Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Maccabées 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀπέστειλεν ’Αντίοχος υἱὸς Δημητρίου τοῦ βασιλέως ἐπιστολὰς ἀπὸ τῶν νήσων τῆς θαλάσσης Σιμωνι ἱερεῖ καὶ ἐθνάρχῃ τῶν Ιουδαίων καὶ παντὶ τῷ ἔθνει,

Kaì apésteilen ’Antíochos hyiòs Dēmētríou toû basiléōs epistolàs apò tō̂n nḗsōn tē̂s thalássēs Simōni hiereî kaì ethnárchēi tō̂n Ioudaíōn kaì pantì tō̂i éthnei,

2
καὶ ἦσαν περιέχουσαι τὸν τρόπον τοῦτον Βασιλεὺς ’Αντίοχος Σίμωνι ἱερεῖ μεγάλῳ καὶ ἐθνάρχῃ καὶ ἔθνει Ιουδαίων χαίρειν.

kaì ē̂san periéchousai tòn trópon toûton Basileùs ’Antíochos Símōni hiereî megálōi kaì ethnárchēi kaì éthnei Ioudaíōn chaírein.

3
ἐπεί τινες λοιμοὶ κατεκράτησαν τῆς βασιλείας τῶν πατέρων ἡμῶν, βούλομαι δὲ ἀντιποιήσασθαι τῆς βασιλείας, ὅπως ἀποκαταστήσω αὐτὴν ὡς ἦν τὸ πρότερον, ἐξενολόγησα δὲ πλῆθος δυνάμεων καὶ κατεσκεύασα πλοῖα πολεμικά,

epeí tines loimoì katekrátēsan tē̂s basileías tō̂n patérōn hēmō̂n, boúlomai dè antipoiḗsasthai tē̂s basileías, hópōs apokatastḗsō autḕn hōs ē̂n tò próteron, exenológēsa dè plē̂thos dynámeōn kaì kateskeúasa ploîa polemiká,

4
βούλομαι δὲ ἐκβῆναι κατὰ τὴν χώραν, ὅπως μετέλθω τοὺς κατεϕθαρκότας τὴν χώραν ἡμῶν καὶ τοὺς ἠρημωκότας πόλεις πολλὰς ἐν τῇ βασιλείᾳ μου,

boúlomai dè ekbē̂nai katà tḕn chṓran, hópōs metélthō toùs katephtharkótas tḕn chṓran hēmō̂n kaì toùs ērēmōkótas póleis pollàs en tē̂i basileíāi mou,

5
νῦν οὖν ἵστημί σοι πάντα τὰ ἀϕέματα, ἃ ἀϕῆκάν σοι οἱ πρὸ ἐμοῦ βασιλεῖς, καὶ ὅσα ἄλλα δόματα ἀϕῆκάν σοι.

nŷn oûn hístēmí soi pánta tà aphémata, hà aphē̂kán soi hoi prò emoû basileîs, kaì hósa álla dómata aphē̂kán soi.

6
καὶ ἐπέτρεψά σοι ποιῆσαι κόμμα ἴδιον, νόμισμα τῇ χώρᾳ σου,

kaì epétrepsá soi poiē̂sai kómma ídion, nómisma tē̂i chṓrāi sou,

7
Ιερουσαλημ δὲ καὶ τὰ ἅγια εἶναι ἐλεύθερα· καὶ πάντα τὰ ὅπλα, ὅσα κατεσκεύασας, καὶ τὰ ὀχυρώματα, ἃ ᾠκοδόμησας, ὧν κρατεῖς, μενέτω σοι.

Ierousalēm dè kaì tà hágia eînai eleúthera: kaì pánta tà hópla, hósa kateskeúasas, kaì tà ochyrṓmata, hà ōikodómēsas, hō̂n krateîs, menétō soi.

8
καὶ πᾶν ὀϕείλημα βασιλικὸν καὶ τὰ ἐσόμενα βασιλικὰ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ἀϕιέσθω σοι·

kaì pân opheílēma basilikòn kaì tà esómena basilikà apò toû nŷn kaì eis tòn hápanta chrónon aphiésthō soi:

9
ὡς δ’ ἂν κρατήσωμεν τῆς βασιλείας ἡμῶν, δοξάσομέν σε καὶ τὸ ἔθνος σου καὶ τὸ ἱερὸν δόξῃ μεγάλῃ ὥστε ϕανερὰν γενέσθαι τὴν δόξαν ὑμῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

hōs d’ àn kratḗsōmen tē̂s basileías hēmō̂n, doxásomén se kaì tò éthnos sou kaì tò hieròn dóxēi megálēi hṓste phaneràn genésthai tḕn dóxan hymō̂n en pásēi tē̂i gē̂i.

10
῎Ετους τετάρτου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐξῆλθεν ’Αντίοχος εἰς τὴν γῆν τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτὸν πᾶσαι αἱ δυνάμεις ὥστε ὀλίγους εἶναι σὺν Τρύϕωνι.

῎Etous tetártou kaì hebdomēkostoû kaì hekatostoû exē̂lthen ’Antíochos eis tḕn gē̂n tō̂n patérōn autoû, kaì synē̂lthon pròs autòn pâsai hai dynámeis hṓste olígous eînai sỳn Trýphōni.

11
καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν ’Αντίοχος, καὶ ἦλθεν εἰς Δωρα ϕεύγων τὴν ἐπὶ θαλάσσης·

kaì edíōxen autòn ’Antíochos, kaì ē̂lthen eis Dōra pheúgōn tḕn epì thalássēs:

12
ᾔδει γὰρ ὅτι ἐπισυνῆκται ἐπ’ αὐτὸν τὰ κακά, καὶ ἀϕῆκαν αὐτὸν αἱ δυνάμεις.

ḗidei gàr hóti episynē̂ktai ep’ autòn tà kaká, kaì aphē̂kan autòn hai dynámeis.

13
καὶ παρενέβαλεν ’Αντίοχος ἐπὶ Δωρα, καὶ σὺν αὐτῷ δώδεκα μυριάδες ἀνδρῶν πολεμιστῶν καὶ ὀκτακισχιλία ἵππος.

kaì parenébalen ’Antíochos epì Dōra, kaì sỳn autō̂i dṓdeka myriádes andrō̂n polemistō̂n kaì oktakischilía híppos.

14
καὶ ἐκύκλωσεν τὴν πόλιν, καὶ τὰ πλοῖα ἀπὸ θαλάσσης συνῆψαν, καὶ ἔθλιβε τὴν πόλιν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς θαλάσσης, καὶ οὐκ εἴασεν οὐδένα ἐκπορεύεσθαι οὐδὲ εἰσπορεύεσθαι.

kaì ekýklōsen tḕn pólin, kaì tà ploîa apò thalássēs synē̂psan, kaì éthlibe tḕn pólin apò tē̂s gē̂s kaì tē̂s thalássēs, kaì ouk eíasen oudéna ekporeúesthai oudè eisporeúesthai.

15
Καὶ ἦλθεν Νουμήνιος καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ ἐκ ‘Ρώμης ἔχοντες ἐπιστολὰς τοῖς βασιλεῦσιν καὶ ταῖς χώραις, ἐν αἷς ἐγέγραπτο τάδε

Kaì ē̂lthen Noumḗnios kaì hoi par’ autoû ek ‘Rṓmēs échontes epistolàs toîs basileûsin kaì taîs chṓrais, en haîs egégrapto táde

16
Λεύκιος ὕπατος ‘Ρωμαίων Πτολεμαίῳ βασιλεῖ χαίρειν.

Leúkios hýpatos ‘Rōmaíōn Ptolemaíōi basileî chaírein.

17
οἱ πρεσβευταὶ τῶν Ιουδαίων ἦλθον πρὸς ἡμᾶς ϕίλοι ἡμῶν καὶ σύμμαχοι ἀνανεούμενοι τὴν ἐξ ἀρχῆς ϕιλίαν καὶ συμμαχίαν ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Σιμωνος τοῦ ἀρχιερέως καὶ τοῦ δήμου τῶν Ιουδαίων,

hoi presbeutaì tō̂n Ioudaíōn ē̂lthon pròs hēmâs phíloi hēmō̂n kaì sýmmachoi ananeoúmenoi tḕn ex archē̂s philían kaì symmachían apestalménoi apò Simōnos toû archieréōs kaì toû dḗmou tō̂n Ioudaíōn,

18
ἤνεγκαν δὲ ἀσπίδα χρυσῆν ἀπὸ μνῶν χιλίων.

ḗnenkan dè aspída chrysē̂n apò mnō̂n chilíōn.

19
ἤρεσεν οὖν ἡμῖν γράψαι τοῖς βασιλεῦσιν καὶ ταῖς χώραις ὅπως μὴ ἐκζητήσωσιν αὐτοῖς κακὰ καὶ μὴ πολεμήσωσιν αὐτοὺς καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ τὴν χώραν αὐτῶν καὶ ἵνα μὴ συμμαχῶσιν τοῖς πολεμοῦσιν πρὸς αὐτούς.

ḗresen oûn hēmîn grápsai toîs basileûsin kaì taîs chṓrais hópōs mḕ ekzētḗsōsin autoîs kakà kaì mḕ polemḗsōsin autoùs kaì tàs póleis autō̂n kaì tḕn chṓran autō̂n kaì hína mḕ symmachō̂sin toîs polemoûsin pròs autoús.

20
ἔδοξεν δὲ ἡμῖν δέξασθαι τὴν ἀσπίδα παρ’ αὐτῶν.

édoxen dè hēmîn déxasthai tḕn aspída par’ autō̂n.

21
εἴ τινες οὖν λοιμοὶ διαπεϕεύγασιν ἐκ τῆς χώρας αὐτῶν πρὸς ὑμᾶς, παράδοτε αὐτοὺς Σιμωνι τῷ ἀρχιερεῖ, ὅπως ἐκδικήσῃ αὐτοὺς κατὰ τὸν νόμον αὐτῶν.

eí tines oûn loimoì diapepheúgasin ek tē̂s chṓras autō̂n pròs hymâs, parádote autoùs Simōni tō̂i archiereî, hópōs ekdikḗsēi autoùs katà tòn nómon autō̂n.

22
Καὶ ταὐτὰ ἔγραψεν Δημητρίῳ τῷ βασιλεῖ καὶ ’Αττάλῳ καὶ ’Αριαράθῃ καὶ ’Αρσάκῃ

Kaì tautà égrapsen Dēmētríōi tō̂i basileî kaì ’Attálōi kaì ’Ariaráthēi kaì ’Arsákēi

23
καὶ εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ Σαμψάμῃ καὶ Σπαρτιάταις καὶ εἰς Δῆλον καὶ εἰς Μύνδον καὶ εἰς Σικυῶνα καὶ εἰς τὴν Καρίαν καὶ εἰς Σάμον καὶ εἰς τὴν Παμϕυλίαν καὶ εἰς Λυκίαν καὶ εἰς ‘Αλικαρνασσὸν καὶ εἰς ‘Ρόδον καὶ εἰς Φασηλίδα καὶ εἰς Κῶ καὶ εἰς Σίδην καὶ εἰς ῎Αραδον καὶ Γόρτυναν καὶ Κνίδον καὶ Κύπρον καὶ Κυρήνην.

kaì eis pásas tàs chṓras kaì Sampsámēi kaì Spartiátais kaì eis Dē̂lon kaì eis Mýndon kaì eis Sikyō̂na kaì eis tḕn Karían kaì eis Sámon kaì eis tḕn Pamphylían kaì eis Lykían kaì eis ‘Alikarnassòn kaì eis ‘Ródon kaì eis Phasēlída kaì eis Kō̂ kaì eis Sídēn kaì eis ῎Aradon kaì Górtynan kaì Knídon kaì Kýpron kaì Kyrḗnēn.

24
τὸ δὲ ἀντίγραϕον τούτων ἔγραψαν Σιμωνι τῷ ἀρχιερεῖ.

tò dè antígraphon toútōn égrapsan Simōni tō̂i archiereî.

25
’Αντίοχος δὲ ὁ βασιλεὺς παρενέβαλεν ἐπὶ Δωρα ἐν τῇ δευτέρᾳ προσάγων διὰ παντὸς αὐτῇ τὰς χεῖρας καὶ μηχανὰς ποιούμενος καὶ συνέκλεισεν τὸν Τρύϕωνα τοῦ ἐκπορεύεσθαι καὶ εἰσπορεύεσθαι.

’Antíochos dè ho basileùs parenébalen epì Dōra en tē̂i deutérāi proságōn dià pantòs autē̂i tàs cheîras kaì mēchanàs poioúmenos kaì synékleisen tòn Trýphōna toû ekporeúesthai kaì eisporeúesthai.

26
καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ Σιμων δισχιλίους ἄνδρας ἐκλεκτοὺς συμμαχῆσαι αὐτῷ καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σκεύη ἱκανά.

kaì apésteilen autō̂i Simōn dischilíous ándras eklektoùs symmachē̂sai autō̂i kaì argýrion kaì chrysíon kaì skeúē hikaná.

27
καὶ οὐκ ἠβούλετο αὐτὰ δέξασθαι, ἀλλὰ ἠθέτησεν πάντα, ὅσα συνέθετο αὐτῷ τὸ πρότερον, καὶ ἠλλοτριοῦτο αὐτῷ.

kaì ouk ēboúleto autà déxasthai, allà ēthétēsen pánta, hósa synétheto autō̂i tò próteron, kaì ēllotrioûto autō̂i.

28
καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ’Αθηνόβιον ἕνα τῶν ϕίλων αὐτοῦ κοινολογησόμενον αὐτῷ λέγων ‘Υμεῖς κατακρατεῖτε τῆς Ιοππης καὶ Γαζαρων καὶ τῆς ἄκρας τῆς ἐν Ιερουσαλημ, πόλεις τῆς βασιλείας μου.

kaì apésteilen pròs autòn ’Athēnóbion héna tō̂n phílōn autoû koinologēsómenon autō̂i légōn ‘Ymeîs katakrateîte tē̂s Ioppēs kaì Gazarōn kaì tē̂s ákras tē̂s en Ierousalēm, póleis tē̂s basileías mou.

29
τὰ ὅρια αὐτῶν ἠρημώσατε καὶ ἐποιήσατε πληγὴν μεγάλην ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐκυριεύσατε τόπων πολλῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ μου.

tà hória autō̂n ērēmṓsate kaì epoiḗsate plēgḕn megálēn epì tē̂s gē̂s kaì ekyrieúsate tópōn pollō̂n en tē̂i basileíāi mou.

30
νῦν οὖν παράδοτε τὰς πόλεις, ἃς κατελάβεσθε, καὶ τοὺς ϕόρους τῶν τόπων, ὧν κατεκυριεύσατε ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς Ιουδαίας.

nŷn oûn parádote tàs póleis, hàs katelábesthe, kaì toùs phórous tō̂n tópōn, hō̂n katekyrieúsate ektòs tō̂n horíōn tē̂s Ioudaías.

31
εἰ δὲ μή, δότε ἀντ’ αὐτῶν πεντακόσια τάλαντα ἀργυρίου καὶ τῆς καταϕθορᾶς, ἧς κατεϕθάρκατε, καὶ τῶν ϕόρων τῶν πόλεων ἄλλα τάλαντα πεντακόσια· εἰ δὲ μή, παραγενόμενοι ἐκπολεμήσομεν ὑμᾶς.

ei dè mḗ, dóte ant’ autō̂n pentakósia tálanta argyríou kaì tē̂s kataphthorâs, hē̂s katephthárkate, kaì tō̂n phórōn tō̂n póleōn álla tálanta pentakósia: ei dè mḗ, paragenómenoi ekpolemḗsomen hymâs.

32
καὶ ἦλθεν ’Αθηνόβιος ὁ ϕίλος τοῦ βασιλέως εἰς Ιερουσαλημ καὶ εἶδεν τὴν δόξαν Σιμωνος καὶ κυλικεῖον μετὰ χρυσωμάτων καὶ ἀργυρωμάτων καὶ παράστασιν ἱκανὴν καὶ ἐξίστατο καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ τοὺς λόγους τοῦ βασιλέως.

kaì ē̂lthen ’Athēnóbios ho phílos toû basiléōs eis Ierousalēm kaì eîden tḕn dóxan Simōnos kaì kylikeîon metà chrysōmátōn kaì argyrōmátōn kaì parástasin hikanḕn kaì exístato kaì apḗngeilen autō̂i toùs lógous toû basiléōs.

33
καὶ ἀποκριθεὶς Σιμων εἶπεν αὐτῷ Οὔτε γῆν ἀλλοτρίαν εἰλήϕαμεν οὔτε ἀλλοτρίων κεκρατήκαμεν, ἀλλὰ τῆς κληρονομίας τῶν πατέρων ἡμῶν, ὑπὸ δὲ ἐχθρῶν ἡμῶν ἀκρίτως ἔν τινι καιρῷ κατεκρατήθη·

kaì apokritheìs Simōn eîpen autō̂i Oúte gē̂n allotrían eilḗphamen oúte allotríōn kekratḗkamen, allà tē̂s klēronomías tō̂n patérōn hēmō̂n, hypò dè echthrō̂n hēmō̂n akrítōs én tini kairō̂i katekratḗthē:

34
ἡμεῖς δὲ καιρὸν ἔχοντες ἀντεχόμεθα τῆς κληρονομίας τῶν πατέρων ἡμῶν.

hēmeîs dè kairòn échontes antechómetha tē̂s klēronomías tō̂n patérōn hēmō̂n.

35
περὶ δὲ Ιοππης καὶ Γαζαρων, ὧν αἰτεῖς, αὗται ἐποίουν ἐν τῷ λαῷ πληγὴν μεγάλην καὶ τὴν χώραν ἡμῶν, τούτων δώσομεν τάλαντα ἑκατόν.

perì dè Ioppēs kaì Gazarōn, hō̂n aiteîs, haûtai epoíoun en tō̂i laō̂i plēgḕn megálēn kaì tḕn chṓran hēmō̂n, toútōn dṓsomen tálanta hekatón.

36
καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ λόγον, ἀπέστρεψεν δὲ μετὰ θυμοῦ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ τοὺς λόγους τούτους καὶ τὴν δόξαν Σιμωνος καὶ πάντα, ὅσα εἶδεν, καὶ ὠργίσθη ὁ βασιλεὺς ὀργὴν μεγάλην.

kaì ouk apekríthē autō̂i lógon, apéstrepsen dè metà thymoû pròs tòn basiléa kaì apḗngeilen autō̂i toùs lógous toútous kaì tḕn dóxan Simōnos kaì pánta, hósa eîden, kaì ōrgísthē ho basileùs orgḕn megálēn.

37
Τρύϕων δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον ἔϕυγεν εἰς ’Ορθωσίαν.

Trýphōn dè embàs eis ploîon éphygen eis ’Orthōsían.

38
καὶ κατέστησεν ὁ βασιλεὺς τὸν Κενδεβαῖον ἐπιστράτηγον τῆς παραλίας καὶ δυνάμεις πεζικὰς καὶ ἱππικὰς ἔδωκεν αὐτῷ·

kaì katéstēsen ho basileùs tòn Kendebaîon epistrátēgon tē̂s paralías kaì dynámeis pezikàs kaì hippikàs édōken autō̂i:

39
καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ παρεμβάλλειν κατὰ πρόσωπον τῆς Ιουδαίας καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ οἰκοδομῆσαι τὴν Κεδρων καὶ ὀχυρῶσαι τὰς πύλας καὶ ὅπως πολεμῇ τὸν λαόν· ὁ δὲ βασιλεὺς ἐδίωκε τὸν Τρύϕωνα.

kaì eneteílato autō̂i parembállein katà prósōpon tē̂s Ioudaías kaì eneteílato autō̂i oikodomē̂sai tḕn Kedrōn kaì ochyrō̂sai tàs pýlas kaì hópōs polemē̂i tòn laón: ho dè basileùs edíōke tòn Trýphōna.

40
καὶ παρεγενήθη Κενδεβαῖος εἰς Ιάμνειαν καὶ ἤρξατο τοῦ ἐρεθίζειν τὸν λαὸν καὶ ἐμβατεύειν εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ αἰχμαλωτίζειν τὸν λαὸν καὶ ϕονεύειν.

kaì paregenḗthē Kendebaîos eis Iámneian kaì ḗrxato toû erethízein tòn laòn kaì embateúein eis tḕn Ioudaían kaì aichmalōtízein tòn laòn kaì phoneúein.

41
καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Κεδρων καὶ ἀπέταξεν ἐκεῖ ἱππεῖς καὶ δυνάμεις, ὅπως ἐκπορευόμενοι ἐξοδεύωσιν τὰς ὁδοὺς τῆς Ιουδαίας, καθὰ συνέταξεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς.

kaì ōikodómēsen tḕn Kedrōn kaì apétaxen ekeî hippeîs kaì dynámeis, hópōs ekporeuómenoi exodeúōsin tàs hodoùs tē̂s Ioudaías, kathà synétaxen autō̂i ho basileús.