Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ γίνεται ἡμέρα καὶ εἶπεν Ιωναθαν υἱὸς Σαουλ τῷ παιδαρίῳ τῷ αἴροντι τὰ σκεύη αὐτοῦ Δεῦρο καὶ διαβῶμεν εἰς μεσσαβ τῶν ἀλλοϕύλων τὴν ἐν τῷ πέραν ἐκείνῳ· καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλεν.

Kaì gínetai hēméra kaì eîpen Iōnathan hyiòs Saoul tō̂i paidaríōi tō̂i aíronti tà skeúē autoû Deûro kaì diabō̂men eis messab tō̂n allophýlōn tḕn en tō̂i péran ekeínōi: kaì tō̂i patrì autoû ouk apḗngeilen.

2
καὶ Σαουλ ἐκάθητο ἐπ’ ἄκρου τοῦ βουνοῦ ὑπὸ τὴν ῥόαν τὴν ἐν Μαγδων, καὶ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ ὡς ἑξακόσιοι ἄνδρες·

kaì Saoul ekáthēto ep’ ákrou toû bounoû hypò tḕn rhóan tḕn en Magdōn, kaì ē̂san met’ autoû hōs hexakósioi ándres:

3
καὶ Αχια υἱὸς Αχιτωβ ἀδελϕοῦ Ιωχαβηδ υἱοῦ Φινεες υἱοῦ Ηλι ἱερεὺς τοῦ θεοῦ ἐν Σηλωμ αἴρων εϕουδ. καὶ ὁ λαὸς οὐκ ᾔδει ὅτι πεπόρευται Ιωναθαν.

kaì Achia hyiòs Achitōb adelphoû Iōchabēd hyioû Phinees hyioû Ēli hiereùs toû theoû en Sēlōm aírōn ephoud. kaì ho laòs ouk ḗidei hóti pepóreutai Iōnathan.

4
καὶ ἀνὰ μέσον τῆς διαβάσεως, οὗ ἐζήτει Ιωναθαν διαβῆναι εἰς τὴν ὑπόστασιν τῶν ἀλλοϕύλων, καὶ ἀκρωτήριον πέτρας ἔνθεν καὶ ἀκρωτήριον πέτρας ἔνθεν, ὄνομα τῷ ἑνὶ Βαζες καὶ ὄνομα τῷ ἄλλῳ Σεννα·

kaì anà méson tē̂s diabáseōs, hoû ezḗtei Iōnathan diabē̂nai eis tḕn hypóstasin tō̂n allophýlōn, kaì akrōtḗrion pétras énthen kaì akrōtḗrion pétras énthen, ónoma tō̂i henì Bazes kaì ónoma tō̂i állōi Senna:

5
ἡ ὁδὸς ἡ μία ἀπὸ βορρᾶ ἐρχομένῳ Μαχμας καὶ ἡ ὁδὸς ἡ ἄλλη ἀπὸ νότου ἐρχομένῳ Γαβεε.

hē hodòs hē mía apò borrâ erchoménōi Machmas kaì hē hodòs hē állē apò nótou erchoménōi Gabee.

6
καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς τὸ παιδάριον τὸ αἶρον τὰ σκεύη αὐτοῦ Δεῦρο διαβῶμεν εἰς μεσσαβ τῶν ἀπεριτμήτων τούτων, εἴ τι ποιήσαι ἡμῖν κύριος· ὅτι οὐκ ἔστιν τῷ κυρίῳ συνεχόμενον σῴζειν ἐν πολλοῖς ἢ ἐν ὀλίγοις.

kaì eîpen Iōnathan pròs tò paidárion tò aîron tà skeúē autoû Deûro diabō̂men eis messab tō̂n aperitmḗtōn toútōn, eí ti poiḗsai hēmîn kýrios: hóti ouk éstin tō̂i kyríōi synechómenon sṓizein en polloîs ḕ en olígois.

7
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ Ποίει πᾶν, ὃ ἐὰν ἡ καρδία σου ἐκκλίνῃ· ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ, ὡς ἡ καρδία σοῦ καρδία μοῦ.

kaì eîpen autō̂i ho aírōn tà skeúē autoû Poíei pân, hò eàn hē kardía sou ekklínēi: idoù egṑ metà soû, hōs hē kardía soû kardía moû.

8
καὶ εἶπεν Ιωναθαν ’Ιδοὺ ἡμεῖς διαβαίνομεν πρὸς τοὺς ἄνδρας καὶ κατακυλισθησόμεθα πρὸς αὐτούς·

kaì eîpen Iōnathan ’Idoù hēmeîs diabaínomen pròs toùs ándras kaì katakylisthēsómetha pròs autoús:

9
ἐὰν τάδε εἴπωσιν πρὸς ἡμᾶς ’Απόστητε ἐκεῖ ἕως ἂν ἀπαγγείλωμεν ὑμῖν, καὶ στησόμεθα ἐϕ’ ἑαυτοῖς καὶ οὐ μὴ ἀναβῶμεν ἐπ’ αὐτούς·

eàn táde eípōsin pròs hēmâs ’Apóstēte ekeî héōs àn apangeílōmen hymîn, kaì stēsómetha eph’ heautoîs kaì ou mḕ anabō̂men ep’ autoús:

10
καὶ ἐὰν τάδε εἴπωσιν πρὸς ἡμᾶς ’Ανάβητε πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἀναβησόμεθα, ὅτι παραδέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν· τοῦτο ἡμῖν τὸ σημεῖον.

kaì eàn táde eípōsin pròs hēmâs ’Anábēte pròs hēmâs, kaì anabēsómetha, hóti paradédōken autoùs kýrios eis tàs cheîras hēmō̂n: toûto hēmîn tò sēmeîon.

11
καὶ εἰσῆλθον ἀμϕότεροι εἰς μεσσαβ τῶν ἀλλοϕύλων· καὶ λέγουσιν οἱ ἀλλόϕυλοι ’Ιδοὺ οἱ Εβραῖοι ἐκπορεύονται ἐκ τῶν τρωγλῶν αὐτῶν, οὗ ἐκρύβησαν ἐκεῖ.

kaì eisē̂lthon amphóteroi eis messab tō̂n allophýlōn: kaì légousin hoi allóphyloi ’Idoù hoi Ebraîoi ekporeúontai ek tō̂n trōglō̂n autō̂n, hoû ekrýbēsan ekeî.

12
καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἄνδρες μεσσαβ πρὸς Ιωναθαν καὶ πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ λέγουσιν ’Ανάβητε πρὸς ἡμᾶς, καὶ γνωριοῦμεν ὑμῖν ῥῆμα. καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ ’Ανάβηθι ὀπίσω μου, ὅτι παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς χεῖρας Ισραηλ.

kaì apekríthēsan hoi ándres messab pròs Iōnathan kaì pròs tòn aíronta tà skeúē autoû kaì légousin ’Anábēte pròs hēmâs, kaì gnōrioûmen hymîn rhē̂ma. kaì eîpen Iōnathan pròs tòn aíronta tà skeúē autoû ’Anábēthi opísō mou, hóti parédōken autoùs kýrios eis cheîras Israēl.

13
καὶ ἀνέβη Ιωναθαν ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐπέβλεψαν κατὰ πρόσωπον Ιωναθαν, καὶ ἐπάταξεν αὐτούς, καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐπεδίδου ὀπίσω αὐτοῦ.

kaì anébē Iōnathan epì tàs cheîras autoû kaì epì toùs pódas autoû kaì ho aírōn tà skeúē autoû met’ autoû: kaì epéblepsan katà prósōpon Iōnathan, kaì epátaxen autoús, kaì ho aírōn tà skeúē autoû epedídou opísō autoû.

14
καὶ ἐγενήθη ἡ πληγὴ ἡ πρώτη, ἣν ἐπάταξεν Ιωναθαν καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ώς εἴκοσι ἄνδρες ἐν βολίσι καὶ ἐν πετροβόλοις καὶ ἐν κόχλαξιν τοῦ πεδίου.

kaì egenḗthē hē plēgḕ hē prṓtē, hḕn epátaxen Iōnathan kaì ho aírōn tà skeúē autoû, ṓs eíkosi ándres en bolísi kaì en petrobólois kaì en kóchlaxin toû pedíou.

15
καὶ ἐγενήθη ἔκστασις ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ ἐν ἀγρῷ, καὶ πᾶς ὁ λαὸς οἱ ἐν μεσσαβ καὶ οἱ διαϕθείροντες ἐξέστησαν, καὶ αὐτοὶ οὐκ ἤθελον ποιεῖν· καὶ ἐθάμβησεν ἡ γῆ, καὶ ἐγενήθη ἔκστασις παρὰ κυρίου.

kaì egenḗthē ékstasis en tē̂i parembolē̂i kaì en agrō̂i, kaì pâs ho laòs hoi en messab kaì hoi diaphtheírontes exéstēsan, kaì autoì ouk ḗthelon poieîn: kaì ethámbēsen hē gē̂, kaì egenḗthē ékstasis parà kyríou.

16
καὶ εἶδον οἱ σκοποὶ τοῦ Σαουλ ἐν Γαβεε Βενιαμιν καὶ ἰδοὺ ἡ παρεμβολὴ τεταραγμένη ἔνθεν καὶ ἔνθεν.

kaì eîdon hoi skopoì toû Saoul en Gabee Beniamin kaì idoù hē parembolḕ tetaragménē énthen kaì énthen.

17
καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ λαῷ τῷ μετ’ αὐτοῦ ’Επισκέψασθε δὴ καὶ ἴδετε τίς πεπόρευται ἐξ ὑμῶν· καὶ ἐπεσκέψαντο, καὶ ἰδοὺ οὐχ εὑρίσκετο Ιωναθαν καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ.

kaì eîpen Saoul tō̂i laō̂i tō̂i met’ autoû ’Episképsasthe dḕ kaì ídete tís pepóreutai ex hymō̂n: kaì epesképsanto, kaì idoù ouch heurísketo Iōnathan kaì ho aírōn tà skeúē autoû.

18
καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ Αχια Προσάγαγε τὸ εϕουδ· ὅτι αὐτὸς ἦρεν τὸ εϕουδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐνώπιον Ισραηλ.

kaì eîpen Saoul tō̂i Achia Proságage tò ephoud: hóti autòs ē̂ren tò ephoud en tē̂i hēmérāi ekeínēi enṓpion Israēl.

19
καὶ ἐγενήθη ὡς ἐλάλει Σαουλ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ ὁ ἦχος ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ἀλλοϕύλων ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ ἐπλήθυνεν· καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸν ἱερέα Συνάγαγε τὰς χεῖράς σου.

kaì egenḗthē hōs elálei Saoul pròs tòn hieréa, kaì ho ē̂chos en tē̂i parembolē̂i tō̂n allophýlōn eporeúeto poreuómenos kaì eplḗthynen: kaì eîpen Saoul pròs tòn hieréa Synágage tàs cheîrás sou.

20
καὶ ἀνεβόησεν Σαουλ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἔρχονται ἕως τοῦ πολέμου, καὶ ἰδοὺ ἐγένετο ῥομϕαία ἀνδρὸς ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ, σύγχυσις μεγάλη σϕόδρα.

kaì anebóēsen Saoul kaì pâs ho laòs ho met’ autoû kaì érchontai héōs toû polémou, kaì idoù egéneto rhomphaía andròs epì tòn plēsíon autoû, sýnchysis megálē sphódra.

21
καὶ οἱ δοῦλοι οἱ ὄντες ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν μετὰ τῶν ἀλλοϕύλων οἱ ἀναβάντες εἰς τὴν παρεμβολὴν ἐπεστράϕησαν καὶ αὐτοὶ εἶναι μετὰ Ισραηλ τῶν μετὰ Σαουλ καὶ Ιωναθαν.

kaì hoi doûloi hoi óntes echthès kaì trítēn hēméran metà tō̂n allophýlōn hoi anabántes eis tḕn parembolḕn epestráphēsan kaì autoì eînai metà Israēl tō̂n metà Saoul kaì Iōnathan.

22
καὶ πᾶς Ισραηλ οἱ κρυπτόμενοι ἐν τῷ ὄρει Εϕραιμ καὶ ἤκουσαν ὅτι πεϕεύγασιν οἱ ἀλλόϕυλοι, καὶ συνάπτουσιν καὶ αὐτοὶ ὀπίσω αὐτῶν εἰς πόλεμον.

kaì pâs Israēl hoi kryptómenoi en tō̂i órei Ephraim kaì ḗkousan hóti pepheúgasin hoi allóphyloi, kaì synáptousin kaì autoì opísō autō̂n eis pólemon.

23
καὶ ἔσωσεν κύριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὸν Ισραηλ. Καὶ ὁ πόλεμος διῆλθεν τὴν Βαιθων, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἦν μετὰ Σαουλ ὡς δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν· καὶ ἦν ὁ πόλεμος διεσπαρμένος εἰς ὅλην τὴν πόλιν ἐν τῷ ὄρει Εϕραιμ.

kaì ésōsen kýrios en tē̂i hēmérāi ekeínēi tòn Israēl. Kaì ho pólemos diē̂lthen tḕn Baithōn, kaì pâs ho laòs ē̂n metà Saoul hōs déka chiliádes andrō̂n: kaì ē̂n ho pólemos diesparménos eis hólēn tḕn pólin en tō̂i órei Ephraim.

24
καὶ Σαουλ ἠγνόησεν ἄγνοιαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀρᾶται τῷ λαῷ λέγων ’Επικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὃς ϕάγεται ἄρτον ἕως ἑσπέρας, καὶ ἐκδικήσω τὸν ἐχθρόν μου· καὶ οὐκ ἐγεύσατο πᾶς ὁ λαὸς ἄρτου.

kaì Saoul ēgnóēsen ágnoian megálēn en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì arâtai tō̂i laō̂i légōn ’Epikatáratos ho ánthrōpos, hòs phágetai árton héōs hespéras, kaì ekdikḗsō tòn echthrón mou: kaì ouk egeúsato pâs ho laòs ártou.

25
καὶ πᾶσα ἡ γῆ ἠρίστα. καὶ ιααρ δρυμὸς ἦν μελισσῶνος κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀγροῦ,

kaì pâsa hē gē̂ ērísta. kaì iaar drymòs ē̂n melissō̂nos katà prósōpon toû agroû,

26
καὶ εἰσῆλθεν ὁ λαὸς εἰς τὸν μελισσῶνα, καὶ ἰδοὺ ἐπορεύετο λαλῶν, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ἐπιστρέϕων τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ, ὅτι ἐϕοβήθη ὁ λαὸς τὸν ὅρκον κυρίου.

kaì eisē̂lthen ho laòs eis tòn melissō̂na, kaì idoù eporeúeto lalō̂n, kaì idoù ouk ē̂n epistréphōn tḕn cheîra autoû eis tò stóma autoû, hóti ephobḗthē ho laòs tòn hórkon kyríou.

27
καὶ Ιωναθαν οὐκ ἀκηκόει ἐν τῷ ὁρκίζειν τὸν πατέρα αὐτοῦ τὸν λαόν· καὶ ἐξέτεινεν τὸ ἄκρον τοῦ σκήπτρου αὐτοῦ τοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔβαψεν αὐτὸ εἰς τὸ κηρίον τοῦ μέλιτος καὶ ἐπέστρεψεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ, καὶ ἀνέβλεψαν οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτοῦ.

kaì Iōnathan ouk akēkóei en tō̂i horkízein tòn patéra autoû tòn laón: kaì exéteinen tò ákron toû skḗptrou autoû toû en tē̂i cheirì autoû kaì ébapsen autò eis tò kēríon toû mélitos kaì epéstrepsen tḕn cheîra autoû eis tò stóma autoû, kaì anéblepsan hoi ophthalmoì autoû.

28
καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ εἶπεν ‘Ορκίσας ὥρκισεν ὁ πατήρ σου τὸν λαὸν λέγων ’Επικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὃς ϕάγεται ἄρτον σήμερον, καὶ ἐξελύθη ὁ λαός.

kaì apekríthē heîs ek toû laoû kaì eîpen ‘Orkísas hṓrkisen ho patḗr sou tòn laòn légōn ’Epikatáratos ho ánthrōpos, hòs phágetai árton sḗmeron, kaì exelýthē ho laós.

29
καὶ ἔγνω Ιωναθαν καὶ εἶπεν ’Απήλλαχεν ὁ πατήρ μου τὴν γῆν· ἰδὲ δὴ ὅτι εἶδον οἱ ὀϕθαλμοί μου, ὅτι ἐγευσάμην βραχὺ τοῦ μέλιτος τούτου·

kaì égnō Iōnathan kaì eîpen ’Apḗllachen ho patḗr mou tḕn gē̂n: idè dḕ hóti eîdon hoi ophthalmoí mou, hóti egeusámēn brachỳ toû mélitos toútou:

30
ἀλλ’ ὅτι εἰ ἔϕαγεν ἔσθων ὁ λαὸς σήμερον τῶν σκύλων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, ὧν εὗρεν, ὅτι νῦν ἂν μείζων ἦν ἡ πληγὴ ἐν τοῖς ἀλλοϕύλοις.

all’ hóti ei éphagen ésthōn ho laòs sḗmeron tō̂n skýlōn tō̂n echthrō̂n autō̂n, hō̂n heûren, hóti nŷn àn meízōn ē̂n hē plēgḕ en toîs allophýlois.

31
καὶ ἐπάταξεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ τῶν ἀλλοϕύλων ἐν Μαχεμας, καὶ ἐκοπίασεν ὁ λαὸς σϕόδρα.

kaì epátaxen en tē̂i hēmérāi ekeínēi ek tō̂n allophýlōn en Machemas, kaì ekopíasen ho laòs sphódra.

32
καὶ ἐκλίθη ὁ λαὸς εἰς τὰ σκῦλα, καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸς ποίμνια καὶ βουκόλια καὶ τέκνα βοῶν καὶ ἔσϕαξεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἤσθιεν ὁ λαὸς σὺν τῷ αἵματι.

kaì eklíthē ho laòs eis tà skŷla, kaì élaben ho laòs poímnia kaì boukólia kaì tékna boō̂n kaì ésphaxen epì tḕn gē̂n, kaì ḗsthien ho laòs sỳn tō̂i haímati.

33
καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαουλ λέγοντες ‘Ημάρτηκεν ὁ λαὸς τῷ κυρίῳ ϕαγὼν σὺν τῷ αἵματι. καὶ εἶπεν Σαουλ ἐν Γεθθεμ Κυλίσατέ μοι λίθον ἐνταῦθα μέγαν.

kaì apēngélē tō̂i Saoul légontes ‘Ēmártēken ho laòs tō̂i kyríōi phagṑn sỳn tō̂i haímati. kaì eîpen Saoul en Geththem Kylísaté moi líthon entaûtha mégan.

34
καὶ εἶπεν Σαουλ Διασπάρητε ἐν τῷ λαῷ καὶ εἴπατε αὐτοῖς προσαγαγεῖν ἐνταῦθα ἕκαστος τὸν μόσχον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸ πρόβατον αὐτοῦ, καὶ σϕαζέτω ἐπὶ τούτου, καὶ οὐ μὴ ἁμάρτητε τῷ κυρίῳ τοῦ ἐσθίειν σὺν τῷ αἵματι· καὶ προσῆγεν πᾶς ὁ λαὸς ἕκαστος τὸ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔσϕαζον ἐκεῖ.

kaì eîpen Saoul Diaspárēte en tō̂i laō̂i kaì eípate autoîs prosagageîn entaûtha hékastos tòn móschon autoû kaì hékastos tò próbaton autoû, kaì sphazétō epì toútou, kaì ou mḕ hamártēte tō̂i kyríōi toû esthíein sỳn tō̂i haímati: kaì prosē̂gen pâs ho laòs hékastos tò en tē̂i cheirì autoû kaì ésphazon ekeî.

35
καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Σαουλ θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ· τοῦτο ἤρξατο Σαουλ οἰκοδομῆσαι θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ.

kaì ōikodómēsen ekeî Saoul thysiastḗrion tō̂i kyríōi: toûto ḗrxato Saoul oikodomē̂sai thysiastḗrion tō̂i kyríōi.

36
Καὶ εἶπεν Σαουλ Καταβῶμεν ὀπίσω τῶν ἀλλοϕύλων τὴν νύκτα καὶ διαρπάσωμεν ἐν αὐτοῖς, ἕως διαϕαύσῃ ἡ ἡμέρα, καὶ μὴ ὑπολίπωμεν ἐν αὐτοῖς ἄνδρα. καὶ εἶπαν Πᾶν τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιόν σου ποίει. καὶ εἶπεν ὁ ἱερεύς Προσέλθωμεν ἐνταῦθα πρὸς τὸν θεόν.

Kaì eîpen Saoul Katabō̂men opísō tō̂n allophýlōn tḕn nýkta kaì diarpásōmen en autoîs, héōs diaphaúsēi hē hēméra, kaì mḕ hypolípōmen en autoîs ándra. kaì eîpan Pân tò agathòn enṓpión sou poíei. kaì eîpen ho hiereús Prosélthōmen entaûtha pròs tòn theón.

37
καὶ ἐπηρώτησεν Σαουλ τὸν θεόν Εἰ καταβῶ ὀπίσω τῶν ἀλλοϕύλων; εἰ παραδώσεις αὐτοὺς εἰς χεῖρας Ισραηλ; καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

kaì epērṓtēsen Saoul tòn theón Ei katabō̂ opísō tō̂n allophýlōn? ei paradṓseis autoùs eis cheîras Israēl? kaì ouk apekríthē autō̂i en tē̂i hēmérāi ekeínēi.

38
καὶ εἶπεν Σαουλ Προσαγάγετε ἐνταῦθα πάσας τὰς γωνίας τοῦ Ισραηλ καὶ γνῶτε καὶ ἴδετε ἐν τίνι γέγονεν ἡ ἁμαρτία αὕτη σήμερον·

kaì eîpen Saoul Prosagágete entaûtha pásas tàs gōnías toû Israēl kaì gnō̂te kaì ídete en tíni gégonen hē hamartía haútē sḗmeron:

39
ὅτι ζῇ κύριος ὁ σώσας τὸν Ισραηλ, ὅτι ἐὰν ἀποκριθῇ κατὰ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ μου, θανάτῳ ἀποθανεῖται. καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀποκρινόμενος ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ.

hóti zē̂i kýrios ho sṓsas tòn Israēl, hóti eàn apokrithē̂i katà Iōnathan toû hyioû mou, thanátōi apothaneîtai. kaì ouk ē̂n ho apokrinómenos ek pantòs toû laoû.

40
καὶ εἶπεν παντὶ Ισραηλ ‘Υμεῖς ἔσεσθε εἰς δουλείαν, καὶ ἐγὼ καὶ Ιωναθαν ὁ υἱός μου ἐσόμεθα εἰς δουλείαν. καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Σαουλ Τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιόν σου ποίει.

kaì eîpen pantì Israēl ‘Ymeîs ésesthe eis douleían, kaì egṑ kaì Iōnathan ho hyiós mou esómetha eis douleían. kaì eîpen ho laòs pròs Saoul Tò agathòn enṓpión sou poíei.

41
καὶ εἶπεν Σαουλ Κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, τί ὅτι οὐκ ἀπεκρίθης τῷ δούλῳ σου σήμερον; εἰ ἐν ἐμοὶ ἢ ἐν Ιωναθαν τῷ υἱῷ μου ἡ ἀδικία, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, δὸς δήλους· καὶ ἐὰν τάδε εἴπῃς ’Εν τῷ λαῷ σου Ισραηλ, δὸς δὴ ὁσιότητα. καὶ κληροῦται Ιωναθαν καὶ Σαουλ, καὶ ὁ λαὸς ἐξῆλθεν.

kaì eîpen Saoul Kýrie ho theòs Israēl, tí hóti ouk apekríthēs tō̂i doúlōi sou sḗmeron? ei en emoì ḕ en Iōnathan tō̂i hyiō̂i mou hē adikía, kýrie ho theòs Israēl, dòs dḗlous: kaì eàn táde eípēis ’En tō̂i laō̂i sou Israēl, dòs dḕ hosiótēta. kaì klēroûtai Iōnathan kaì Saoul, kaì ho laòs exē̂lthen.

42
καὶ εἶπεν Σαουλ Βάλετε ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ μου· ὃν ἂν κατακληρώσηται κύριος, ἀποθανέτω. καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Σαουλ Οὐκ ἔστιν τὸ ῥῆμα τοῦτο. καὶ κατεκράτησεν Σαουλ τοῦ λαοῦ, καὶ βάλλουσιν ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ ἀνὰ μέσον Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ κατακληροῦται Ιωναθαν.

kaì eîpen Saoul Bálete anà méson emoû kaì anà méson Iōnathan toû hyioû mou: hòn àn kataklērṓsētai kýrios, apothanétō. kaì eîpen ho laòs pròs Saoul Ouk éstin tò rhē̂ma toûto. kaì katekrátēsen Saoul toû laoû, kaì bállousin anà méson autoû kaì anà méson Iōnathan toû hyioû autoû, kaì kataklēroûtai Iōnathan.

43
καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Ιωναθαν ’Απάγγειλόν μοι τί πεποίηκας. καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ Ιωναθαν καὶ εἶπεν Γευσάμενος ἐγευσάμην ἐν ἄκρῳ τῷ σκήπτρῳ τῷ ἐν τῇ χειρί μου βραχὺ μέλι· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποθνῄσκω.

kaì eîpen Saoul pròs Iōnathan ’Apángeilón moi tí pepoíēkas. kaì apḗngeilen autō̂i Iōnathan kaì eîpen Geusámenos egeusámēn en ákrōi tō̂i skḗptrōi tō̂i en tē̂i cheirí mou brachỳ méli: idoù egṑ apothnḗiskō.

44
καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαουλ Τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσθείη, ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ σήμερον.

kaì eîpen autō̂i Saoul Táde poiḗsai moi ho theòs kaì táde prostheíē, hóti thanátōi apothanē̂i sḗmeron.

45
καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Σαουλ Εἰ σήμερον θανατωθήσεται ὁ ποιήσας τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην ἐν Ισραηλ; ζῇ κύριος, εἰ πεσεῖται τῆς τριχὸς τῆς κεϕαλῆς αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν· ὅτι ὁ λαὸς τοῦ θεοῦ ἐποίησεν τὴν ἡμέραν ταύτην. καὶ προσηύξατο ὁ λαὸς περὶ Ιωναθαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἀπέθανεν.

kaì eîpen ho laòs pròs Saoul Ei sḗmeron thanatōthḗsetai ho poiḗsas tḕn sōtērían tḕn megálēn taútēn en Israēl? zē̂i kýrios, ei peseîtai tē̂s trichòs tē̂s kephalē̂s autoû epì tḕn gē̂n: hóti ho laòs toû theoû epoíēsen tḕn hēméran taútēn. kaì prosēýxato ho laòs perì Iōnathan en tē̂i hēmérāi ekeínēi, kaì ouk apéthanen.

46
καὶ ἀνέβη Σαουλ ἀπὸ ὄπισθεν τῶν ἀλλοϕύλων, καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι ἀπῆλθον εἰς τὸν τόπον αὐτῶν.

kaì anébē Saoul apò ópisthen tō̂n allophýlōn, kaì hoi allóphyloi apē̂lthon eis tòn tópon autō̂n.

47
Καὶ Σαουλ κατακληροῦται ἔργον ἐπὶ Ισραηλ. καὶ ἐπολέμει κύκλῳ πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ, εἰς τὸν Μωαβ καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς Εδωμ καὶ εἰς τὸν Βαιθεωρ καὶ εἰς βασιλέα Σουβα καὶ εἰς τοὺς ἀλλοϕύλους· οὗ ἂν ἐστράϕη, ἐσῴζετο.

Kaì Saoul kataklēroûtai érgon epì Israēl. kaì epolémei kýklōi pántas toùs echthroùs autoû, eis tòn Mōab kaì eis toùs hyioùs Ammōn kaì eis toùs hyioùs Edōm kaì eis tòn Baitheōr kaì eis basiléa Souba kaì eis toùs allophýlous: hoû àn estráphē, esṓizeto.

48
καὶ ἐποίησεν δύναμιν καὶ ἐπάταξεν τὸν Αμαληκ καὶ ἐξείλατο τὸν Ισραηλ ἐκ χειρὸς τῶν καταπατούντων αὐτόν.

kaì epoíēsen dýnamin kaì epátaxen tòn Amalēk kaì exeílato tòn Israēl ek cheiròs tō̂n katapatoúntōn autón.

49
καὶ ἦσαν υἱοὶ Σαουλ Ιωναθαν καὶ Ιεσσιου καὶ Μελχισα· καὶ ὀνόματα τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ, ὄνομα τῇ πρωτοτόκῳ Μεροβ, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Μελχολ·

kaì ē̂san hyioì Saoul Iōnathan kaì Iessiou kaì Melchisa: kaì onómata tō̂n dýo thygatérōn autoû, ónoma tē̂i prōtotókōi Merob, kaì ónoma tē̂i deutérāi Melchol:

50
καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Αχινοομ θυγάτηρ Αχιμαας. καὶ ὄνομα τῷ ἀρχιστρατήγῳ Αβεννηρ υἱὸς Νηρ υἱοῦ οἰκείου Σαουλ·

kaì ónoma tē̂i gynaikì autoû Achinoom thygátēr Achimaas. kaì ónoma tō̂i archistratḗgōi Abennēr hyiòs Nēr hyioû oikeíou Saoul:

51
καὶ Κις πατὴρ Σαουλ καὶ Νηρ πατὴρ Αβεννηρ υἱὸς Ιαμιν υἱοῦ Αβιηλ.

kaì Kis patḕr Saoul kaì Nēr patḕr Abennēr hyiòs Iamin hyioû Abiēl.

52
καὶ ἦν ὁ πόλεμος κραταιὸς ἐπὶ τοὺς ἀλλοϕύλους πάσας τὰς ἡμέρας Σαουλ, καὶ ἰδὼν Σαουλ πάντα ἄνδρα δυνατὸν καὶ πάντα ἄνδρα υἱὸν δυνάμεως καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς πρὸς αὐτόν.

kaì ē̂n ho pólemos krataiòs epì toùs allophýlous pásas tàs hēméras Saoul, kaì idṑn Saoul pánta ándra dynatòn kaì pánta ándra hyiòn dynámeōs kaì synḗgagen autoùs pròs autón.