Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Maccabées 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀνέστη Ματταθιας υἱὸς Ιωαννου τοῦ Συμεων ἱερεὺς τῶν υἱῶν Ιωαριβ ἀπὸ Ιερουσαλημ καὶ ἐκάθισεν ἐν Μωδεϊν.

’En taîs hēmérais ekeínais anéstē Mattathias hyiòs Iōannou toû Symeōn hiereùs tō̂n hyiō̂n Iōarib apò Ierousalēm kaì ekáthisen en Mōdeïn.

2
καὶ αὐτῷ υἱοὶ πέντε, Ιωαννης ὁ ἐπικαλούμενος Γαδδι,

kaì autō̂i hyioì pénte, Iōannēs ho epikaloúmenos Gaddi,

3
Σιμων ὁ καλούμενος θασσι,

Simōn ho kaloúmenos thassi,

4
Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαῖος,

Ioudas ho kaloúmenos Makkabaîos,

5
Ελεαζαρ ὁ καλούμενος Αυαραν, Ιωναθης ὁ καλούμενος Απϕους.

Eleazar ho kaloúmenos Auaran, Iōnathēs ho kaloúmenos Apphous.

6
καὶ εἶδεν τὰς βλασϕημίας τὰς γινομένας ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ

kaì eîden tàs blasphēmías tàs ginoménas en Iouda kaì en Ierousalēm

7
καὶ εἶπεν Οἴμμοι, ἵνα τί τοῦτο ἐγεννήθην ἰδεῖν τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου καὶ τὸ σύντριμμα τῆς ἁγίας πόλεως καὶ καθίσαι ἐκεῖ ἐν τῷ δοθῆναι αὐτὴν ἐν χειρὶ ἐχθρῶν, τὸ ἁγίασμα ἐν χειρὶ ἀλλοτρίων;

kaì eîpen Oímmoi, hína tí toûto egennḗthēn ideîn tò sýntrimma toû laoû mou kaì tò sýntrimma tē̂s hagías póleōs kaì kathísai ekeî en tō̂i dothē̂nai autḕn en cheirì echthrō̂n, tò hagíasma en cheirì allotríōn?

8
ἐγένετο ὁ ναὸς αὐτῆς ὡς ἀνὴρ ἄδοξος,

egéneto ho naòs autē̂s hōs anḕr ádoxos,

9
τὰ σκεύη τῆς δόξης αὐτῆς αἰχμάλωτα ἀπήχθη, ἀπεκτάνθη τὰ νήπια αὐτῆς ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς, οἱ νεανίσκοι αὐτῆς ἐν ῥομϕαίᾳ ἐχθροῦ.

tà skeúē tē̂s dóxēs autē̂s aichmálōta apḗchthē, apektánthē tà nḗpia autē̂s en taîs plateíais autē̂s, hoi neanískoi autē̂s en rhomphaíāi echthroû.

10
ποῖον ἔθνος οὐκ ἐκληρονόμησεν βασίλεια καὶ οὐκ ἐκράτησεν τῶν σκύλων αὐτῆς;

poîon éthnos ouk eklēronómēsen basíleia kaì ouk ekrátēsen tō̂n skýlōn autē̂s?

11
πᾶς ὁ κόσμος αὐτῆς ἀϕῃρέθη, ἀντὶ ἐλευθέρας ἐγένετο εἰς δούλην.

pâs ho kósmos autē̂s aphēiréthē, antì eleuthéras egéneto eis doúlēn.

12
καὶ ἰδοὺ τὰ ἅγια ἡμῶν καὶ ἡ καλλονὴ ἡμῶν καὶ ἡ δόξα ἡμῶν ἠρημώθη, καὶ ἐβεβήλωσαν αὐτὰ τὰ ἔθνη.

kaì idoù tà hágia hēmō̂n kaì hē kallonḕ hēmō̂n kaì hē dóxa hēmō̂n ērēmṓthē, kaì ebebḗlōsan autà tà éthnē.

13
ἵνα τί ἡμῖν ἔτι ζωή;

hína tí hēmîn éti zōḗ?

14
καὶ διέρρηξεν Ματταθιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ περιεβάλοντο σάκκους καὶ ἐπένθησαν σϕόδρα.

kaì diérrēxen Mattathias kaì hoi hyioì autoû tà himátia autō̂n kaì periebálonto sákkous kaì epénthēsan sphódra.

15
Καὶ ἦλθον οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως οἱ καταναγκάζοντες τὴν ἀποστασίαν εἰς Μωδεϊν τὴν πόλιν, ἵνα θυσιάσωσιν.

Kaì ē̂lthon hoi parà toû basiléōs hoi katanankázontes tḕn apostasían eis Mōdeïn tḕn pólin, hína thysiásōsin.

16
καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ισραηλ πρὸς αὐτοὺς προσῆλθον· καὶ Ματταθιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνήχθησαν.

kaì polloì apò Israēl pròs autoùs prosē̂lthon: kaì Mattathias kaì hoi hyioì autoû synḗchthēsan.

17
καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ εἶπον τῷ Ματταθια λέγοντες ῎Αρχων καὶ ἔνδοξος καὶ μέγας εἶ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ καὶ ἐστηρισμένος υἱοῖς καὶ ἀδελϕοῖς·

kaì apekríthēsan hoi parà toû basiléōs kaì eîpon tō̂i Mattathia légontes ῎Archōn kaì éndoxos kaì mégas eî en tē̂i pólei taútēi kaì estērisménos hyioîs kaì adelphoîs:

18
νῦν πρόσελθε πρῶτος καὶ ποίησον τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως, ὡς ἐποίησαν πάντα τὰ ἔθνη καὶ οἱ ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ καταλειϕθέντες ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἔσῃ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου τῶν ϕίλων τοῦ βασιλέως, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου δοξασθήσεσθε ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ ἀποστολαῖς πολλαῖς.

nŷn próselthe prō̂tos kaì poíēson tò próstagma toû basiléōs, hōs epoíēsan pánta tà éthnē kaì hoi ándres Iouda kaì hoi kataleiphthéntes en Ierousalēm, kaì ésēi sỳ kaì hoi hyioí sou tō̂n phílōn toû basiléōs, kaì sỳ kaì hoi hyioí sou doxasthḗsesthe argyríōi kaì chrysíōi kaì apostolaîs pollaîs.

19
καὶ ἀπεκρίθη Ματταθιας καὶ εἶπεν ϕωνῇ μεγάλῃ Εἰ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐν οἴκῳ τῆς βασιλείας τοῦ βασιλέως ἀκούουσιν αὐτοῦ ἀποστῆναι ἕκαστος ἀπὸ λατρείας πατέρων αὐτοῦ καὶ ᾑρετίσαντο ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ,

kaì apekríthē Mattathias kaì eîpen phōnē̂i megálēi Ei pánta tà éthnē tà en oíkōi tē̂s basileías toû basiléōs akoúousin autoû apostē̂nai hékastos apò latreías patérōn autoû kaì hēiretísanto en taîs entolaîs autoû,

20
κἀγὼ καὶ οἱ υἱοί μου καὶ οἱ ἀδελϕοί μου πορευσόμεθα ἐν διαθήκῃ πατέρων ἡμῶν·

kagṑ kaì hoi hyioí mou kaì hoi adelphoí mou poreusómetha en diathḗkēi patérōn hēmō̂n:

21
ἵλεως ἡμῖν καταλιπεῖν νόμον καὶ δικαιώματα·

híleōs hēmîn katalipeîn nómon kaì dikaiṓmata:

22
τῶν λόγων τοῦ βασιλέως οὐκ ἀκουσόμεθα παρελθεῖν τὴν λατρείαν ἡμῶν δεξιὰν ἢ ἀριστεράν.

tō̂n lógōn toû basiléōs ouk akousómetha pareltheîn tḕn latreían hēmō̂n dexiàn ḕ aristerán.

23
καὶ ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τοὺς λόγους τούτους, προσῆλθεν ἀνὴρ Ιουδαῖος ἐν ὀϕθαλμοῖς πάντων θυσιάσαι ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἐν Μωδεϊν κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως.

kaì hōs epaúsato lalō̂n toùs lógous toútous, prosē̂lthen anḕr Ioudaîos en ophthalmoîs pántōn thysiásai epì toû bōmoû en Mōdeïn katà tò próstagma toû basiléōs.

24
καὶ εἶδεν Ματταθιας καὶ ἐζήλωσεν, καὶ ἐτρόμησαν οἱ νεϕροὶ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγκεν θυμὸν κατὰ τὸ κρίμα καὶ δραμὼν ἔσϕαξεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν βωμόν·

kaì eîden Mattathias kaì ezḗlōsen, kaì etrómēsan hoi nephroì autoû, kaì anḗnenken thymòn katà tò kríma kaì dramṑn ésphaxen autòn epì tòn bōmón:

25
καὶ τὸν ἄνδρα τοῦ βασιλέως τὸν ἀναγκάζοντα θύειν ἀπέκτεινεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ τὸν βωμὸν καθεῖλεν.

kaì tòn ándra toû basiléōs tòn anankázonta thýein apékteinen en tō̂i kairō̂i ekeínōi kaì tòn bōmòn katheîlen.

26
καὶ ἐζήλωσεν τῷ νόμῳ, καθὼς ἐποίησεν Φινεες τῷ Ζαμβρι υἱῷ Σαλωμ.

kaì ezḗlōsen tō̂i nómōi, kathṑs epoíēsen Phinees tō̂i Zambri hyiō̂i Salōm.

27
καὶ ἀνέκραξεν Ματταθιας ἐν τῇ πόλει ϕωνῇ μεγάλῃ λέγων Πᾶς ὁ ζηλῶν τῷ νόμῳ καὶ ἱστῶν διαθήκην ἐξελθέτω ὀπίσω μου.

kaì anékraxen Mattathias en tē̂i pólei phōnē̂i megálēi légōn Pâs ho zēlō̂n tō̂i nómōi kaì histō̂n diathḗkēn exelthétō opísō mou.

28
καὶ ἔϕυγεν αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς τὰ ὄρη καὶ ἐγκατέλιπον ὅσα εἶχον ἐν τῇ πόλει.

kaì éphygen autòs kaì hoi hyioì autoû eis tà órē kaì enkatélipon hósa eîchon en tē̂i pólei.

29
Τότε κατέβησαν πολλοὶ ζητοῦντες δικαιοσύνην καὶ κρίμα εἰς τὴν ἔρημον καθίσαι ἐκεῖ,

Tóte katébēsan polloì zētoûntes dikaiosýnēn kaì kríma eis tḕn érēmon kathísai ekeî,

30
αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν, ὅτι ἐσκληρύνθη ἐπ’ αὐτοὺς τὰ κακά.

autoì kaì hoi hyioì autō̂n kaì hai gynaîkes autō̂n kaì tà ktḗnē autō̂n, hóti esklērýnthē ep’ autoùs tà kaká.

31
καὶ ἀνηγγέλη τοῖς ἀνδράσιν τοῦ βασιλέως καὶ ταῖς δυνάμεσιν, αἳ ἦσαν ἐν Ιερουσαλημ πόλει Δαυιδ ὅτι κατέβησαν ἄνδρες, οἵτινες διεσκέδασαν τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως, εἰς τοὺς κρύϕους ἐν τῇ ἐρήμῳ.

kaì anēngélē toîs andrásin toû basiléōs kaì taîs dynámesin, haì ē̂san en Ierousalēm pólei Dauid hóti katébēsan ándres, hoítines dieskédasan tḕn entolḕn toû basiléōs, eis toùs krýphous en tē̂i erḗmōi.

32
καὶ ἔδραμον ὀπίσω αὐτῶν πολλοὶ καὶ κατελάβοντο αὐτοὺς καὶ παρενέβαλον ἐπ’ αὐτοὺς καὶ συνεστήσαντο πρὸς αὐτοὺς πόλεμον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων

kaì édramon opísō autō̂n polloì kaì katelábonto autoùs kaì parenébalon ep’ autoùs kaì synestḗsanto pròs autoùs pólemon en tē̂i hēmérāi tō̂n sabbátōn

33
καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς ῞Εως τοῦ νῦν· ἐξελθόντες ποιήσατε κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως, καὶ ζήσεσθε.

kaì eîpon pròs autoús ῞Eōs toû nŷn: exelthóntes poiḗsate katà tòn lógon toû basiléōs, kaì zḗsesthe.

34
καὶ εἶπον Οὐκ ἐξελευσόμεθα οὐδὲ ποιήσομεν τὸν λόγον τοῦ βασιλέως βεβηλῶσαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων.

kaì eîpon Ouk exeleusómetha oudè poiḗsomen tòn lógon toû basiléōs bebēlō̂sai tḕn hēméran tō̂n sabbátōn.

35
καὶ ἐτάχυναν ἐπ’ αὐτοὺς πόλεμον.

kaì etáchynan ep’ autoùs pólemon.

36
καὶ οὐκ ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς οὐδὲ λίθον ἐνετίναξαν αὐτοῖς οὐδὲ ἐνέϕραξαν τοὺς κρύϕους

kaì ouk apekríthēsan autoîs oudè líthon enetínaxan autoîs oudè enéphraxan toùs krýphous

37
λέγοντες ’Αποθάνωμεν πάντες ἐν τῇ ἁπλότητι ἡμῶν· μαρτυρεῖ ἐϕ’ ἡμᾶς ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὅτι ἀκρίτως ἀπόλλυτε ἡμᾶς.

légontes ’Apothánōmen pántes en tē̂i haplótēti hēmō̂n: martyreî eph’ hēmâs ho ouranòs kaì hē gē̂ hóti akrítōs apóllyte hēmâs.

38
καὶ ἀνέστησαν ἐπ’ αὐτοὺς ἐν πολέμῳ τοῖς σάββασιν, καὶ ἀπέθανον αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν ἕως χιλίων ψυχῶν ἀνθρώπων.

kaì anéstēsan ep’ autoùs en polémōi toîs sábbasin, kaì apéthanon autoì kaì hai gynaîkes autō̂n kaì tà tékna autō̂n kaì tà ktḗnē autō̂n héōs chilíōn psychō̂n anthrṓpōn.

39
Καὶ ἔγνω Ματταθιας καὶ οἱ ϕίλοι αὐτοῦ καὶ ἐπένθησαν ἐπ’ αὐτοὺς σϕόδρα.

Kaì égnō Mattathias kaì hoi phíloi autoû kaì epénthēsan ep’ autoùs sphódra.

40
καὶ εἶπεν ἀνὴρ τῷ πλησίον αὐτοῦ ’Εὰν πάντες ποιήσωμεν ὡς οἱ ἀδελϕοὶ ἡμῶν ἐποίησαν καὶ μὴ πολεμήσωμεν πρὸς τὰ ἔθνη ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἡμῶν καὶ τῶν δικαιωμάτων ἡμῶν, νῦν τάχιον ὀλεθρεύσουσιν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς.

kaì eîpen anḕr tō̂i plēsíon autoû ’Eàn pántes poiḗsōmen hōs hoi adelphoì hēmō̂n epoíēsan kaì mḕ polemḗsōmen pròs tà éthnē hypèr tē̂s psychē̂s hēmō̂n kaì tō̂n dikaiōmátōn hēmō̂n, nŷn táchion olethreúsousin hēmâs apò tē̂s gē̂s.

41
καὶ ἐβουλεύσαντο τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντες Πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν ἔλθῃ ἐϕ’ ἡμᾶς εἰς πόλεμον τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, πολεμήσωμεν κατέναντι αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν πάντες καθὼς ἀπέθανον οἱ ἀδελϕοὶ ἡμῶν ἐν τοῖς κρύϕοις.

kaì ebouleúsanto tē̂i hēmérāi ekeínēi légontes Pâs ánthrōpos, hòs eàn élthēi eph’ hēmâs eis pólemon tē̂i hēmérāi tō̂n sabbátōn, polemḗsōmen katénanti autoû kaì ou mḕ apothánōmen pántes kathṑs apéthanon hoi adelphoì hēmō̂n en toîs krýphois.

42
τότε συνήχθησαν πρὸς αὐτοὺς συναγωγὴ Ασιδαίων, ἰσχυροὶ δυνάμει ἀπὸ Ισραηλ, πᾶς ὁ ἑκουσιαζόμενος τῷ νόμῳ·

tóte synḗchthēsan pròs autoùs synagōgḕ Asidaíōn, ischyroì dynámei apò Israēl, pâs ho hekousiazómenos tō̂i nómōi:

43
καὶ πάντες οἱ ϕυγαδεύοντες ἀπὸ τῶν κακῶν προσετέθησαν αὐτοῖς καὶ ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς στήριγμα.

kaì pántes hoi phygadeúontes apò tō̂n kakō̂n prosetéthēsan autoîs kaì egénonto autoîs eis stḗrigma.

44
καὶ συνεστήσαντο δύναμιν καὶ ἐπάταξαν ἁμαρτωλοὺς ἐν ὀργῇ αὐτῶν καὶ ἄνδρας ἀνόμους ἐν θυμῷ αὐτῶν· καὶ οἱ λοιποὶ ἔϕυγον εἰς τὰ ἔθνη σωθῆναι.

kaì synestḗsanto dýnamin kaì epátaxan hamartōloùs en orgē̂i autō̂n kaì ándras anómous en thymō̂i autō̂n: kaì hoi loipoì éphygon eis tà éthnē sōthē̂nai.

45
καὶ ἐκύκλωσεν Ματταθιας καὶ οἱ ϕίλοι αὐτοῦ καὶ καθεῖλον τοὺς βωμοὺς

kaì ekýklōsen Mattathias kaì hoi phíloi autoû kaì katheîlon toùs bōmoùs

46
καὶ περιέτεμον τὰ παιδάρια τὰ ἀπερίτμητα, ὅσα εὗρον ἐν ὁρίοις Ισραηλ, ἐν ἰσχύι

kaì periétemon tà paidária tà aperítmēta, hósa heûron en horíois Israēl, en ischýi

47
καὶ ἐδίωξαν τοὺς υἱοὺς τῆς ὑπερηϕανίας, καὶ κατευοδώθη τὸ ἔργον ἐν χειρὶ αὐτῶν·

kaì edíōxan toùs hyioùs tē̂s hyperēphanías, kaì kateuodṓthē tò érgon en cheirì autō̂n:

48
καὶ ἀντελάβοντο τοῦ νόμου ἐκ χειρὸς τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν βασιλέων καὶ οὐκ ἔδωκαν κέρας τῷ ἁμαρτωλῷ.

kaì antelábonto toû nómou ek cheiròs tō̂n ethnō̂n kaì tō̂n basiléōn kaì ouk édōkan kéras tō̂i hamartōlō̂i.

49
Καὶ ἤγγισαν αἱ ἡμέραι Ματταθιου ἀποθανεῖν, καὶ εἶπεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ Νῦν ἐστηρίσθη ὑπερηϕανία καὶ ἐλεγμὸς καὶ καιρὸς καταστροϕῆς καὶ ὀργὴ θυμοῦ.

Kaì ḗngisan hai hēmérai Mattathiou apothaneîn, kaì eîpen toîs hyioîs autoû Nŷn estērísthē hyperēphanía kaì elegmòs kaì kairòs katastrophē̂s kaì orgḕ thymoû.

50
νῦν, τέκνα, ζηλώσατε τῷ νόμῳ καὶ δότε τὰς ψυχὰς ὑμῶν ὑπὲρ διαθήκης πατέρων ἡμῶν

nŷn, tékna, zēlṓsate tō̂i nómōi kaì dóte tàs psychàs hymō̂n hypèr diathḗkēs patérōn hēmō̂n

51
καὶ μνήσθητε τὰ ἔργα τῶν πατέρων, ἃ ἐποίησαν ἐν ταῖς γενεαῖς αὐτῶν, καὶ δέξασθε δόξαν μεγάλην καὶ ὄνομα αἰώνιον.

kaì mnḗsthēte tà érga tō̂n patérōn, hà epoíēsan en taîs geneaîs autō̂n, kaì déxasthe dóxan megálēn kaì ónoma aiṓnion.

52
Αβρααμ οὐχὶ ἐν πειρασμῷ εὑρέθη πιστός, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην;

Abraam ouchì en peirasmō̂i heuréthē pistós, kaì elogísthē autō̂i eis dikaiosýnēn?

53
Ιωσηϕ ἐν καιρῷ στενοχωρίας αὐτοῦ ἐϕύλαξεν ἐντολὴν καὶ ἐγένετο κύριος Αἰγύπτου.

Iōsēph en kairō̂i stenochōrías autoû ephýlaxen entolḕn kaì egéneto kýrios Aigýptou.

54
Φινεες ὁ πατὴρ ἡμῶν ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον ἔλαβεν διαθήκην ἱερωσύνης αἰωνίας.

Phinees ho patḕr hēmō̂n en tō̂i zēlō̂sai zē̂lon élaben diathḗkēn hierōsýnēs aiōnías.

55
’Ιησοῦς ἐν τῷ πληρῶσαι λόγον ἐγένετο κριτὴς ἐν Ισραηλ.

’Iēsoûs en tō̂i plērō̂sai lógon egéneto kritḕs en Israēl.

56
Χαλεβ ἐν τῷ μαρτύρασθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἔλαβεν γῆς κληρονομίαν.

Chaleb en tō̂i martýrasthai en tē̂i ekklēsíāi élaben gē̂s klēronomían.

57
Δαυιδ ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ ἐκληρονόμησεν θρόνον βασιλείας εἰς αἰῶνας.

Dauid en tō̂i eléei autoû eklēronómēsen thrónon basileías eis aiō̂nas.

58
Ηλιας ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον νόμου ἀνελήμϕθη εἰς τὸν οὐρανόν.

Ēlias en tō̂i zēlō̂sai zē̂lon nómou anelḗmphthē eis tòn ouranón.

59
Ανανιας, Αζαριας, Μισαηλ πιστεύσαντες ἐσώθησαν ἐκ ϕλογός.

Ananias, Azarias, Misaēl pisteúsantes esṓthēsan ek phlogós.

60
Δανιηλ ἐν τῇ ἁπλότητι αὐτοῦ ἐρρύσθη ἐκ στόματος λεόντων.

Daniēl en tē̂i haplótēti autoû errýsthē ek stómatos leóntōn.

61
καὶ οὕτως ἐννοήθητε κατὰ γενεὰν καὶ γενεάν, ὅτι πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτὸν οὐκ ἀσθενήσουσιν.

kaì hoútōs ennoḗthēte katà geneàn kaì geneán, hóti pántes hoi elpízontes ep’ autòn ouk asthenḗsousin.

62
καὶ ἀπὸ λόγων ἀνδρὸς ἁμαρτωλοῦ μὴ ϕοβηθῆτε, ὅτι ἡ δόξα αὐτοῦ εἰς κόπρια καὶ εἰς σκώληκας·

kaì apò lógōn andròs hamartōloû mḕ phobēthē̂te, hóti hē dóxa autoû eis kópria kaì eis skṓlēkas:

63
σήμερον ἐπαρθήσεται καὶ αὔριον οὐ μὴ εὑρεθῇ, ὅτι ἐπέστρεψεν εἰς τὸν χοῦν αὐτοῦ, καὶ ὁ διαλογισμὸς αὐτοῦ ἀπολεῖται.

sḗmeron eparthḗsetai kaì aúrion ou mḕ heurethē̂i, hóti epéstrepsen eis tòn choûn autoû, kaì ho dialogismòs autoû apoleîtai.

64
τέκνα, ἀνδρίζεσθε καὶ ἰσχύσατε ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι ἐν αὐτῷ δοξασθήσεσθε.

tékna, andrízesthe kaì ischýsate en tō̂i nómōi, hóti en autō̂i doxasthḗsesthe.

65
καὶ ἰδοὺ Συμεων ὁ ἀδελϕὸς ὑμῶν, οἶδα ὅτι ἀνὴρ βουλῆς ἐστιν, αὐτοῦ ἀκούετε πάσας τὰς ἡμέρας, αὐτὸς ἔσται ὑμῶν πατήρ.

kaì idoù Symeōn ho adelphòs hymō̂n, oîda hóti anḕr boulē̂s estin, autoû akoúete pásas tàs hēméras, autòs éstai hymō̂n patḗr.

66
καὶ Ιουδας Μακκαβαῖος ἰσχυρὸς δυνάμει ἐκ νεότητος αὐτοῦ, αὐτὸς ἔσται ὑμῖν ἄρχων στρατιᾶς καὶ πολεμήσει πόλεμον λαῶν.

kaì Ioudas Makkabaîos ischyròs dynámei ek neótētos autoû, autòs éstai hymîn árchōn stratiâs kaì polemḗsei pólemon laō̂n.

67
καὶ ὑμεῖς προσάξετε πρὸς ὑμᾶς πάντας τοὺς ποιητὰς τοῦ νόμου καὶ ἐκδικήσατε ἐκδίκησιν τοῦ λαοῦ ὑμῶν·

kaì hymeîs prosáxete pròs hymâs pántas toùs poiētàs toû nómou kaì ekdikḗsate ekdíkēsin toû laoû hymō̂n:

68
ἀνταπόδοτε ἀνταπόδομα τοῖς ἔθνεσιν καὶ προσέχετε εἰς πρόσταγμα τοῦ νόμου.

antapódote antapódoma toîs éthnesin kaì proséchete eis próstagma toû nómou.

69
καὶ εὐλόγησεν αὐτούς· καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ.

kaì eulógēsen autoús: kaì prosetéthē pròs toùs patéras autoû.

70
καὶ ἀπέθανεν ἐν τῷ ἕκτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει καὶ ἐτάϕη ἐν τάϕοις πατέρων αὐτοῦ ἐν Μωδεϊν, καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶς Ισραηλ κοπετὸν μέγαν.

kaì apéthanen en tō̂i héktōi kaì tessarakostō̂i kaì hekatostō̂i étei kaì etáphē en táphois patérōn autoû en Mōdeïn, kaì ekópsanto autòn pâs Israēl kopetòn mégan.