Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
2
Καὶ ἐκλέγεται Σαουλ ἑαυτῷ τρεῖς χιλιάδας ἀνδρῶν ἐκ τῶν ἀνδρῶν Ισραηλ, καὶ ἦσαν μετὰ Σαουλ δισχίλιοι ἐν Μαχεμας καὶ ἐν τῷ ὄρει Βαιθηλ, χίλιοι ἦσαν μετὰ Ιωναθαν ἐν Γαβεε τοῦ Βενιαμιν, καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἐξαπέστειλεν ἕκαστον εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ.

Kaì eklégetai Saoul heautō̂i treîs chiliádas andrō̂n ek tō̂n andrō̂n Israēl, kaì ē̂san metà Saoul dischílioi en Machemas kaì en tō̂i órei Baithēl, chílioi ē̂san metà Iōnathan en Gabee toû Beniamin, kaì tò katáloipon toû laoû exapésteilen hékaston eis tò skḗnōma autoû.

3
καὶ ἐπάταξεν Ιωναθαν τὸν Νασιβ τὸν ἀλλόϕυλον τὸν ἐν τῷ βουνῷ· καὶ ἀκούουσιν οἱ ἀλλόϕυλοι. καὶ Σαουλ σάλπιγγι σαλπίζει εἰς πᾶσαν τὴν γῆν λέγων ’Ηθετήκασιν οἱ δοῦλοι.

kaì epátaxen Iōnathan tòn Nasib tòn allóphylon tòn en tō̂i bounō̂i: kaì akoúousin hoi allóphyloi. kaì Saoul sálpingi salpízei eis pâsan tḕn gē̂n légōn ’Ēthetḗkasin hoi doûloi.

4
καὶ πᾶς Ισραηλ ἤκουσεν λεγόντων Πέπαικεν Σαουλ τὸν Νασιβ τὸν ἀλλόϕυλον, καὶ ᾐσχύνθησαν Ισραηλ ἐν τοῖς ἀλλοϕύλοις. καὶ ἀνεβόησαν ὁ λαὸς ὀπίσω Σαουλ ἐν Γαλγαλοις.

kaì pâs Israēl ḗkousen legóntōn Pépaiken Saoul tòn Nasib tòn allóphylon, kaì ēischýnthēsan Israēl en toîs allophýlois. kaì anebóēsan ho laòs opísō Saoul en Galgalois.

5
καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι συνάγονται εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ Ισραηλ τριάκοντα χιλιάδες ἁρμάτων καὶ ἓξ χιλιάδες ἱππέων καὶ λαὸς ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὴν θάλασσαν τῷ πλήθει· καὶ ἀναβαίνουσιν καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν Μαχεμας ἐξ ἐναντίας Βαιθων κατὰ νότου.

kaì hoi allóphyloi synágontai eis pólemon epì Israēl, kaì anabaínousin epì Israēl triákonta chiliádes harmátōn kaì hèx chiliádes hippéōn kaì laòs hōs hē ámmos hē parà tḕn thálassan tō̂i plḗthei: kaì anabaínousin kaì parembállousin en Machemas ex enantías Baithōn katà nótou.

6
καὶ ἀνὴρ Ισραηλ εἶδεν ὅτι στενῶς αὐτῷ μὴ προσάγειν αὐτόν, καὶ ἐκρύβη ὁ λαὸς ἐν τοῖς σπηλαίοις καὶ ἐν ταῖς μάνδραις καὶ ἐν ταῖς πέτραις καὶ ἐν τοῖς βόθροις καὶ ἐν τοῖς λάκκοις,

kaì anḕr Israēl eîden hóti stenō̂s autō̂i mḕ proságein autón, kaì ekrýbē ho laòs en toîs spēlaíois kaì en taîs mándrais kaì en taîs pétrais kaì en toîs bóthrois kaì en toîs lákkois,

7
καὶ οἱ διαβαίνοντες διέβησαν τὸν Ιορδάνην εἰς γῆν Γαδ καὶ Γαλααδ. καὶ Σαουλ ἔτι ἦν ἐν Γαλγαλοις, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐξέστη ὀπίσω αὐτοῦ.

kaì hoi diabaínontes diébēsan tòn Iordánēn eis gē̂n Gad kaì Galaad. kaì Saoul éti ē̂n en Galgalois, kaì pâs ho laòs exéstē opísō autoû.

8
καὶ διέλιπεν ἑπτὰ ἡμέρας τῷ μαρτυρίῳ, ὡς εἶπεν Σαμουηλ, καὶ οὐ παρεγένετο Σαμουηλ εἰς Γαλγαλα, καὶ διεσπάρη ὁ λαὸς αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ.

kaì diélipen heptà hēméras tō̂i martyríōi, hōs eîpen Samouēl, kaì ou paregéneto Samouēl eis Galgala, kaì diespárē ho laòs autoû ap’ autoû.

9
καὶ εἶπεν Σαουλ Προσαγάγετε, ὅπως ποιήσω ὁλοκαύτωσιν καὶ εἰρηνικάς· καὶ ἀνήνεγκεν τὴν ὁλοκαύτωσιν.

kaì eîpen Saoul Prosagágete, hópōs poiḗsō holokaútōsin kaì eirēnikás: kaì anḗnenken tḕn holokaútōsin.

10
καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν ἀναϕέρων τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ Σαμουηλ παραγίνεται· καὶ ἐξῆλθεν Σαουλ εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ εὐλογῆσαι αὐτόν.

kaì egéneto hōs synetélesen anaphérōn tḕn holokaútōsin, kaì Samouēl paragínetai: kaì exē̂lthen Saoul eis apántēsin autō̂i eulogē̂sai autón.

11
καὶ εἶπεν Σαμουηλ Τί πεποίηκας; καὶ εἶπεν Σαουλ ῞Οτι εἶδον ὡς διεσπάρη ὁ λαὸς ἀπ’ ἐμοῦ καὶ σὺ οὐ παρεγένου, ὡς διετάξω, ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῶν ἡμερῶν καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι συνήχθησαν εἰς Μαχεμας,

kaì eîpen Samouēl Tí pepoíēkas? kaì eîpen Saoul ῞Oti eîdon hōs diespárē ho laòs ap’ emoû kaì sỳ ou paregénou, hōs dietáxō, en tō̂i martyríōi tō̂n hēmerō̂n kaì hoi allóphyloi synḗchthēsan eis Machemas,

12
καὶ εἶπα Νῦν καταβήσονται οἱ ἀλλόϕυλοι πρός με εἰς Γαλγαλα καὶ τοῦ προσώπου τοῦ κυρίου οὐκ ἐδεήθην· καὶ ἐνεκρατευσάμην καὶ ἀνήνεγκα τὴν ὁλοκαύτωσιν.

kaì eîpa Nŷn katabḗsontai hoi allóphyloi prós me eis Galgala kaì toû prosṓpou toû kyríou ouk edeḗthēn: kaì enekrateusámēn kaì anḗnenka tḕn holokaútōsin.

13
καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ Μεματαίωταί σοι, ὅτι οὐκ ἐϕύλαξας τὴν ἐντολήν μου, ἣν ἐνετείλατό σοι κύριος. ὡς νῦν ἡτοίμασεν κύριος τὴν βασιλείαν σου ἕως αἰῶνος ἐπὶ Ισραηλ·

kaì eîpen Samouēl pròs Saoul Memataíōtaí soi, hóti ouk ephýlaxas tḕn entolḗn mou, hḕn eneteílató soi kýrios. hōs nŷn hētoímasen kýrios tḕn basileían sou héōs aiō̂nos epì Israēl:

14
καὶ νῦν ἡ βασιλεία σου οὐ στήσεται, καὶ ζητήσει κύριος ἑαυτῷ ἄνθρωπον κατὰ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἐντελεῖται κύριος αὐτῷ εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἐϕύλαξας ὅσα ἐνετείλατό σοι κύριος.

kaì nŷn hē basileía sou ou stḗsetai, kaì zētḗsei kýrios heautō̂i ánthrōpon katà tḕn kardían autoû, kaì enteleîtai kýrios autō̂i eis árchonta epì tòn laòn autoû, hóti ouk ephýlaxas hósa eneteílató soi kýrios.

15
καὶ ἀνέστη Σαμουηλ καὶ ἀπῆλθεν ἐκ Γαλγαλων εἰς ὁδὸν αὐτοῦ. καὶ τὸ κατάλειμμα τοῦ λαοῦ ἀνέβη ὀπίσω Σαουλ εἰς ἀπάντησιν ὀπίσω τοῦ λαοῦ τοῦ πολεμιστοῦ. αὐτῶν παραγενομένων ἐκ Γαλγαλων εἰς Γαβαα Βενιαμιν καὶ ἐπεσκέψατο Σαουλ τὸν λαὸν τὸν εὑρεθέντα μετ’ αὐτοῦ ὡς ἑξακοσίους ἄνδρας.

kaì anéstē Samouēl kaì apē̂lthen ek Galgalōn eis hodòn autoû. kaì tò katáleimma toû laoû anébē opísō Saoul eis apántēsin opísō toû laoû toû polemistoû. autō̂n paragenoménōn ek Galgalōn eis Gabaa Beniamin kaì epesképsato Saoul tòn laòn tòn heurethénta met’ autoû hōs hexakosíous ándras.

16
καὶ Σαουλ καὶ Ιωναθαν υἱὸς αὐτοῦ καὶ ὁ λαὸς οἱ εὑρεθέντες μετ’ αὐτῶν ἐκάθισαν ἐν Γαβεε Βενιαμιν καὶ ἔκλαιον, καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι παρεμβεβλήκεισαν εἰς Μαχεμας.

kaì Saoul kaì Iōnathan hyiòs autoû kaì ho laòs hoi heurethéntes met’ autō̂n ekáthisan en Gabee Beniamin kaì éklaion, kaì hoi allóphyloi parembeblḗkeisan eis Machemas.

17
καὶ ἐξῆλθεν διαϕθείρων ἐξ ἀγροῦ ἀλλοϕύλων τρισὶν ἀρχαῖς· ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Γοϕερα ἐπὶ γῆν Σωγαλ,

kaì exē̂lthen diaphtheírōn ex agroû allophýlōn trisìn archaîs: hē archḕ hē mía epiblépousa hodòn Gophera epì gē̂n Sōgal,

18
καὶ ἡ μία ἀρχὴ ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Βαιθωρων, καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Γαβεε τὴν εἰσκύπτουσαν ἐπὶ Γαι τὴν Σαβιν.

kaì hē mía archḕ epiblépousa hodòn Baithōrōn, kaì hē archḕ hē mía epiblépousa hodòn Gabee tḕn eiskýptousan epì Gai tḕn Sabin.

19
καὶ τέκτων σιδήρου οὐχ εὑρίσκετο ἐν πάσῃ γῇ Ισραηλ, ὅτι εἶπον οἱ ἀλλόϕυλοι Μὴ ποιήσωσιν οἱ Εβραῖοι ῥομϕαίαν καὶ δόρυ.

kaì téktōn sidḗrou ouch heurísketo en pásēi gē̂i Israēl, hóti eîpon hoi allóphyloi Mḕ poiḗsōsin hoi Ebraîoi rhomphaían kaì dóry.

20
καὶ κατέβαινον πᾶς Ισραηλ εἰς γῆν ἀλλοϕύλων χαλκεύειν ἕκαστος τὸ θέριστρον αὐτοῦ καὶ τὸ σκεῦος αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὴν ἀξίνην αὐτοῦ καὶ τὸ δρέπανον αὐτοῦ.

kaì katébainon pâs Israēl eis gē̂n allophýlōn chalkeúein hékastos tò théristron autoû kaì tò skeûos autoû kaì hékastos tḕn axínēn autoû kaì tò drépanon autoû.

21
καὶ ἦν ὁ τρυγητὸς ἕτοιμος τοῦ θερίζειν· τὰ δὲ σκεύη ἦν τρεῖς σίκλοι εἰς τὸν ὀδόντα, καὶ τῇ ἀξίνῃ καὶ τῷ δρεπάνῳ ὑπόστασις ἦν ἡ αὐτή.

kaì ē̂n ho trygētòs hétoimos toû therízein: tà dè skeúē ē̂n treîs síkloi eis tòn odónta, kaì tē̂i axínēi kaì tō̂i drepánōi hypóstasis ē̂n hē autḗ.

22
καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ πολέμου Μαχεμας καὶ οὐχ εὑρέθη ῥομϕαία καὶ δόρυ ἐν χειρὶ παντὸς τοῦ λαοῦ τοῦ μετὰ Σαουλ καὶ μετὰ Ιωναθαν, καὶ εὑρέθη τῷ Σαουλ καὶ τῷ Ιωναθαν υἱῷ αὐτοῦ.

kaì egenḗthē en taîs hēmérais toû polémou Machemas kaì ouch heuréthē rhomphaía kaì dóry en cheirì pantòs toû laoû toû metà Saoul kaì metà Iōnathan, kaì heuréthē tō̂i Saoul kaì tō̂i Iōnathan hyiō̂i autoû.

23
καὶ ἐξῆλθεν ἐξ ὑποστάσεως τῶν ἀλλοϕύλων τὴν ἐν τῷ πέραν Μαχεμας.

kaì exē̂lthen ex hypostáseōs tō̂n allophýlōn tḕn en tō̂i péran Machemas.