Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Maccabees 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ παρέλαβεν Γοργίας πεντακισχιλίους ἄνδρας καὶ χιλίαν ἵππον ἐκλεκτήν, καὶ ἀπῆρεν ἡ παρεμβολὴ νυκτὸς

Kaì parélaben Gorgías pentakischilíous ándras kaì chilían híppon eklektḗn, kaì apē̂ren hē parembolḕ nyktòs

2
ὥστε ἐπιβαλεῖν ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν Ιουδαίων καὶ πατάξαι αὐτοὺς ἄϕνω· καὶ υἱοὶ τῆς ἄκρας ἦσαν αὐτῷ ὁδηγοί.

hṓste epibaleîn epì tḕn parembolḕn tō̂n Ioudaíōn kaì patáxai autoùs áphnō: kaì hyioì tē̂s ákras ē̂san autō̂i hodēgoí.

3
καὶ ἤκουσεν Ιουδας καὶ ἀπῆρεν αὐτὸς καὶ οἱ δυνατοὶ πατάξαι τὴν δύναμιν τοῦ βασιλέως τὴν ἐν Αμμαους,

kaì ḗkousen Ioudas kaì apē̂ren autòs kaì hoi dynatoì patáxai tḕn dýnamin toû basiléōs tḕn en Ammaous,

4
ἕως ἔτι ἐσκορπισμέναι ἦσαν αἱ δυνάμεις ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς.

héōs éti eskorpisménai ē̂san hai dynámeis apò tē̂s parembolē̂s.

5
καὶ ἦλθεν Γοργίας εἰς τὴν παρεμβολὴν Ιουδου νυκτὸς καὶ οὐδένα εὗρεν· καὶ ἐζήτει αὐτοὺς ἐν τοῖς ὄρεσιν, ὅτι εἶπεν Φεύγουσιν οὗτοι ἀϕ’ ἡμῶν.

kaì ē̂lthen Gorgías eis tḕn parembolḕn Ioudou nyktòs kaì oudéna heûren: kaì ezḗtei autoùs en toîs óresin, hóti eîpen Pheúgousin hoûtoi aph’ hēmō̂n.

6
καὶ ἅμα ἡμέρᾳ ὤϕθη Ιουδας ἐν τῷ πεδίῳ ἐν τρισχιλίοις ἀνδράσιν· πλὴν καλύμματα καὶ μαχαίρας οὐκ εἶχον ὡς ἠβούλοντο.

kaì háma hēmérāi ṓphthē Ioudas en tō̂i pedíōi en trischilíois andrásin: plḕn kalýmmata kaì machaíras ouk eîchon hōs ēboúlonto.

7
καὶ εἶδον παρεμβολὴν ἐθνῶν ἰσχυρὰν καὶ τεθωρακισμένην καὶ ἵππον κυκλοῦσαν αὐτήν, καὶ οὗτοι διδακτοὶ πολέμου.

kaì eîdon parembolḕn ethnō̂n ischyràn kaì tethōrakisménēn kaì híppon kykloûsan autḗn, kaì hoûtoi didaktoì polémou.

8
καὶ εἶπεν Ιουδας τοῖς ἀνδράσιν τοῖς μετ’ αὐτοῦ Μὴ ϕοβεῖσθε τὸ πλῆθος αὐτῶν καὶ τὸ ὅρμημα αὐτῶν μὴ δειλωθῆτε·

kaì eîpen Ioudas toîs andrásin toîs met’ autoû Mḕ phobeîsthe tò plē̂thos autō̂n kaì tò hórmēma autō̂n mḕ deilōthē̂te:

9
μνήσθητε ὡς ἐσώθησαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν θαλάσσῃ ἐρυθρᾷ, ὅτε ἐδίωκεν αὐτοὺς Φαραω ἐν δυνάμει·

mnḗsthēte hōs esṓthēsan hoi patéres hēmō̂n en thalássēi erythrā̂i, hóte edíōken autoùs Pharaō en dynámei:

10
καὶ νῦν βοήσωμεν εἰς οὐρανόν, εἰ θελήσει ἡμᾶς καὶ μνησθήσεται διαθήκης πατέρων καὶ συντρίψει τὴν παρεμβολὴν ταύτην κατὰ πρόσωπον ἡμῶν σήμερον,

kaì nŷn boḗsōmen eis ouranón, ei thelḗsei hēmâs kaì mnēsthḗsetai diathḗkēs patérōn kaì syntrípsei tḕn parembolḕn taútēn katà prósōpon hēmō̂n sḗmeron,

11
καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι ἔστιν ὁ λυτρούμενος καὶ σῴζων τὸν Ισραηλ.

kaì gnṓsontai pánta tà éthnē hóti éstin ho lytroúmenos kaì sṓizōn tòn Israēl.

12
καὶ ἦραν οἱ ἀλλόϕυλοι τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτῶν καὶ εἶδον αὐτοὺς ἐρχομένους ἐξ ἐναντίας

kaì ē̂ran hoi allóphyloi toùs ophthalmoùs autō̂n kaì eîdon autoùs erchoménous ex enantías

13
καὶ ἐξῆλθον ἐκ τῆς παρεμβολῆς εἰς πόλεμον· καὶ ἐσάλπισαν οἱ παρὰ Ιουδου

kaì exē̂lthon ek tē̂s parembolē̂s eis pólemon: kaì esálpisan hoi parà Ioudou

14
καὶ συνῆψαν, καὶ συνετρίβησαν τὰ ἔθνη καὶ ἔϕυγον εἰς τὸ πεδίον,

kaì synē̂psan, kaì synetríbēsan tà éthnē kaì éphygon eis tò pedíon,

15
οἱ δὲ ἔσχατοι πάντες ἔπεσον ἐν ῥομϕαίᾳ. καὶ ἐδίωξαν αὐτοὺς ἕως Γαζηρων καὶ ἕως τῶν πεδίων τῆς Ιδουμαίας καὶ ’Αζώτου καὶ Ιαμνείας, καὶ ἔπεσαν ἐξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας τρισχιλίους.

hoi dè éschatoi pántes épeson en rhomphaíāi. kaì edíōxan autoùs héōs Gazērōn kaì héōs tō̂n pedíōn tē̂s Idoumaías kaì ’Azṓtou kaì Iamneías, kaì épesan ex autō̂n eis ándras trischilíous.

16
καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας καὶ ἡ δύναμις ἀπὸ τοῦ διώκειν ὄπισθεν αὐτῶν

kaì apéstrepsen Ioudas kaì hē dýnamis apò toû diṓkein ópisthen autō̂n

17
καὶ εἶπεν πρὸς τὸν λαόν Μὴ ἐπιθυμήσητε τῶν σκύλων, ὅτι πόλεμος ἐξ ἐναντίας ἡμῶν,

kaì eîpen pròs tòn laón Mḕ epithymḗsēte tō̂n skýlōn, hóti pólemos ex enantías hēmō̂n,

18
καὶ Γοργίας καὶ ἡ δύναμις ἐν τῷ ὄρει ἐγγὺς ἡμῶν· ἀλλὰ στῆτε νῦν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ πολεμήσατε αὐτούς, καὶ μετὰ ταῦτα λάβετε τὰ σκῦλα μετὰ παρρησίας.

kaì Gorgías kaì hē dýnamis en tō̂i órei engỳs hēmō̂n: allà stē̂te nŷn enantíon tō̂n echthrō̂n hēmō̂n kaì polemḗsate autoús, kaì metà taûta lábete tà skŷla metà parrēsías.

19
ἔτι πληροῦντος Ιουδου ταῦτα μέρος τι ὤϕθη ἐκκύπτον ἐκ τοῦ ὄρους·

éti plēroûntos Ioudou taûta méros ti ṓphthē ekkýpton ek toû órous:

20
καὶ εἶδεν ὅτι τετρόπωνται, καὶ ἐμπυρίζουσιν τὴν παρεμβολήν· ὁ γὰρ καπνὸς ὁ θεωρούμενος ἐνεϕάνιζεν τὸ γεγονός.

kaì eîden hóti tetrópōntai, kaì empyrízousin tḕn parembolḗn: ho gàr kapnòs ho theōroúmenos enephánizen tò gegonós.

21
οἱ δὲ ταῦτα συνιδόντες ἐδειλώθησαν σϕόδρα· συνιδόντες δὲ καὶ τὴν Ιουδου παρεμβολὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἑτοίμην εἰς παράταξιν

hoi dè taûta synidóntes edeilṓthēsan sphódra: synidóntes dè kaì tḕn Ioudou parembolḕn en tō̂i pedíōi hetoímēn eis parátaxin

22
ἔϕυγον πάντες εἰς γῆν ἀλλοϕύλων.

éphygon pántes eis gē̂n allophýlōn.

23
καὶ Ιουδας ἀνέστρεψεν ἐπὶ τὴν σκυλείαν τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔλαβον χρυσίον πολὺ καὶ ἀργύριον καὶ ὑάκινθον καὶ πορϕύραν θαλασσίαν καὶ πλοῦτον μέγαν.

kaì Ioudas anéstrepsen epì tḕn skyleían tē̂s parembolē̂s, kaì élabon chrysíon polỳ kaì argýrion kaì hyákinthon kaì porphýran thalassían kaì ploûton mégan.

24
καὶ ἐπιστραϕέντες ὕμνουν καὶ εὐλόγουν εἰς οὐρανὸν ὅτι καλόν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

kaì epistraphéntes hýmnoun kaì eulógoun eis ouranòn hóti kalón, hóti eis tòn aiō̂na tò éleos autoû.

25
καὶ ἐγενήθη σωτηρία μεγάλη τῷ Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

kaì egenḗthē sōtēría megálē tō̂i Israēl en tē̂i hēmérāi ekeínēi.

26
῞Οσοι δὲ τῶν ἀλλοϕύλων διεσώθησαν, παραγενηθέντες ἀπήγγειλαν τῷ Λυσίᾳ πάντα τὰ συμβεβηκότα.

῞Osoi dè tō̂n allophýlōn diesṓthēsan, paragenēthéntes apḗngeilan tō̂i Lysíāi pánta tà symbebēkóta.

27
ὁ δὲ ἀκούσας συνεχύθη καὶ ἠθύμει, ὅτι οὐχ οἷα ἤθελεν, τοιαῦτα ἐγεγόνει τῷ Ισραηλ, καὶ οὐχ οἷα αὐτῷ ἐνετείλατο ὁ βασιλεύς, ἐξέβη.

ho dè akoúsas synechýthē kaì ēthýmei, hóti ouch hoîa ḗthelen, toiaûta egegónei tō̂i Israēl, kaì ouch hoîa autō̂i eneteílato ho basileús, exébē.

28
καὶ ἐν τῷ ἐρχομένῳ ἐνιαυτῷ συνελόχησεν ἀνδρῶν ἐπιλέκτων ἑξήκοντα χιλιάδας καὶ πεντακισχιλίαν ἵππον ὥστε ἐκπολεμῆσαι αὐτούς.

kaì en tō̂i erchoménōi eniautō̂i synelóchēsen andrō̂n epiléktōn hexḗkonta chiliádas kaì pentakischilían híppon hṓste ekpolemē̂sai autoús.

29
καὶ ἦλθον εἰς τὴν Ιδουμαίαν καὶ παρενέβαλον ἐν Βαιθσουροις, καὶ συνήντησεν αὐτοῖς Ιουδας ἐν δέκα χιλιάσιν ἀνδρῶν.

kaì ē̂lthon eis tḕn Idoumaían kaì parenébalon en Baithsourois, kaì synḗntēsen autoîs Ioudas en déka chiliásin andrō̂n.

30
καὶ εἶδεν τὴν παρεμβολὴν ἰσχυρὰν καὶ προσηύξατο καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς εἶ, ὁ σωτὴρ Ισραηλ ὁ συντρίψας τὸ ὅρμημα τοῦ δυνατοῦ ἐν χειρὶ τοῦ δούλου σου Δαυιδ καὶ παρέδωκας τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοϕύλων εἰς χεῖρας Ιωναθου υἱοῦ Σαουλ καὶ τοῦ αἴροντος τὰ σκεύη αὐτοῦ·

kaì eîden tḕn parembolḕn ischyràn kaì prosēýxato kaì eîpen Eulogētòs eî, ho sōtḕr Israēl ho syntrípsas tò hórmēma toû dynatoû en cheirì toû doúlou sou Dauid kaì parédōkas tḕn parembolḕn tō̂n allophýlōn eis cheîras Iōnathou hyioû Saoul kaì toû aírontos tà skeúē autoû:

31
οὕτως σύγκλεισον τὴν παρεμβολὴν ταύτην ἐν χειρὶ λαοῦ σου Ισραηλ, καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἐπὶ τῇ δυνάμει καὶ τῇ ἵππῳ αὐτῶν·

hoútōs sýnkleison tḕn parembolḕn taútēn en cheirì laoû sou Israēl, kaì aischynthḗtōsan epì tē̂i dynámei kaì tē̂i híppōi autō̂n:

32
δὸς αὐτοῖς δειλίαν καὶ τῆξον θράσος ἰσχύος αὐτῶν, καὶ σαλευθήτωσαν τῇ συντριβῇ αὐτῶν·

dòs autoîs deilían kaì tē̂xon thrásos ischýos autō̂n, kaì saleuthḗtōsan tē̂i syntribē̂i autō̂n:

33
κατάβαλε αὐτοὺς ῥομϕαίᾳ ἀγαπώντων σε, καὶ αἰνεσάτωσάν σε πάντες οἱ εἰδότες τὸ ὄνομά σου ἐν ὕμνοις.

katábale autoùs rhomphaíāi agapṓntōn se, kaì ainesátōsán se pántes hoi eidótes tò ónomá sou en hýmnois.

34
καὶ συνέβαλλον ἀλλήλοις, καὶ ἔπεσον ἐκ τῆς παρεμβολῆς Λυσίου εἰς πεντακισχιλίους ἄνδρας καὶ ἔπεσον ἐξ ἐναντίας αὐτῶν.

kaì synéballon allḗlois, kaì épeson ek tē̂s parembolē̂s Lysíou eis pentakischilíous ándras kaì épeson ex enantías autō̂n.

35
ἰδὼν δὲ Λυσίας τὴν γενομένην τροπὴν τῆς αὑτοῦ συντάξεως, τῆς δὲ Ιουδου τὸ γεγενημένον θάρσος καὶ ὡς ἕτοιμοί εἰσιν ἢ ζῆν ἢ τεθνηκέναι γενναίως, ἀπῆρεν εἰς ’Αντιόχειαν καὶ ἐξενολόγει πλεοναστὸν πάλιν παραγίνεσθαι εἰς τὴν Ιουδαίαν.

idṑn dè Lysías tḕn genoménēn tropḕn tē̂s hautoû syntáxeōs, tē̂s dè Ioudou tò gegenēménon thársos kaì hōs hétoimoí eisin ḕ zē̂n ḕ tethnēkénai gennaíōs, apē̂ren eis ’Antiócheian kaì exenológei pleonastòn pálin paragínesthai eis tḕn Ioudaían.

36
Εἶπεν δὲ Ιουδας καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ ’Ιδοὺ συνετρίβησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν, ἀναβῶμεν καθαρίσαι τὰ ἅγια καὶ ἐγκαινίσαι.

Eîpen dè Ioudas kaì hoi adelphoì autoû ’Idoù synetríbēsan hoi echthroì hēmō̂n, anabō̂men katharísai tà hágia kaì enkainísai.

37
καὶ συνήχθη ἡ παρεμβολὴ πᾶσα καὶ ἀνέβησαν εἰς ὄρος Σιων.

kaì synḗchthē hē parembolḕ pâsa kaì anébēsan eis óros Siōn.

38
καὶ εἶδον τὸ ἁγίασμα ἠρημωμένον καὶ τὸ θυσιαστήριον βεβηλωμένον καὶ τὰς θύρας κατακεκαυμένας καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς ϕυτὰ πεϕυκότα ὡς ἐν δρυμῷ ἢ ὡς ἐν ἑνὶ τῶν ὀρέων καὶ τὰ παστοϕόρια καθῃρημένα.

kaì eîdon tò hagíasma ērēmōménon kaì tò thysiastḗrion bebēlōménon kaì tàs thýras katakekauménas kaì en taîs aulaîs phytà pephykóta hōs en drymō̂i ḕ hōs en henì tō̂n oréōn kaì tà pastophória kathēirēména.

39
καὶ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐκόψαντο κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπέθεντο σποδὸν

kaì diérrēxan tà himátia autō̂n kaì ekópsanto kopetòn mégan kaì epéthento spodòn

40
καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν τῶν σημασιῶν καὶ ἐβόησαν εἰς οὐρανόν.

kaì épesan epì prósōpon epì tḕn gē̂n kaì esálpisan taîs sálpinxin tō̂n sēmasiō̂n kaì ebóēsan eis ouranón.

41
τότε ἐπέταξεν Ιουδας ἀνδράσιν πολεμεῖν τοὺς ἐν τῇ ἄκρᾳ, ἕως καθαρίσῃ τὰ ἅγια.

tóte epétaxen Ioudas andrásin polemeîn toùs en tē̂i ákrāi, héōs katharísēi tà hágia.

42
καὶ ἐπελέξατο ἱερεῖς ἀμώμους θελητὰς νόμου,

kaì epeléxato hiereîs amṓmous thelētàs nómou,

43
καὶ ἐκαθάρισαν τὰ ἅγια καὶ ἦραν τοὺς λίθους τοῦ μιασμοῦ εἰς τόπον ἀκάθαρτον.

kaì ekathárisan tà hágia kaì ē̂ran toùs líthous toû miasmoû eis tópon akátharton.

44
καὶ ἐβουλεύσαντο περὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῆς ὁλοκαυτώσεως τοῦ βεβηλωμένου, τί αὐτῷ ποιήσωσιν·

kaì ebouleúsanto perì toû thysiastēríou tē̂s holokautṓseōs toû bebēlōménou, tí autō̂i poiḗsōsin:

45
καὶ ἔπεσεν αὐτοῖς βουλὴ ἀγαθὴ καθελεῖν αὐτό, μήποτε γένηται αὐτοῖς εἰς ὄνειδος ὅτι ἐμίαναν τὰ ἔθνη αὐτό· καὶ καθεῖλον τὸ θυσιαστήριον

kaì épesen autoîs boulḕ agathḕ katheleîn autó, mḗpote génētai autoîs eis óneidos hóti emíanan tà éthnē autó: kaì katheîlon tò thysiastḗrion

46
καὶ ἀπέθεντο τοὺς λίθους ἐν τῷ ὄρει τοῦ οἴκου ἐν τόπῳ ἐπιτηδείῳ μέχρι τοῦ παραγενηθῆναι προϕήτην τοῦ ἀποκριθῆναι περὶ αὐτῶν.

kaì apéthento toùs líthous en tō̂i órei toû oíkou en tópōi epitēdeíōi méchri toû paragenēthē̂nai prophḗtēn toû apokrithē̂nai perì autō̂n.

47
καὶ ἔλαβον λίθους ὁλοκλήρους κατὰ τὸν νόμον καὶ ᾠκοδόμησαν θυσιαστήριον καινὸν κατὰ τὸ πρότερον.

kaì élabon líthous holoklḗrous katà tòn nómon kaì ōikodómēsan thysiastḗrion kainòn katà tò próteron.

48
καὶ ᾠκοδόμησαν τὰ ἅγια καὶ τὰ ἐντὸς τοῦ οἴκου καὶ τὰς αὐλὰς ἡγίασαν

kaì ōikodómēsan tà hágia kaì tà entòs toû oíkou kaì tàs aulàs hēgíasan

49
καὶ ἐποίησαν σκεύη ἅγια καινὰ καὶ εἰσήνεγκαν τὴν λυχνίαν καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων καὶ τὴν τράπεζαν εἰς τὸν ναόν.

kaì epoíēsan skeúē hágia kainà kaì eisḗnenkan tḕn lychnían kaì tò thysiastḗrion tō̂n thymiamátōn kaì tḕn trápezan eis tòn naón.

50
καὶ ἐθυμίασαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐξῆψαν τοὺς λύχνους τοὺς ἐπὶ τῆς λυχνίας, καὶ ἔϕαινον ἐν τῷ ναῷ.

kaì ethymíasan epì tò thysiastḗrion kaì exē̂psan toùs lýchnous toùs epì tē̂s lychnías, kaì éphainon en tō̂i naō̂i.

51
καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄρτους καὶ ἐξεπέτασαν τὰ καταπετάσματα. καὶ ἐτέλεσαν πάντα τὰ ἔργα, ἃ ἐποίησαν.

kaì epéthēkan epì tḕn trápezan ártous kaì exepétasan tà katapetásmata. kaì etélesan pánta tà érga, hà epoíēsan.

52
καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωὶ τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς τοῦ ἐνάτου (οὗτος ὁ μὴν Χασελευ) τοῦ ὀγδόου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἔτους

kaì ṓrthrisan tò prōì tē̂i pémptēi kaì eikádi toû mēnòs toû enátou (hoûtos ho mḕn Chaseleu) toû ogdóou kaì tessarakostoû kaì hekatostoû étous

53
καὶ ἀνήνεγκαν θυσίαν κατὰ τὸν νόμον ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων τὸ καινόν, ὃ ἐποίησαν.

kaì anḗnenkan thysían katà tòn nómon epì tò thysiastḗrion tō̂n holokautōmátōn tò kainón, hò epoíēsan.

54
κατὰ τὸν καιρὸν καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ ἐβεβήλωσαν αὐτὸ τὰ ἔθνη, ἐν ἐκείνῃ ἐνεκαινίσθη ἐν ᾠδαῖς καὶ κιθάραις καὶ κινύραις καὶ κυμβάλοις.

katà tòn kairòn kaì katà tḕn hēméran, en hē̂i ebebḗlōsan autò tà éthnē, en ekeínēi enekainísthē en ōidaîs kaì kithárais kaì kinýrais kaì kymbálois.

55
καὶ ἔπεσεν πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ πρόσωπον καὶ προσεκύνησαν καὶ εὐλόγησαν εἰς οὐρανὸν τὸν εὐοδώσαντα αὐτοῖς.

kaì épesen pâs ho laòs epì prósōpon kaì prosekýnēsan kaì eulógēsan eis ouranòn tòn euodṓsanta autoîs.

56
καὶ ἐποίησαν τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἡμέρας ὀκτὼ καὶ προσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα μετ’ εὐϕροσύνης καὶ ἔθυσαν θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως.

kaì epoíēsan tòn enkainismòn toû thysiastēríou hēméras oktṑ kaì prosḗnenkan holokautṓmata met’ euphrosýnēs kaì éthysan thysían sōtēríou kaì ainéseōs.

57
καὶ κατεκόσμησαν τὸ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ στεϕάνοις χρυσοῖς καὶ ἀσπιδίσκαις καὶ ἐνεκαίνισαν τὰς πύλας καὶ τὰ παστοϕόρια καὶ ἐθύρωσαν αὐτά.

kaì katekósmēsan tò katà prósōpon toû naoû stephánois chrysoîs kaì aspidískais kaì enekaínisan tàs pýlas kaì tà pastophória kaì ethýrōsan autá.

58
καὶ ἐγενήθη εὐϕροσύνη μεγάλη ἐν τῷ λαῷ σϕόδρα, καὶ ἀπεστράϕη ὀνειδισμὸς ἐθνῶν.

kaì egenḗthē euphrosýnē megálē en tō̂i laō̂i sphódra, kaì apestráphē oneidismòs ethnō̂n.

59
καὶ ἔστησεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ισραηλ ἵνα ἄγωνται αἱ ἡμέραι τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτὸν ἡμέρας ὀκτὼ ἀπὸ τῆς πέμπτης καὶ εἰκάδος τοῦ μηνὸς Χασελευ μετ’ εὐϕροσύνης καὶ χαρᾶς.

kaì éstēsen Ioudas kaì hoi adelphoì autoû kaì pâsa hē ekklēsía Israēl hína ágōntai hai hēmérai toû enkainismoû toû thysiastēríou en toîs kairoîs autō̂n eniautòn kat’ eniautòn hēméras oktṑ apò tē̂s pémptēs kaì eikádos toû mēnòs Chaseleu met’ euphrosýnēs kaì charâs.

60
καὶ ᾠκοδόμησαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὸ ὄρος Σιων κυκλόθεν τείχη ὑψηλὰ καὶ πύργους ὀχυρούς, μήποτε παραγενηθέντα τὰ ἔθνη καταπατήσωσιν αὐτά, ὡς ἐποίησαν τὸ πρότερον.

kaì ōikodómēsan en tō̂i kairō̂i ekeínōi tò óros Siōn kyklóthen teíchē hypsēlà kaì pýrgous ochyroús, mḗpote paragenēthénta tà éthnē katapatḗsōsin autá, hōs epoíēsan tò próteron.

61
καὶ ἀπέταξεν ἐκεῖ δύναμιν τηρεῖν αὐτὸ καὶ ὠχύρωσεν αὐτὸ τηρεῖν τὴν Βαιθσουραν τοῦ ἔχειν τὸν λαὸν ὀχύρωμα κατὰ πρόσωπον τῆς Ιδουμαίας.

kaì apétaxen ekeî dýnamin tēreîn autò kaì ōchýrōsen autò tēreîn tḕn Baithsouran toû échein tòn laòn ochýrōma katà prósōpon tē̂s Idoumaías.