Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγενήθη ὡς μετὰ μῆνα καὶ ἀνέβη Ναας ὁ Αμμανίτης καὶ παρεμβάλλει ἐπὶ Ιαβις Γαλααδ. καὶ εἶπον πάντες οἱ ἄνδρες Ιαβις πρὸς Ναας τὸν Αμμανίτην Διάθου ἡμῖν διαθήκην, καὶ δουλεύσομέν σοι.

Kaì egenḗthē hōs metà mē̂na kaì anébē Naas ho Ammanítēs kaì parembállei epì Iabis Galaad. kaì eîpon pántes hoi ándres Iabis pròs Naas tòn Ammanítēn Diáthou hēmîn diathḗkēn, kaì douleúsomén soi.

2
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ναας ὁ Αμμανίτης ’Εν ταύτῃ διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην, ἐν τῷ ἐξορύξαι ὑμῶν πάντα ὀϕθαλμὸν δεξιόν, καὶ θήσομαι ὄνειδος ἐπὶ Ισραηλ.

kaì eîpen pròs autoùs Naas ho Ammanítēs ’En taútēi diathḗsomai hymîn diathḗkēn, en tō̂i exorýxai hymō̂n pánta ophthalmòn dexión, kaì thḗsomai óneidos epì Israēl.

3
καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Ιαβις ῎Ανες ἡμῖν ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ ἀποστελοῦμεν ἀγγέλους εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ· ἐὰν μὴ ᾖ ὁ σῴζων ἡμᾶς, ἐξελευσόμεθα πρὸς ὑμᾶς.

kaì légousin autō̂i hoi ándres Iabis ῎Anes hēmîn heptà hēméras, kaì aposteloûmen angélous eis pân hórion Israēl: eàn mḕ ē̂i ho sṓizōn hēmâs, exeleusómetha pròs hymâs.

4
καὶ ἔρχονται οἱ ἄγγελοι εἰς Γαβαα πρὸς Σαουλ καὶ λαλοῦσιν τοὺς λόγους εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ, καὶ ἦραν πᾶς ὁ λαὸς τὴν ϕωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν.

kaì érchontai hoi ángeloi eis Gabaa pròs Saoul kaì laloûsin toùs lógous eis tà ō̂ta toû laoû, kaì ē̂ran pâs ho laòs tḕn phōnḕn autō̂n kaì éklausan.

5
καὶ ἰδοὺ Σαουλ ἤρχετο μετὰ τὸ πρωὶ ἐξ ἀγροῦ, καὶ εἶπεν Σαουλ Τί ὅτι κλαίει ὁ λαός; καὶ διηγοῦνται αὐτῷ τὰ ῥήματα τῶν υἱῶν Ιαβις.

kaì idoù Saoul ḗrcheto metà tò prōì ex agroû, kaì eîpen Saoul Tí hóti klaíei ho laós? kaì diēgoûntai autō̂i tà rhḗmata tō̂n hyiō̂n Iabis.

6
καὶ ἐϕήλατο πνεῦμα κυρίου ἐπὶ Σαουλ, ὡς ἤκουσεν τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἐθυμώθη ἐπ’ αὐτοὺς ὀργὴ αὐτοῦ σϕόδρα.

kaì ephḗlato pneûma kyríou epì Saoul, hōs ḗkousen tà rhḗmata taûta, kaì ethymṓthē ep’ autoùs orgḕ autoû sphódra.

7
καὶ ἔλαβεν δύο βόας καὶ ἐμέλισεν αὐτὰς καὶ ἀπέστειλεν εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ ἐν χειρὶ ἀγγέλων λέγων ῝Ος οὐκ ἔστιν ἐκπορευόμενος ὀπίσω Σαουλ καὶ ὀπίσω Σαμουηλ, κατὰ τάδε ποιήσουσιν τοῖς βουσὶν αὐτοῦ. καὶ ἐπῆλθεν ἔκστασις κυρίου ἐπὶ τὸν λαὸν Ισραηλ, καὶ ἐβόησαν ὡς ἀνὴρ εἷς.

kaì élaben dýo bóas kaì emélisen autàs kaì apésteilen eis pân hórion Israēl en cheirì angélōn légōn ῝Os ouk éstin ekporeuómenos opísō Saoul kaì opísō Samouēl, katà táde poiḗsousin toîs bousìn autoû. kaì epē̂lthen ékstasis kyríou epì tòn laòn Israēl, kaì ebóēsan hōs anḕr heîs.

8
καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς Αβιεζεκ ἐν Βαμα, πᾶν ἄνδρα Ισραηλ ἑξακοσίας χιλιάδας καὶ ἄνδρας Ιουδα ἑβδομήκοντα χιλιάδας.

kaì episképtetai autoùs Abiezek en Bama, pân ándra Israēl hexakosías chiliádas kaì ándras Iouda hebdomḗkonta chiliádas.

9
καὶ εἶπεν τοῖς ἀγγέλοις τοῖς ἐρχομένοις Τάδε ἐρεῖτε τοῖς ἀνδράσιν Ιαβις Αὔριον ὑμῖν ἡ σωτηρία διαθερμάναντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαγγέλλουσιν τοῖς ἀνδράσιν Ιαβις, καὶ εὐϕράνθησαν.

kaì eîpen toîs angélois toîs erchoménois Táde ereîte toîs andrásin Iabis Aúrion hymîn hē sōtēría diathermánantos toû hēlíou. kaì ē̂lthon hoi ángeloi eis tḕn pólin kaì apangéllousin toîs andrásin Iabis, kaì euphránthēsan.

10
καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες Ιαβις πρὸς Ναας τὸν Αμμανίτην Αὔριον ἐξελευσόμεθα πρὸς ὑμᾶς, καὶ ποιήσετε ἡμῖν τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιον ὑμῶν.

kaì eîpan hoi ándres Iabis pròs Naas tòn Ammanítēn Aúrion exeleusómetha pròs hymâs, kaì poiḗsete hēmîn tò agathòn enṓpion hymō̂n.

11
καὶ ἐγενήθη μετὰ τὴν αὔριον καὶ ἔθετο Σαουλ τὸν λαὸν εἰς τρεῖς ἀρχάς, καὶ εἰσπορεύονται μέσον τῆς παρεμβολῆς ἐν ϕυλακῇ τῇ πρωινῇ καὶ ἔτυπτον τοὺς υἱοὺς Αμμων, ἕως διεθερμάνθη ἡ ἡμέρα, καὶ ἐγενήθησαν οἱ ὑπολελειμμένοι διεσπάρησαν, καὶ οὐχ ὑπελείϕθησαν ἐν αὐτοῖς δύο κατὰ τὸ αὐτό.

kaì egenḗthē metà tḕn aúrion kaì étheto Saoul tòn laòn eis treîs archás, kaì eisporeúontai méson tē̂s parembolē̂s en phylakē̂i tē̂i prōinē̂i kaì étypton toùs hyioùs Ammōn, héōs diethermánthē hē hēméra, kaì egenḗthēsan hoi hypoleleimménoi diespárēsan, kaì ouch hypeleíphthēsan en autoîs dýo katà tò autó.

12
καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Σαμουηλ Τίς ὁ εἴπας ὅτι Σαουλ οὐ βασιλεύσει ἡμῶν; παράδος τοὺς ἄνδρας, καὶ θανατώσομεν αὐτούς.

kaì eîpen ho laòs pròs Samouēl Tís ho eípas hóti Saoul ou basileúsei hēmō̂n? parádos toùs ándras, kaì thanatṓsomen autoús.

13
καὶ εἶπεν Σαουλ Οὐκ ἀποθανεῖται οὐδεὶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ὅτι σήμερον κύριος ἐποίησεν σωτηρίαν ἐν Ισραηλ.

kaì eîpen Saoul Ouk apothaneîtai oudeìs en tē̂i hēmérāi taútēi, hóti sḗmeron kýrios epoíēsen sōtērían en Israēl.

14
Καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαὸν λέγων Πορευθῶμεν εἰς Γαλγαλα καὶ ἐγκαινίσωμεν ἐκεῖ τὴν βασιλείαν.

Kaì eîpen Samouēl pròs tòn laòn légōn Poreuthō̂men eis Galgala kaì enkainísōmen ekeî tḕn basileían.

15
καὶ ἐπορεύθη πᾶς ὁ λαὸς εἰς Γαλγαλα, καὶ ἔχρισεν Σαμουηλ ἐκεῖ τὸν Σαουλ εἰς βασιλέα ἐνώπιον κυρίου ἐν Γαλγαλοις καὶ ἔθυσεν ἐκεῖ θυσίας καὶ εἰρηνικὰς ἐνώπιον κυρίου· καὶ εὐϕράνθη Σαμουηλ καὶ πᾶς Ισραηλ ὥστε λίαν.

kaì eporeúthē pâs ho laòs eis Galgala, kaì échrisen Samouēl ekeî tòn Saoul eis basiléa enṓpion kyríou en Galgalois kaì éthysen ekeî thysías kaì eirēnikàs enṓpion kyríou: kaì euphránthē Samouēl kaì pâs Israēl hṓste lían.