Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Maccabées 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἤκουσεν Σιμων ὅτι συνήγαγεν Τρύϕων δύναμιν πολλὴν τοῦ ἐλθεῖν εἰς γῆν Ιουδα καὶ ἐκτρῖψαι αὐτήν.

Kaì ḗkousen Simōn hóti synḗgagen Trýphōn dýnamin pollḕn toû eltheîn eis gē̂n Iouda kaì ektrîpsai autḗn.

2
καὶ εἶδεν τὸν λαόν, ὅτι ἔντρομός ἐστιν καὶ ἔκϕοβος, καὶ ἀνέβη εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἤθροισεν τὸν λαὸν

kaì eîden tòn laón, hóti éntromós estin kaì ékphobos, kaì anébē eis Ierousalēm kaì ḗthroisen tòn laòn

3
καὶ παρεκάλεσεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Αὐτοὶ οἴδατε ὅσα ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελϕοί μου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου ἐποιήσαμεν περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν ἁγίων, καὶ τοὺς πολέμους καὶ τὰς στενοχωρίας, ἃς εἴδομεν.

kaì parekálesen autoùs kaì eîpen autoîs Autoì oídate hósa egṑ kaì hoi adelphoí mou kaì ho oîkos toû patrós mou epoiḗsamen perì tō̂n nómōn kaì tō̂n hagíōn, kaì toùs polémous kaì tàs stenochōrías, hàs eídomen.

4
τούτου χάριν ἀπώλοντο οἱ ἀδελϕοί μου πάντες χάριν τοῦ Ισραηλ, καὶ κατελείϕθην ἐγὼ μόνος.

toútou chárin apṓlonto hoi adelphoí mou pántes chárin toû Israēl, kaì kateleíphthēn egṑ mónos.

5
καὶ νῦν μή μοι γένοιτο ϕείσασθαί μου τῆς ψυχῆς ἐν παντὶ καιρῷ θλίψεως· οὐ γάρ εἰμι κρείσσων τῶν ἀδελϕῶν μου.

kaì nŷn mḗ moi génoito pheísasthaí mou tē̂s psychē̂s en pantì kairō̂i thlípseōs: ou gár eimi kreíssōn tō̂n adelphō̂n mou.

6
πλὴν ἐκδικήσω περὶ τοῦ ἔθνους μου καὶ περὶ τῶν ἁγίων καὶ περὶ τῶν γυναικῶν καὶ τέκνων ὑμῶν, ὅτι συνήχθησαν πάντα τὰ ἔθνη ἐκτρῖψαι ἡμᾶς ἔχθρας χάριν.

plḕn ekdikḗsō perì toû éthnous mou kaì perì tō̂n hagíōn kaì perì tō̂n gynaikō̂n kaì téknōn hymō̂n, hóti synḗchthēsan pánta tà éthnē ektrîpsai hēmâs échthras chárin.

7
καὶ ἀνεζωπύρησεν τὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ ἅμα τοῦ ἀκοῦσαι τῶν λόγων τούτων,

kaì anezōpýrēsen tò pneûma toû laoû háma toû akoûsai tō̂n lógōn toútōn,

8
καὶ ἀπεκρίθησαν ϕωνῇ μεγάλῃ λέγοντες Σὺ εἶ ἡμῶν ἡγούμενος ἀντὶ Ιουδου καὶ Ιωναθου τοῦ ἀδελϕοῦ σου·

kaì apekríthēsan phōnē̂i megálēi légontes Sỳ eî hēmō̂n hēgoúmenos antì Ioudou kaì Iōnathou toû adelphoû sou:

9
πολέμησον τὸν πόλεμον ἡμῶν, καὶ πάντα, ὅσα ἂν εἴπῃς ἡμῖν, ποιήσομεν.

polémēson tòn pólemon hēmō̂n, kaì pánta, hósa àn eípēis hēmîn, poiḗsomen.

10
καὶ συνήγαγεν πάντας τοὺς ἄνδρας τοὺς πολεμιστὰς καὶ ἐτάχυνεν τοῦ τελέσαι τὰ τείχη Ιερουσαλημ καὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν κυκλόθεν.

kaì synḗgagen pántas toùs ándras toùs polemistàs kaì etáchynen toû telésai tà teíchē Ierousalēm kaì ōchýrōsen autḕn kyklóthen.

11
καὶ ἀπέστειλεν Ιωναθαν τὸν τοῦ Αψαλωμου καὶ μετ’ αὐτοῦ δύναμιν ἱκανὴν εἰς Ιοππην, καὶ ἐξέβαλεν τοὺς ὄντας ἐν αὐτῇ καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ ἐν αὐτῇ.

kaì apésteilen Iōnathan tòn toû Apsalōmou kaì met’ autoû dýnamin hikanḕn eis Ioppēn, kaì exébalen toùs óntas en autē̂i kaì émeinen ekeî en autē̂i.

12
Καὶ ἀπῆρεν Τρύϕων ἀπὸ Πτολεμαίδος μετὰ δυνάμεως πολλῆς ἐλθεῖν εἰς γῆν Ιουδα, καὶ Ιωναθαν μετ’ αὐτοῦ ἐν ϕυλακῇ.

Kaì apē̂ren Trýphōn apò Ptolemaídos metà dynámeōs pollē̂s eltheîn eis gē̂n Iouda, kaì Iōnathan met’ autoû en phylakē̂i.

13
Σιμων δὲ παρενέβαλεν ἐν Αδιδοις κατὰ πρόσωπον τοῦ πεδίου.

Simōn dè parenébalen en Adidois katà prósōpon toû pedíou.

14
καὶ ἐπέγνω Τρύϕων ὅτι ἀνέστη Σιμων ἀντὶ Ιωναθου τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ καὶ ὅτι συνάπτειν αὐτῷ μέλλει πόλεμον, καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρέσβεις λέγων

kaì epégnō Trýphōn hóti anéstē Simōn antì Iōnathou toû adelphoû autoû kaì hóti synáptein autō̂i méllei pólemon, kaì apésteilen pròs autòn présbeis légōn

15
Περὶ ἀργυρίου, οὗ ὤϕειλεν Ιωναθαν ὁ ἀδελϕός σου εἰς τὸ βασιλικὸν δι’ ἃς εἶχεν χρείας, συνέχομεν αὐτόν·

Perì argyríou, hoû ṓpheilen Iōnathan ho adelphós sou eis tò basilikòn di’ hàs eîchen chreías, synéchomen autón:

16
καὶ νῦν ἀπόστειλον ἀργυρίου τάλαντα ἑκατὸν καὶ δύο τῶν υἱῶν αὐτοῦ ὅμηρα, ὅπως μὴ ἀϕεθεὶς ἀποστατήσῃ ἀϕ’ ἡμῶν, καὶ ἀϕήσομεν αὐτόν.

kaì nŷn apósteilon argyríou tálanta hekatòn kaì dýo tō̂n hyiō̂n autoû hómēra, hópōs mḕ aphetheìs apostatḗsēi aph’ hēmō̂n, kaì aphḗsomen autón.

17
καὶ ἔγνω Σιμων ὅτι δόλῳ λαλοῦσιν πρὸς αὐτόν, καὶ πέμπει τοῦ λαβεῖν τὸ ἀργύριον καὶ τὰ παιδάρια, μήποτε ἔχθραν ἄρῃ μεγάλην πρὸς τὸν λαὸν

kaì égnō Simōn hóti dólōi laloûsin pròs autón, kaì pémpei toû labeîn tò argýrion kaì tà paidária, mḗpote échthran árēi megálēn pròs tòn laòn

18
λέγοντες ῞Οτι οὐκ ἀπέστειλα αὐτῷ τὸ ἀργύριον καὶ τὰ παιδάρια, ἀπώλετο.

légontes ῞Oti ouk apésteila autō̂i tò argýrion kaì tà paidária, apṓleto.

19
καὶ ἀπέστειλεν τὰ παιδάρια καὶ τὰ ἑκατὸν τάλαντα, καὶ διεψεύσατο καὶ οὐκ ἀϕῆκεν τὸν Ιωναθαν.

kaì apésteilen tà paidária kaì tà hekatòn tálanta, kaì diepseúsato kaì ouk aphē̂ken tòn Iōnathan.

20
καὶ μετὰ ταῦτα ἦλθεν Τρύϕων τοῦ ἐμβατεῦσαι εἰς τὴν χώραν καὶ ἐκτρῖψαι αὐτήν, καὶ ἐκύκλωσαν ὁδὸν τὴν εἰς Αδωρα. καὶ Σιμων καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ἀντιπαρῆγεν αὐτῷ εἰς πάντα τόπον, οὗ ἂν ἐπορεύετο.

kaì metà taûta ē̂lthen Trýphōn toû embateûsai eis tḕn chṓran kaì ektrîpsai autḗn, kaì ekýklōsan hodòn tḕn eis Adōra. kaì Simōn kaì hē parembolḕ autoû antiparē̂gen autō̂i eis pánta tópon, hoû àn eporeúeto.

21
οἱ δὲ ἐκ τῆς ἄκρας ἀπέστελλον πρὸς Τρύϕωνα πρεσβευτὰς κατασπεύδοντας αὐτὸν τοῦ ἐλθεῖν πρὸς αὐτοὺς διὰ τῆς ἐρήμου καὶ ἀποστεῖλαι αὐτοῖς τροϕάς.

hoi dè ek tē̂s ákras apéstellon pròs Trýphōna presbeutàs kataspeúdontas autòn toû eltheîn pròs autoùs dià tē̂s erḗmou kaì aposteîlai autoîs trophás.

22
καὶ ἡτοίμασεν Τρύϕων πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ ἐλθεῖν, καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν χιὼν πολλὴ σϕόδρα, καὶ οὐκ ἦλθεν διὰ τὴν χιόνα. καὶ ἀπῆρεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Γαλααδῖτιν.

kaì hētoímasen Trýphōn pâsan tḕn híppon autoû eltheîn, kaì en tē̂i nyktì ekeínēi ē̂n chiṑn pollḕ sphódra, kaì ouk ē̂lthen dià tḕn chióna. kaì apē̂ren kaì ē̂lthen eis tḕn Galaadîtin.

23
ὡς δὲ ἤγγισεν τῆς Βασκαμα, ἀπέκτεινεν τὸν Ιωναθαν, καὶ ἐτάϕη ἐκεῖ.

hōs dè ḗngisen tē̂s Baskama, apékteinen tòn Iōnathan, kaì etáphē ekeî.

24
καὶ ἐπέστρεψεν Τρύϕων καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.

kaì epéstrepsen Trýphōn kaì apē̂lthen eis tḕn gē̂n autoû.

25
Καὶ ἀπέστειλεν Σιμων καὶ ἔλαβεν τὰ ὀστᾶ Ιωναθου τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ καὶ ἔθαψεν αὐτὸν ἐν Μωδεϊν πόλει τῶν πατέρων αὐτοῦ.

Kaì apésteilen Simōn kaì élaben tà ostâ Iōnathou toû adelphoû autoû kaì éthapsen autòn en Mōdeïn pólei tō̂n patérōn autoû.

26
καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶς Ισραηλ κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπένθησαν αὐτὸν ἡμέρας πολλάς.

kaì ekópsanto autòn pâs Israēl kopetòn mégan kaì epénthēsan autòn hēméras pollás.

27
καὶ ᾠκοδόμησεν Σιμων ἐπὶ τὸν τάϕον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τῶν ἀδελϕῶν αὐτοῦ καὶ ὕψωσεν αὐτὸν τῇ ὁράσει λίθῳ ξεστῷ ἐκ τῶν ὄπισθεν καὶ ἔμπροσθεν.

kaì ōikodómēsen Simōn epì tòn táphon toû patròs autoû kaì tō̂n adelphō̂n autoû kaì hýpsōsen autòn tē̂i horásei líthōi xestō̂i ek tō̂n ópisthen kaì émprosthen.

28
καὶ ἔστησεν ἑπτὰ πυραμίδας, μίαν κατέναντι τῆς μιᾶς, τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖς τέσσαρσιν ἀδελϕοῖς.

kaì éstēsen heptà pyramídas, mían katénanti tē̂s miâs, tō̂i patrì kaì tē̂i mētrì kaì toîs téssarsin adelphoîs.

29
καὶ ταύταις ἐποίησεν μηχανήματα περιθεὶς στύλους μεγάλους καὶ ἐποίησεν ἐπὶ τοῖς στύλοις πανοπλίας εἰς ὄνομα αἰώνιον καὶ παρὰ ταῖς πανοπλίαις πλοῖα ἐγγεγλυμμένα εἰς τὸ θεωρεῖσθαι ὑπὸ πάντων τῶν πλεόντων τὴν θάλασσαν.

kaì taútais epoíēsen mēchanḗmata peritheìs stýlous megálous kaì epoíēsen epì toîs stýlois panoplías eis ónoma aiṓnion kaì parà taîs panoplíais ploîa engeglymména eis tò theōreîsthai hypò pántōn tō̂n pleóntōn tḕn thálassan.

30
οὗτος ὁ τάϕος, ὃν ἐποίησεν ἐν Μωδεϊν, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

hoûtos ho táphos, hòn epoíēsen en Mōdeïn, héōs tē̂s hēméras taútēs.

31
‘Ο δὲ Τρύϕων ἐπορεύετο δόλῳ μετὰ ’Αντιόχου τοῦ βασιλέως τοῦ νεωτέρου καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν

‘O dè Trýphōn eporeúeto dólōi metà ’Antióchou toû basiléōs toû neōtérou kaì apékteinen autòn

32
καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ καὶ περιέθετο τὸ διάδημα τῆς ’Ασίας καὶ ἐποίησεν πληγὴν μεγάλην ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì ebasíleusen ant’ autoû kaì periétheto tò diádēma tē̂s ’Asías kaì epoíēsen plēgḕn megálēn epì tē̂s gē̂s.

33
καὶ ᾠκοδόμησεν Σιμων τὰ ὀχυρώματα τῆς Ιουδαίας καὶ περιετείχισεν πύργοις ὑψηλοῖς καὶ τείχεσιν μεγάλοις καὶ πύλαις καὶ μοχλοῖς καὶ ἔθετο βρώματα ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν.

kaì ōikodómēsen Simōn tà ochyrṓmata tē̂s Ioudaías kaì perieteíchisen pýrgois hypsēloîs kaì teíchesin megálois kaì pýlais kaì mochloîs kaì étheto brṓmata en toîs ochyrṓmasin.

34
καὶ ἐπέλεξεν Σιμων ἄνδρας καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Δημήτριον τὸν βασιλέα τοῦ ποιῆσαι ἄϕεσιν τῇ χώρᾳ, ὅτι πᾶσαι αἱ πράξεις Τρύϕωνος ἦσαν ἁρπαγαί.

kaì epélexen Simōn ándras kaì apésteilen pròs Dēmḗtrion tòn basiléa toû poiē̂sai áphesin tē̂i chṓrāi, hóti pâsai hai práxeis Trýphōnos ē̂san harpagaí.

35
καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ Δημήτριος ὁ βασιλεὺς κατὰ τοὺς λόγους τούτους καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ καὶ ἔγραψεν αὐτῷ ἐπιστολὴν τοιαύτην

kaì apésteilen autō̂i Dēmḗtrios ho basileùs katà toùs lógous toútous kaì apekríthē autō̂i kaì égrapsen autō̂i epistolḕn toiaútēn

36
Βασιλεὺς Δημήτριος Σιμωνι ἀρχιερεῖ καὶ ϕίλῳ βασιλέων καὶ πρεσβυτέροις καὶ ἔθνει Ιουδαίων χαίρειν.

Basileùs Dēmḗtrios Simōni archiereî kaì phílōi basiléōn kaì presbytérois kaì éthnei Ioudaíōn chaírein.

37
τὸν στέϕανον τὸν χρυσοῦν καὶ τὴν βαΐνην, ἣν ἀπεστείλατε, κεκομίσμεθα καὶ ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ποιεῖν ὑμῖν εἰρήνην μεγάλην καὶ γράϕειν τοῖς ἐπὶ τῶν χρειῶν τοῦ ἀϕιέναι ὑμῖν τὰ ἀϕέματα.

tòn stéphanon tòn chrysoûn kaì tḕn baḯnēn, hḕn apesteílate, kekomísmetha kaì hétoimoí esmen toû poieîn hymîn eirḗnēn megálēn kaì gráphein toîs epì tō̂n chreiō̂n toû aphiénai hymîn tà aphémata.

38
καὶ ὅσα ἐστήσαμεν πρὸς ὑμᾶς, ἕστηκεν, καὶ τὰ ὀχυρώματα, ἃ ᾠκοδομήσατε, ὑπαρχέτω ὑμῖν.

kaì hósa estḗsamen pròs hymâs, héstēken, kaì tà ochyrṓmata, hà ōikodomḗsate, hyparchétō hymîn.

39
ἀϕίεμεν δὲ ἀγνοήματα καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας καὶ τὸν στέϕανον, ὃν ὠϕείλετε, καὶ εἴ τι ἄλλο ἐτελωνεῖτο ἐν Ιερουσαλημ, μηκέτι τελωνείσθω.

aphíemen dè agnoḗmata kaì tà hamartḗmata héōs tē̂s sḗmeron hēméras kaì tòn stéphanon, hòn ōpheílete, kaì eí ti állo etelōneîto en Ierousalēm, mēkéti telōneísthō.

40
καὶ εἴ τινες ἐπιτήδειοι ὑμῶν γραϕῆναι εἰς τοὺς περὶ ἡμᾶς, ἐγγραϕέσθωσαν, καὶ γινέσθω ἀνὰ μέσον ἡμῶν εἰρήνη.

kaì eí tines epitḗdeioi hymō̂n graphē̂nai eis toùs perì hēmâs, engraphésthōsan, kaì ginésthō anà méson hēmō̂n eirḗnē.

41
῎Ετους ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἤρθη ὁ ζυγὸς τῶν ἐθνῶν ἀπὸ τοῦ Ισραηλ,

῎Etous hebdomēkostoû kaì hekatostoû ḗrthē ho zygòs tō̂n ethnō̂n apò toû Israēl,

42
καὶ ἤρξατο ὁ λαὸς γράϕειν ἐν ταῖς συγγραϕαῖς καὶ συναλλάγμασιν ῎Ετους πρώτου ἐπὶ Σιμωνος ἀρχιερέως μεγάλου καὶ στρατηγοῦ καὶ ἡγουμένου Ιουδαίων.

kaì ḗrxato ho laòs gráphein en taîs syngraphaîs kaì synallágmasin ῎Etous prṓtou epì Simōnos archieréōs megálou kaì stratēgoû kaì hēgouménou Ioudaíōn.

43
’Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παρενέβαλεν ἐπὶ Γαζαρα καὶ ἐκύκλωσεν αὐτὴν παρεμβολαῖς καὶ ἐποίησεν ἑλεόπολιν καὶ προσήγαγεν τῇ πόλει καὶ ἐπάταξεν πύργον ἕνα καὶ κατελάβετο.

’En taîs hēmérais ekeínais parenébalen epì Gazara kaì ekýklōsen autḕn parembolaîs kaì epoíēsen heleópolin kaì prosḗgagen tē̂i pólei kaì epátaxen pýrgon héna kaì katelábeto.

44
καὶ ἐξήλλοντο οἱ ἐν τῇ ἑλεοπόλει εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἐγένετο κίνημα μέγα ἐν τῇ πόλει.

kaì exḗllonto hoi en tē̂i heleopólei eis tḕn pólin, kaì egéneto kínēma méga en tē̂i pólei.

45
καὶ ἀνέβησαν οἱ ἐν τῇ πόλει σὺν γυναιξὶν καὶ τοῖς τέκνοις ἐπὶ τὸ τεῖχος διερρηχότες τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐβόησαν ϕωνῇ μεγάλῃ ἀξιοῦντες Σιμωνα δεξιὰς αὐτοῖς δοῦναι

kaì anébēsan hoi en tē̂i pólei sỳn gynaixìn kaì toîs téknois epì tò teîchos dierrēchótes tà himátia autō̂n kaì ebóēsan phōnē̂i megálēi axioûntes Simōna dexiàs autoîs doûnai

46
καὶ εἶπαν Μὴ ἡμῖν χρήσῃ κατὰ τὰς πονηρίας ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἔλεός σου.

kaì eîpan Mḕ hēmîn chrḗsēi katà tàs ponērías hēmō̂n, allà katà tò éleós sou.

47
καὶ συνελύθη αὐτοῖς Σιμων καὶ οὐκ ἐπολέμησεν αὐτούς· καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἐκαθάρισεν τὰς οἰκίας, ἐν αἷς ἦν τὰ εἴδωλα, καὶ οὕτως εἰσῆλθεν εἰς αὐτὴν ὑμνῶν καὶ εὐλογῶν.

kaì synelýthē autoîs Simōn kaì ouk epolémēsen autoús: kaì exébalen autoùs ek tē̂s póleōs, kaì ekathárisen tàs oikías, en haîs ē̂n tà eídōla, kaì hoútōs eisē̂lthen eis autḕn hymnō̂n kaì eulogō̂n.

48
καὶ ἐξέβαλεν ἐξ αὐτῆς πᾶσαν ἀκαθαρσίαν καὶ κατῴκισεν ἐν αὐτῇ ἄνδρας, οἵτινες τὸν νόμον ποιήσωσιν, καὶ προσωχύρωσεν αὐτὴν καὶ ᾠκοδόμησεν ἑαυτῷ ἐν αὐτῇ οἴκησιν.

kaì exébalen ex autē̂s pâsan akatharsían kaì katṓikisen en autē̂i ándras, hoítines tòn nómon poiḗsōsin, kaì prosōchýrōsen autḕn kaì ōikodómēsen heautō̂i en autē̂i oíkēsin.

49
Οἱ δὲ ἐκ τῆς ἄκρας ἐν Ιερουσαλημ ἐκωλύοντο ἐκπορεύεσθαι καὶ εἰσπορεύεσθαι εἰς τὴν χώραν ἀγοράζειν καὶ πωλεῖν καὶ ἐπείνασαν σϕόδρα, καὶ ἀπώλοντο ἐξ αὐτῶν ἱκανοὶ τῷ λιμῷ.

Hoi dè ek tē̂s ákras en Ierousalēm ekōlýonto ekporeúesthai kaì eisporeúesthai eis tḕn chṓran agorázein kaì pōleîn kaì epeínasan sphódra, kaì apṓlonto ex autō̂n hikanoì tō̂i limō̂i.

50
καὶ ἐβόησαν πρὸς Σιμωνα δεξιὰς λαβεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς· καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἐκεῖθεν καὶ ἐκαθάρισεν τὴν ἄκραν ἀπὸ τῶν μιασμάτων.

kaì ebóēsan pròs Simōna dexiàs labeîn, kaì édōken autoîs: kaì exébalen autoùs ekeîthen kaì ekathárisen tḕn ákran apò tō̂n miasmátōn.

51
καὶ εἰσῆλθον εἰς αὐτὴν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ δευτέρου μηνὸς ἔτους πρώτου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ μετὰ αἰνέσεως καὶ βαΐων καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν ὕμνοις καὶ ἐν ᾠδαῖς, ὅτι συνετρίβη ἐχθρὸς μέγας ἐξ Ισραηλ.

kaì eisē̂lthon eis autḕn tē̂i trítēi kaì eikádi toû deutérou mēnòs étous prṓtou kaì hebdomēkostoû kaì hekatostoû metà ainéseōs kaì baḯōn kaì en kinýrais kaì en kymbálois kaì en náblais kaì en hýmnois kaì en ōidaîs, hóti synetríbē echthròs mégas ex Israēl.

52
καὶ ἔστησεν κατ’ ἐνιαυτὸν τοῦ ἄγειν τὴν ἡμέραν ταύτην μετὰ εὐϕροσύνης. καὶ προσωχύρωσεν τὸ ὄρος τοῦ ἱεροῦ τὸ παρὰ τὴν ἄκραν· καὶ ᾤκει ἐκεῖ αὐτὸς καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ.

kaì éstēsen kat’ eniautòn toû ágein tḕn hēméran taútēn metà euphrosýnēs. kaì prosōchýrōsen tò óros toû hieroû tò parà tḕn ákran: kaì ṓikei ekeî autòs kaì hoi par’ autoû.

53
καὶ εἶδεν Σιμων τὸν Ιωαννην υἱὸν αὐτοῦ ὅτι ἀνήρ ἐστιν, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἡγούμενον τῶν δυνάμεων πασῶν· καὶ ᾤκει ἐν Γαζαροις.

kaì eîden Simōn tòn Iōannēn hyiòn autoû hóti anḗr estin, kaì étheto autòn hēgoúmenon tō̂n dynámeōn pasō̂n: kaì ṓikei en Gazarois.