Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Maccabées 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἤκουσεν Δημήτριος ὅτι ἔπεσεν Νικάνωρ καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν πολέμῳ, καὶ προσέθετο τὸν Βακχίδην καὶ τὸν ῎Αλκιμον ἐκ δευτέρου ἀποστεῖλαι εἰς γῆν Ιουδα καὶ τὸ δεξιὸν κέρας μετ’ αὐτῶν.

Kaì ḗkousen Dēmḗtrios hóti épesen Nikánōr kaì hē dýnamis autoû en polémōi, kaì prosétheto tòn Bakchídēn kaì tòn ῎Alkimon ek deutérou aposteîlai eis gē̂n Iouda kaì tò dexiòn kéras met’ autō̂n.

2
καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τὴν εἰς Γαλγαλα καὶ παρενέβαλον ἐπὶ Μαισαλωθ τὴν ἐν Αρβηλοις καὶ προκατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἀπώλεσαν ψυχὰς ἀνθρώπων πολλάς.

kaì eporeúthēsan hodòn tḕn eis Galgala kaì parenébalon epì Maisalōth tḕn en Arbēlois kaì prokatelábonto autḕn kaì apṓlesan psychàs anthrṓpōn pollás.

3
καὶ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἔτους τοῦ δευτέρου καὶ πεντηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ παρενέβαλον ἐπὶ Ιερουσαλημ·

kaì toû mēnòs toû prṓtou étous toû deutérou kaì pentēkostoû kaì hekatostoû parenébalon epì Ierousalēm:

4
καὶ ἀπῆραν καὶ ἐπορεύθησαν εἰς Βερεαν ἐν εἴκοσι χιλιάσιν ἀνδρῶν καὶ δισχιλίᾳ ἵππῳ.

kaì apē̂ran kaì eporeúthēsan eis Berean en eíkosi chiliásin andrō̂n kaì dischilíāi híppōi.

5
καὶ Ιουδας ἦν παρεμβεβληκὼς ἐν Ελασα, καὶ τρισχίλιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ ἐκλεκτοί.

kaì Ioudas ē̂n parembeblēkṑs en Elasa, kaì trischílioi ándres met’ autoû eklektoí.

6
καὶ εἶδον τὸ πλῆθος τῶν δυνάμεων ὅτι πολλοί εἰσιν, καὶ ἐϕοβήθησαν σϕόδρα· καὶ ἐξερρύησαν πολλοὶ ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς, οὐ κατελείϕθησαν ἐξ αὐτῶν ἀλλ’ ἢ ὀκτακόσιοι ἄνδρες.

kaì eîdon tò plē̂thos tō̂n dynámeōn hóti polloí eisin, kaì ephobḗthēsan sphódra: kaì exerrýēsan polloì apò tē̂s parembolē̂s, ou kateleíphthēsan ex autō̂n all’ ḕ oktakósioi ándres.

7
καὶ εἶδεν Ιουδας ὅτι ἀπερρύη ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ καὶ ὁ πόλεμος ἔθλιβεν αὐτόν, καὶ συνετρίβη τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ εἶχεν καιρὸν συναγαγεῖν αὐτούς,

kaì eîden Ioudas hóti aperrýē hē parembolḕ autoû kaì ho pólemos éthliben autón, kaì synetríbē tē̂i kardíāi, hóti ouk eîchen kairòn synagageîn autoús,

8
καὶ ἐξελύθη καὶ εἶπεν τοῖς καταλειϕθεῖσιν ’Αναστῶμεν καὶ ἀναβῶμεν ἐπὶ τοὺς ὑπεναντίους ἡμῶν, ἐὰν ἄρα δυνώμεθα πολεμῆσαι πρὸς αὐτούς.

kaì exelýthē kaì eîpen toîs kataleiphtheîsin ’Anastō̂men kaì anabō̂men epì toùs hypenantíous hēmō̂n, eàn ára dynṓmetha polemē̂sai pròs autoús.

9
καὶ ἀπέστρεϕον αὐτὸν λέγοντες Οὐ μὴ δυνώμεθα, ἀλλ’ ἢ σῴζωμεν τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς τὸ νῦν, ἐπιστρέψωμεν καὶ οἱ ἀδελϕοὶ ἡμῶν καὶ πολεμήσωμεν πρὸς αὐτούς, ἡμεῖς δὲ ὀλίγοι.

kaì apéstrephon autòn légontes Ou mḕ dynṓmetha, all’ ḕ sṓizōmen tàs heautō̂n psychàs tò nŷn, epistrépsōmen kaì hoi adelphoì hēmō̂n kaì polemḗsōmen pròs autoús, hēmeîs dè olígoi.

10
καὶ εἶπεν Ιουδας Μὴ γένοιτο ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο, ϕυγεῖν ἀπ’ αὐτῶν, καὶ εἰ ἤγγικεν ὁ καιρὸς ἡμῶν, καὶ ἀποθάνωμεν ἐν ἀνδρείᾳ χάριν τῶν ἀδελϕῶν ἡμῶν καὶ μὴ καταλίπωμεν αἰτίαν τῇ δόξῃ ἡμῶν.

kaì eîpen Ioudas Mḕ génoito poiē̂sai tò prâgma toûto, phygeîn ap’ autō̂n, kaì ei ḗngiken ho kairòs hēmō̂n, kaì apothánōmen en andreíāi chárin tō̂n adelphō̂n hēmō̂n kaì mḕ katalípōmen aitían tē̂i dóxēi hēmō̂n.

11
καὶ ἀπῆρεν ἡ δύναμις ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἔστησαν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς, καὶ ἐμερίσθη ἡ ἵππος εἰς δύο μέρη, καὶ οἱ σϕενδονῆται καὶ οἱ τοξόται προεπορεύοντο τῆς δυνάμεως, καὶ οἱ πρωταγωνισταὶ πάντες οἱ δυνατοί, Βακχίδης δὲ ἦν ἐν τῷ δεξιῷ κέρατι.

kaì apē̂ren hē dýnamis apò tē̂s parembolē̂s kaì éstēsan eis synántēsin autoîs, kaì emerísthē hē híppos eis dýo mérē, kaì hoi sphendonē̂tai kaì hoi toxótai proeporeúonto tē̂s dynámeōs, kaì hoi prōtagōnistaì pántes hoi dynatoí, Bakchídēs dè ē̂n en tō̂i dexiō̂i kérati.

12
καὶ ἤγγισεν ἡ ϕάλαγξ ἐκ τῶν δύο μερῶν καὶ ἐϕώνουν ταῖς σάλπιγξιν, καὶ ἐσάλπισαν οἱ παρὰ Ιουδου καὶ αὐτοὶ ταῖς σάλπιγξιν·

kaì ḗngisen hē phálanx ek tō̂n dýo merō̂n kaì ephṓnoun taîs sálpinxin, kaì esálpisan hoi parà Ioudou kaì autoì taîs sálpinxin:

13
καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ ἀπὸ τῆς ϕωνῆς τῶν παρεμβολῶν, καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμος συνημμένος ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας.

kaì esaleúthē hē gē̂ apò tē̂s phōnē̂s tō̂n parembolō̂n, kaì egéneto ho pólemos synēmménos apò prōíthen héōs hespéras.

14
καὶ εἶδεν Ιουδας ὅτι Βακχίδης καὶ τὸ στερέωμα τῆς παρεμβολῆς ἐν τοῖς δεξιοῖς, καὶ συνῆλθον αὐτῷ πάντες οἱ εὔψυχοι τῇ καρδίᾳ,

kaì eîden Ioudas hóti Bakchídēs kaì tò steréōma tē̂s parembolē̂s en toîs dexioîs, kaì synē̂lthon autō̂i pántes hoi eúpsychoi tē̂i kardíāi,

15
καὶ συνετρίβη τὸ δεξιὸν μέρος ἀπ’ αὐτῶν, καὶ ἐδίωκεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Αζωτου ὄρους.

kaì synetríbē tò dexiòn méros ap’ autō̂n, kaì edíōken opísō autō̂n héōs Azōtou órous.

16
καὶ οἱ εἰς τὸ ἀριστερὸν κέρας εἶδον ὅτι συνετρίβη τὸ δεξιὸν κέρας, καὶ ἐπέστρεψαν κατὰ πόδας Ιουδου καὶ τῶν μετ’ αὐτοῦ ἐκ τῶν ὄπισθεν.

kaì hoi eis tò aristeròn kéras eîdon hóti synetríbē tò dexiòn kéras, kaì epéstrepsan katà pódas Ioudou kaì tō̂n met’ autoû ek tō̂n ópisthen.

17
καὶ ἐβαρύνθη ὁ πόλεμος, καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοὶ ἐκ τούτων καὶ ἐκ τούτων,

kaì ebarýnthē ho pólemos, kaì épeson traumatíai polloì ek toútōn kaì ek toútōn,

18
καὶ Ιουδας ἔπεσεν, καὶ οἱ λοιποὶ ἔϕυγον.

kaì Ioudas épesen, kaì hoi loipoì éphygon.

19
καὶ ἦρεν Ιωναθαν καὶ Σιμων Ιουδαν τὸν ἀδελϕὸν αὐτῶν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάϕῳ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν Μωδεϊν.

kaì ē̂ren Iōnathan kaì Simōn Ioudan tòn adelphòn autō̂n kaì éthapsan autòn en tō̂i táphōi tō̂n patérōn autoû en Mōdeïn.

20
καὶ ἔκλαυσαν αὐτὸν καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶς Ισραηλ κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπένθουν ἡμέρας πολλὰς καὶ εἶπον

kaì éklausan autòn kaì ekópsanto autòn pâs Israēl kopetòn mégan kaì epénthoun hēméras pollàs kaì eîpon

21
Πῶς ἔπεσεν δυνατὸς σῴζων τὸν Ισραηλ.

Pō̂s épesen dynatòs sṓizōn tòn Israēl.

22
καὶ τὰ περισσὰ τῶν λόγων Ιουδου καὶ τῶν πολέμων καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν, ὧν ἐποίησεν, καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐ κατεγράϕη· πολλὰ γὰρ ἦν σϕόδρα.

kaì tà perissà tō̂n lógōn Ioudou kaì tō̂n polémōn kaì tō̂n andragathiō̂n, hō̂n epoíēsen, kaì tē̂s megalōsýnēs autoû ou kategráphē: pollà gàr ē̂n sphódra.

23
Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ιουδου ἐξέκυψαν οἱ ἄνομοι ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις Ισραηλ, καὶ ἀνέτειλαν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀδικίαν.

Kaì egéneto metà tḕn teleutḕn Ioudou exékypsan hoi ánomoi en pâsin toîs horíois Israēl, kaì anéteilan pántes hoi ergazómenoi tḕn adikían.

24
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγενήθη λιμὸς μέγας σϕόδρα, καὶ αὐτομόλησεν ἡ χώρα μετ’ αὐτῶν.

en taîs hēmérais ekeínais egenḗthē limòs mégas sphódra, kaì automólēsen hē chṓra met’ autō̂n.

25
καὶ ἐξέλεξεν Βακχίδης τοὺς ἀσεβεῖς ἄνδρας καὶ κατέστησεν αὐτοὺς κυρίους τῆς χώρας.

kaì exélexen Bakchídēs toùs asebeîs ándras kaì katéstēsen autoùs kyríous tē̂s chṓras.

26
καὶ ἐξεζήτουν καὶ ἠρεύνων τοὺς ϕίλους Ιουδου καὶ ἦγον αὐτοὺς πρὸς Βακχίδην, καὶ ἐξεδίκα αὐτοὺς καὶ ἐνέπαιζεν αὐτοῖς.

kaì exezḗtoun kaì ēreúnōn toùs phílous Ioudou kaì ē̂gon autoùs pròs Bakchídēn, kaì exedíka autoùs kaì enépaizen autoîs.

27
καὶ ἐγένετο θλῖψις μεγάλη ἐν τῷ Ισραηλ, ἥτις οὐκ ἐγένετο ἀϕ’ ἧς ἡμέρας οὐκ ὤϕθη προϕήτης αὐτοῖς.

kaì egéneto thlîpsis megálē en tō̂i Israēl, hḗtis ouk egéneto aph’ hē̂s hēméras ouk ṓphthē prophḗtēs autoîs.

28
καὶ ἠθροίσθησαν πάντες οἱ ϕίλοι Ιουδου καὶ εἶπον τῷ Ιωναθαν

kaì ēthroísthēsan pántes hoi phíloi Ioudou kaì eîpon tō̂i Iōnathan

29
’Αϕ’ οὗ ὁ ἀδελϕός σου Ιουδας τετελεύτηκεν, καὶ ἀνὴρ ὅμοιος αὐτῷ οὐκ ἔστιν ἐξελθεῖν καὶ εἰσελθεῖν πρὸς τοὺς ἐχθροὺς καὶ Βακχίδην καὶ ἐν τοῖς ἐχθραίνουσιν τοῦ ἔθνους ἡμῶν·

’Aph’ hoû ho adelphós sou Ioudas teteleútēken, kaì anḕr hómoios autō̂i ouk éstin exeltheîn kaì eiseltheîn pròs toùs echthroùs kaì Bakchídēn kaì en toîs echthraínousin toû éthnous hēmō̂n:

30
νῦν οὖν σὲ ᾑρετισάμεθα σήμερον τοῦ εἶναι ἀντ’ αὐτοῦ ἡμῖν εἰς ἄρχοντα καὶ ἡγούμενον τοῦ πολεμῆσαι τὸν πόλεμον ἡμῶν.

nŷn oûn sè hēiretisámetha sḗmeron toû eînai ant’ autoû hēmîn eis árchonta kaì hēgoúmenon toû polemē̂sai tòn pólemon hēmō̂n.

31
καὶ ἐπεδέξατο Ιωναθαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὴν ἥγησιν καὶ ἀνέστη ἀντὶ Ιουδου τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ.

kaì epedéxato Iōnathan en tō̂i kairō̂i ekeínōi tḕn hḗgēsin kaì anéstē antì Ioudou toû adelphoû autoû.

32
Καὶ ἔγνω Βακχίδης καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀποκτεῖναι.

Kaì égnō Bakchídēs kaì ezḗtei autòn apokteînai.

33
καὶ ἔγνω Ιωναθαν καὶ Σιμων ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἔϕυγον εἰς τὴν ἔρημον θεκωε καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὸ ὕδωρ λάκκου Ασϕαρ.

kaì égnō Iōnathan kaì Simōn ho adelphòs autoû kaì pántes hoi met’ autoû kaì éphygon eis tḕn érēmon thekōe kaì parenébalon epì tò hýdōr lákkou Asphar.

34
καὶ ἔγνω Βακχίδης τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ ἦλθεν αὐτὸς καὶ πᾶν τὸ στράτευμα αὐτοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου.

kaì égnō Bakchídēs tē̂i hēmérāi tō̂n sabbátōn kaì ē̂lthen autòs kaì pân tò stráteuma autoû péran toû Iordánou.

35
καὶ ἀπέστειλεν τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ ἡγούμενον τοῦ ὄχλου καὶ παρεκάλεσεν τοὺς Ναβαταίους ϕίλους αὐτοῦ τοῦ παραθέσθαι αὐτοῖς τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν τὴν πολλήν.

kaì apésteilen tòn adelphòn autoû hēgoúmenon toû óchlou kaì parekálesen toùs Nabataíous phílous autoû toû parathésthai autoîs tḕn aposkeuḕn autō̂n tḕn pollḗn.

36
καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Ιαμβρι οἱ ἐκ Μηδαβα καὶ συνέλαβον Ιωαννην καὶ πάντα, ὅσα εἶχεν, καὶ ἀπῆλθον ἔχοντες.

kaì exē̂lthon hoi hyioì Iambri hoi ek Mēdaba kaì synélabon Iōannēn kaì pánta, hósa eîchen, kaì apē̂lthon échontes.

37
μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἀπήγγειλαν Ιωναθαν καὶ Σιμωνι τῷ ἀδελϕῷ αὐτοῦ ὅτι Υἱοὶ Ιαμβρι ποιοῦσιν γάμον μέγαν καὶ ἄγουσιν τὴν νύμϕην ἀπὸ Ναδαβαθ, θυγατέρα ἑνὸς τῶν μεγάλων μεγιστάνων Χανααν, μετὰ παραπομπῆς μεγάλης.

metà toùs lógous toútous apḗngeilan Iōnathan kaì Simōni tō̂i adelphō̂i autoû hóti Hyioì Iambri poioûsin gámon mégan kaì ágousin tḕn nýmphēn apò Nadabath, thygatéra henòs tō̂n megálōn megistánōn Chanaan, metà parapompē̂s megálēs.

38
καὶ ἐμνήσθησαν τοῦ αἵματος Ιωαννου τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτῶν καὶ ἀνέβησαν καὶ ἐκρύβησαν ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ ὄρους.

kaì emnḗsthēsan toû haímatos Iōannou toû adelphoû autō̂n kaì anébēsan kaì ekrýbēsan hypò tḕn sképēn toû órous.

39
καὶ ἦραν τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτῶν καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ θροῦς καὶ ἀποσκευὴ πολλή, καὶ ὁ νυμϕίος ἐξῆλθεν καὶ οἱ ϕίλοι αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ εἰς συνάντησιν αὐτῶν μετὰ τυμπάνων καὶ μουσικῶν καὶ ὅπλων πολλῶν.

kaì ē̂ran toùs ophthalmoùs autō̂n kaì eîdon kaì idoù throûs kaì aposkeuḕ pollḗ, kaì ho nymphíos exē̂lthen kaì hoi phíloi autoû kaì hoi adelphoì autoû eis synántēsin autō̂n metà tympánōn kaì mousikō̂n kaì hóplōn pollō̂n.

40
καὶ ἐξανέστησαν ἐπ’ αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἐνέδρου καὶ ἀπέκτειναν αὐτούς, καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἔϕυγον εἰς τὸ ὄρος· καὶ ἔλαβον πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν.

kaì exanéstēsan ep’ autoùs apò toû enédrou kaì apékteinan autoús, kaì épeson traumatíai polloí, kaì hoi epíloipoi éphygon eis tò óros: kaì élabon pánta tà skŷla autō̂n.

41
καὶ μετεστράϕη ὁ γάμος εἰς πένθος καὶ ϕωνὴ μουσικῶν αὐτῶν εἰς θρῆνον.

kaì metestráphē ho gámos eis pénthos kaì phōnḕ mousikō̂n autō̂n eis thrē̂non.

42
καὶ ἐξεδίκησαν τὴν ἐκδίκησιν αἵματος ἀδελϕοῦ αὐτῶν καὶ ἀπέστρεψαν εἰς τὸ ἕλος τοῦ Ιορδάνου.

kaì exedíkēsan tḕn ekdíkēsin haímatos adelphoû autō̂n kaì apéstrepsan eis tò hélos toû Iordánou.

43
καὶ ἤκουσεν Βακχίδης καὶ ἦλθεν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἕως τῶν κρηπίδων τοῦ Ιορδάνου ἐν δυνάμει πολλῇ.

kaì ḗkousen Bakchídēs kaì ē̂lthen tē̂i hēmérāi tō̂n sabbátōn héōs tō̂n krēpídōn toû Iordánou en dynámei pollē̂i.

44
καὶ εἶπεν Ιωναθαν τοῖς παρ’ αὐτοῦ ’Αναστῶμεν δὴ καὶ πολεμήσωμεν περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, οὐ γάρ ἐστιν σήμερον ὡς ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν·

kaì eîpen Iōnathan toîs par’ autoû ’Anastō̂men dḕ kaì polemḗsōmen perì tō̂n psychō̂n hēmō̂n, ou gár estin sḗmeron hōs echthès kaì trítēn hēméran:

45
ἰδοὺ γὰρ ὁ πόλεμος ἐξ ἐναντίας καὶ ἐξόπισθεν ἡμῶν, τὸ δὲ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ ἕλος καὶ δρυμός, οὐκ ἔστιν τόπος τοῦ ἐκκλῖναι·

idoù gàr ho pólemos ex enantías kaì exópisthen hēmō̂n, tò dè hýdōr toû Iordánou énthen kaì énthen kaì hélos kaì drymós, ouk éstin tópos toû ekklînai:

46
νῦν οὖν κεκράξατε εἰς τὸν οὐρανόν, ὅπως διασωθῆτε ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν.

nŷn oûn kekráxate eis tòn ouranón, hópōs diasōthē̂te ek cheiròs tō̂n echthrō̂n hēmō̂n.

47
καὶ συνῆψεν ὁ πόλεμος· καὶ ἐξέτεινεν Ιωναθαν τὴν χεῖρα αὐτοῦ πατάξαι τὸν Βακχίδην, καὶ ἐξέκλινεν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω.

kaì synē̂psen ho pólemos: kaì exéteinen Iōnathan tḕn cheîra autoû patáxai tòn Bakchídēn, kaì exéklinen ap’ autoû eis tà opísō.

48
καὶ ἐνεπήδησεν Ιωναθαν καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ εἰς τὸν Ιορδάνην καὶ διεκολύμβησαν εἰς τὸ πέραν, καὶ οὐ διέβησαν ἐπ’ αὐτοὺς τὸν Ιορδάνην.

kaì enepḗdēsen Iōnathan kaì hoi met’ autoû eis tòn Iordánēn kaì diekolýmbēsan eis tò péran, kaì ou diébēsan ep’ autoùs tòn Iordánēn.

49
ἔπεσον δὲ παρὰ Βακχίδου τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς χιλίους ἄνδρας.

épeson dè parà Bakchídou tē̂i hēmérāi ekeínēi eis chilíous ándras.

50
καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Ιερουσαλημ, καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ, τὸ ὀχύρωμα τὸ ἐν Ιεριχω καὶ τὴν Αμμαους καὶ τὴν Βαιθωρων καὶ τὴν Βαιθηλ καὶ τὴν θαμναθα Φαραθων καὶ τὴν Τεϕων, ἐν τείχεσιν ὑψηλοῖς καὶ πύλαις καὶ μοχλοῖς·

kaì epéstrepsen eis Ierousalēm, kaì ōikodómēsan póleis ochyràs en tē̂i Ioudaíāi, tò ochýrōma tò en Ierichō kaì tḕn Ammaous kaì tḕn Baithōrōn kaì tḕn Baithēl kaì tḕn thamnatha Pharathōn kaì tḕn Tephōn, en teíchesin hypsēloîs kaì pýlais kaì mochloîs:

51
καὶ ἔθετο ϕρουρὰν ἐν αὐτοῖς τοῦ ἐχθραίνειν τῷ Ισραηλ.

kaì étheto phrouràn en autoîs toû echthraínein tō̂i Israēl.

52
καὶ ὠχύρωσεν τὴν πόλιν τὴν Βαιθσουραν καὶ Γαζαρα καὶ τὴν ἄκραν καὶ ἔθετο ἐν αὐταῖς δυνάμεις καὶ παραθέσεις βρωμάτων.

kaì ōchýrōsen tḕn pólin tḕn Baithsouran kaì Gazara kaì tḕn ákran kaì étheto en autaîs dynámeis kaì parathéseis brōmátōn.

53
καὶ ἔλαβεν τοὺς υἱοὺς τῶν ἡγουμένων τῆς χώρας ὅμηρα καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν τῇ ἄκρᾳ ἐν Ιερουσαλημ ἐν ϕυλακῇ.

kaì élaben toùs hyioùs tō̂n hēgouménōn tē̂s chṓras hómēra kaì étheto autoùs en tē̂i ákrāi en Ierousalēm en phylakē̂i.

54
Καὶ ἐν ἔτει τρίτῳ καὶ πεντηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐπέταξεν ῎Αλκιμος καθαιρεῖν τὸ τεῖχος τῆς αὐλῆς τῶν ἁγίων τῆς ἐσωτέρας· καὶ καθεῖλεν τὰ ἔργα τῶν προϕητῶν καὶ ἐνήρξατο τοῦ καθαιρεῖν.

Kaì en étei trítōi kaì pentēkostō̂i kaì hekatostō̂i tō̂i mēnì tō̂i deutérōi epétaxen ῎Alkimos kathaireîn tò teîchos tē̂s aulē̂s tō̂n hagíōn tē̂s esōtéras: kaì katheîlen tà érga tō̂n prophētō̂n kaì enḗrxato toû kathaireîn.

55
ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπλήγη ῎Αλκιμος, καὶ ἐνεποδίσθη τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ ἀπεϕράγη τὸ στόμα αὐτοῦ, καὶ παρελύθη καὶ οὐκ ἠδύνατο ἔτι λαλῆσαι λόγον καὶ ἐντείλασθαι περὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ.

en tō̂i kairō̂i ekeínōi eplḗgē ῎Alkimos, kaì enepodísthē tà érga autoû, kaì apephrágē tò stóma autoû, kaì parelýthē kaì ouk ēdýnato éti lalē̂sai lógon kaì enteílasthai perì toû oíkou autoû.

56
καὶ ἀπέθανεν ῎Αλκιμος ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ βασάνου μεγάλης.

kaì apéthanen ῎Alkimos en tō̂i kairō̂i ekeínōi metà basánou megálēs.

57
καὶ εἶδεν Βακχίδης ὅτι ἀπέθανεν ῎Αλκιμος, καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς τὸν βασιλέα. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ Ιουδα ἔτη δύο.

kaì eîden Bakchídēs hóti apéthanen ῎Alkimos, kaì epéstrepsen pròs tòn basiléa. kaì hēsýchasen hē gē̂ Iouda étē dýo.

58
Καὶ ἐβουλεύσαντο πάντες οἱ ἄνομοι λέγοντες ’Ιδοὺ Ιωναθαν καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ κατοικοῦσιν πεποιθότες· νῦν οὖν ἀνάξομεν τὸν Βακχίδην, καὶ συλλήμψεται αὐτοὺς πάντας ἐν νυκτὶ μιᾷ.

Kaì ebouleúsanto pántes hoi ánomoi légontes ’Idoù Iōnathan kaì hoi par’ autoû en hēsychíāi katoikoûsin pepoithótes: nŷn oûn anáxomen tòn Bakchídēn, kaì syllḗmpsetai autoùs pántas en nyktì miā̂i.

59
καὶ πορευθέντες συνεβουλεύσαντο αὐτῷ.

kaì poreuthéntes synebouleúsanto autō̂i.

60
καὶ ἀπῆρεν τοῦ ἐλθεῖν μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ ἀπέστειλεν λάθρᾳ ἐπιστολὰς πᾶσιν τοῖς συμμάχοις αὐτοῦ τοῖς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ, ὅπως συλλάβωσιν τὸν Ιωναθαν καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ· καὶ οὐκ ἠδύναντο, ὅτι ἐγνώσθη ἡ βουλὴ αὐτῶν.

kaì apē̂ren toû eltheîn metà dynámeōs pollē̂s kaì apésteilen láthrāi epistolàs pâsin toîs symmáchois autoû toîs en tē̂i Ioudaíāi, hópōs syllábōsin tòn Iōnathan kaì toùs met’ autoû: kaì ouk ēdýnanto, hóti egnṓsthē hē boulḕ autō̂n.

61
καὶ συνέλαβον ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῆς χώρας τῶν ἀρχηγῶν τῆς κακίας εἰς πεντήκοντα ἄνδρας καὶ ἀπέκτειναν αὐτούς.

kaì synélabon apò tō̂n andrō̂n tē̂s chṓras tō̂n archēgō̂n tē̂s kakías eis pentḗkonta ándras kaì apékteinan autoús.

62
καὶ ἐξεχώρησεν Ιωναθαν καὶ Σιμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ εἰς Βαιθβασι τὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ᾠκοδόμησεν τὰ καθῃρημένα αὐτῆς, καὶ ἐστερέωσαν αὐτήν.

kaì exechṓrēsen Iōnathan kaì Simōn kaì hoi met’ autoû eis Baithbasi tḕn en tē̂i erḗmōi kaì ōikodómēsen tà kathēirēména autē̂s, kaì esteréōsan autḗn.

63
καὶ ἔγνω Βακχίδης καὶ συνήγαγεν πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ καὶ τοῖς ἐκ τῆς Ιουδαίας παρήγγειλεν·

kaì égnō Bakchídēs kaì synḗgagen pân tò plē̂thos autoû kaì toîs ek tē̂s Ioudaías parḗngeilen:

64
καὶ ἐλθὼν παρενέβαλεν ἐπὶ Βαιθβασι καὶ ἐπολέμησεν αὐτὴν ἡμέρας πολλὰς καὶ ἐποίησεν μηχανάς.

kaì elthṑn parenébalen epì Baithbasi kaì epolémēsen autḕn hēméras pollàs kaì epoíēsen mēchanás.

65
καὶ ἀπέλιπεν Ιωναθαν Σιμωνα τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ ἐν τῇ πόλει καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὴν χώραν καὶ ἦλθεν ἐν ἀριθμῷ.

kaì apélipen Iōnathan Simōna tòn adelphòn autoû en tē̂i pólei kaì exē̂lthen eis tḕn chṓran kaì ē̂lthen en arithmō̂i.

66
καὶ ἐπάταξεν Οδομηρα καὶ τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς Φασιρων ἐν τῷ σκηνώματι αὐτῶν, καὶ ἤρξαντο τύπτειν καὶ ἀνέβαινον ἐν ταῖς δυνάμεσιν.

kaì epátaxen Odomēra kaì toùs adelphoùs autoû kaì toùs hyioùs Phasirōn en tō̂i skēnṓmati autō̂n, kaì ḗrxanto týptein kaì anébainon en taîs dynámesin.

67
καὶ Σιμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐνεπύρισαν τὰς μηχανάς·

kaì Simōn kaì hoi met’ autoû exē̂lthon ek tē̂s póleōs kaì enepýrisan tàs mēchanás:

68
καὶ ἐπολέμησαν πρὸς τὸν Βακχίδην, καὶ συνετρίβη ὑπ’ αὐτῶν, καὶ ἔθλιβον αὐτὸν σϕόδρα, ὅτι ἦν ἡ βουλὴ αὐτοῦ καὶ ἡ ἔϕοδος αὐτοῦ κενή.

kaì epolémēsan pròs tòn Bakchídēn, kaì synetríbē hyp’ autō̂n, kaì éthlibon autòn sphódra, hóti ē̂n hē boulḕ autoû kaì hē éphodos autoû kenḗ.

69
καὶ ὠργίσθη ἐν θυμῷ τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀνόμοις τοῖς συμβουλεύσασιν αὐτῷ ἐλθεῖν εἰς τὴν χώραν καὶ ἀπέκτεινεν ἐξ αὐτῶν πολλοὺς καὶ ἐβουλεύσατο τοῦ ἀπελθεῖν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.

kaì ōrgísthē en thymō̂i toîs andrásin toîs anómois toîs symbouleúsasin autō̂i eltheîn eis tḕn chṓran kaì apékteinen ex autō̂n polloùs kaì ebouleúsato toû apeltheîn eis tḕn gē̂n autoû.

70
καὶ ἐπέγνω Ιωναθαν καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρέσβεις τοῦ συνθέσθαι πρὸς αὐτὸν εἰρήνην καὶ ἀποδοῦναι αὐτοῖς τὴν αἰχμαλωσίαν.

kaì epégnō Iōnathan kaì apésteilen pròs autòn présbeis toû synthésthai pròs autòn eirḗnēn kaì apodoûnai autoîs tḕn aichmalōsían.

71
καὶ ἐπεδέξατο καὶ ἐποίησεν κατὰ τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ ὤμοσεν αὐτῷ μὴ ἐκζητῆσαι αὐτῷ κακὸν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ·

kaì epedéxato kaì epoíēsen katà toùs lógous autoû kaì ṓmosen autō̂i mḕ ekzētē̂sai autō̂i kakòn pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s autoû:

72
καὶ ἀπέδωκεν αὐτῷ τὴν αἰχμαλωσίαν, ἣν ᾐχμαλώτευσεν τὸ πρότερον ἐκ γῆς Ιουδα, καὶ ἀποστρέψας ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ οὐ προσέθετο ἔτι ἐλθεῖν εἰς τὰ ὅρια αὐτῶν.

kaì apédōken autō̂i tḕn aichmalōsían, hḕn ēichmalṓteusen tò próteron ek gē̂s Iouda, kaì apostrépsas apē̂lthen eis tḕn gē̂n autoû kaì ou prosétheto éti eltheîn eis tà hória autō̂n.

73
καὶ κατέπαυσεν ῥομϕαία ἐξ Ισραηλ· καὶ ᾤκησεν Ιωναθαν ἐν Μαχμας, καὶ ἤρξατο Ιωναθαν κρίνειν τὸν λαὸν καὶ ἠϕάνισεν τοὺς ἀσεβεῖς ἐξ Ισραηλ.

kaì katépausen rhomphaía ex Israēl: kaì ṓikēsen Iōnathan en Machmas, kaì ḗrxato Iōnathan krínein tòn laòn kaì ēphánisen toùs asebeîs ex Israēl.