chersìn hēmō̂n

10
ἐπειράθημεν ἀποστεῖλαι τὴν πρὸς ὑμᾶς ἀδελϕότητα καὶ ϕιλίαν ἀνανεώσασθαι πρὸς τὸ μὴ ἐξαλλοτριωθῆναι ὑμῶν· πολλοὶ γὰρ καιροὶ διῆλθον ἀϕ’ οὗ ἀπεστείλατε πρὸς ἡμᾶς.

epeiráthēmen aposteîlai tḕn pròs hymâs adelphótēta kaì philían ananeṓsasthai pròs tò mḕ exallotriōthē̂nai hymō̂n: polloì gàr kairoì diē̂lthon aph’ hoû apesteílate pròs hēmâs.

11
ἡμεῖς οὖν ἐν παντὶ καιρῷ ἀδιαλείπτως ἔν τε ταῖς ἑορταῖς καὶ ταῖς λοιπαῖς καθηκούσαις ἡμέραις μιμνῃσκόμεθα ὑμῶν ἐϕ’ ὧν προσϕέρομεν θυσιῶν καὶ ἐν ταῖς προσευχαῖς, ὡς δέον ἐστὶν καὶ πρέπον μνημονεύειν ἀδελϕῶν.

hēmeîs oûn en pantì kairō̂i adialeíptōs én te taîs heortaîs kaì taîs loipaîs kathēkoúsais hēmérais mimnēiskómetha hymō̂n eph’ hō̂n prosphéromen thysiō̂n kaì en taîs proseuchaîs, hōs déon estìn kaì prépon mnēmoneúein adelphō̂n.

12
εὐϕραινόμεθα δὲ ἐπὶ τῇ δόξῃ ὑμῶν.

euphrainómetha dè epì tē̂i dóxēi hymō̂n.

13
ἡμᾶς δὲ ἐκύκλωσαν πολλαὶ θλίψεις καὶ πόλεμοι πολλοί, καὶ ἐπολέμησαν ἡμᾶς οἱ βασιλεῖς οἱ κύκλῳ ἡμῶν.

hēmâs dè ekýklōsan pollaì thlípseis kaì pólemoi polloí, kaì epolémēsan hēmâs hoi basileîs hoi kýklōi hēmō̂n.

14
οὐκ ἠβουλόμεθα οὖν παρενοχλῆσαι ὑμῖν καὶ τοῖς λοιποῖς συμμάχοις καὶ ϕίλοις ἡμῶν ἐν τοῖς πολέμοις τούτοις·

ouk ēboulómetha oûn parenochlē̂sai hymîn kaì toîs loipoîs symmáchois kaì phílois hēmō̂n en toîs polémois toútois:

15
ἔχομεν γὰρ τὴν ἐξ οὐρανοῦ βοήθειαν βοηθοῦσαν ἡμῖν καὶ ἐρρύσθημεν ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν, καὶ ἐταπεινώθησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν.

échomen gàr tḕn ex ouranoû boḗtheian boēthoûsan hēmîn kaì errýsthēmen apò tō̂n echthrō̂n, kaì etapeinṓthēsan hoi echthroì hēmō̂n.

16
ἐπελέξαμεν οὖν Νουμήνιον ’Αντιόχου καὶ ’Αντίπατρον ’Ιάσονος καὶ ἀπεστάλκαμεν πρὸς ‘Ρωμαίους ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸς αὐτοὺς ϕιλίαν καὶ συμμαχίαν τὴν πρότερον.

epeléxamen oûn Noumḗnion ’Antióchou kaì ’Antípatron ’Iásonos kaì apestálkamen pròs ‘Rōmaíous ananeṓsasthai tḕn pròs autoùs philían kaì symmachían tḕn próteron.

17
ἐνετειλάμεθα οὖν αὐτοῖς καὶ πρὸς ὑμᾶς πορευθῆναι καὶ ἀσπάσασθαι ὑμᾶς καὶ ἀποδοῦναι ὑμῖν τὰς παρ’ ἡμῶν ἐπιστολὰς περὶ τῆς ἀνανεώσεως καὶ τῆς ἀδελϕότητος ἡμῶν.

eneteilámetha oûn autoîs kaì pròs hymâs poreuthē̂nai kaì aspásasthai hymâs kaì apodoûnai hymîn tàs par’ hēmō̂n epistolàs perì tē̂s ananeṓseōs kaì tē̂s adelphótētos hēmō̂n.

18
καὶ νῦν καλῶς ποιήσετε ἀντιϕωνήσαντες ἡμῖν πρὸς ταῦτα.

kaì nŷn kalō̂s poiḗsete antiphōnḗsantes hēmîn pròs taûta.

19
Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραϕον τῶν ἐπιστολῶν, ὧν ἀπέστειλαν Ονια

Kaì toûto tò antígraphon tō̂n epistolō̂n, hō̂n apésteilan Onia

20
῎Αρειος βασιλεὺς Σπαρτιατῶν Ονια ἱερεῖ μεγάλῳ χαίρειν.

῎Areios basileùs Spartiatō̂n Onia hiereî megálōi chaírein.

21
εὑρέθη ἐν γραϕῇ περί τε τῶν Σπαρτιατῶν καὶ Ιουδαίων ὅτι εἰσὶν ἀδελϕοὶ καὶ ὅτι εἰσὶν ἐκ γένους Αβρααμ.

heuréthē en graphē̂i perí te tō̂n Spartiatō̂n kaì Ioudaíōn hóti eisìn adelphoì kaì hóti eisìn ek génous Abraam.

22
καὶ νῦν ἀϕ’ οὗ ἔγνωμεν ταῦτα, καλῶς ποιήσετε γράϕοντες ἡμῖν περὶ τῆς εἰρήνης ὑμῶν,

kaì nŷn aph’ hoû égnōmen taûta, kalō̂s poiḗsete gráphontes hēmîn perì tē̂s eirḗnēs hymō̂n,

23
καὶ ἡμεῖς δὲ ἀντιγράϕομεν ὑμῖν τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ ἡ ὕπαρξις ὑμῶν ἡμῖν ἐστιν, καὶ τὰ ἡμῶν ὑμῖν ἐστιν. ἐντελλόμεθα οὖν ὅπως ἀπαγγείλωσιν ὑμῖν κατὰ ταῦτα.

kaì hēmeîs dè antigráphomen hymîn tà ktḗnē hymō̂n kaì hē hýparxis hymō̂n hēmîn estin, kaì tà hēmō̂n hymîn estin. entellómetha oûn hópōs apangeílōsin hymîn katà taûta.

24
Καὶ ἤκουσεν Ιωναθαν ὅτι ἐπέστρεψαν οἱ ἄρχοντες Δημητρίου μετὰ δυνάμεως πολλῆς ὑπὲρ τὸ πρότερον τοῦ πολεμῆσαι πρὸς αὐτόν.

Kaì ḗkousen Iōnathan hóti epéstrepsan hoi árchontes Dēmētríou metà dynámeōs pollē̂s hypèr tò próteron toû polemē̂sai pròs autón.

25
καὶ ἀπῆρεν ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἀπήντησεν αὐτοῖς εἰς τὴν Αμαθῖτιν χώραν· οὐ γὰρ ἔδωκεν αὐτοῖς ἀνοχὴν τοῦ ἐμβατεῦσαι εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ.

kaì apē̂ren ex Ierousalēm kaì apḗntēsen autoîs eis tḕn Amathîtin chṓran: ou gàr édōken autoîs anochḕn toû embateûsai eis tḕn chṓran autoû.

26
καὶ ἀπέστειλεν κατασκόπους εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν, καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι οὕτως τάσσονται ἐπιπεσεῖν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν νύκτα.

kaì apésteilen kataskópous eis tḕn parembolḕn autō̂n, kaì epéstrepsan kaì apḗngeilan autō̂i hóti hoútōs tássontai epipeseîn ep’ autoùs tḕn nýkta.

27
ὡς δὲ ἔδυ ὁ ἥλιος, ἐπέταξεν Ιωναθαν τοῖς παρ’ αὐτοῦ γρηγορεῖν καὶ εἶναι ἐπὶ τοῖς ὅπλοις ἑτοιμάζεσθαι εἰς πόλεμον δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς καὶ ἐξέβαλεν προϕύλακας κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς.

hōs dè édy ho hḗlios, epétaxen Iōnathan toîs par’ autoû grēgoreîn kaì eînai epì toîs hóplois hetoimázesthai eis pólemon di’ hólēs tē̂s nyktòs kaì exébalen prophýlakas kýklōi tē̂s parembolē̂s.

28
καὶ ἤκουσαν οἱ ὑπεναντίοι ὅτι ἡτοίμασται Ιωναθαν καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ εἰς πόλεμον, καὶ ἐϕοβήθησαν καὶ ἔπτηξαν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἀνέκαυσαν πυρὰς ἐν τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν.

kaì ḗkousan hoi hypenantíoi hóti hētoímastai Iōnathan kaì hoi par’ autoû eis pólemon, kaì ephobḗthēsan kaì éptēxan tē̂i kardíāi autō̂n kaì anékausan pyràs en tē̂i parembolē̂i autō̂n.

29
Ιωναθαν δὲ καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ἕως πρωί, ἔβλεπον γὰρ τὰ ϕῶτα καιόμενα.

Iōnathan dè kaì hoi par’ autoû ouk égnōsan héōs prōí, éblepon gàr tà phō̂ta kaiómena.

30
καὶ κατεδίωξεν Ιωναθαν ὀπίσω αὐτῶν καὶ οὐ κατέλαβεν αὐτούς, διέβησαν γὰρ τὸν ’Ελεύθερον ποταμόν.

kaì katedíōxen Iōnathan opísō autō̂n kaì ou katélaben autoús, diébēsan gàr tòn ’Eleútheron potamón.

31
καὶ ἐξέκλινεν Ιωναθαν ἐπὶ τοὺς ῎Αραβας τοὺς καλουμένους Ζαβαδαίους καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν.

kaì exéklinen Iōnathan epì toùs ῎Arabas toùs kalouménous Zabadaíous kaì epátaxen autoùs kaì élaben tà skŷla autō̂n.

32
καὶ ἀναζεύξας ἦλθεν εἰς Δαμασκὸν καὶ διώδευσεν ἐν πάσῃ τῇ χώρᾳ.

kaì anazeúxas ē̂lthen eis Damaskòn kaì diṓdeusen en pásēi tē̂i chṓrāi.

33
καὶ Σιμων ἐξῆλθεν καὶ διώδευσεν ἕως ’Ασκαλῶνος καὶ τὰ πλησίον ὀχυρώματα καὶ ἐξέκλινεν εἰς Ιοππην καὶ προκατελάβετο αὐτήν·

kaì Simōn exē̂lthen kaì diṓdeusen héōs ’Askalō̂nos kaì tà plēsíon ochyrṓmata kaì exéklinen eis Ioppēn kaì prokatelábeto autḗn:

34
ἤκουσεν γὰρ ὅτι βούλονται τὸ ὀχύρωμα παραδοῦναι τοῖς παρὰ Δημητρίου· καὶ ἔθετο ἐκεῖ ϕρουράν, ὅπως ϕυλάσσωσιν αὐτήν.

ḗkousen gàr hóti boúlontai tò ochýrōma paradoûnai toîs parà Dēmētríou: kaì étheto ekeî phrourán, hópōs phylássōsin autḗn.

35
καὶ ἐπέστρεψεν Ιωναθαν καὶ ἐξεκκλησίασεν τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ καὶ ἐβουλεύετο μετ’ αὐτῶν τοῦ οἰκοδομῆσαι ὀχυρώματα ἐν τῇ Ιουδαίᾳ

kaì epéstrepsen Iōnathan kaì exekklēsíasen toùs presbytérous toû laoû kaì ebouleúeto met’ autō̂n toû oikodomē̂sai ochyrṓmata en tē̂i Ioudaíāi

36
καὶ προσυψῶσαι τὰ τείχη Ιερουσαλημ καὶ ὑψῶσαι ὕψος μέγα ἀνὰ μέσον τῆς ἄκρας καὶ τῆς πόλεως εἰς τὸ διαχωρίζειν αὐτὴν τῆς πόλεως, ἵνα ᾖ αὕτη κατὰ μόνας, ὅπως μήτε ἀγοράζωσιν μήτε πωλῶσιν.

kaì prosypsō̂sai tà teíchē Ierousalēm kaì hypsō̂sai hýpsos méga anà méson tē̂s ákras kaì tē̂s póleōs eis tò diachōrízein autḕn tē̂s póleōs, hína ē̂i haútē katà mónas, hópōs mḗte agorázōsin mḗte pōlō̂sin.

37
καὶ συνήχθησαν τοῦ οἰκοδομεῖν τὴν πόλιν, καὶ ἔπεσεν τοῦ τείχους τοῦ χειμάρρου τοῦ ἐξ ἀπηλιώτου, καὶ ἐπεσκεύασεν τὸ καλούμενον Χαϕεναθα.

kaì synḗchthēsan toû oikodomeîn tḕn pólin, kaì épesen toû teíchous toû cheimárrou toû ex apēliṓtou, kaì epeskeúasen tò kaloúmenon Chaphenatha.

38
καὶ Σιμων ᾠκοδόμησεν τὴν Αδιδα ἐν τῇ Σεϕηλα καὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν καὶ ἐπέστησεν θύρας καὶ μοχλούς.

kaì Simōn ōikodómēsen tḕn Adida en tē̂i Sephēla kaì ōchýrōsen autḕn kaì epéstēsen thýras kaì mochloús.

39
Καὶ ἐζήτησεν Τρύϕων βασιλεῦσαι τῆς ’Ασίας καὶ περιθέσθαι τὸ διάδημα καὶ ἐκτεῖναι χεῖρα ἐπ’ ’Αντίοχον τὸν βασιλέα.

Kaì ezḗtēsen Trýphōn basileûsai tē̂s ’Asías kaì perithésthai tò diádēma kaì ekteînai cheîra ep’ ’Antíochon tòn basiléa.

40
καὶ εὐλαβήθη μήποτε οὐκ ἐάσῃ αὐτὸν Ιωναθαν καὶ μήποτε πολεμήσῃ πρὸς αὐτόν, καὶ ἐζήτει συλλαβεῖν αὐτὸν τοῦ ἀπολέσαι, καὶ ἀπάρας ἦλθεν εἰς Βαιθσαν.

kaì eulabḗthē mḗpote ouk eásēi autòn Iōnathan kaì mḗpote polemḗsēi pròs autón, kaì ezḗtei syllabeîn autòn toû apolésai, kaì apáras ē̂lthen eis Baithsan.

41
καὶ ἐξῆλθεν Ιωναθαν εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν ἀνδρῶν ἐπιλελεγμέναις εἰς παράταξιν καὶ ἦλθεν εἰς Βαιθσαν.

kaì exē̂lthen Iōnathan eis apántēsin autō̂i en tessarákonta chiliásin andrō̂n epilelegménais eis parátaxin kaì ē̂lthen eis Baithsan.

42
καὶ εἶδεν Τρύϕων ὅτι ἦλθεν μετὰ δυνάμεως πολλῆς, καὶ ἐκτεῖναι χεῖρας ἐπ’ αὐτὸν εὐλαβήθη.

kaì eîden Trýphōn hóti ē̂lthen metà dynámeōs pollē̂s, kaì ekteînai cheîras ep’ autòn eulabḗthē.

43
καὶ ἐπεδέξατο αὐτὸν ἐνδόξως καὶ συνέστησεν αὐτὸν πᾶσιν τοῖς ϕίλοις αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόματα καὶ ἐπέταξεν τοῖς ϕίλοις αὐτοῦ καὶ ταῖς δυνάμεσιν αὐτοῦ ὑπακούειν αὐτοῦ ὡς αὑτοῦ.

kaì epedéxato autòn endóxōs kaì synéstēsen autòn pâsin toîs phílois autoû kaì édōken autō̂i dómata kaì epétaxen toîs phílois autoû kaì taîs dynámesin autoû hypakoúein autoû hōs hautoû.

44
καὶ εἶπεν τῷ Ιωναθαν ῞Ινα τί ἐκόπωσας πάντα τὸν λαὸν τοῦτον πολέμου μὴ ἐνεστηκότος ἡμῖν;

kaì eîpen tō̂i Iōnathan ῞Ina tí ekópōsas pánta tòn laòn toûton polémou mḕ enestēkótos hēmîn?

45
καὶ νῦν ἀπόστειλον αὐτοὺς εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν, ἐπίλεξαι δὲ σεαυτῷ ἄνδρας ὀλίγους, οἵτινες ἔσονται μετὰ σοῦ, καὶ δεῦρο μετ’ ἐμοῦ εἰς Πτολεμαίδα, καὶ παραδώσω σοι αὐτὴν καὶ τὰ λοιπὰ ὀχυρώματα καὶ τὰς δυνάμεις τὰς λοιπὰς καὶ πάντας τοὺς ἐπὶ τῶν χρειῶν, καὶ ἐπιστρέψας ἀπελεύσομαι· τούτου γὰρ χάριν πάρειμι.

kaì nŷn apósteilon autoùs eis toùs oíkous autō̂n, epílexai dè seautō̂i ándras olígous, hoítines ésontai metà soû, kaì deûro met’ emoû eis Ptolemaída, kaì paradṓsō soi autḕn kaì tà loipà ochyrṓmata kaì tàs dynámeis tàs loipàs kaì pántas toùs epì tō̂n chreiō̂n, kaì epistrépsas apeleúsomai: toútou gàr chárin páreimi.

46
καὶ ἐμπιστεύσας αὐτῷ ἐποίησεν καθὼς εἶπεν, καὶ ἐξαπέστειλεν τὰς δυνάμεις, καὶ ἀπῆλθον εἰς γῆν Ιουδα.

kaì empisteúsas autō̂i epoíēsen kathṑs eîpen, kaì exapésteilen tàs dynámeis, kaì apē̂lthon eis gē̂n Iouda.

47
κατέλιπεν δὲ μεθ’ ἑαυτοῦ ἄνδρας τρισχιλίους, ὧν δισχιλίους ἀϕῆκεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, χίλιοι δὲ συνῆλθον αὐτῷ.

katélipen dè meth’ heautoû ándras trischilíous, hō̂n dischilíous aphē̂ken en tē̂i Galilaíāi, chílioi dè synē̂lthon autō̂i.

48
ὡς δὲ εἰσῆλθεν Ιωναθαν εἰς Πτολεμαίδα, ἀπέκλεισαν οἱ Πτολεμαεῖς τὰς πύλας καὶ συνέλαβον αὐτόν, καὶ πάντας τοὺς συνεισελθόντας μετ’ αὐτοῦ ἀπέκτειναν ἐν ῥομϕαίᾳ.

hōs dè eisē̂lthen Iōnathan eis Ptolemaída, apékleisan hoi Ptolemaeîs tàs pýlas kaì synélabon autón, kaì pántas toùs syneiselthóntas met’ autoû apékteinan en rhomphaíāi.

49
καὶ ἀπέστειλεν Τρύϕων δυνάμεις καὶ ἵππον εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὸ πεδίον τὸ μέγα τοῦ ἀπολέσαι πάντας τοὺς παρὰ Ιωναθου.

kaì apésteilen Trýphōn dynámeis kaì híppon eis tḕn Galilaían kaì tò pedíon tò méga toû apolésai pántas toùs parà Iōnathou.

50
καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι συνελήμϕθη καὶ ἀπόλωλεν καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ, καὶ παρεκάλεσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐπορεύοντο συνεστραμμένοι ἕτοιμοι εἰς πόλεμον.

kaì epégnōsan hóti synelḗmphthē kaì apólōlen kaì hoi met’ autoû, kaì parekálesan heautoùs kaì eporeúonto synestramménoi hétoimoi eis pólemon.

51
καὶ εἶδον οἱ διώκοντες ὅτι περὶ ψυχῆς αὐτοῖς ἐστιν, καὶ ἐπέστρεψαν.

kaì eîdon hoi diṓkontes hóti perì psychē̂s autoîs estin, kaì epéstrepsan.

52
καὶ ἦλθον πάντες μετ’ εἰρήνης εἰς γῆν Ιουδα καὶ ἐπένθησαν τὸν Ιωναθαν καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐϕοβήθησαν σϕόδρα· καὶ ἐπένθησεν πᾶς Ισραηλ πένθος μέγα.

kaì ē̂lthon pántes met’ eirḗnēs eis gē̂n Iouda kaì epénthēsan tòn Iōnathan kaì toùs met’ autoû kaì ephobḗthēsan sphódra: kaì epénthēsen pâs Israēl pénthos méga.

53
καὶ ἐζήτησαν πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῶν ἐκτρῖψαι αὐτούς· εἶπον γάρ Οὐκ ἔχουσιν ἄρχοντα καὶ βοηθοῦντα· νῦν οὖν πολεμήσωμεν αὐτοὺς καὶ ἐξάρωμεν ἐξ ἀνθρώπων τὸ μνημόσυνον αὐτῶν.

kaì ezḗtēsan pánta tà éthnē tà kýklōi autō̂n ektrîpsai autoús: eîpon gár Ouk échousin árchonta kaì boēthoûnta: nŷn oûn polemḗsōmen autoùs kaì exárōmen ex anthrṓpōn tò mnēmósynon autō̂n.