Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ τὸν ϕακὸν τοῦ ἐλαίου καὶ ἐπέχεεν ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐϕίλησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Οὐχὶ κέχρικέν σε κύριος εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἐπὶ Ισραηλ; καὶ σὺ ἄρξεις ἐν λαῷ κυρίου, καὶ σὺ σώσεις αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν αὐτοῦ κυκλόθεν. καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἔχρισέν σε κύριος ἐπὶ κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς ἄρχοντα·

kaì élaben Samouēl tòn phakòn toû elaíou kaì epécheen epì tḕn kephalḕn autoû kaì ephílēsen autòn kaì eîpen autō̂i Ouchì kéchrikén se kýrios eis árchonta epì tòn laòn autoû, epì Israēl? kaì sỳ árxeis en laō̂i kyríou, kaì sỳ sṓseis autòn ek cheiròs echthrō̂n autoû kyklóthen. kaì toûtó soi tò sēmeîon hóti échrisén se kýrios epì klēronomían autoû eis árchonta:

2
ὡς ἂν ἀπέλθῃς σήμερον ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ εὑρήσεις δύο ἄνδρας πρὸς τοῖς τάϕοις Ραχηλ ἐν τῷ ὁρίῳ Βενιαμιν ἁλλομένους μεγάλα, καὶ ἐροῦσίν σοι Εὕρηνται αἱ ὄνοι, ἃς ἐπορεύθητε ζητεῖν, καὶ ἰδοὺ ὁ πατήρ σου ἀποτετίνακται τὸ ῥῆμα τῶν ὄνων καὶ ἐδαψιλεύσατο δι’ ὑμᾶς λέγων Τί ποιήσω ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ μου;

hōs àn apélthēis sḗmeron ap’ emoû, kaì heurḗseis dýo ándras pròs toîs táphois Rachēl en tō̂i horíōi Beniamin halloménous megála, kaì eroûsín soi Heúrēntai hai ónoi, hàs eporeúthēte zēteîn, kaì idoù ho patḗr sou apotetínaktai tò rhē̂ma tō̂n ónōn kaì edapsileúsato di’ hymâs légōn Tí poiḗsō hypèr toû hyioû mou?

3
καὶ ἀπελεύσει ἐκεῖθεν καὶ ἐπέκεινα ἥξεις ἕως τῆς δρυὸς θαβωρ καὶ εὑρήσεις ἐκεῖ τρεῖς ἄνδρας ἀναβαίνοντας πρὸς τὸν θεὸν εἰς Βαιθηλ, ἕνα αἴροντα τρία αἰγίδια καὶ ἕνα αἴροντα τρία ἀγγεῖα ἄρτων καὶ ἕνα αἴροντα ἀσκὸν οἴνου·

kaì apeleúsei ekeîthen kaì epékeina hḗxeis héōs tē̂s dryòs thabōr kaì heurḗseis ekeî treîs ándras anabaínontas pròs tòn theòn eis Baithēl, héna aíronta tría aigídia kaì héna aíronta tría angeîa ártōn kaì héna aíronta askòn oínou:

4
καὶ ἐρωτήσουσίν σε τὰ εἰς εἰρήνην καὶ δώσουσίν σοι δύο ἀπαρχὰς ἄρτων, καὶ λήμψῃ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.

kaì erōtḗsousín se tà eis eirḗnēn kaì dṓsousín soi dýo aparchàs ártōn, kaì lḗmpsēi ek tē̂s cheiròs autō̂n.

5
καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ εἰς τὸν βουνὸν τοῦ θεοῦ, οὗ ἐστιν ἐκεῖ τὸ ἀνάστημα τῶν ἀλλοϕύλων, ἐκεῖ Νασιβ ὁ ἀλλόϕυλος· καὶ ἔσται ὡς ἂν εἰσέλθητε ἐκεῖ εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσεις χορῷ προϕητῶν καταβαινόντων ἐκ τῆς Βαμα, καὶ ἔμπροσθεν αὐτῶν νάβλα καὶ τύμπανον καὶ αὐλὸς καὶ κινύρα, καὶ αὐτοὶ προϕητεύοντες·

kaì metà taûta eiseleúsēi eis tòn bounòn toû theoû, hoû estin ekeî tò anástēma tō̂n allophýlōn, ekeî Nasib ho allóphylos: kaì éstai hōs àn eisélthēte ekeî eis tḕn pólin, kaì apantḗseis chorō̂i prophētō̂n katabainóntōn ek tē̂s Bama, kaì émprosthen autō̂n nábla kaì týmpanon kaì aulòs kaì kinýra, kaì autoì prophēteúontes:

6
καὶ ἐϕαλεῖται ἐπὶ σὲ πνεῦμα κυρίου, καὶ προϕητεύσεις μετ’ αὐτῶν καὶ στραϕήσῃ εἰς ἄνδρα ἄλλον.

kaì ephaleîtai epì sè pneûma kyríou, kaì prophēteúseis met’ autō̂n kaì straphḗsēi eis ándra állon.

7
καὶ ἔσται ὅταν ἥξει τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπὶ σέ, ποίει πάντα, ὅσα ἐὰν εὕρῃ ἡ χείρ σου, ὅτι θεὸς μετὰ σοῦ.

kaì éstai hótan hḗxei tà sēmeîa taûta epì sé, poíei pánta, hósa eàn heúrēi hē cheír sou, hóti theòs metà soû.

8
καὶ καταβήσῃ ἔμπροσθεν τῆς Γαλγαλα, καὶ ἰδοὺ καταβαίνω πρὸς σὲ ἀνενεγκεῖν ὁλοκαύτωσιν καὶ θυσίας εἰρηνικάς· ἑπτὰ ἡμέρας διαλείψεις ἕως τοῦ ἐλθεῖν με πρὸς σέ, καὶ γνωρίσω σοι ἃ ποιήσεις.

kaì katabḗsēi émprosthen tē̂s Galgala, kaì idoù katabaínō pròs sè anenenkeîn holokaútōsin kaì thysías eirēnikás: heptà hēméras dialeípseis héōs toû eltheîn me pròs sé, kaì gnōrísō soi hà poiḗseis.

9
καὶ ἐγενήθη ὥστε ἐπιστραϕῆναι τῷ ὤμῳ αὐτοῦ ἀπελθεῖν ἀπὸ Σαμουηλ, μετέστρεψεν αὐτῷ ὁ θεὸς καρδίαν ἄλλην· καὶ ἦλθεν πάντα τὰ σημεῖα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

kaì egenḗthē hṓste epistraphē̂nai tō̂i ṓmōi autoû apeltheîn apò Samouēl, metéstrepsen autō̂i ho theòs kardían állēn: kaì ē̂lthen pánta tà sēmeîa en tē̂i hēmérāi ekeínēi.

10
καὶ ἔρχεται ἐκεῖθεν εἰς τὸν βουνόν, καὶ ἰδοὺ χορὸς προϕητῶν ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ· καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα θεοῦ, καὶ ἐπροϕήτευσεν ἐν μέσῳ αὐτῶν.

kaì érchetai ekeîthen eis tòn bounón, kaì idoù choròs prophētō̂n ex enantías autoû: kaì hḗlato ep’ autòn pneûma theoû, kaì eprophḗteusen en mésōi autō̂n.

11
καὶ ἐγενήθησαν πάντες οἱ εἰδότες αὐτὸν ἐχθὲς καὶ τρίτην καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐν μέσῳ τῶν προϕητῶν, καὶ εἶπεν ὁ λαὸς ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Τί τοῦτο τὸ γεγονὸς τῷ υἱῷ Κις; ἦ καὶ Σαουλ ἐν προϕήταις;

kaì egenḗthēsan pántes hoi eidótes autòn echthès kaì trítēn kaì eîdon kaì idoù autòs en mésōi tō̂n prophētō̂n, kaì eîpen ho laòs hékastos pròs tòn plēsíon autoû Tí toûto tò gegonòs tō̂i hyiō̂i Kis? ē̂ kaì Saoul en prophḗtais?

12
καὶ ἀπεκρίθη τις αὐτῶν καὶ εἶπεν Καὶ τίς πατὴρ αὐτοῦ; διὰ τοῦτο ἐγενήθη εἰς παραβολήν ῏Η καὶ Σαουλ ἐν προϕήταις;

kaì apekríthē tis autō̂n kaì eîpen Kaì tís patḕr autoû? dià toûto egenḗthē eis parabolḗn ᾿̂Ē kaì Saoul en prophḗtais?

13
καὶ συνετέλεσεν προϕητεύων καὶ ἔρχεται εἰς τὸν βουνόν.

kaì synetélesen prophēteúōn kaì érchetai eis tòn bounón.

14
καὶ εἶπεν ὁ οἰκεῖος αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς τὸ παιδάριον αὐτοῦ Ποῦ ἐπορεύθητε; καὶ εἶπαν Ζητεῖν τὰς ὄνους· καὶ εἴδαμεν ὅτι οὐκ εἰσίν, καὶ εἰσήλθομεν πρὸς Σαμουηλ.

kaì eîpen ho oikeîos autoû pròs autòn kaì pròs tò paidárion autoû Poû eporeúthēte? kaì eîpan Zēteîn tàs ónous: kaì eídamen hóti ouk eisín, kaì eisḗlthomen pròs Samouēl.

15
καὶ εἶπεν ὁ οἰκεῖος πρὸς Σαουλ ’Απάγγειλον δή μοι τί εἶπέν σοι Σαμουηλ.

kaì eîpen ho oikeîos pròs Saoul ’Apángeilon dḗ moi tí eîpén soi Samouēl.

16
καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸν οἰκεῖον αὐτοῦ ’Απήγγειλεν ἀπαγγέλλων μοι ὅτι εὕρηνται αἱ ὄνοι· τὸ δὲ ῥῆμα τῆς βασιλείας οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῷ.

kaì eîpen Saoul pròs tòn oikeîon autoû ’Apḗngeilen apangéllōn moi hóti heúrēntai hai ónoi: tò dè rhē̂ma tē̂s basileías ouk apḗngeilen autō̂i.

17
Καὶ παρήγγειλεν Σαμουηλ παντὶ τῷ λαῷ πρὸς κύριον εἰς Μασσηϕα

Kaì parḗngeilen Samouēl pantì tō̂i laō̂i pròs kýrion eis Massēpha

18
καὶ εἶπεν πρὸς υἱοὺς Ισραηλ Τάδε εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ λέγων ’Εγὼ ἀνήγαγον τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐξειλάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν θλιβουσῶν ὑμᾶς·

kaì eîpen pròs hyioùs Israēl Táde eîpen kýrios ho theòs Israēl légōn ’Egṑ anḗgagon toùs hyioùs Israēl ex Aigýptou kaì exeilámēn hymâs ek cheiròs Pharaō basiléōs Aigýptou kaì ek pasō̂n tō̂n basileiō̂n tō̂n thlibousō̂n hymâs:

19
καὶ ὑμεῖς σήμερον ἐξουθενήκατε τὸν θεόν, ὃς αὐτός ἐστιν ὑμῶν σωτὴρ ἐκ πάντων τῶν κακῶν ὑμῶν καὶ θλίψεων ὑμῶν, καὶ εἴπατε Οὐχί, ἀλλ’ ἢ ὅτι βασιλέα στήσεις ἐϕ’ ἡμῶν· καὶ νῦν κατάστητε ἐνώπιον κυρίου κατὰ τὰ σκῆπτρα ὑμῶν καὶ κατὰ τὰς ϕυλὰς ὑμῶν.

kaì hymeîs sḗmeron exouthenḗkate tòn theón, hòs autós estin hymō̂n sōtḕr ek pántōn tō̂n kakō̂n hymō̂n kaì thlípseōn hymō̂n, kaì eípate Ouchí, all’ ḕ hóti basiléa stḗseis eph’ hēmō̂n: kaì nŷn katástēte enṓpion kyríou katà tà skē̂ptra hymō̂n kaì katà tàs phylàs hymō̂n.

20
καὶ προσήγαγεν Σαμουηλ πάντα τὰ σκῆπτρα Ισραηλ, καὶ κατακληροῦται σκῆπτρον Βενιαμιν·

kaì prosḗgagen Samouēl pánta tà skē̂ptra Israēl, kaì kataklēroûtai skē̂ptron Beniamin:

21
καὶ προσάγει σκῆπτρον Βενιαμιν εἰς ϕυλάς, καὶ κατακληροῦται ϕυλὴ Ματταρι· καὶ προσάγουσιν τὴν ϕυλὴν Ματταρι εἰς ἄνδρας, καὶ κατακληροῦται Σαουλ υἱὸς Κις. καὶ ἐζήτει αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρίσκετο.

kaì proságei skē̂ptron Beniamin eis phylás, kaì kataklēroûtai phylḕ Mattari: kaì proságousin tḕn phylḕn Mattari eis ándras, kaì kataklēroûtai Saoul hyiòs Kis. kaì ezḗtei autón, kaì ouch heurísketo.

22
καὶ ἐπηρώτησεν Σαμουηλ ἔτι ἐν κυρίῳ Εἰ ἔρχεται ὁ ἀνὴρ ἐνταῦθα; καὶ εἶπεν κύριος ’Ιδοὺ αὐτὸς κέκρυπται ἐν τοῖς σκεύεσιν.

kaì epērṓtēsen Samouēl éti en kyríōi Ei érchetai ho anḕr entaûtha? kaì eîpen kýrios ’Idoù autòs kékryptai en toîs skeúesin.

23
καὶ ἔδραμεν καὶ λαμβάνει αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ κατέστησεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ, καὶ ὑψώθη ὑπὲρ πάντα τὸν λαὸν ὑπὲρ ὠμίαν καὶ ἐπάνω.

kaì édramen kaì lambánei autòn ekeîthen kaì katéstēsen en mésōi toû laoû, kaì hypsṓthē hypèr pánta tòn laòn hypèr ōmían kaì epánō.

24
καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς πάντα τὸν λαόν Εἰ ἑοράκατε ὃν ἐκλέλεκται ἑαυτῷ κύριος, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὅμοιος ἐν πᾶσιν ὑμῖν; καὶ ἔγνωσαν πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἶπαν Ζήτω ὁ βασιλεύς.

kaì eîpen Samouēl pròs pánta tòn laón Ei heorákate hòn eklélektai heautō̂i kýrios, hóti ouk éstin autō̂i hómoios en pâsin hymîn? kaì égnōsan pâs ho laòs kaì eîpan Zḗtō ho basileús.

25
καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαὸν τὸ δικαίωμα τοῦ βασιλέως καὶ ἔγραψεν ἐν βιβλίῳ καὶ ἔθηκεν ἐνώπιον κυρίου. καὶ ἐξαπέστειλεν Σαμουηλ πάντα τὸν λαόν, καὶ ἀπῆλθεν ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.

kaì eîpen Samouēl pròs tòn laòn tò dikaíōma toû basiléōs kaì égrapsen en biblíōi kaì éthēken enṓpion kyríou. kaì exapésteilen Samouēl pánta tòn laón, kaì apē̂lthen hékastos eis tòn tópon autoû.

26
καὶ Σαουλ ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς Γαβαα· καὶ ἐπορεύθησαν υἱοὶ δυνάμεων, ὧν ἥψατο κύριος καρδίας αὐτῶν, μετὰ Σαουλ.

kaì Saoul apē̂lthen eis tòn oîkon autoû eis Gabaa: kaì eporeúthēsan hyioì dynámeōn, hō̂n hḗpsato kýrios kardías autō̂n, metà Saoul.

27
καὶ υἱοὶ λοιμοὶ εἶπαν Τί σώσει ἡμᾶς οὗτος; καὶ ἠτίμασαν αὐτὸν καὶ οὐκ ἤνεγκαν αὐτῷ δῶρα.

kaì hyioì loimoì eîpan Tí sṓsei hēmâs hoûtos? kaì ētímasan autòn kaì ouk ḗnenkan autō̂i dō̂ra.