Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Maccabées 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἤκουσεν Ιουδας τὸ ὄνομα τῶν ‘Ρωμαίων, ὅτι εἰσὶν δυνατοὶ ἰσχύι καὶ αὐτοὶ εὐδοκοῦσιν ἐν πᾶσιν τοῖς προστιθεμένοις αὐτοῖς, καὶ ὅσοι ἂν προσέλθωσιν αὐτοῖς, ἱστῶσιν αὐτοῖς ϕιλίαν, καὶ ὅτι εἰσὶ δυνατοὶ ἰσχύι.

Kaì ḗkousen Ioudas tò ónoma tō̂n ‘Rōmaíōn, hóti eisìn dynatoì ischýi kaì autoì eudokoûsin en pâsin toîs prostitheménois autoîs, kaì hósoi àn prosélthōsin autoîs, histō̂sin autoîs philían, kaì hóti eisì dynatoì ischýi.

2
καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺς πολέμους αὐτῶν καὶ τὰς ἀνδραγαθίας, ἃς ποιοῦσιν ἐν τοῖς Γαλάταις, καὶ ὅτι κατεκράτησαν αὐτῶν καὶ ἤγαγον αὐτοὺς ὑπὸ ϕόρον,

kaì diēgḗsanto autō̂i toùs polémous autō̂n kaì tàs andragathías, hàs poioûsin en toîs Galátais, kaì hóti katekrátēsan autō̂n kaì ḗgagon autoùs hypò phóron,

3
καὶ ὅσα ἐποίησαν ἐν χώρᾳ Σπανίας τοῦ κατακρατῆσαι τῶν μετάλλων τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου τοῦ ἐκεῖ·

kaì hósa epoíēsan en chṓrāi Spanías toû katakratē̂sai tō̂n metállōn toû argyríou kaì toû chrysíou toû ekeî:

4
καὶ κατεκράτησαν τοῦ τόπου παντὸς τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ τῇ μακροθυμίᾳ, καὶ ὁ τόπος ἦν ἀπέχων μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν σϕόδρα, καὶ τῶν βασιλέων τῶν ἐπελθόντων ἐπ’ αὐτοὺς ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς, ἕως συνέτριψαν αὐτοὺς καὶ ἐπάταξαν ἐν αὐτοῖς πληγὴν μεγάλην, καὶ οἱ ἐπίλοιποι διδόασιν αὐτοῖς ϕόρον κατ’ ἐνιαυτόν·

kaì katekrátēsan toû tópou pantòs tē̂i boulē̂i autō̂n kaì tē̂i makrothymíāi, kaì ho tópos ē̂n apéchōn makràn ap’ autō̂n sphódra, kaì tō̂n basiléōn tō̂n epelthóntōn ep’ autoùs ap’ ákrou tē̂s gē̂s, héōs synétripsan autoùs kaì epátaxan en autoîs plēgḕn megálēn, kaì hoi epíloipoi didóasin autoîs phóron kat’ eniautón:

5
καὶ τὸν Φίλιππον καὶ τὸν Περσέα Κιτιέων βασιλέα καὶ τοὺς ἐπηρμένους ἐπ’ αὐτοὺς συνέτριψαν αὐτοὺς ἐν πολέμῳ καὶ κατεκράτησαν αὐτῶν·

kaì tòn Phílippon kaì tòn Perséa Kitiéōn basiléa kaì toùs epērménous ep’ autoùs synétripsan autoùs en polémōi kaì katekrátēsan autō̂n:

6
καὶ ’Αντίοχον τὸν μέγαν βασιλέα τῆς ’Ασίας τὸν πορευθέντα ἐπ’ αὐτοὺς εἰς πόλεμον ἔχοντα ἑκατὸν εἴκοσι ἐλέϕαντας καὶ ἵππον καὶ ἅρματα καὶ δύναμιν πολλὴν σϕόδρα, καὶ συνετρίβη ὑπ’ αὐτῶν,

kaì ’Antíochon tòn mégan basiléa tē̂s ’Asías tòn poreuthénta ep’ autoùs eis pólemon échonta hekatòn eíkosi eléphantas kaì híppon kaì hármata kaì dýnamin pollḕn sphódra, kaì synetríbē hyp’ autō̂n,

7
καὶ ἔλαβον αὐτὸν ζῶντα καὶ ἔστησαν αὐτοῖς διδόναι αὐτόν τε καὶ τοὺς βασιλεύοντας μετ’ αὐτὸν ϕόρον μέγαν καὶ διδόναι ὅμηρα καὶ διαστολὴν

kaì élabon autòn zō̂nta kaì éstēsan autoîs didónai autón te kaì toùs basileúontas met’ autòn phóron mégan kaì didónai hómēra kaì diastolḕn

8
καὶ χώραν τὴν ’Ινδικὴν καὶ Μηδίαν καὶ Λυδίαν ἀπὸ τῶν καλλίστων χωρῶν αὐτῶν, καὶ λαβόντες αὐτὰς παρ’ αὐτοῦ ἔδωκαν αὐτὰς Εὐμένει τῷ βασιλεῖ·

kaì chṓran tḕn ’Indikḕn kaì Mēdían kaì Lydían apò tō̂n kallístōn chōrō̂n autō̂n, kaì labóntes autàs par’ autoû édōkan autàs Euménei tō̂i basileî:

9
καὶ ὅτι οἱ ἐκ τῆς ‘Ελλάδος ἐβουλεύσαντο ἐλθεῖν καὶ ἐξᾶραι αὐτούς,

kaì hóti hoi ek tē̂s ‘Elládos ebouleúsanto eltheîn kaì exârai autoús,

10
καὶ ἐγνώσθη ὁ λόγος αὐτοῖς, καὶ ἀπέστειλαν ἐπ’ αὐτοὺς στρατηγὸν ἕνα καὶ ἐπολέμησαν πρὸς αὐτούς, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί, καὶ ᾐχμαλώτισαν τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτοὺς καὶ κατεκράτησαν τῆς γῆς καὶ καθεῖλον τὰ ὀχυρώματα αὐτῶν καὶ κατεδουλώσαντο αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης·

kaì egnṓsthē ho lógos autoîs, kaì apésteilan ep’ autoùs stratēgòn héna kaì epolémēsan pròs autoús, kaì épeson ex autō̂n traumatíai polloí, kaì ēichmalṓtisan tàs gynaîkas autō̂n kaì tà tékna autō̂n kaì epronómeusan autoùs kaì katekrátēsan tē̂s gē̂s kaì katheîlon tà ochyrṓmata autō̂n kaì katedoulṓsanto autoùs héōs tē̂s hēméras taútēs:

11
καὶ τὰς ἐπιλοίπους βασιλείας καὶ τὰς νήσους, ὅσοι ποτὲ ἀντέστησαν αὐτοῖς, κατέϕθειραν καὶ ἐδούλωσαν αὐτούς, μετὰ δὲ τῶν ϕίλων αὐτῶν καὶ τῶν ἐπαναπαυομένων αὐτοῖς συνετήρησαν ϕιλίαν·

kaì tàs epiloípous basileías kaì tàs nḗsous, hósoi potè antéstēsan autoîs, katéphtheiran kaì edoúlōsan autoús, metà dè tō̂n phílōn autō̂n kaì tō̂n epanapauoménōn autoîs synetḗrēsan philían:

12
καὶ κατεκράτησαν τῶν βασιλέων τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μακράν, καὶ ὅσοι ἤκουον τὸ ὄνομα αὐτῶν, ἐϕοβοῦντο ἀπ’ αὐτῶν.

kaì katekrátēsan tō̂n basiléōn tō̂n engỳs kaì tō̂n makrán, kaì hósoi ḗkouon tò ónoma autō̂n, ephoboûnto ap’ autō̂n.

13
οἷς δ’ ἂν βούλωνται βοηθεῖν καὶ βασιλεύειν, βασιλεύουσιν· οὓς δ’ ἂν βούλωνται, μεθιστῶσιν· καὶ ὑψώθησαν σϕόδρα.

hoîs d’ àn boúlōntai boētheîn kaì basileúein, basileúousin: hoùs d’ àn boúlōntai, methistō̂sin: kaì hypsṓthēsan sphódra.

14
καὶ ἐν πᾶσιν τούτοις οὐκ ἐπέθεντο αὐτῶν οὐδὲ εἷς διάδημα, οὐδὲ περιεβάλοντο πορϕύραν ὥστε ἁδρυνθῆναι ἐν αὐτῇ·

kaì en pâsin toútois ouk epéthento autō̂n oudè heîs diádēma, oudè periebálonto porphýran hṓste hadrynthē̂nai en autē̂i:

15
καὶ βουλευτήριον ἐποίησαν ἑαυτοῖς, καὶ καθ’ ἡμέραν ἐβουλεύοντο τριακόσιοι καὶ εἴκοσι βουλευόμενοι διὰ παντὸς περὶ τοῦ πλήθους τοῦ εὐκοσμεῖν αὐτούς·

kaì bouleutḗrion epoíēsan heautoîs, kaì kath’ hēméran ebouleúonto triakósioi kaì eíkosi bouleuómenoi dià pantòs perì toû plḗthous toû eukosmeîn autoús:

16
καὶ πιστεύουσιν ἑνὶ ἀνθρώπῳ ἄρχειν αὐτῶν κατ’ ἐνιαυτὸν καὶ κυριεύειν πάσης τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ πάντες ἀκούουσιν τοῦ ἑνός, καὶ οὐκ ἔστιν ϕθόνος οὐδὲ ζῆλος ἐν αὐτοῖς.

kaì pisteúousin henì anthrṓpōi árchein autō̂n kat’ eniautòn kaì kyrieúein pásēs tē̂s gē̂s autō̂n, kaì pántes akoúousin toû henós, kaì ouk éstin phthónos oudè zē̂los en autoîs.

17
Καὶ ἐπελέξατο Ιουδας τὸν Εὐπόλεμον υἱὸν Ιωαννου τοῦ Ακκως καὶ ’Ιάσονα υἱὸν Ελεαζαρου καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς ‘Ρώμην στῆσαι ϕιλίαν καὶ συμμαχίαν

Kaì epeléxato Ioudas tòn Eupólemon hyiòn Iōannou toû Akkōs kaì ’Iásona hyiòn Eleazarou kaì apésteilen autoùs eis ‘Rṓmēn stē̂sai philían kaì symmachían

18
καὶ τοῦ ἆραι τὸν ζυγὸν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι εἶδον τὴν βασιλείαν τῶν ‘Ελλήνων καταδουλουμένους τὸν Ισραηλ δουλείᾳ.

kaì toû ârai tòn zygòn ap’ autō̂n, hóti eîdon tḕn basileían tō̂n ‘Ellḗnōn katadoulouménous tòn Israēl douleíāi.

19
καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ‘Ρώμην, καὶ ἡ ὁδὸς πολλὴ σϕόδρα, καὶ εἰσήλθοσαν εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον

kaì eporeúthēsan eis ‘Rṓmēn, kaì hē hodòs pollḕ sphódra, kaì eisḗlthosan eis tò bouleutḗrion kaì apekríthēsan kaì eîpon

20
Ιουδας ὁ καὶ Μακκαβαῖος καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος τῶν Ιουδαίων ἀπέστειλαν ἡμᾶς πρὸς ὑμᾶς στῆσαι μεθ’ ὑμῶν συμμαχίαν καὶ εἰρήνην καὶ γραϕῆναι ἡμᾶς συμμάχους καὶ ϕίλους ὑμῶν.

Ioudas ho kaì Makkabaîos kaì hoi adelphoì autoû kaì tò plē̂thos tō̂n Ioudaíōn apésteilan hēmâs pròs hymâs stē̂sai meth’ hymō̂n symmachían kaì eirḗnēn kaì graphē̂nai hēmâs symmáchous kaì phílous hymō̂n.

21
καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον αὐτῶν.

kaì ḗresen ho lógos enṓpion autō̂n.

22
καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραϕον τῆς ἐπιστολῆς, ἧς ἀντέγραψαν ἐπὶ δέλτοις χαλκαῖς καὶ ἀπέστειλαν εἰς Ιερουσαλημ εἶναι παρ’ αὐτοῖς ἐκεῖ μνημόσυνον εἰρήνης καὶ συμμαχίας

kaì toûto tò antígraphon tē̂s epistolē̂s, hē̂s antégrapsan epì déltois chalkaîs kaì apésteilan eis Ierousalēm eînai par’ autoîs ekeî mnēmósynon eirḗnēs kaì symmachías

23
Καλῶς γένοιτο ‘Ρωμαίοις καὶ τῷ ἔθνει Ιουδαίων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐπὶ τῆς ξηρᾶς εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ῥομϕαία καὶ ἐχθρὸς μακρυνθείη ἀπ’ αὐτῶν.

Kalō̂s génoito ‘Rōmaíois kaì tō̂i éthnei Ioudaíōn en tē̂i thalássēi kaì epì tē̂s xērâs eis tòn aiō̂na, kaì rhomphaía kaì echthròs makryntheíē ap’ autō̂n.

24
ἐὰν δὲ ἐνστῇ πόλεμος ‘Ρώμῃ προτέρᾳ ἢ πᾶσιν τοῖς συμμάχοις αὐτῶν ἐν πάσῃ τῇ κυριείᾳ αὐτῶν,

eàn dè enstē̂i pólemos ‘Rṓmēi protérāi ḕ pâsin toîs symmáchois autō̂n en pásēi tē̂i kyrieíāi autō̂n,

25
συμμαχήσει τὸ ἔθνος τῶν Ιουδαίων, ὡς ἂν ὁ καιρὸς ὑπογράϕῃ αὐτοῖς, καρδίᾳ πλήρει·

symmachḗsei tò éthnos tō̂n Ioudaíōn, hōs àn ho kairòs hypográphēi autoîs, kardíāi plḗrei:

26
καὶ τοῖς πολεμοῦσιν οὐ δώσουσιν οὐδὲ ἐπαρκέσουσιν σῖτον, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡς ἔδοξεν ‘Ρώμῃ· καὶ ϕυλάξονται τὰ ϕυλάγματα αὐτῶν οὐθὲν λαβόντες.

kaì toîs polemoûsin ou dṓsousin oudè eparkésousin sîton, hópla, argýrion, ploîa, hōs édoxen ‘Rṓmēi: kaì phyláxontai tà phylágmata autō̂n outhèn labóntes.

27
κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἐὰν ἔθνει Ιουδαίων συμβῇ προτέροις πόλεμος, συμμαχήσουσιν οἱ ‘Ρωμαῖοι ἐκ ψυχῆς, ὡς ἂν αὐτοῖς ὁ καιρὸς ὑπογράϕῃ;

katà tà autà dè eàn éthnei Ioudaíōn symbē̂i protérois pólemos, symmachḗsousin hoi ‘Rōmaîoi ek psychē̂s, hōs àn autoîs ho kairòs hypográphēi?

28
καὶ τοῖς συμμαχοῦσιν οὐ δοθήσεται σῖτος, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡς ἔδοξεν ‘Ρώμῃ· καὶ ϕυλάξονται τὰ ϕυλάγματα ταῦτα καὶ οὐ μετὰ δόλου.

kaì toîs symmachoûsin ou dothḗsetai sîtos, hópla, argýrion, ploîa, hōs édoxen ‘Rṓmēi: kaì phyláxontai tà phylágmata taûta kaì ou metà dólou.

29
κατὰ τοὺς λόγους τούτους οὕτως ἔστησαν ‘Ρωμαῖοι τῷ δήμῳ τῶν Ιουδαίων.

katà toùs lógous toútous hoútōs éstēsan ‘Rōmaîoi tō̂i dḗmōi tō̂n Ioudaíōn.

30
ἐὰν δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους βουλεύσωνται οὗτοι καὶ οὗτοι προσθεῖναι ἢ ἀϕελεῖν, ποιήσονται ἐξ αἱρέσεως αὐτῶν, καὶ ὃ ἂν προσθῶσιν ἢ ἀϕέλωσιν, ἔσται κύρια.

eàn dè metà toùs lógous toútous bouleúsōntai hoûtoi kaì hoûtoi prostheînai ḕ apheleîn, poiḗsontai ex hairéseōs autō̂n, kaì hò àn prosthō̂sin ḕ aphélōsin, éstai kýria.

31
καὶ περὶ τῶν κακῶν, ὧν ὁ βασιλεὺς Δημήτριος συντελεῖται εἰς αὐτούς, ἐγράψαμεν αὐτῷ λέγοντες Διὰ τί ἐβάρυνας τὸν ζυγόν σου ἐπὶ τοὺς ϕίλους ἡμῶν τοὺς συμμάχους Ιουδαίους;

kaì perì tō̂n kakō̂n, hō̂n ho basileùs Dēmḗtrios synteleîtai eis autoús, egrápsamen autō̂i légontes Dià tí ebárynas tòn zygón sou epì toùs phílous hēmō̂n toùs symmáchous Ioudaíous?

32
ἐὰν οὖν ἔτι ἐντύχωσιν κατὰ σοῦ, ποιήσομεν αὐτοῖς τὴν κρίσιν καὶ πολεμήσομέν σε διὰ τῆς θαλάσσης καὶ διὰ τῆς ξηρᾶς.

eàn oûn éti entýchōsin katà soû, poiḗsomen autoîs tḕn krísin kaì polemḗsomén se dià tē̂s thalássēs kaì dià tē̂s xērâs.